3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


4 lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 150 s.

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze tendencje, jakie uwidoczniły się w ciągu pierwszych czterech lat członkostwa Polski w UE. Poszczególne rozdziały dotyczą ogólnych aspektów makroekonomicznych, rynku pracy, migracji i edukacji, rolnictwa, infrastruktury oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Osobny rozdział poświęcono członkostwu Polski w UE w świetle badań opinii publicznej.Pocketbook on Candidate Countries and Potential Candidate Countries
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 149 s.

Opracowanie kieszonkowe Eurostatu zawiera ogólne i regionalne dane statystyczne dotyczące krajów kandydujących (Chorwacja, Macedonia i Turcja), jak i potencjalnych krajów kandydujących (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia oraz Kosowo). Zakres tematyczny przewodnika obejmuje m.in. demografię, edukację, pracę, finanse, rolnictwo, energię, przemysł, transport, komunikację i społeczeństwo informacyjne, handel i środowisko zarówno w krajach kandydujących. Publikacja jest dostępna on-line.Cultural Statistics
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 185 s.

Celem publikacji jest prezentacja danych statystycznych dotyczących działalności kulturalnej na poziomie europejskim. W postaci tabel i wykresów przedstawiono politykę kulturalną 27 krajów członkowskich UE, krajów kandydujących oraz krajów obszaru EFTA. W opracowaniu zaprezentowano następujące zagadnienia: dziedzictwo kulturowe, zatrudnienie w kulturze, przedsiębiorstwa sektora kulturalnego (wydawnictwa, architektura, kina itp.) wydatki gospodarstw domowych na kulturę, udział w kulturze i czas spędzony na wydarzeniach kulturalnych. Publikacja jest dostępna on-line.Wspólny rynek towarów. Materiały informacyjne
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - [9 kartek]

Przedstawiono podstawowe zasady funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego, historię jego powstania i dane statystyczne z zakresu handlu międzynarodowego. Broszura ma charakter informacyjny i dotyczy ogólnych zagadnień z zakresu swobodnego przepływu towarów.
Zrównoważona przyszłość w naszych rękach. Przewodnik po strategii zrównoważonego rozwoju UE
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008. - 79 s.

Publikacja przedstawia strategię zrównoważonego rozwoju, która obejmuje siedem kluczowych wyzwań. Są to: zmiany klimatyczne i czysta energia, zrównoważony transport, zrównoważona konsumpcja i produkcja, ochrona zasobów naturalnych, zdrowie publiczne, integracja społeczna oraz zwalczanie ubóstwa. Strategia zrównoważonego rozwoju wyjaśnia w jaki sposób możemy zaspokoić nasze potrzeby bez pogarszania jakości życia przyszłych pokoleń.Na szlaku ZPORR w Małopolsce. Inwestycje współfinansowane ze ZPORR w latach 2004/2006
Kraków : Małopolski Urząd Wojewódzki, [b.r.w.]. - 166 s.

Celem publikacji jest upowszechnienie wiedzy o inwestycjach zrealizowanych w Małopolsce w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i ich promocja, jako przykładów dobrych praktyk zachęcających do dalszego korzystania ze środków unijnych. W publikacji zamieszczono również opracowanie ewaluacyjne Wpływ projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR na rozwój gospodarczy województwa małopolskiego.Realizacja Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006 w województwie małopolskim
[b.m.w.] : Towarzystwo Słowaków w Polsce, [b.r.w.]. - 52 s.

W publikacji przedstawiono projekty zrealizowane w ramach Programu Współpracy Przygranicznej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka w latach 2004-2006. Program INTERREG IIIA kładzie nacisk na współpracę partnerów po obu stronach granicy oraz przynosi efekty oddziaływania na całym polsko-słowackim obszarze wsparcia.EU Budget 2007. Financial Report
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 88 s.

Opracowanie przedstawia strukturę budżetu Unii Europejskiej w 2007 r. Zaprezentowano w nim również podstawowe zmiany w budżecie na ten rok. Ostatni rozdział zawiera informacje na temat realizacji budżetu.
Przegląd budżetu UE. Raport z konsultacji społecznych
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 76 s.

Publikacja zawiera raport z konsultacji społecznych nt. przeglądu budżetu, które Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przeprowadził na przełomie 2007 i 2008 r. Konsultacje stały się punktem wyjścia do przyjętego przez Rząd RP stanowiska w tym zakresie.
European Union Public Finance
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 427 s.

W publikacji omówiono historię powstania systemu finansowego Wspólnot, cechy charakterystyczne obecnego systemu, zasady ustalania budżetu generalnego, strukturę budżetu, zasady wdrażania budżetu i sposoby kontroli oraz operacje finansowe poza budżetem generalnym.Magdalena Bednarek
Monika Parys