2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


Statistical Portrait of the European Union 2008 - European Year of Intercultural Dialogue
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 110 s.

Publikacja podaje dane statystyczne dotyczące: ludności, warunków życia, gospodarki, finansów, handlu zagranicznego, jednolitego rynku, edukacji. Ukazuje obchody European Year of Intercultural Dialogue, którego celem jest promowanie dialogu i wiedzy w kształtowaniu społeczeństwa otwartego na świat i różnice kulturowe.
The Greatest Solidarity Operation in History : a chronicle of the EU regional policy in Spain / González Vallvé, José Louis, Benedicto Solsona, Miguel Ángel
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 176 s.

W opracowaniu omówiono okres rozwoju polityki regionalnej w Hiszpanii od czasu jej wstąpienia do Unii Europejskiej w 1986 r. Scharakteryzowano instrumenty polityki regionalnej w różnych okresach czasu, przedstawiono analizę każdego z autonomicznych regionów Hiszpanii oraz opisano przyszłość europejskich funduszy regionalnych.Learning together for local innovation: promoting learning regions / Barry Nyhan, Bjorn Gustavsen, Richard Ennals
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 276 s.

W publikacji przedstawiono znaczenie nauki dla regionalnych innowacji. Zależą one od chęci uczenia się, dialogu i współpracy między wszystkimi podmiotami społecznymi i gospodarczymi w regionie. W publikacji tej zebrano 12 badań przeprowadzonych w 9 państwach Unii Europejskiej, obejmujących swoim zakresem produkcję, uczelnie wyższe w regionie, współpracę kobiet oraz promowanie spójności społecznej w wielokulturowej społeczności.
OSH in Figures
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 188 s.

Raport przedstawia zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając określoną grupę społeczną - młodych pracowników. Zaprezentowano szczegółowy przegląd ryzyka na jakie narażeni są młodzi pracownicy. Zamieszczono nie tylko analizę danych statystycznych, ale również opisy konkretnych przypadków. Badania przeprowadzono w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który w 2006 roku poświęcony był ochronie ludzi młodych w pracy.
EU Industrial Structure 2007
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 112 s.

W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju sektorowego gospodarki w krajach Unii Europejskiej. W rozdziale drugim zaprezentowano informacje na temat przemysłowej struktury w Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim omówiono wzrost przemysłowy oraz dokonano analizy czynników wpływających na ten wzrost.
Work Programme 2007
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 45 s.

Publikacja zawiera informacje o planowanych projektach i programach w ramach działań Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Działania te idą w trzech kierunkach: promowania kształcenia ustawicznego, rozwoju programów kształcenia zawodowego i szkolenia pracowników oraz kształtowania polityki informacyjnej na temat działalności instytucji. Przedstawiono również plan działania do 2010 r.
Strategic Report on the Renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs : Launching the New Cycle (2008-2010)
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 214 s.

W publikacji zawarto ocenę reform związanych z rozwojem gospodarczym, przeprowadzonych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Obok oceny przedstawiono ogólne wnioski, które poparte są danymi statystycznymi i tabelami.
Energia odnawialna zmienia świat
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008. - 20 s.

Przedstawiono zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych w państwach UE. Opisano najważniejsze rodzaje energii odnawialnej: bioenergię, energię słoneczną, słoneczne systemy ogrzewania i chodzenia, energię wiatrową, energię oceaniczną, elektrownie wodne, energię geotermalną i pompy ciepła. Ukazano perspektywy promocji i wdrażania unijnego programu Inteligenta Energia-Europa (IEE).
Unia Europejska i Rosja: bliscy sąsiedzi, ważni gracze na arenie międzynarodowej, partnerzy strategiczni
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. - 32 s.

Przedstawiono czynniki i rozwój partnerstwa strategicznego Unii Europejskiej i Rosji. Omówiono szereg płaszczyzn na których przebieg współpraca, m. in.: modernizację rosyjskiej gospodarki, jej integrację z gospodarką światową, kwestie bezpieczeństwa, sprawy międzynarodowe i wspólną przestrzeń w zakresie badań i edukacji, włączając aspekty kulturowe. Ukazano także współpracę UE i Rosji w zakresie wspólnego sąsiedztwa w Europie Wschodniej, rozwiązywanie konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i związanych z nimi technologii.Gender Mainstreaming of Employment Policies
Luxembourg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008. - 77 s.

Przedstawiono problem równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w zakresie płac. Przeprowadzono analizę porównawczą w trzydziestu krajach europejskich. Niektóre z nich wprowadziły już zasady równości w polityce zatrudnienia, inne mają duże problemy z ich opracowaniem i wdrożeniem. Omówiono w jaki sposób poszczególne państwa pomagają osobom pracującym łączyć pracę zawodową z życiem prywatnym i rodzinnym.


Magdalena Bednarek
Monika Parys
Kinga Zięcik