2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).Promoting Fiscal Discipline / edited by Manmohan S. Kumar and Teresa Ter-Minassian. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. – XVII, 134 s. ; 23 cm. Sygn. 2648

Głównym celem publikacji Promoting Fiscal Discipline jest promocja dyscypliny budżetowej. Dyscyplina budżetowa to zbiór przepisów obowiązujących przy wykonywaniu budżetu państwa. Prawo finansowe określa szesnaście sytuacji naruszających dyscyplinę, np.: zaniechanie pozyskiwania przychodów budżetowych, przekroczenie wydatków budżetowych w planie finansowym, niezgodne wykorzystanie dotacji budżetowych, niezgodne dane z ewidencją księgową, zaciąganie zobowiązań przekraczających możliwości budżetu. Kraje nie przestrzegające dyscypliny fiskalnej, mogą być zobowiązane do zapłacenia kary, chyba że ich gospodarka znajduje się w fazie wyraźnej recesji. W niniejszej publikacji zaprezentowano wiele wskazówek skupiających się wokół prawidłowej promocji dyscypliny budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu polityki fiskalnej w krajach rozwijających się. Zwrócono uwagę na skalę swobody postępowania w tym obszarze. Przybliżono istotę i efekty prowadzenia procyklicznej polityki fiskalnej. Opisano mechanizmy ekonomiczne oraz prawne umożliwiające ograniczenie procykliczności w polityce fiskalnej oraz wzmacniające dyscyplinę finansową. (JS)IMF Support and Crisis Prevention / Atish Ghosh et al. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2008. – V, 33 s., tab., wykr. ; 28 cm. – (Occasional Paper; 262). Sygn. O/262

W wielu państwach kryzys finansowy dotykający rynków wschodzących pociąga za sobą ogromne koszty ekonomiczne i socjalne, uświadamiając wszystkim, jak ważne jest prowadzenie działań zapobiegawczych. Podczas, gdy główne działania ochraniające przed kryzysem leżą przede wszystkim w gestii polityki danego kraju i jego wewnętrznych podstaw instytucjonalnych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy służy pomocą wspierając wewnętrzne inicjatywy państw. MFW prowadzi aktywne działania monitorujące, zapewnia pomoc techniczną oraz promuje standardy i stosowanie właściwych przepisów. Niniejsza publikacja bada zakres możliwości Międzynarodowego Funduszu Walutowego w kwestii tworzenia i implementacji programów zapobiegających wszelkim kryzysom finansowym na rynkach wschodzących. (KB)The CFA Franc Zone : Common Currency, Uncommon Challenges / Anne-Marie Gulde, Charalambos Tsangarides. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2008. – xi, 397 s., tab., wykr. ; 23 cm. Sygn. 2712

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja wyników badań na temat trwałości strefy Franka CFA. Badania empiryczne przeprowadzono w ramach zintensyfikowanego nadzoru regionalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy udziale specjalistów zewnętrznych. Poprzez zdefiniowanie bieżących wyzwań i potrzeb na gruncie polityki w Afryce Centralnej, naukowcy sformułowali stosowne wytyczne dla programu ramowego, poświęconego trwałości strefy Franka CFA.
Około 35% państw na Czarnym Kontynencie objętych nadzorem przez Wydział Afrykański MFW to członkowie strefy Franka CFA. Frank CFA, (franc. franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale) to obecnie najczęściej używana jednostka monetarna Afryki w 14 państwach: Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Gwinea Równikowa, Gabon. (KB)Managing the Oil Revenue Boom: The Role of Fiscal Institutions / Rolando Ossowski et al. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2008. – x, 35 s., tab., wykr., 28 cm. – (Occasional Paper; 260). Sygn. O/260

Niniejsza publikacja omawia wyniki podatkowe w państwach produkujących ropę uzyskane po wzroście cen tego surowca w 2005 roku. Kraje produkujące ropę skorzystały ze wzrostu cen, co w konsekwencji przełożyło się na ich wyniki bilansu podatkowego i zagranicznego. Przedmiotem analizy są następujące zagadnienia ujęte w pięć rozdziałów na temat:

