1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Wystawy 2007

W 2007 roku w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od 25 sierpnia 2007 roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizowano 16 wystaw. Najważniejsze z nich zostały uwiecznione w postaci multimedialnych katalogów dostępnych w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej (dawnej Bibliotece Cyfrowej).

Celem pierwszej – idąc chronologicznie – wystawy Profesor Stefan Mynarski (1935-2006). Wspomnienia, było upamiętnienie długoletniego Profesora naszej Uczelni, kierownika Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych. Na wystawie zaprezentowano Jego dorobek naukowy oraz liczne pamiątki. Ekspozycję zorganizował Oddział Informacji Naukowej (OIN), przy nieocenionej pomocy Rodziny Profesora oraz pracowników Katedry.

Dzięki kolejnej ekspozycji – Ola Janina Pawlak - malarstwo i rysunek, mieliśmy możliwość podziwiania rysunków, pasteli oraz obrazów olejnych wybranych z ostatnich piętnastu lat twórczości artystki, na co dzień zatrudnionej w administracji UEK. O swojej twórczości autorka pisała: „Są to stany nastrojów, uczuć charakteryzujących się krótkim czasem trwania o bardzo zróżnicowanym nasileniu w moim życiu. Od smutku i niezadowolenia do napięcia, radości i wzruszenia. Te zróżnicowane uczucia wyzwalają we mnie nieodzowną potrzebę zapisywania ich w formie obrazu.”

Dzień Europy obchodzony 9 maja oraz 50. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich tworzących podwaliny Unii Europejskiej stały się okazją do przygotowania przez Czytelnię Europejską ekspozycji Razem od 1957. Tytułem wystawy było hasło widniejące na urodzinowym logo. Jego autorem jest Polak Szymon Skrzypczak, student ASP w Poznaniu. Jego praca wygrała w konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską. Szczególne miejsce na wystawie zajęły materiały poświęcone obchodom rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Zamieszczono tekst deklaracji berlińskiej, przedstawiającej wartości i cele Unii Europejskiej, przyjętej przez szefów państw członkowskich UE na spotkaniu w Berlinie. Zaprezentowano także wydruki stron internetowych specjalnych serwisów informujących o uroczystościach jubileuszowych. W gablotach znajdujących się w holu drugiego piętra Biblioteki przybliżono historię Unii Europejskiej. Ważną część ekspozycji stanowiła prezentacja publikacji dotyczących informacji europejskiej. Były to słowniki, leksykony, informatory oraz kompendia wiedzy o Unii Europejskiej.

Okazją do stworzenia przez OIN kolejnej wystawy Nie od razu Kraków lokowano... była rocznica 750-lecia Wielkiej Lokacji Krakowa. Ekspozycją tą Biblioteka włączyła się w przebieg uroczystych obchodów, które przypadły na czerwiec ubiegłego roku . Na wystawie ten historyczny moment przedstawiono jako cezurę w rozwoju miasta. Tytuł wystawy parafrazował znane polskie przysłowie, ukazując nie tylko liczne konsekwencje aktu lokacji, lecz także genezę rozwoju osadnictwa na terenie obecnego Krakowa, od jego początków do końca XV wieku. Zaprezentowane publikacje, pochodzące głównie ze zbiorów Biblioteki oraz kolekcji prywatnych, uporządkowano według następujących działów tematycznych: dzieje Krakowa do 1257 r., książę Bolesław Wstydliwy, konsekwencje lokacji dla mieszkańców średniowiecznego Krakowa, tzw. Plan Kołłątaja dokumentujący Kraków z zachowanymi jeszcze w 1785 r. murami i bramami z epoki średniowiecza.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2007/2008 przyniosła ważne wydarzenie – wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Profesorowi Jeffreyowi Sachsowi, uważanemu za jednego z najważniejszych i najbardziej znanych ekonomistów w skali ogólnoświatowej. Z tej okazji OIN przygotował skromną wystawę Profesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, popularyzującą sylwetkę i dostępny w naszych zbiorach dorobek naukowy Profesora. Promotor Doktora - prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - zaprosił Profesora Jeffreya Sachsa do oglądnięcia wystawy. Po uzyskaniu przez Bibliotekę pamiątkowej książki zawierającej kopię dyplomu, laudację Promotora i wykład Doktoranta, jak również zdjęć dokumentujących przebieg uroczystości i zdjęć z wizyty Profesora w Bibliotece, wystawę rozszerzono i przeniesiono do Sali Wystawowej Biblioteki.

Ostatnia z zeszłorocznych wystaw, której multimedialny katalog znalazł się w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej gościła w listopadzie w naszym holu wystawienniczym, obok Sali Wystawowej. Na wystawie prezentowano zdjęcia przedstawiające uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie rozmawiających za pomocą osobistych słowników, tablic do literowania oraz z wykorzystaniem urządzeń do komunikacji. Tytuł wystawy Nareszcie ludzie słuchają! został zaczerpnięty z hasła na październik 2007 roku, umieszczonego w logo Międzynarodowego Miesiąca AAC (Augmentative and Alternative Communication). Wystawa ta była związana z obchodami miesiąca AAC w Krakowie.
Do obchodów włączyło się 15 krajów świata. W Stowarzyszeniu ISAAC to osoby niemówiące powołały tę akcję do życia. One były też głównymi bohaterami obchodów na całym świecie. Około 10 tysięcy użytkowników AAC uczestniczyło w lokalnych wydarzeniach. W wielu miejscach o AAC informowały też prasa i telewizja. Krakowskie obchody Miesiąca AAC odbywały się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty Józefa Rostworowskiego.
AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia - pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Teraz czas na omówienie mniejszych ekspozycji zajmujących gabloty w holu drugiego piętra Biblioteki.
Czytelnia Europejska przygotowała w 2007 roku 5 wystaw tematycznych:

