1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

W 2007 r. – jak wskazują liczby ujęte w sprawozdaniu – przeszkolono w sumie 921 osób, w tym 251 osób w języku angielskim.

W liczbie tej znajdują się tak studenci I roku, którzy uczestniczyli dobrowolnie w szkoleniach z Przysposobienia Bibliotecznego, jak i grupy seminaryjne studentów starszych lat naszej Uczelni, a także studentów innych uczelni uczestniczących w szkoleniach z Informacji Naukowej.
Razem przeszkolono w tej grupie 444 osoby, w tym 129 osób w języku angielskim.

Również wycieczki po Bibliotece połączone z pokazem baz w niej dostępnych cieszyły się popularnością. Ich uczestnikami byli w większości uczniowie ostatnich klas szkół średnich zainteresowani studiami w UEK, ale też studenci – obcokrajowcy, skierowani do Biblioteki przez Biuro Programów Zagranicznych.
Razem w tej grupie uczestników było 370 osób, w tym 122 osoby anglojęzyczne.

W Bibliotece organizowane były także szkolenia i warsztaty dla pracowników Biblioteki w zakresie obsługi nowych, specjalistycznych baz komputerowych kupowanych przez Uczelnię – udostępnianych w Bibliotece i na terenie kampusu, a także w zakresie nowych, dodawanych opcji w bazach już dostępnych. Szkolenia te organizowane były przez twórców i właścicieli baz komputerowych.
W 2007 r. uczestniczyło w nich 86 bibliotekarzy.

W statystykach w zakresie dydaktyki za 2007 r. uwzględniono także staże zawodowe bibliotekarzy UEK wewnętrzne - w poszczególnych oddziałach Biblioteki oraz staże zawodowe zewnętrzne - w innych bibliotekach naukowych.
W stażach wewnętrznych, trwających około 3 tygodni uczestniczyło 6 pracowników, którym poświęcono w sumie 582 godziny. W stażach zewnętrznych uczestniczyło 3 bibliotekarzy przez okres 360 godzin.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.12.2006 r. nt. Warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej – Zał. nr 4, obowiązującym od 1.01. 2007 r. nakładającym obowiązek odbycia 2 tygodniowych lub miesięcznych staży w innej niż macierzysta bibliotece naukowej, bibliotekarzom, którzy mają być awansowani odpowiednio na stanowisko starszego bibliotekarza lub kustosza, a także uzupełnieniem staży zewnętrznych bibliotekarzom, którzy są już zatrudnieni na wyżej wymienionych stanowiskach, a takich staży w przeszłości nie odbyli, organizowane były w Bibliotece Głównej UEK staże zawodowe dla bibliotekarzy innych bibliotek naukowych, którzy takie zapotrzebowanie zgłaszali.
W 2007 r. przeszkolono 2 osoby przez okres 180 godz.

W Bibliotece UEK odbywały się również praktyki studenckie studentów różnych lat bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uczelni posiadających w swojej strukturze organizacyjnej kierunki o tej specjalności.
W 2007 r. w praktykach studenckich uczestniczyło 10 osób, którym poświęcono 180 godzin.

Jeżeli chodzi o liczbę godzin poświęconych wszystkim wyżej wymienionym formom dydaktyki w 2007 r. wyniosła ona w sumie 1406 godzin.
Przeliczając tę liczbę godzin na etat można stwierdzić, że jedna osoba pracująca 7 godzin dziennie, poświęciłaby na szkolenia biblioteczne ok. 200 dni w roku, a więc odliczając dni wolne od pracy /ok. 60 w roku/, poświęciłaby 2/3 swego rocznego czasu pracy w tym celu. Nie jest to mało.

Porównując dane dotyczące dydaktyki bibliotecznej za 2006 i 2007 r. nasuwa się kilka uwag.

Przede wszystkim, w związku ze zniesieniem obowiązku uczestnictwa w zajęciach z Przysposobienia Bibliotecznego wszystkich studentów I roku naszej Uczelni uczestniczy w nich coraz mniejsza liczba osób. Nowo przyjęci studenci nie mają jeszcze do końca świadomości jak ważnym jest dla nich uzyskanie podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania Biblioteki czy dostępności materiałów bibliotecznych. Powoduje to w konsekwencji problemy tychże studentów z poruszaniem się po zasobach bibliotecznych, co podkreślają pracownicy Biblioteki pełniący dyżury w różnych agendach Biblioteki Głównej.

Można natomiast zaobserwować coraz większą liczbę zgłaszających się na szkolenia z zakresu Informacji Naukowej grup seminaryjnych składających się ze studentów starszych lat. Liczba ta w 2007 r. w stosunku do poprzedniego, 2006 r. została podwojona. Coraz większa jest także liczba osób anglojęzycznych zainteresowanych szkoleniami. Uczestnicy tych szkoleń to przede wszystkim słuchacze English Track czy Library Lesson.

Również wzrostową tendencję wykazuje liczba wycieczek po Bibliotece połączona w pokazem baz w niej dostępnych. Świadczy to o tym, iż coraz więcej młodzieży szkół średnich, bo to oni w większości są uczestnikami wycieczek, zainteresowana jest studiami w naszej Uczelni i w związku z tym chciałaby zobaczyć jak wygląda kampus Uczelni wraz z jej Biblioteką.

Zwiększa się też liczba staży zawodowych pracowników Biblioteki UEK tak wewnętrznych, w poszczególnych oddziałach Biblioteki, jak i zewnętrznych, w innych bibliotekach naukowych oraz pracowników innych bibliotek naukowych w naszej Bibliotece. Związane jest to w dużym stopniu z realizacją wymienionego wyżej Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki dotyczącego trybu awansowania poszczególnych bibliotekarzy na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza.

Reasumując, można stwierdzić, że dydaktyce realizowanej przez pracowników Biblioteki poświęcane jest coraz więcej czasu. To bardzo dobrze, ponieważ świadczy to o coraz większym zainteresowaniu użytkowników Biblioteki szeroko pojętymi zasobami bibliotecznymi.

Elżbieta Golec-Nycz