 • roli, jaką specjalne instytucje podatkowe (special fiscal institutions) odgrywają w zarządzaniu budżetem w państwach produkujących ropę,
 • przyczyn i skutków boomu na rynku ropy w 2005 roku,
 • funduszy przeznaczonych na ropę, zasad opodatkowania, prawodawstwa dotyczącego odpowiedzialności fiskalnej, cen budżetowych ropy,
 • oceny ilościowej wpływu specjalnych instytucji podatkowych na wyniki/rezultaty podatkowe,
 • ram organizacyjnych, powołanych dla wzmocnienia instytucji podatkowych w krajach produkujących ropę. (KB) • Macroeconomic Consequences of Remittances / Ralph Chami et al. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2008. – vii, 84 s., tab., wykr. : 28 cm. – (Occasional Paper ; 259). Sygn. O/259

  Rosnąca liczba przepływów pieniężnych, (miliardy dolarów rocznie), znacząco wpływa na wyniki makroekonomiczne dla państw – odbiorców. Przewiduje się kontynuację wzrostu przepływów pieniężnych na podstawie obserwacji postępujących procesów globalizacji i starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych.
  Autorzy tego zeszytu kierują uwagę polityków bezpośrednio na dwie szczególnie interesujące kwestie: po pierwsze, na sposób zarządzania rezultatami makroekonomicznymi; po drugie, na tryb wykorzystania potencjału rozwoju – poprzez monitorowanie i informowanie o wynikach globalnych badań na temat wszechstronnych efektów dla gospodarki krajów otrzymujących przepływy. Najważniejszym wyzwaniem dla polityków jest planowanie takich przedsięwzięć politycznych, które będą promowały i zwiększały korzyści płynące z przekazów pieniężnych, jednocześnie minimalizując niepożądane efekty. Sprawą nadrzędną jest także poprawna i szybka implementacja ustalonej strategii. (KB)  Sub-Saharan Africa. Forging New Trade Links with Asia / edited by Kevin Carey, Sanjeev Gupta and Ulrich Jacoby. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. – XVII, 55 s. ; 28 cm. Sygn. 2651

  Najnowszą pozycją wydaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na temat zagadnień rozwojowych Afryki Sub-Saharyjskiej jest raport: Forging New Trade Links with Asia. W niniejszej publikacji zaprezentowano zmiany w organizacji handlu na obszarze Afryki Sub-Saharyjskiej. Ukazano stopień w jakim obszar ten wykorzystuje swój potencjał handlowy od 1985 roku. Zasugerowano w jaki sposób wykorzystać możliwości handlowe dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym regionie. Zwrócono także uwagę na charakterystyczne dla tego obszaru czynniki stojące na przeszkodzie w rozwoju handlu i szlaków handlowych. Dodatkowo zaprezentowano relacje finansowe Afryki Sub-Saharyjskiej z Chinami oraz porozumienia handlowe z Unią Europejską. (JS)  Fiscal Management of Scaled-Up Aid / Sanjeev Gupta et al. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2008. – xi, 67 s., tab., wykr. ; 28 cm. Sygn. 2715

  Liczba przepływów pieniężnych wysyłanych do państw o niskich dochodach utrzymuje tendencję wzrostową. Zaobserwowano zwiększenie pomocy udzielanej przez podmioty publiczne i prywatne, np. umarzanie długu, co pozwala państwom uboższym na zaciąganie nowych pożyczek. Międzynarodowy Fundusz Walutowy bada różne sposoby podejścia do problemu sprawnego zarządzania fiskalnego, który jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia skutecznego wykorzystania przepływów pieniężnych. W publikacji postawiono pytania, które wpływają na politykę fiskalną wobec zwiększającej się skali pomocy krajom uboższym. Na podstawie doświadczeń Wydziału ds. Budżetu MFW w zakresie udzielania pomocy technicznej krajom członkowskim, autorzy wysuwają wnioski, które powinny być brane pod uwagę przy przygotowaniu planu reformy zarządzania finansami publicznymi. Zaproponowano stosowanie specjalnych miar, które pomogą krajom we wzmacnianiu instytucji fiskalnych. (KB)  Exchange Rate Assessments: CGER Methodologies / Jaewoo Lee et al. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2008. – vii, 24 s., tab., wykr. ; 28 cm. – (Occasional Paper; 261). Sygn. O/261

