2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej Banku Światowego prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw.


Sustainability of pension systems in the new EU member states and Croatia : coping with aging challenges and fiscal pressures / Leszek Kąsek, Thomas Laursen, Emilia Skrok. - Washington, D.C. : The World Bank, 2008. – V, 40 s. ; 26 cm. - (World Bank Working Paper ; no. 129). Sygn. P/129

Sustainability of pension systems in the new EU member states and Croatia jest kolejną pozycją wydaną w ramach serii Working Papers Banku Światowego. Zeszyty tej serii publikowane są w celu zakomunikowania rezultatów prowadzonych przez Bank badań i skłonienia do publicznej debaty.
Pozycja ta pokazuje, iż reformy emerytalne ostatnich lat poprawiają efektywność i trwałość systemów emerytalnych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i Chorwacji. Powyższe działania dla wielu krajów okazują się jednakże niewystarczające, by zapewnić długoterminowe stabilne funkcjonowanie systemu emerytalnego, biorąc pod uwagę starzenie się ludności. Reformy wprowadzają zmiany w systemie emerytalnym opartym na zasadzie solidarności międzypokoleniowej, czyli systemie repartycyjnym Pay-As-You-Go (PAYG), włączając podniesienie wieku emerytalnego (nie tylko dla kobiet), nowe formuły zasiłku i mechanizmów indeksowania. Niektóre państwa (Łotwa i Polska) wzmocniły związek pomiędzy składkami i wypłatami pod kątem utrwalania tego systemu, poprzez wprowadzanie spekulatywnie określonych kont składkowych. Więź tę wspomaga również przerzucenie się na system punktowy, przyjmowany przez wiele krajów. Niektóre z nich wdrożyły drugi, prywatny, filar emerytalny fundowany przez przekierowanie części wkładu emerytalnego, tym samym dywersyfikując ryzyko. Część państw (a konkretnie Czechy, Słowenia i Rumunia) będzie musiała uczynić więcej by ochronić długoterminową możliwość przetrwania jej systemów emerytalnych, inne natomiast stoją przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem starszym ludziom sprawiedliwej emerytury i odpowiednich standardów życia. (AMW)Public expenditure policies in Southeast Europe / Ivailo V. Izvorski, Satu Kahkonen. - Washington, D.C.: The World Bank, 2008. - XVII, 99 s. ; 25 cm. - (World Bank Working Paper ; 134). Sygn.: P/134

Public Expenditure Policies in Southeast Europe to kolejna pozycja z serii World Bank Working Papers, która omawia polityki państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie wydatków na cele publiczne. Dane państw takich jak: Albania, Bośnia i Herzegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosowo i Słowenia, zostały porównane z wynikami starych oraz nowych członków Unii Europejskiej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeszły znaczną transformację w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Osiągnięta stabilizacja makroekonomiczna i nieustające reformy strukturalne sprawiły, że od 2000 roku odnotowano realny wzrost PKB dla tych krajów. Nowe regulacje fiskalne stały się integralną częścią przemian gospodarczo-ustrojowych, a cięcia wydatków pozwoliły osiągnąć stabilizację relacji wydatków do PKB w większość krajów w tym regionie i zmniejszyć deficyty budżetowe we wszystkich omawianych państwach poza Serbią. Postęp konsolidacji fiskalnej jest widoczny, jednak w kilku przypadkach obecność państwa w gospodarce jest zbyt duża. Koszty związane z przygotowywaniem integracji z Unią Europejską oraz zakończenie przeprowadzanych reform będą wpływały na kolejne obciążenia wydatków publicznych. Takie obciążenia będą wymagać dalszych redukcji lub podniesienia podatków. Omawiana pozycja identyfikuje kluczowe wyzwania i proponuje menu opcji dalszych reform w sektorach, które pochłaniają największą część wydatków publicznych, i gdzie przeprowadzone reformy mają duże szanse mieć znaczne implikacje budżetowe. Sektory omówione w raporcie to: opieka socjalna, opieka zdrowotna, edukacja, administracja publiczna i infrastruktura. (AT)Public finance in China : reform and growth for a harmonious society / eds. Jiwei Lou, Shuilin Wang. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXV, 369 s. ; 23 cm. Sygn. 8773