    Unia Europejska o ochronie środowiska – na wystawie zamieszczono publikacje Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz wydruki stron internetowych z portalu Unii Europejskiej;
    Informacja europejska – celem wystawy było przybliżenie dostępnych w Czytelni Europejskiej informatorów na temat Unii Europejskiej; znaczną część ekspozycji zajęły wydruki z Portalu Unii Europejskiej, cennego źródła informacji o Unii; zamieszczono również schemat Klasyfikacji Wspólnot Europejskich według której ułożone są zbiory w Czytelni Europejskiej;
    Historia integracji europejskiej – przedstawiono etapy integracji europejskiej od 1947 do 2007; przybliżono sylwetki Ojców Zjednoczonej Europy: Roberta Schumana, Jeana Manneta, Konrada Adenauera, Alcide De Gasperi’ego, Paula Henri Spaaka, Józefa Hieronima Retingera;
    Fundusze unijne – zaprezentowano między innymi czasopisma Fundusze Europejskie, Rozwój Regionalny w MałopolsceEuroekspert;
    Polska w strefie Schengen – na wystawie zamieszczono między innymi artykuł Polska w strefie Schengen, który ukazał się w jednym z numerów Biuletynu Informacyjnego Biblioteki; informacje dotyczące uroczystości związanych z wejściem Polski do Schengen w nocy z 20 na 21 grudnia 2007 roku zaczerpnięto z dostępnego w naszej Bibliotece portalu gospodarczego ISI Emerging Markets.
Oddział Informacji Naukowej (OIN) przygotował 2 ekspozycje. Celem pierwszej z nich Nowości Bibliotek Depozytowych: IMF, Banku Światowego i EBOR-u było zaprezentowanie publikacji, jakie w ostatnim czasie te trzy wielkie instytucje finansowe przysłały do naszej Biblioteki w ramach umów depozytowych. Tematyka tych monografii i serii dotyczyła korupcji, polityki fiskalnej i pieniężnej, przekształceń ustrojowo-systemowych, rynku walutowego, finansowania służby zdrowia. Obszar geograficzny tych wydawnictw obejmował Indie, Rosję, Europę Środkowo-Wschodnią, Azję Środkową.
Druga ekspozycja została podzielona na dwie części. W odniesieniu do BD Banku Światowego wyjątkowo przygotowano wystawę tematyczną Bank Światowy – podsumowanie rozwoju krajów naszego regionu. W ubiegłym roku Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydały serię różnego typu opracowań dotyczących rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej. Tematem przewodnim tych publikacji jest transformacja ekonomiczno-społeczna krajów naszego regionu, a w szczególności krajów EU8. Republika Czeska, Węgry, Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Słowacja i Słowenia dołączyły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Od tego czasu we wszystkich tych krajach zaszły ogromne zmiany, a osiągnięty postęp sprawia, że coraz bardziej realne wydaje się ostateczne osiągnięcie przez te kraje sytuacji ekonomicznej krajów Europy Zachodniej. Przedstawiona na wystawie seria opracowań omawia i analizuje obecne trendy gospodarcze oraz osiągnięcia w zakresie zmian polityki i przeprowadzonych reform, dodatkowo podając szereg rekomendacji dotyczących przyszłych dróg postępowania.
Część dotycząca BD IMF zawierała nowości omawiające takie zagadnienia jak: polityka makroekonomiczna, rynek finansowy, handel, podatki, banki centralne, inflacja w krajach rozwijających się, Iranie, Kanadzie i Ameryce Środkowej.

W ubiegłym roku Czytelnia Główna przygotowała wystawę towarzyszącą konferencji Społeczna Gospodarka Rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów posocjalistycznych, zorganizowanej z okazji 35-lecia współpracy Katedr Teorii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Na wystawie zaprezentowano publikacje ze zbiorów Biblioteki Głównej AE związane z tematyką konferencji, wydawnictwa obu uczelni zawierające publikacje pracowników katedr teorii ekonomii, jak również materiały dotyczące współcześnie wykorzystywanej idei niemieckiego cudu gospodarczego. Wystawa została umiejscowiona w budynku sportowym.

Na koniec kilka słów o wystawach Najnowsze zagraniczne książki ekonomiczne przygotowanej przez firmę A.B.E. Marketing oraz Zagraniczna literatura naukowa zorganizowanej przez International Publishing Service Sp. z o.o. Obie te firmy zajmują się importem i dystrybucją zagranicznych publikacji naukowych. Raz w roku organizują ekspozycje, których celem jest zapoznanie naszego środowiska akademickiego z najnowszymi publikacjami związanymi tematycznie z szeroko pojętą ekonomią. W trakcie wystaw istnieje możliwość zamawiania książek.

Również księgarnia naszego Uniwersytetu dba o prezentowanie nowości. W jednej z gablot w holu wystawowym Biblioteki systematycznie wystawiane są nowe wydawnictwa. Są to skrypty wydawane przez Wydawnictwo UEK (dawniej AE w Krakowie) i wydawnictwa innych wydawców związane tematycznie z profilem działania naszej Uczelni.

Przypominamy, że nowe wystawy zawsze anonsujemy w Aktualnościach na stronie Biblioteki. Zapraszamy do ich oglądania! Zachęcamy również do przeglądania multimedialnych katalogów wystaw w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej.

Anita Medoń-Wosz