  Niniejsza publikacja przedstawia charakterystykę poprawionych i poszerzonych metod szacowania kursu walut, które mają zastosowanie w krajach wysoko rozwiniętych oraz krajach rozwijających się. Wymieniono trzy uzupełniające się metody, takie jak: 1) metoda „bilansu makroekonomicznego”, 2) zredukowana forma podejścia „równowagi rzeczywistego kursu walut” oraz 3) metoda „zrównoważenia zagranicznego”. Głównym przedmiotem zainteresowania autorów są kwestie metodologii w kontekście oceny kursu walut, które przede wszystkim bazują na pojęciu równowagi opisywanej jako długoterminowa konsekwencja bilansu krajowego i zagranicznego. W praktyce, rola kursu walut w procesie dopasowania zagranicznego wzrasta znacząco w wyniku postępującej integracji gospodarki światowej. Dlatego od połowy lat 90.tych grupa specjalistów ds. kursów walutowych przy Międzynarodowym Funduszu Walutowym prowadzi systematyczne badania, szacujące kurs walutowy z różnorodnej perspektywy. Jest to jedno z podstawowych zadań Funduszu. (KB)  Foreign Direct Investment and Structural Reforms: Evidence from Eastern Europe and Latin America / Nauro F. Campos and Yuko Kinoshita. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 38 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/026). Sygn. W/08/026

  W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na wpływ reform strukturalnych na rozwój gospodarki 19 krajów Ameryki Łacińskiej oraz 25 państw Europy Wschodniej w latach 1989-2004. Badania w szczególności skupiono wokół trzech dziedzin: finansów, handlu oraz prywatyzacji. Obydwa regiony zabrały się za przeprowadzanie tych ważnych i trudnych reform już od wczesnych lat 90. W wielu państwach (obydwu regionów) doszło do liberalizacji rynków finansowych, redukcji barier handlowych oraz prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw na szeroką skalę. Duża uwagę zwrócono tutaj na zaangażowanie inwestycji napływających z zagranicy, które mają istotny wpływ na wzrost gospodarczy omawianych w niniejszym raporcie krajów. To właśnie inwestorzy zagraniczni odgrywają ogromną rolę w procesie kształtowania rynków na tych obszarach, jednak ciągłe ryzyko ekonomiczne i polityczne nie pozwala im jeszcze na tak odważne działania i śmiałe lokowanie swojego kapitału w tych regionach. (JS)  Inflation Differentials in the EU: A Common (Factors) Approach with Implications for EU8 Euro Adoption Prospects / Nada Choueiri, Franziska Ohnsorge and Rachel van Elkan. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. – 39 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 08/021). Sygn. W/08/021

  Omawiana publikacja z serii Working Paper eksponuje determinanty inflacji w obrębie Unii Europejskiej oraz ich znaczenie dla przyszłych członków strefy euro. Badania objęły 25 krajów Wspólnoty Europejskiej i przeprowadzono je w oparciu o cechy wspólne oraz specyficzne dla danego kraju. Kraje, które przyłączyły się do Unii Europejskiej w ciągu ostatnich czterech lat będą musiały w przyszłości wprowadzić euro jako wspólną walutę. Aby tak się stało, inflacja tych państw musi spaść i utrzymywać się na poziomie określonym według kryteriów z Maastricht: „inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa”. (JS)


  Katarzyna Bilińska
  Jacek Serwin