2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

W dniach 9-10 listopada 2007 r. odbyła się w Instytucie Europejskim w Łodzi konferencja zatytułowana Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku. Była ona połączona z uroczystym otwarciem Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego oraz stałej ekspozycji zadedykowanej Patronowi Centrum - Alcide De Gasperi. Otwarcia dokonał Gość Honorowy konferencji, pani Maria Romana De Gasperi, córka Patrona. Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych: Alcide de Gasperi i wkład Włoch w proces integracji europejskiej, Traktaty Europejskie i ich dorobek w 50-leciu integracji oraz Wizje rozwoju Europy w XXI wieku.

Na początku pierwszej sesji głos zabrała Maria Romana De Gasperi. W swoim wystąpieniu mówiła, że trzeba odrzucić świat strachu i uprzedzeń i że doświadczenie, historia i kultura mogą w tym bardzo pomóc. Jej zdaniem Europie, oprócz ekonomii, która jest bardzo ważna, potrzebna jest też dusza. Dlatego Wspólnota powinna zachować autonomiczne elementy narodów, zachować tożsamość, ale nie stawiać barier aby one się ze sobą spotykały.

Następnym prelegentem był Armando Tarullo, sekretarz generalny Fundacji Alcide de Gasperi z Rzymu. Przypomniał on słowa włoskiego „ojca Europy”, który już w 1951 (!) roku mówił tak: jestem cierpliwy, jedność zostanie osiągnięta, bo problemy europejskie można rozwiązać jedynie na poziomie ponadnarodowym. Była mowa o osobistych doświadczeniach późniejszego męża stanu, które miały wpływ na jego postawę życiową. Ciekawostką jest fakt, że już w 1943 roku de Gasperi chciał wprowadzenia obywatelstwa europejskiego, obok narodowego. Chciał także Europy federacyjnej.

Lorenzo Mechi, profesor Uniwersytetu w Padwie poświęcił swoje wystąpienie społecznemu wymiarowi integracji europejskiej. Przekonywał on, że tematyka społeczna od początku była bardzo ważna dla instytucji europejskich. Wspólny rynek okazał się dobrym rozwiązaniem, a europejskie fundusze socjalne pomagają rozwiązać jego niedoskonałości.

Krzysztof Strzałka z Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych mówił o ciągłym zwiększaniu powiązań gospodarczych Włoch od lat 50. i ich aktywności w sprawach europejskich.

Druga sesję otworzyło wystąpienie Jacquesa Bourrineta, profesora Uniwersytet Aix-Marseille III. Mówił on o tym, że Traktat Rzymski zakładał coraz ściślejszą współpracę polityk gospodarczych, ale nie stwarzał żadnej metody realizacji. Zapis o takiej koordynacji pojawił się dopiero w Traktacie z Maastricht i od tego czasu realnie funkcjonuje permanentny dialog między państwami a instytucjami europejskimi w kwestiach krótko i długoterminowych. Choć ciągle nie jest on doskonały, to jest znacznie bliżej idei wyrażonej w 1957 r.

Następnie głos zabrał Enrique Banús, profesor z Uniwersytetu Navarra w Pampelunie. Podjął on temat zmian kulturowych, jakie były następstwem Traktatów. Jego zdaniem najbardziej spektakularna jest zmiana postrzegania granic: dla nowego pokolenia jest to relikt, a przecież jeszcze całkiem niedawno tak nie było. Także zmiany dotyczące rynku są wyraźne, choć profesor zaznaczył że na początku były one przeprowadzane wbrew opinii publicznej, zajęło to nie 10 lat ale dwa pokolenia, aby przekonać ludzi, że otwartość jest lepsza i bardziej opłacalna od zamknięcia.

Na koniec części poświęconej Traktatom przypadło wystąpienie prof. Anny Wyrozumskiej z Uniwersytetu Łódzkiego. Podkreślała ona, że traktaty były zmieniane, ale ogólna koncepcja wciąż trwa. Żadna z europejskich instytucji nie jest w stanie dominować, umiejętnie wyposażono je bowiem w kompetencje i mechanizmy kontroli legalności wydawanych aktów. Była także mowa o Karcie Praw Podstawowych.

Trzecią sesję rozpoczęła Ewa Ośniecka-Tamecka, V-ce Rektor College of Europe, b. Sekretarz Stanu ds. Europejskich. Jej zdaniem konieczny jest przegląd budżetu i wypracowanie przyszłego modelu integracji europejskiej po dużym rozszerzeniu, a także wspólnych przyszłych polityk – UE musi być gotowa na współczesne wyzwania. Prelegentka zastanawiała się również nad konsekwencjami wejścia w życie zasady proporcjonalności przy podejmowaniu decyzji w UE.

Następnie głos zabrał ponownie Enrique Banús z Pampeluny, który zauważył, że celem UE nie jest tworzenie państwa, ale integracja ludzi. Unia Europejska powinna promować wspólne wartości cywilizacyjne, takie jak prawa człowieka, równość, demokracja i niedyskryminacja. Cywilizacja bowiem jest czymś szerszym niż kultura narodowa. Natomiast tożsamość europejska dopiero się tworzy i zdaniem profesora jest niezbędna dla dalszego rozwoju Wspólnoty. Bolał on nad faktem, że Europa dziś jest zintegrowana „na górze”, wśród polityków, ale nie „na dole”, wśród społeczeństw.

Vitor Martins, b. Minister ds. Europejskich Portugalii, b. negocjator członkostwa Portugalii w UE, Specjalny Doradca Prezydenta Portugalii, w swym wystąpieniu mówił między innymi o wyzwaniach stojących przed UE. Jego zdaniem Europa nie może bać się globalizacji, tylko iść naprzód i ją wykorzystać oraz przygotować się do funkcjonowania na zmieniającej się coraz bardziej scenie międzynarodowej. Jeśli Europie uda się eksportować swój model na świecie, to będzie mogła pozostać taką, jaką jest, natomiast jeśli się to nie uda, konieczna będzie większa elastyczność i deregulacja.

Gianni Bonvicini, dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych z Rzymu podkreślał szczególną odpowiedzialność Europy wobec schyłku światowego przywództwa USA. Jego zdaniem Europa powinna zmierzać do odgrywania większej roli międzynarodowej, ponieważ rośnie liczba wyzwań i zagrożeń, które przerastają możliwości państw narodowych. Była mowa również o ewentualnym przystąpieniu Turcji do UE – Gianni Bonvicini stwierdził, że należy tłumaczyć, czemu to ma służyć, a mianowicie eksportowi stabilności i bezpieczeństwa. Jego zdaniem znacznie większą niż do tej pory rolę powinna odgrywać polityka sąsiedztwa.

Jako ostatni głos zabrał Léonce Bekemans, profesor z Uniwersytetu Padewskiego. Zastanawiał się on jak Europa ma przetrwać w globalnej konkurencji, gdzie ciężar przesuwa się coraz bardziej na wschód. Zdaniem profesora nacisk powinien zostać położony na prawa człowieka i edukację obywatelską dla dialogu i umiejętności życia w zróżnicowanym społeczeństwie. Europa potrzebuje nowego mitu, tożsamości a nie tylko identyfikacji.

Grzegorz Budny