Od roku 1980 gospodarka chińska stała się obiektem zazdrości świata. Roczna stopa wzrostu na poziomie 9% sprawiła, że obecnie Chiny są czwartą najbardziej prężną gospodarką na świecie. Utrzymujący się wzrost gospodarczy przyczynił się do redukcji indeksów ubóstwa - z poziomu 60% populacji do mniej niż 10%. Negatywnym skutkiem wzrostu było jednak stworzenie ogromnych nierówności dochodów oraz nierówności w dostępie do podstawowych usług i zasobów naturalnych. Obecnie rząd chiński stara się rozwiązać te i podobne im problemy, próbując tworzyć „społeczeństwo harmonijne” gdzie priorytet intensywnego rozwoju gospodarczego został zastąpiony rozwojem społecznym i tworzeniem zrównoważonej gospodarki. Redaktorzy książki analizują takie kluczowe kwestie chińskiej polityki państwowej jak: finanse publiczne i rola państwa w gospodarce; reforma budżetowa oraz planowanie dochodów i wydatków; finansowanie i dostarczanie podstawowych dóbr i usług publicznych, w tym ochrony socjalnej, służby zdrowia i powszechnej edukacji. (AT)The migration and remittances factbook 2008. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XIV, 240 s. ; 23 cm. Sygn. 8782

Pozycja The Migration and Remittances Factbook 2008 to próba zaprezentowania złożonego zagadnienia migracji i związanych z tą migracją przepływów pieniężnych.
Przy opracowywaniu książki wykorzystano oficjalne dane rozpowszechniane w dostępie publicznym. Główny zrąb książki stanowią statystyki dotyczące emigracji (w tym zarobkowej), imigracji i kwoty przesyłów pieniężnych dla 194 krajów i 13 grup regionalnych. Przykładowe fakty zamieszczone w The Migration and Remittances Factbook 2008:
 • Prawie 200 milionów ludzi, albo 3 procent ludności świata, żyje poza terenem ich krajów rodzinnych. Obecne przepływy migracyjne są słabsze niż te w ostatnich dziesięcioleciach dziewiętnastego wieku.
 • Migracja ludności z Południa na Południe jest obecnie prawie równa migracji z Południa na Północ.
 • Migracja międzynarodowa jest zdominowana przez dobrowolną migrację, której motywami są czynniki ekonomiczne. W 2005 roku, uchodźcy stanowili tylko 13.5 miliona (7%) międzynarodowych przesiedleń.
 • Szacuje się, że ogólnoświatowe przekazy pieniężne związane z migracją przewyższyły $318 miliardów w 2007, z czego kraje rozwijające się otrzymały $240 miliardów. Jednak realna kwota tych przekazów, wliczając w to formalne i nieformalne typy nieodnotowanych przepływów, jest prawdopodobnie znacznie większa. (AT) • Doing Business 2008. - Washington, D.C. : The World Bank, 2008. – 200 s. ; 27 cm. Sygn. 8720

