4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).


International Monetary Fund Handbook : Its Functions, Policies, and Operations / Bernhard Fritz-Krockow, Parmeshwar Ramlogan. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. – 112 s. ; 28 cm. Sygn. 2945

          Informator krok po kroku odkrywa tajemnice MFW, przestawiając w ogólnym ujęciu funkcje, wyjaśniając politykę i działalność instytucji. W kompendium opisano wewnętrzną organizację MFW, strukturę zarządu, codzienną politykę decyzyjną oraz strategię współpracy międzynarodowej z krajami członkowskimi. Charakterystyka instytucji została skompilowana w 2007 roku, dlatego – biorąc pod uwagę stałą ewolucję globalnej ekonomii – MFW od czasu oceny również zdążył w pewnym stopniu przedefiniować swoją misję i dopasować strategię do aktualnej sytuacji gospodarczej świata.Japan's Lost Decade : Policies for Economic Revival / Tim Callen, Jonathan David Ostry. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2003. – 279 s. ; 23 cm. Sygn. 2939

          Kryzys gospodarczy Japonii, znaczącego partnera handlowego i dostawcy kapitału dla rynku międzynarodowego, zachwiał w 1990 roku dobrobytem nie tylko swoich obywateli, ale całą gospodarką światową. Od tamtego momentu Japonia usilnie pracuje nad rozwinięciem zamrożonego potencjału gospodarczego, w czym pomagają jej specjaliści z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Niniejsza publikacja odzwierciedla żywą dyskusję na temat potrzeby sformułowania strategii polityki zintegrowanej, opartej na zdecydowanej restrukturyzacji bankowości i sektora przedsiębiorstw oraz reformie polityki makroekonomicznej prowadzącej do ukrócenia deflacji.The Macroeconomic Management of Foreign Aid : Opportunities and Pitfalls / Peter Isard [et al.]. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. – 286 s. ; 23 cm. Sygn. 2940

          Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zwolennik porozumienia z Monterrey, od lat angażuje się w pomoc państwom w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju poprzez umarzanie długów czy zapewnienie systematycznego dopływu funduszy do krajów o niskich dochodach. Gwarantowana pomoc stwarza ogromne możliwości rozwoju, ale prowadzi także do sytuacji skrajnie niebezpiecznych. Realne potrzeby wciąż wymagają zarówno zwiększenia środków finansowych na pomoc oraz przede wszystkim bardziej konstruktywnego podejścia do kwestii zarządzania pomocą. Szczególną uwagę zwrócono na problem stosunku pomocy do wzrostu i redukcji ubóstwa, potencjału wzrostu pomocy i niekorzystnego wpływu na konkurencyjność rynku. Wskazano także na zły styl udzielania pomocy charakteryzujący się nieprzewidywalnością, zmiennością, cyklicznym pogarszaniem stabilizacji makroekonomicznej. Ukazano również w jakim zakresie znaczące zasoby pomocy finansowej mogą wpłynąć na równoważenie długu, na funkcjonowanie instytucji i ekonomię polityczną w krajach otrzymujących.Working Together : Improving Regulatory Cooperation and Information Exchange / Monetary and Financial Systems Dept. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. – 316 s. ; 23 cm. Sygn. 2941

          W lipcu 2004 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy zorganizował konferencję dla jednostek wywiadu finansowego (FIUs) oraz finansowych agencji regulacyjnych na temat współpracy przygranicznej. Globalizacja wymusza na instytucjach nadzoru finansowego wzmożone tempo przepływu precyzyjnej informacji. Standardowo wyznaczone ciała odpowiedzialne za regulacje sektora finansowego starają się zapewnić kompleksową pomoc, pomimo wciąż istniejących problemów we współpracy i ograniczeń nadzoru przygranicznego i integralności finansowej.
          Publikacja zawiera materiały konferencyjne na takie tematy jak: znaczenie wymiany informacji dla skutecznej walki z praniem brudnych pieniędzy (Anti-Money Laundering - AML), walka z finansowaniem terroryzmu (Combating the Financing of Terrorism - CFT), czy zakres przyjętych standardów i dobrej praktyki współpracy w sektorze ubezpieczeń. Na konferencji poruszono również kwestię różnych doświadczeń w nadzorze bankowości i papierów wartościowych oraz agencji nadzorczych w międzynarodowej współpracy. Na podstawie wyników badań przedstawiono ogólny zarys międzynarodowych standardów i ich implementacji oraz praktyk stosowanych w regulacji sektora finansowego i jednostek wywiadu finansowego.Evaluation of the IMF's Role in Poverty Reduction Strategy Papers and the Poverty Reduction and Growth Facility / David John Goldsbrough [et al.]. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. – 129 s. ; 28 cm. Sygn. 2944

