4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Od początku roku 2009 Biblioteka Depozytowa Banku Światowego nie otrzymuje drukowanych wersji publikacji - Bank Światowy rezygnuje z ich przesyłania proponując w zamian wersję elektroniczną. Opisane poniżej pozycje są ostatnimi jakie w formie książkowej wpłynęły do Biblioteki. Więcej na temat warunków udostępniania materiałów w formie elektronicznej przeczytacie Państwo w obecnym numerze Biuletynu, w artykule Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego. W następnym numerze mamy nadzieję przybliżyć naszym czytelnikom wybrane pozycje dostępne w formie elektronicznej.


South Asian bond markets: developing long-term finance for growth / Kiatchai Sophastienphong, Yibin Mu, Carlotta Saporito. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XXVI, 195 s. ; 25 cm. Sygn. 8870

Powyższa pozycja stanowi wyczerpujący przegląd na temat głównych rynków obligacji w regionie południowej Azji (Bangladesz, Indie, Nepal, Pakistan i Sri Lanka), uwydatniając obszary, które potrzebują dalszych reform.
Sektory finansowe w regionie południowej Azji są zdominowane przez banki komercyjne, które dostarczają większość środków finansowych w tym regionie. Krajowe rynki papierów dłużnych, wliczając w to obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw, są we wczesnym stadium rozwoju i istnieje tylko kilku inwestorów instytucjonalnych. W ostatnich latach, kraje te próbowały rozwinąć lokalne rynki papierów dłużnych, ale tempo ich rozwoju wciąż pozostaje zbyt wolne i nieregularne z powodu wielu przeszkód instytucjonalnych. Poza chlubnym wyjątkiem Indii, rządy krajów z tego regionu muszą dopiero zaimplementować środki, które doprowadzą do prawidłowego rozwoju krajowych rynków obligacji. Autorzy mają nadzieję, że książka przyczyni się do zwiększenia zasobu wiedzy na temat rynków papierów dłużnych w tym regionie.Transport prices and costs in Africa: A review of the main international corridors / Gael Raballand, Supee Teravaninthorn. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XVI, 145 s. ; 25cm. Sygn. 8877

Koszty transportu dla większości krajów afrykańskich, które nie mają dostępu do morza lub oceanu, wahają się od 15 do 20 procent kosztów importu. Jest to liczba około dwa albo trzy razy większa niż w większości krajów rozwiniętych. Dobrze wiadomo, że słaba infrastruktura może powodować słabe wyniki handlu, dlatego niezbędna jest dokładna analiza rodzajów regionalnych usług transportowych dla państw afrykańskich. Decydujące znaczenie ma zidentyfikowanie przepisów i anomalii, które obniżają sprawność funkcjonowania infrastruktury transportowej, nawet gdy taka infrastruktura - jak na przykład korytarz transportowy - już istnieje.
W książce Transport Prices and Costs in Africa zostały przeanalizowane różne powody słabej efektywności transportu lądowego. Książka ma za zadanie pomoc w rozwoju i realizacji wszechstronnej polityki transportowej, która wspomoże długoterminowy rozwój.Innovative financing for development / eds. Suhas Ketkar, Dilip K. Ratha. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XVI, 201 s. ; 25 cm. Sygn. 8875

Kraje rozwijające się potrzebują dodatkowego kapitału zagranicznego przeznaczonego na rozwój ich sektorów prywatnych, tak by wspomagać wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy, redukować ubóstwo oraz wypełniać inne Milenijne Cele Rozwoju. Wprowadzenie nowatorskich mechanizmów finansowania jest niezbędne do osiągnięcia tych celów. Książka Innovative Financing for Development jest pierwszą książką na ten temat, która wykorzystuje podejście rynkowe. Proponuje metody zbierania funduszy rozwojowych poprzez sprawdzone instrumenty finansowe rynku kapitałowego. Pokazuje, że dzięki ich zastosowaniu nawet ubogie kraje Afryki Subsaharyjskiej mogą potencjalnie zebrać dziesięć miliardów dolarów rocznie.
W poszczególnych rozdziałach książki skupiono się na konstruowaniu nowatorskich mechanizmów finansowania, sprawdzaniu korzyści wynikających z ich zastosowania oraz możliwości ich wykorzystywania na międzynarodowych rynkach kapitałowych.Africa at a turning point?: growth, aid, and external shocks / eds. Delfin Sia Go, John Page. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XXIV, 573 s. ; 25 cm. Sygn. 8831

Od połowy lat dziewięćdziesiątych kraje Afryki Subsaharyjskiej doświadczają przyśpieszonego wzrostu gospodarczego, który wpłynął na wzrost dochodów i szybszy rozwój społeczny. Jednakże ten wzrost widocznie kontrastuje z doświadczeniami jakie miały miejsce na tym kontynencie w latach 1975-1995, kiedy to w dużej mierze całkowicie przegapiono dwie dekady postępu gospodarczego. Ta różnica między obecnymi a historycznymi doświadczeniami Afryki, sprawia, że wciąż padają pytania o przyszłość rozwoju na tym kontynencie. Czy możliwa jest permanentna zmiana w gospodarce Afryki? Czy dotychczasowy rozwój gospodarczy i społeczny da się utrzymać?
Africa at a Turning Point? jest kolekcją opracowań, analizujących trzy powiązane ze sobą aspekty niedawnego ożywienia gospodarczego Afryki. W pierwszym zbiorze esejów badany jest wzrost gospodarczy na tym kontynencie, w kontekście historii przyśpieszeń i spadków tego wzrostu. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania takie jak: czy Afryka znajduje się w punkcie zwrotnym? Czy podstawy gospodarcze wskazują w końcu na trwalszy rozwój? W drugim zbiorze esejów badany jest przepływ dotacji zewnętrznych, które odgrywają dużą rolę w rozwoju Afryki. W trzecim zbiorze rozważany jest wpływ jednego z ciągłych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego tego rejonu, jakim jest nagły wzrost cen towarów - szczególnie ten wynikający z wahań cen ropy naftowej.Distortions to agricultural incentives in Latin America / eds. Kym Anderson, Alberto Valdes. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XX, 409 s. ; 25 cm. Sygn. 8876

