3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej Banku Światowego prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw.


Information and public choice: from media markets to policymaking / ed. Roumeen Islam. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XV, 231 s. ; 23 cm. Sygn. 8847

Zdolność oddziaływania mediów na rynki ekonomiczne i fora polityczne jest dobrze udokumentowanym zjawiskiem. Wpływ wiadomości medialnych i reklamy, na zachowania konsumentów na rynkach towarów i usług, polega na przekazywaniu, czasami selektywnym, informacji o produkcie, stwarzaniu popytu oraz podnoszeniu współzawodnictwa na rynku poprzez informowanie konsumentów o możliwych substytutach promowanych produktów. W polityce media mogą oddziaływać na zachowania wyborców poprzez informowanie o politykach, ich opiniach i dokonaniach, uświadamianie obywatelom wyników polityki państwowej lub zajmowanie postaw co do wydarzeń politycznych, socjalnych, a także zjawisk ekonomicznych. Dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz innych podmiotów fizycznych, środki przekazu są głównym źródłem informacji o polityce publicznej, wyborach politycznych, aktualnej polityce socjalnej oraz warunkach gospodarczych. W rezultacie, to jakie wiadomości są przez media zbierane, analizowane i rozpowszechniane oraz to na co kładzie się nacisk podczas ich rozpowszechniania, ma istotne konsekwencje.
Książka: Information and public choice przedstawia czynniki, które oddziałują na treść oraz zasięg wiadomości medialnych, jak i ich wpływ na politykę publiczną.World Trade Indicators 2008: benchmarking policy and performance. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXIII, 121 s. ; 28 cm. Sygn. 8856

World Trade Indicators 2008 wydane przez Bank Światowy to baza danych na CD oraz korespondujące wydawnictwo zwarte. Baza danych w formie elektronicznej zawiera ponad 300 różnych wskaźników dotyczących polityki handlowej krajów i instytucji za lata 1995-2007. Uzupełnieniem omawianej bazy danych są Przeglądy Handlowe dla 142 państw rozwijających się, które podsumowują dane oraz dokonują analizy opartej na badaniach przeprowadzonych przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy dla poszczególnych państw.
Książka przedstawia główne punkty polityki handlowej państw oraz wyniki jej realizacji, grupując państwa w obrębie regionów, przedziałów dochodów oraz podając statystykę 20 najlepszych i 20 najgorszych krajów według omawianych wskaźników.
Ocena każdego kraju opiera się na pięciu głównych punktach poddawanych analizie. Należą do nich:
  • ochrona granic (poprzez taryfy celne i przeszkody dotyczące importu towarów i usług)
  • bariery w dostępie do rynku
  • środowisko biznesowe i inwestycyjne
  • obiekty handlowe
  • wyniki handlowe.Doing Business 2009. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - IX, 195 s. ; 27 cm. Sygn. 8872

Doing Business 2009 jest szóstym z kolei raportem Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej - IFC, zawierającym porównanie 181 gospodarek w zakresie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o 10 wskaźników regulacji dotyczących biznesu.
Książka analizuje przepisy mające zastosowanie w dziesięciu różnych obszarach działalności biznesowej: rozpoczynaniu działalności gospodarczej, zdobywaniu licencji i pozwoleń, zatrudnianiu pracowników, rejestrowaniu majątku firmowego, braniu kredytu, zabezpieczaniu interesów akcjonariuszy, płaceniu podatków, handlu międzynarodowym, zawieraniu kontraktów i umów oraz wyrejestrowywaniu biznesu. Doing Business 2009 podaje bieżące wskaźniki dla tych kategorii, szereguje i ocenia państwa pod względem łatwości prowadzenia interesów oraz analizuje reformy ustaw i przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wskaźniki statystyczne zostały użyte by analizować wyniki ekonomiczne państw i wykazać, jakie reformy spełniły swoją rolę, gdzie się tak stało i dlaczego.Development communication sourcebook: broadening the boundaries of communication / Paolo Mefalopulos. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XX, 244 s. ; 25 cm. Sygn. 8845

Powyższa pozycja ma na celu dokładne omówienie zagadnień związanych z rozwojem komunikacji oraz bieżących trendów dotyczących tej dziedziny. Omówione zagadnienia, jak również zaprezentowane metody i narzędzia komunikacji udowadniają jak wielką wagę odgrywają media w rozwoju gospodarczym. Nie da się zaprzeczyć, że obecnie mamy do czynienia z ewolucją poglądów na komunikację – uważa się, że dobre rezultaty mogą zostać osiągnięte, kiedy przesunie się dziedzinę zainteresowań z technicznych aspektów środków przekazu na ludzi, którzy są nadawcami i odbiorcami komunikatów.
Dwustronna komunikacja, używana w procesie podejmowania decyzji i tworzenia polityk powinna zostać włączona w dotychczasową jednostronną komunikację wyników. Pozwala to na poprawienie jakości i efektywności przekazu oraz generalne ulepszenia metod komunikacji. Komunikacja dwustronna powinna być wdrażana przez specjalistów, zaznajomionych z najnowszymi technikami i narzędziami komunikacji oraz dostosowana do celów jakie ma spełniać.Good practices in health financing: lessons from reforms in low and middle-income countries / eds. Pablo Gottret, George J. Schieber, Hugh R. Waters. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXIV, 504 s. ; 25 cm. Sygn. 8844