  Doing Business 2008 jest kolejnym już raportem Banku Światowego, określającym miejsce 178 gospodarek w zakresie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o 10 wskaźników regulacji dotyczących biznesu. Wśród najwyżej ocenionych krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej znalazły się Estonia (17), Gruzja (18), Łotwa (22), Litwa (26), Słowacja (32), Armenia (39), Węgry (45), Bułgaria (46) i Rumunia (48).
  Ranking bada czas i koszty konieczne dla spełnienia wymagań rządów w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, prowadzenia działalności, obrotu handlowego, podatków i zamknięcia działalności. Badanie nie obejmuje takich zmiennych jak polityka makroekonomiczna, jakość infrastruktury, zmienność kursów wymiany walut, percepcja inwestorów lub też wskaźniki przestępczości. Już od 2003 roku badania Doing Business stanowią inspirację i stały się podstawą dla 113 reform przeprowadzonych na całym świecie. Polska znalazła się na 74 miejscu, wśród 178 krajów, w rankingu dotyczącym łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, przed takimi krajami jak Rosja (106) i Grecja (100), ale za Irlandią (8), Niemcami (20), Hiszpanią (38) i Republiką Czeską (56). Polska znalazła się jednak na najniższym miejscu spośród krajów – nowych członków UE.
  Autorzy raportu chwalą Polskę za przeprowadzone reformy obejmujące obniżenie kosztów rejestracji prawa własności oraz ułatwienie egzekucji postanowień kontraktowych. Raport stwierdza jednak, że w całym zestawie wskaźników wyniki osiągane przez Polskę nie rozkładają się równomiernie. W odniesieniu do wskaźnika ochrony inwestorów Polska znalazła się na 33 miejscu na świecie, podczas gdy w zakresie łatwości pozyskiwania licencji i koncesji – dopiero na 156. W rankingu ogólnym Polska spadła, w porównaniu do poprzedniego roku, o sześć miejsc. Raport również podkreśla fakt, że kraje, które znajdowały się na podobnych miejscach w rankingu, przeprowadziły w latach 2006/2007 więcej reform niż Polska. Region Europy Wschodniej i krajów byłego ZSRR prześcignął kraje Azji Wschodniej w łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, niektóre kraje tego regionu, w wyniku przeprowadzonych reform, wyprzedziły również wiele gospodarek Europy Zachodniej. Przodującym reformatorem w regionie jest Chorwacja, a także trzy inne kraje Federacyjna Republika Macedonii, Gruzja i Bułgaria. Chorwacja znalazła się w pierwszej dziesiątce reformatorów na świecie.
  “Wyniki świadczą o tym, że w miarę deregulacji przez rządy kwestii prowadzenia działalności gospodarczej coraz więcej prywatnych przedsiębiorstw podejmuje działalność gospodarczą; jest to szczególnie widoczne w Europie Wschodniej,” powiedział Simeon Djankov, główny autor raportu. “Europa Wschodnia zanotowała szczególnie wysoki wzrost liczby nowopowstających przedsiębiorstw co najmniej taki, jak zanotowano w przeszłości w krajach Azji Wschodniej.”
  Według autorów raportu potencjalne reformy, które mogłyby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w krótkim okresie, powinny objąć następujące dziedziny:

  1. rozpoczęcie działalności - likwidacja wymogu dotyczącego wielkości kapitału;
  2. koncesje i licencje - przyśpieszenie procesu udzielania pozwoleń na budowę;
  3. płacenie podatków - rozszerzenie możliwości płacenia podatków on-line.

  Powyższe reformy wymagają zmian o charakterze administracyjnym lub też mogą być dokonane poprzez określone działania rządu. Zmiany te mogą mieć istotny wpływ na klimat gospodarczy w Polsce poprzez eliminowanie barier biurokratycznych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Takie szybkie rezultaty mogą doprowadzić do stworzenia otoczenia, w którym łatwiej będzie skutecznie przeprowadzić średniookresowe i głębsze reformy. “Jeżeli Polska przeprowadziłaby reformy sugerowane w raporcie Doing Business, mogłaby osiągnąć znaczny wzrost swojej pozycji w rankingu ogólnym, tak jak to miało miejsce w przypadku Gruzji i Chorwacji” dodał Djankov. Projekt Doing Business korzysta z wyników pracy ponad 5000 lokalnych ekspertów – konsultantów biznesowych, prawników, księgowych, urzędników oraz naukowców z całego świata, którzy zapewnili wsparcie metodyczne i zrecenzowali raport. (AMW)  Public finance for poverty reduction / eds. Blanca Moreno-Dodson, Quentin Wodon. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXVI, 474 s. ; 23 cm. Sygn. 8732

  Książka ta przedstawia podstawowe pojęcia teoretyczne z dziedziny finansów publicznych szczególny nacisk kładąc na obniżenie ubóstwa poprzez działania wchodzące w zakres tego obszaru. Osiem studiów przypadków z terenów Ameryki Łacińskiej i Afryki pokazuje jak te założenia teoretyczne są stosowane w praktyce oraz jakie problemy pojawiają się w kwestiach związanych z wprowadzaniem ich w życie.
  Alokowanie środków publicznych jest podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na efektywność gospodarki. Innymi słowami alokacja środków powinna dążyć do zapewnienia najwyższego możliwego standardu życia. Wprowadzenie stabilizacji budżetowej i odpowiedniej polityki pieniężnej, tej ostatniej z nadrzędnym założeniem oddziaływania na inflację, wciąż pozostają najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed rządami krajów rozwijających się. (AT)  World development indicators 2008. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XXI, 418 s. ; 28 cm. Sygn. 31/p