Dla ogromnej większości najbiedniejszych gospodarstw domowych na świecie rolnictwo jest jedynym źródłem dochodu. Podczas lat 60. i 70. większość krajów rozwijających się stosowała politykę rozwoju miast i ograniczenia roli wsi w gospodarce, podczas gdy wiele krajów rozwiniętych ograniczyło import rolniczy i wprowadziło dotacje dla rolników. Oba sposoby postępowania przyczyniły się do wzrostu gospodarczego na świecie. Przez minione dwie dekady zrobiono ogromny postęp w redukowaniu różnic wynikających z zastosowania tak odmiennych polityk jeśli chodzi o sektor rolnictwa. Mimo to wciąż istnieją różnice pomiędzy rolnictwem w krajach rozwiniętych i rolnictwem w krajach rozwijających się.
Książka Distortions to Agricultural Incentives in Latin America przedstawia ogólny obraz ewolucji bodźców motywacyjnych w obrębie rolnictwa, co było powodowane przez politykę cenową i politykę handlową w gospodarkach krajów Ameryki Południowej, Dominikany, Nikaragui oraz Meksyku. Książka ocenia zarówno sukcesy i niepowodzenia z przeszłości, jak i opcje wprowadzenia nowych linii postępowania w tych krajach.Integrating environment into agriculture and forestry: progress and prospects in Eastern Europe and Central Asia / William R. Sutton [et al.]. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XX, 67 s. ; 27 cm. Sygn. 8878

W krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, gdzie następowały przekształcenia ustrojowo-gospodarcze, rozważania na temat przemian środowiska naturalnego zostają w tyle za innymi zmianami dokonywanymi w rolnictwie i sektorze leśnym. W przyszłości rolnictwo i leśnictwo będą zależały w dużym stopniu od zmian klimatycznych, dlatego w przypadku krajów w tym rejonie istnieje krytyczna potrzeba, aby aktywnie integrować rozwiązania problemów ekologicznych z politykami, programami i inwestycjami w rolnictwie oraz sektorze leśnym. Ta potrzeba wynika ze stosowania dotychczas niedostatecznych bodźców politycznych, niewystarczających zasobów ludzkich i instytucjonalnych oraz braku środków finansowych na rozwiązanie tej kwestii. Pozycja Integrating Environment into Agriculture and Forestry zawiera 10 rekomendacji jak zająć się tymi problemami. Książka zawiera również płytę CD-ROM z kompilacją 21 dokładnych przeglądów zagadnień związanych z integracją rozwiązywania problemów środowiska naturalnego z rolnictwem i leśnictwem w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej.2008 annual review of development effectiveness: shared global challenges. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – 126 s. ; 28 cm. Sygn. 8879

Dla Banku Światowego i jego partnerów niekończącym się sprawdzianem jest dostarczanie konkretnych rezultatów – pomaganie ludziom w wychodzeniu z ubóstwa, promowanie rozwoju społecznie oraz środowiskowo zrównoważonego. Odniesienie podobnego sukcesu w jakimkolwiek kraju jest jednak coraz bardziej związane z osiąganiem postępów jeśli chodzi o wyzwania globalne. The 2008 Annual Review of Development Effectiveness stanowi niezależną ocenę, która dokumentuje wysiłki Banku Światowego w dwóch ważnych i pokrewnych dziedzinach: śledzeniu wyników poszczególnych projektów Banku oraz dokumentowaniu postępu w promowaniu ochrony globalnych dóbr publicznych, takich jak: chronienie klimatu ziemi, czy niedopuszczanie do rozprzestrzeniania się niebezpiecznych chorób zakaźnych.Equality for women: where do we stand on Millennium Goal 3? / eds. Mayra Buvinic [et al.]. – Washington, D.C. : The World Bank 2008. – XVIII, 353 s. ; 25 cm. Sygn. 8874

Podczas podpisywania Deklaracji Milenijnej w 2000 r., społeczność międzynarodowa zobowiązała się do zrealizowania ośmiu Celów Rozwoju, z wyznaczonymi terminami osiągnięcia tych celów i wymiernymi wskaźnikami ich wykonania. Trzeci z tych osiem celów polegał na "wspieraniu zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnieniu pozycji kobiet". Trzeci Milenijny Cel Rozwoju (MCR 3) w Deklaracji Milenijnej pobudził krajowe i międzynarodowe wysiłki, aby poprawić sytuację kobiet na świecie. Książka Equality for Women: Where Do We Stand on Millennium Goal 3? opisuje w jaki sposób posuwa się naprzód wprowadzanie w życie i finansowanie MCR 3. Pozycja ta zawiera również ocenę skuteczności innych możliwych strategii w osiąganiu MCR 3 i pokazuje jakie wymogi finansowe należy spełnić, aby osiągnąć MCR 3 przed 2015 rokiem.


Anna Tokarczyk