3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Annual General Meeting Budapest

W dniach 17-19 września 2008 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie pracowników sieci informacyjnej Europe Direct w skład której wchodzą Centra Dokumentacji Europejskiej oraz Punkty Informacyjne Europe Direct. W spotkaniu wzięło udział 130 przedstawicieli sieci z 21 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Polskę reprezentowały dwie osoby. Pan Wiktor Poźniak Dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie i jednocześnie koordynator krajowej sieci CDE w Polsce oraz Monika Parys jako przedstawiciel naszego CDE.

Tematem przewodnim spotkania była rola Unii Europejskiej w świecie. Przemówienie programowe wygłosił przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Lieve Fransen.

Po części oficjalnej miały miejsce targi sieci, podczas których pracownicy ośrodków z różnych państw prezentowali swoje pomysły i wymieniali się doświadczeniami. Swoje stoiska miały również EU Bookshop (księgarnia zajmująca się dystrybucją wydawnictw Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich) oraz Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny).
Drugi dzień obrad upłynął pod znakiem warsztatów i spotkań w grupach. Jeden z warsztatów tematycznych dotyczył najlepszych praktyk w dziedzinie rozwijania współpracy ze środowiskiem akademickim. Moderatorem sesji była Pani Elena Pérez Carrillo z CDE przy Uniwersytecie Santiago w Hiszpanii.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Wiktor Poźniak z CDE przy Kolegium Europejskim w Natolinie. Przedstawił historię powstania oraz ogólną charakterystykę sieci CDE w Polsce. Ogromne zainteresowanie wśród uczestników warsztatów wzbudziły sposoby współpracy i wymiany doświadczeń w ramach sieci CDE w Polsce. Należą do nich: lista dyskusyjna, spotkania przedstawicieli Centrów, wymiana informacji na temat nowo wydanych publikacji oraz wizyty robocze pracowników w innych Centrach. Pan Poźniak w swojej prezentacji przedstawił również plany na przyszłość dotyczące utworzenia programu praktyk pracowników w innych CDE, wymiany danych bibliograficznych pomiędzy Centrami, opracowania broszury informacyjnej o sieci CDE w Polsce (vademecum) oraz wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów poprzez listę dyskusyjną i blog. Zadaniem sieci CDE w Polsce jest również kontynuowanie bliskiej współpracy z Reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce oraz promocja usług CDE w instytucji goszczącej. Podsumowując swoje wystąpienie Pan Poźniak jako sukces polskiej sieci CDE uznał: duży stopień integracji pracowników sieci, znaczenie CDE w środowisku uniwersyteckim, współpracę z Reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce oraz cykliczne konferencje i spotkania pracowników sieci. Jako niepowodzenia wymienił natomiast brak wspólnej strony internetowej oraz problem z zalegalizowaniem profesjonalnego stowarzyszenia.

Kolejnym prelegentem była Pani Mar Fernández z Uniwersytetu w La Coruńa (Hiszpania). Przedstawiła projekt zatytułowany „ACE at the Uni” (‘Approaching Communicating Europe at the University). Jego celem jest stworzenie wielojęzycznych interaktywnych narzędzi informacyjnych przystosowanych do potrzeb szkół wyższych.


W wyniku dyskusji i wymiany doświadczeń sformułowano następujące wnioski, które pozwoliłyby usprawnić działalność Centrów Dokumentacji Europejskiej:
  1. Konieczność zastosowania polityki gromadzenia zbiorów. Coraz częściej Centra zaopatrywane są w ulotki i broszury, które w środowisku uniwersyteckim są bezużyteczne. W związku z tym CDE powinny mieć większy wpływ na wybór publikacji do swoich zbiorów.
  2. Problem indeksowania i katalogowania zbiorów CDE. Brak jest jednolitych przepisów dotyczących sposobu klasyfikacji zbiorów.
  3. Usprawnienie polityki dystrybucyjnej prowadzonej przez EU Bookshop.

Ostatniego dnia konferencji pracownicy Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Eurostatu przedstawili krótkie prezentacje dotyczące nowych produktów i usług oferowanych przez te instytucje. Mowę końcową wygłosił László Kovács, Komisarz ds. Podatków i Unii Celnej.

Coroczne spotkania pracowników sieci informacyjnej Europe Direct są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy i podejmowania wspólnych wyzwań. Wśród uczestników spotkania przeprowadzono ankietę w której bardzo wysoko oceniono organizację oraz program spotkania. Zasugerowano jednak, aby podczas przyszłych spotkań więcej czasu poświęcić problematyce sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.


Monika Parys