  World Development Indicators 2008 to pozycja przeznaczona dla osób szukających dokładnych i aktualnych danych na tematy związane ze wszystkimi dziedzinami światowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Książka ta jest co roku głównym i najbardziej kompleksowym raportem Banku Światowego prezentującym najnowsze dane dotyczące rozwoju i jednocześnie porównującym je z wcześniejszymi wskaźnikami. To statystyczne zestawienie prezentuje ponad 900 wskaźników dla 150 gospodarek i 14 grup krajów w ponad 80 tabelach, poprzedzonych krótką analizą tekstową. Przegląd najnowszych danych uzupełniają dane regionalne i analizy dotyczące grup dochodów, całość w sześciu częściach tematycznych takich jak: Przegląd światowy, Ludzie, Środowisko, Gospodarka, Państwa i Rynki oraz Powiązania Globalne. (AT)  The World Bank’s commitment to HIV/AIDS in Africa: our agenda for action, 2007-2011. - Washington, D.C. : The World Bank, 2008. – XVII, 125 ; 24 cm. - Sygn. 8795

  The World Bank’s commitment to HIV/AIDS in Africa: our agenda for action, 2007-2011 ma na celu uaktualnienie i ponowne skupienie się na działaniach Banku Światowego, pomagających krajom w osiągnięciu szóstego Milenijnego Celu Rozwoju oraz zatrzymaniu i cofaniu skutków rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Agenda for Action jest drogowskazem w kwestii potwierdzenia zaangażowania Banku w zwalczanie AIDS w Afryce, począwszy od wstępnej, nadzwyczajnej odpowiedzi aż po sposób, w jaki przyczyni się do długoterminowej, stałej, wielopartnerskiej akcji. The World Bank’s commitment to HIV/AIDS in Africa za cel stawia sobie pomoc krajom w rozwoju trwałych sposobów działania, dobrze zintegrowanych z agendami narodowego rozwoju; przyspieszenie wprowadzania projektów w życie i zlikwidowania przepaści między dostępnymi funduszami i zdolnością wykorzystania ich w sposób efektywny; wzmocnienie systemów państwowego i zdrowotnego oraz poprawienie koordynacji ofiarodawców, a także edukacji. Agenda for action jest rezultatem szerokiego procesu analitycznego i konsultacyjnego, który objął ponad 30 afrykańskich krajów partnerskich oraz szeroki zakres zewnętrznych partnerów z agencji Narodów Zjednoczonych, dwu- i wielostronnych darczyńców, wspólnotowe, bazujące na wierze i cywilne organizacje społeczne, instytuty badawcze, uniwersytety, sektor prywatny, związki zawodowe i młodzież, lokalne i państwowe rządy oraz ludzi żyjących z HIV/AIDS. (AMW)  Economic implications of chronic illness and disability / ed. by Cem Mete. - Washington, D.C. : The World Bank 2008. - XVI, 136 s. ; 26 cm. Sygn. 8803

  Upośledzenie i niepełnosprawność są ważnymi kwestiami dla krajów Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego. Nie tylko znaczna część populacji tych krajów żyje z niepełnosprawnością lub jest przewlekle chora, co zmniejsza ich udziału na rynku pracy i rzutuje na produktywność siły roboczej państwa, ale również ogólne starzenie się społeczeństwa wpływa na zwiększenie niepokoju dotyczącego trwałości społecznych programów pomocy socjalnej dla ludzi niepełnosprawnych. Jeśli tym krajom, którym zazwyczaj brakuje nadwyżek budżetowych możliwych do wykorzystania na cele społeczne, nie uda się znaleźć rozwiązania kwestii zdrowotnych i niepełnosprawności w społeczeństwie, w przyszłości mogą one stanąć przed poważnymi problemami, mogącymi zniwelować wysiłki włożone w realizację założeń silnego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia obywateli.
  Ogólnie rzecz biorąc, upośledzenie wydaje się mieć silniejsze negatywne konsekwencje dla gospodarczego i społecznego dobra populacji w tych krajach w porównaniu z krajami uprzemysłowionymi. Głównym powodem jest utrzymywanie się sektora nieformalnego, stosunkowo słaba identyfikacja odbiorcy istniejących programów pomocy społecznej oraz w dużym stopniu brak mechanizmów ubezpieczeniowych chroniących jednostki przed utratą dochodów z powodu nagłych chorób i niepełnosprawności. (AT)


  Anita Medoń-Wosz
  Anna Tokarczyk