3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).Exchange Rate Analysis in Support of IMF Surveillance / edited by Carlo Cottarelli, Atish R. Ghosh, Gian Maria Milesi-Ferretti and Charalambos Tsangarides. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – XVIII, 332 s. ; 23 cm. Sygn. 2852

W niniejszej publikacji zaprezentowano analizę kursu walutowego na świecie w oparciu o wieloletnie obserwacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Szczególną uwagę zwrócono na zróżnicowanie cen towarów i usług - jedną z podstawowych determinant, mającą wpływ na realny kurs walutowy w krajach rozwijających się. Przypomniano, że kurs walutowy jest ściśle powiązany z wymianą handlową, a jego kształtowanie ma kluczowe znaczenie dla wymiany handlowej i kapitałowej. Wskazano także jak wewnętrzne procesy makroekonomiczne mogą zniwelować wahania kursu walutowego spowodowane napływem obcych dewiz do krajów rozwijających się. Cztery strumienie – eksportowy, importowy, i dwa inwestycyjno – kredytowe spotykają się wspólnie na krajowym rynku walutowym (oczywiście w dużym uproszczeniu). I tak jak w fizyce – ich wspólna siła wypadkowa decyduje o tym: czy istnieje nierównowaga w zakresie kształtowania się popytu i podaży oraz czy jest ona duża i trwała. W takim razie, tak jak na przykład na rynku samochodów, istnienie nierównowagi pociąga za sobą zmianę ceny samochodów, tak tutaj nierównowaga pociąga za sobą zmianę cen dewiz. W publikacji poruszono także tematy: równowagi kursu walutowego w Południowej Afryce i kilku krajach strefy euro oraz wyboru najbardziej odpowiedniej dla danego kraju polityki kursu wymiany walut.World Economic Outlook. Financial Stress, Downturns, and Recoveries. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – XX, 301 s. ; 28 cm. Sygn. 4/p

W kolejnej publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego World Economic Outlook. Financial Stress, Downturns, and Recoveries zaprezentowano analizy oraz prognozy rozwoju gospodarczego na poziomie globalnym, regionalnym oraz w odniesieniu do określonych grup państw, a także krajów (indywidualnie). Zwrócono uwagę na zjawisko kryzysu ekonomicznego i jego znaczenia dla polityki makroekonomicznej w przypadku omawianych obszarów. Dla poszczególnych krajów i regionów świata przedstawiono perspektywy oraz zagrożenia dotyczące gospodarki finansowej. Ukazano jak skutecznie można ograniczać konsekwencje kryzysu finansowego obecnie i w przyszłości. Przybliżono także problem gwałtownego wzrostu cen towarów oraz regulacji ściśle z nimi powiązanych cen relatywnych i jej wpływu na inflację. Kolejnym ważnym tematem jaki poruszono w niniejszej publikacji jest przeciwdziałanie chwiejności cykli koniunkturalnych. Zaprezentowano tutaj wyniki badań, które mają przybliżyć w jaki sposób mechanizmy polityki fiskalnej mogą zniwelować wahania takich cykli. Poruszono również problem rozbieżności na rachunku obrotów bieżących wynikających z różnych procesów zachodzących w tzw. gospodarkach wschodzących omawianych w publikacji regionów świata.Vacation Over: Implications for the Caribbean of Opening U.S.-Cuba Tourism / Rafael Romeu. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 62 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/162). Sygn. W/08/162

Omawiana publikacja ma na celu zaprezentowanie konsekwencji dla całego obszaru Karaibów, wynikających z normalizacji ruchu turystycznego pomiędzy Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Liberalizacja rynku turystycznego z pewnością pociągnie za sobą wzmożoną ilość przyjazdów na Karaiby. Jednak wzrastające zainteresowanie Kubą wśród Amerykanów może spowodować, że będą oni coraz częściej rezygnować z podróży w inne rejony Wysp Karaibskich. Mimo to, zasugerowano, że liczba przyjazdów turystycznych do tych miejsc nie spadnie, a turystów amerykańskich zastąpią turyści z innych krajów, m.in. Europy. Kwestia przyspieszenia rozwoju gospodarczego Kuby wraz z „otwarciem się” na Amerykę jest bardzo sporna. Pojawiają się przypuszczenia, że napływ gotówki ugruntuje obecny reżim totalitarny, wzbogaci przedsiębiorstwa państwowe (ponieważ pieniądze będą napływały do państwowych firm) i spowoduje wzrost represji, do których posunie się władza w obawie przed obaleniem.Reforming Government Subsidies in the New Member States of the European Union / Carlos Mulas-Granados, Taline Koranchelian and Alex Segura-Ubiergo. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 39 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/165). Sygn. W/08/165