          W 1999 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy wraz z Bankiem Światowym przyjęły nową strategię wspierania reform gospodarczych w krajach członkowskich o niskich dochodach, mając na celu redukcję ubóstwa i wzrost gospo-darczy. Nowa strategia sformułowana została w postaci dwóch kluczowych dokumentów: Poverty Reduction Strategy Papers oraz The Poverty Reduction and Growth Facility. W niniejszej publikacji zawarto ewaluację postępu zastosowania strategii MFW i BŚ oraz podjęto próbę zidentyfikowania tych błędów, które wymagają korekty zarówno w samej konstrukcji projektu inicjatywy, jak i na etapie jej implementacji.Reaping the Benefits of Financial Globalization / Giovanni Dell'Ariccia [et al.]. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 52 s. ; 28 cm. – (Occasional Paper; No. 264). Sygn. O/264

          W ostatnim trzydziestoleciu gwałtownie nasiliły się procesy globalizacji finansowej, szcze-gólnie w zaawansowanych gospodarkach świata. Zaś rynki wschodzące i kraje rozwijające doświadczyły bardziej umiarkowanego wzrostu globalizacji. Rozbieżność między państwami wynika z różnorodnych sposobów kontrolowania kapitału oraz takich czynników jak: jakość instytucjonalna i krajowy rozwój finansowy. Chociaż z założenia globalizacja finansowa powinna wspierać dzielenie międzynarodowego ryzyka, zmniejszać niestabilność makroekonomiczną i wspierać wzrost gospodarczy, to w praktyce jej efekty wydają się być mniej klarowne. Przewiduje się stopniowe i systematyczne dążenie do zewnętrznej liberalizacji finansowej oraz do przeprowadzenia kompleksowych reform w polityce makroekonomicznej jako koniecznych elementów warunkujących osiągnięcie pełnego sukcesu w liberalizacji rynku.Macroeconomic Implications of Financial Dollarization: The Case of Uruguay / Marco A. Piñón-Farah, Gaston Gelos, Alejandro López Mejía. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 81 s. ; 28 cm. – (Occasional Paper; No. 263). Sygn. O/263

          Niniejsza publikacja ma na celu omówienie konsekwencji, jakie wyniknęły dla polityki makroekonomicznej Urugwaju w wyniku utrzymania wysokiego stopnia dolaryzacji finansowej. Po kryzysie z 2002 roku gospodarka tego państwa została uzdrowiona dzięki rozsądnym decyzjom politycznym oraz przez zaistniałe korzystne warunki zewnętrzne.
          Założenia programu wdrożonego w 2002 roku prowadziły do rezygnacji z zamrażania kursu walut, wprowadzenia wolnego przepływu, przyjęcia reżimu monetarnego początkowo opierającego się na celach monetarnych, poprawy norm finansowych i nadzoru ostrożnościowego oraz zgromadzenia znaczących rezerw banku centralnego. Obecnie polityka państwa koncentruje się na zagadnieniach nie mających bezpośredniego wpływu na stabilizację gospodarki.
          Analiza zawarta w publikacji odnosi się bezpośrednio do aktualnych działań, które mają prowadzić do utrzymania pełnoprawnej dyscypliny wyznaczania poziomu inflacji i rozwoju stóp procentowych jako instrumentów monetarnych, jak również do radzenia sobie z szokiem poprzez gotowość systemu finansowego i adekwatność bieżących rezerw banku centralnego.Developing Essential Financial Markets in Smaller Economies : Stylized Facts and Policy Options / Mark R. Stone [et al.]. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. – 86 s. ; 28 cm. – (Occasional Paper; No. 265). Sygn. O/265

          Eksperci MFW zaprezentowali wyniki badań dla 107 krajów o małej gospodarce, w poczet których zaliczono między innymi: Armenię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Estonię, Litwę, Gruzję, Macedonię, Mołdawię, Serbię i Czarnogórę. W obrębie pola badawczego znalazły się następujące zagadnienia z sektora rynku finansowego: zagraniczne rynki walutowe, rynki pieniężne, wtórne rynki ubezpieczeń rządowych oraz giełdy papierów wartościowych. Słaby rozwój rynku finansowego w państwach o małej gospodarce utrudnia znacznie transfer ryzyka, pogarsza politykę monetarną, finansowanie spółek oraz zawęża możliwości absorpcji napływu kapitału. Studium przypadku stanowi pierwszy krok w kierunku sformułowania wytycznych, mających na celu rozwój niezbędnych rynków finansowych w małej gospodarce, poprzez dokumentowanie faktów i prezentację projektów oceny decyzji politycznych.


Katarzyna Bilińska