2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

I Krajowe Seminarium Problemowe
Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń
Termin: 28 kwietnia 2008
Organizatorzy: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne

Problematyka seminarium dotyczyła wielu aspektów zabezpieczeń zbiorów przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przyczyn i sposobów w jaki do nich dochodzi. Przedstawiono liczne przykłady przywłaszczeń w bibliotekach, archiwach i muzeach, których dopuszczono się nie tylko w sposób przypadkowy, czy zaplanowany na zamówienie, ale też sprowokowanych brakiem zabezpieczeń lub ich niewystarczającą jakością, jak również dokonanych przez nieuczciwych pracowników tych instytucji.

Jedno z ciekawszych wystąpień Kradzieże materiałów archiwalnych – skala zagrożenia, główne problemy i próba oceny zjawiska z punktu widzenia Policji wygłosiła nadkomisarz Katarzyna Zielińska szefowa Centralnego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu. Bardzo ciekawy był też wykład psychologa Andrzeja Markowskiego, który nakreślił sylwetkę złodzieja i przedstawił metody, jakimi usypia on czujność osób stojących na straży cennych zbiorów.

Dla nas najcenniejsze mogły być wskazówki dyrektora Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Piotra Ogrodzkiego, który przedstawił kierunki zmian, jakie należy wprowadzić, aby zminimalizować utratę zbiorów. Zwrócił on uwagę na to, że złodzieje wykorzystują złe zwyczaje panujące w danej instytucji. Obserwują przez długi czas obiekt i pracowników. Czy łatwy jest dostęp do kluczy, czy jest możliwość ich podrobienia; czy stosuje się bezwzględny zakaz opuszczania użytkowników spod nadzoru pracowników; czy rejestruje się użytkowników, legitymuje ich, dokładnie zapisuje udostępnianie cennych zbiorów. Wskazał na konieczność przeprowadzenia koniecznych zmian organizacyjnych, regulaminów, ograniczenia dostępności „wszystkich do wszystkiego”, odpowiednią gospodarkę kluczami i hasłami. Konieczność współpracy z pracownikami merytorycznymi oraz pracownikami ochrony, mądre wykorzystanie techniki (a nie 1 osoba przez 8 godzin obserwująca ścianę monitorów), indywidualne znakowanie najcenniejszych zbiorów oraz ich obfotografowanie.

Ciekawą prezentację bezpiecznego transportu dokumentów przedstawił prezes Renesans-Trans Sp. z o.o. Pozostali prelegenci przedstawili sposoby zabezpieczania zbiorów przed kradzieżą, pożarem, zalaniem stosowane we własnych placówkach. Pani Dyrektor Archiwum PAN zaprosiła zebranych na międzynarodową konferencję, która odbędzie się we wrześniu w Nowym Sączu i Bochni. Obiecała również, że umieści referaty I Seminarium na stronie domowej.

Teksty wystąpień zamieszczono za zgodą autorów.

Uczestniczki:
Anna Grudzińska-Dymek
i Anna Sławińska