Rozwój sektora zdrowotnego jest jednym z centralnych zagadnień globalnej polityki rozwoju, a nadrzędnym celem wciąż pozostaje: zapewnić ekonomiczną i zdrowotną stabilizację gospodarstw domowych. Kraje rozwijające się oraz środowiska międzynarodowe starają się podwyższać standardy ochrony zdrowia tak by osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju. Polepszają również sposoby finansowania ochrony zdrowia by zapewnić długoterminowe skutki swoich działań. Mimo to, samo przeznaczanie funduszy bieżących na ochronę zrowia, nie zapewni długotrwałych skutków oraz nie zapobiegnie długoterminowym zadłużeniom wynikającym z ogromnych rachunków generowanych przez ten sektor – jedynym wyjściem są reformy sposobów finansowania. Niestety, w skali globalnej, mało jest sprawdzonych rozwiązań przynoszących długotrwałe korzyści, dlatego w dyskusji często podsuwa się rozwiązania ideologiczne, które nie koniecznie muszą być dobre dla wszystkich.
Good Practices in Health Financing: Lessons from Reforms in Low- and Middle-Income Countries to pozycja która ma wypełnić lukę, jeśli chodzi o pomysły na reformowanie finansowania ochrony zdrowia, poprzez ocenę reform dokonywanych w krajach rozwijających się, o niskich i średnich dochodach.
Kraje poddane tej ocenie to: Chile, Kolumbia, Kostaryka, Estonia, Republika Kirgiska, Sri Lanka, Tajlandia, Tunezja i Wietnam.Western Balkan integration and the EU: An Agenda for Trade and Growth / ed. Sanjay Kathuria. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXXV, 155 s. ; 23 cm. Sygn. 8839

Chociaż państwa Bałkanów Zachodnich cieszyły się wysokim tempem wzrostu gospodarczego w ostatnich pięciu latach, obecnie muszą zaakceptować zmiany dokonujące się zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i w środowisku wewnętrznym. Stopień uprzywilejowania w dziedzinie handlu dla tych państw zaczyna się zmniejszać, współzawodnictwo w eksporcie powiększa się, a pierwsza faza rozwoju po nastąpieniu przemian ustrojowo-gospdarczych dobiega końca. Aby zmniejszać wciąż wysoki stopień ubóstwa i iść w kierunku przystąpienia do Unii Europejskiej, państwa Bałkanów Zachodnich muszą polepszyć, a potem utrzymać tempo wzrostu gospodarczego. Książka Western Balkan Integration and the EU podejmuje tematy takie jak:
nierównoważne rachunki bieżące, wzorce eksportowe, regionalna integracja sektora towarów i usług, koszty pracy, klimat inwestycyjny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Proponowane ulepszenia to między innymi większa integracja regionalna, inwestowanie w kapitał ludzki, redukcja kosztów telekomunikacyjnych i zapobieganie przerwom w dostawach energii.Data against natural disasters / eds. Samia Amin, Markus Goldstein. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XX, 316 s. ; 25 cm. Sygn. 8868

W ostatnich latach byliśmy światkami ogromnych zniszczeń spowodowanych przez katastrofy naturalne oraz działań pomocowych jakie kierowano w stronę ofiar tych kataklizmów. Aby te działania nie stały się przyczyną kolejnych katastrof, za które tym razem odpowiedzialny będzie człowiek, należy wypracować efektywne systemy zbierania danych i identyfikowania potrzeb osób dotkniętych bezpośrednio i pośrednio przez kataklizmy. Wypracowanie metod koordynacji działań pomocowych zaowocuje w przyszłości odpowiednią formą pomocy, która dotrze na czas na obszary zagrożone.
Redaktorzy i autorzy omawianej pozycji zaczynają od krótkiego przeglądu, który podsumowuje kluczowe zagadnienia i wnioski wyniesione z analizy sześciu przypadków krajów dotkniętych katastrofami.
Następnie omawiają zapotrzebowanie na dane, które powstaje przy różnych stadiach radzenia sobie w przypadku klęski żywiołowej i przedstawiają wysiłki organizacji humanitarnych, aby wypracować bardziej efektywne metody i mechanizmy przeciwdziałania katastrofom. Badania przypadków krajów, które starały się wprowadzić innowacyjne systemy kontroli w następstwie klęsk, pokazują odniesione sukcesy i porażki na tym polu. Te kraje to Gwatemala, Haiti, Indonezja, Mozambik, Pakistan i Sri Lanka. )Decentralization in client countries: an evaluation of the World Bank support: 1990-2007. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXVIII, 89 s. ; 28 cm. Sygn. 8865

W ostatnich latach kraje rozwijające się przeprowadziły proces decentralizacji i scedowały funkcje oraz obowiązki związane z dostawą usług na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla.
Przyczyny takich reform mają często podłoże polityczne, ale rządy podejmują je także aby ulepszać dostawę usług i zapewniać lepsze wykonanie powierzanych zadań. Typowym scenariuszem po przyjęciu rezolucji decentralizacji państwa jest zwrócenie się tego państwa do partnerów wspierających jego rozwój, o pomoc w wypracowaniu metod zmian i wdrażaniu polityki decentralizacyjnej.
Bank Światowy wspierał działania decentralizacyjne w wielu krajach, a w przypadku 20 państw opisanych w omawianej książce dokładnie przeanalizował stopień efektywności działań podejmowanych przez te kraje oraz własną rolę w inicjowaniu i wdrażaniu przemian.


Anna Tokarczyk