Reforma systemu subsydiów rządowych była kluczową reformą jakiej do 2004 roku dokonać musiały tzw. kraje przedakcesyjne „EU-10” (tj. Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia), aby móc wstąpić w szeregi Unii Europejskiej. Kraje te podjęły się obowiązku przeprowadzenia określonej liczby reform dotyczących ich gospodarek w trakcie przygotowań przedakcesyjnych. Jedną z najważniejszych była reforma dotacji rządowych, kiedy to wprost nakazano zmniejszenie, a nawet całkowitą likwidację niektórych subsydiów. W prezentowanej publikacji ukazano jak przeprowadzane były zmiany bądź kompletna rezygnacja z kluczowych subsydiów (dotyczących takich dziedzin jak: pomoc przedsiębiorstwom przez państwo, rolnictwo, energia i transport) w krajach EU-10 w latach 1995-2005. Zaprezentowano poszczególne różnice wynikające ze sposobu oraz szybkości przeprowadzanych zmian we wszystkich krajach ubiegających się o akcesję do UE. Zwrócono uwagę także na to jak proces przeprowadzania reform miał się do aktualnych wewnętrznych i zewnętrznych procesów gospodarczych dotyczących omawianych państw.The Information Content of Money in Forecasting Euro Area Inflation / Helge Berger and Emil Stavrev. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 29 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/166). Sygn. W/08/166

W niniejszej publikacji zawarto rozważania na temat roli pieniądza jako składowej polityki pieniężnej w prognozowaniu poziomu inflacji. Badania oparto o dane pochodzące z krajów strefy euro. Za pomocą odpowiednich modeli ekonomicznych pokazano to, co można odczytać na temat inflacji z informacji o danej walucie i jej zachowaniu na rynku walutowym. Przy przeprowadzaniu badań zastosowano modele: DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium), modele częściowej równowagi rynkowej (partial equilibrium models) oraz modele empiryczne.Credit Growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia Region / Joseph Crowley. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 60 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/184). Sygn. W/08/184

Szybki rozwój sektora kredytów prywatnych w krajach Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki oraz Środkowej Azji był wynikiem silnego wzrostu gospodarczego, intensyfikacji instytucji finansowych oraz gotowości banków na eksplorację rynku kredytów konsumenckich. W prezentowanej publikacji zwrócono uwagę na to, jak rozwój rynku kredytów konsumenckich w omawianych regionach przełożył się na wzrost finansowania wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Zauważono, że ludność jest bardziej skłonna do pokrywania swoich kosztów poprzez te źródła przychodu, a nie w wyniku inwestycji. Główne ekonomiczne zmienne, które wyjaśniają ten nagły wzrost zainteresowania kredytami to: zwiększenie dochodów, relacja kredytu do produktu krajowego brutto (PKB), niska inflacja oraz wzrost eksportu (nie tylko ropy naftowej).Technology and Finance / Anna Ilyina and Roberto Samaniego. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 42 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/182). Sygn. W/08/182

Rozwój sektora finansowego ma ogromne znaczenie dla zmian zachodzących w przemyśle. W publikacji Technology and Finance zaprezentowano szereg własności wynikających z rozwoju technologicznego, które mogą być kluczowe w pozyskiwaniu finansowania z zewnątrz. Zauważono, że państwa, w których przemysł rozwija się znacznie szybciej niż w pozostałych charakteryzują się większymi możliwościami w znajdywaniu źródeł finansowania i tym samym lokowaniem pozyskanych zasobów głównie w dziedzinę B+R (badań i rozwoju). Wykazano, że dobrze funkcjonujące rynki finansowe dają możliwość lepszego inwestowania w gałęzie przemysłu, pozwalając na większe jego dofinansowanie i rozwój.


Jacek Serwin