1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


Joint Report on Social Protection and Social Inclusion
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 418 s.

Raport zawiera analizę sytuacji społecznej Unii Europejskiej opartej na Narodowych Planach Rozwoju krajów członkowskich. Jednym z zadań tychże planów jest występowanie przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Forestry Statistics
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 97 s.

Publikacja prezentuje dane statystyczne z zakresu leśnictwa. W pierwszej części przedstawiono ogólny opis sektora leśnego. Druga część zawiera informacje na temat produkcji i handlu drewnem.

Dostęp on-line
Rural Development in the European Union: statistical and economic information: report 2006
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 410 s.

Publikacja zawiera dane statystyczne dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie, struktury, handlu, rynków, aspektów finansowych i rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej. Dane liczbowe wzbogacono o wykresy i mapy ilustrujące sytuację w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej.

Dostęp on-line
European Handbook on Equality Data
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 105 s.

Każdego roku miliony mieszkańców Europy doświadczają dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie, wyznanie, kalectwo, wiek czy orientację seksualną. Niewiele jednak wiadomo na temat powodów, wymiaru, natury i efektów tego zjawiska. Niniejsza publikacja stawia sobie za cel znalezienie sposobów na wypełnienie tej luki. Ma to nastąpić na dwa sposoby: po pierwsze analiza dlaczego i jakiego rodzaju dane powinny być zbierane w związku z równością i dyskryminacją, a po drugie pokazanie tego jak te dane powinny być zbierane.

Dostęp on-line
Adequate and Sustainable Pensions - Synthesis Report 2006
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 261 s.

Publikacja przedstawia osiągnięcia w obszarze reform emerytalnych w Unii Europejskiej. Raport pokazuje, że od 2003 roku dokonuje się ciągły postęp w reformowaniu systemów emerytalnych. Niektóre kraje członkowskie są ciągle na wstępnym etapie reform, ale inne wzmogły swoje wysiłki i przynosi to efekty. Są to między innymi rozwój mechanizmów kontrolnych i informacyjnych, zmniejszenie zniechęcenia do dłuższego okresu pracy połączone z zachętą do pozostawania aktywnym. Poprawiono także relację między zarobkami i wypłatami, bardziej niż do tej pory bierze się pod uwagę wskaźnik oczekiwanej długości życia. Z drugiej strony pojawiają się obawy co do nierównego dostępu do prywatnych emerytur. Niemniej ważne jest, że w sumie reformy doprowadziły do spadku wysokości emerytur, co ma być wynagrodzone dłuższym aktywnym życiem jak również większymi osobistymi oszczędnościami.
Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii / Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 73 s.

W opracowaniu został przedstawiony problem migracji ludności z Bułgarii i Rumunii- krajów, które wstąpią do Unii z początkiem 2007 roku. Scharakteryzowano wielkość i strukturę migracji z tych państw w okresie transformacji, mechanizm migracji oraz ocenę skali przyszłej migracji do krajów UE.

Dostęp on-line
Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz [Red.]
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 153 s.

Teksty zawarte w tej publikacji zostały opracowane na podstawie analiz i raportów badań społecznych realizowanych między majem 2005 r., a majem 2006 r. Przedstawiono opinie rolników na temat systemu dopłat bezpośrednich, bariery ograniczające rozwój lokalny, skutki przystąpienia Polski do Unii z perspektywy doświadczeń tylko jednej branży - drogowego transportu samochodowego oraz opinie młodych Polaków na temat członkostwa Polski w Unii.

Dostęp on-line
Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2005
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. - 224 s.

Pierwsza część publikacji omawia przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję i nadużywaniu pozycji dominujących. Kolejne części dotyczą kontroli połączeń i kontroli pomocy państwa. W raporcie przedstawione są także działania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej i plany na rok kolejny w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję.

Dostęp on-line
O jedność Europy / Sławomir Łukasiewicz [Red.]
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 281 s.

Książka prezentuje dorobek polskich intelektualistów dotyczący pomysłów na budowę wspólnej Europy. Wkład polskiej doktryny politycznej, a niekiedy również prawnej w kształtowanie się koncepcji stworzenia takiej wspólnoty był niezaprzeczalny. Ze względów historycznych Polaków wśród "ojców założycieli" Wspólnot Europejskich być jednak nie mogło. Zebrane w książce teksty polskich autorów (uszeregowane według dat ich urodzin) pozwalają prześledzić te koncepcje i docenić dalekowzroczność ich autorów - pamiętać bowiem należy o czasach, w jakich pomysły te powstały.
Gender Inequalities in the Risks of Poverty and Social Exclusion for Disadvantaged Groups in Thirty European Countries
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 190 s.

Zdaniem Komisji Europejskiej nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn jest fundamentalną cechą wykluczenia społecznego i ubóstwa. Kobiety mają mniejszą szansę na zatrudnienie i średnio otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Zagrożenie biedą jest większe wśród kobiet w 21 z 27 krajów. Badania pokazują także, że wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach, powszechną praktyką jest odpowiedzialność kobiet za domowy budżet i tym samym redukcja swoich potrzeb na rzecz ochrony jakości życia ich partnerów i dzieci. Publikacja przedstawia szereg tabel między innymi na temat zatrudnienia, różnic w traktowaniu płci, sytuacji samotnych rodziców w krajach Unii Europejskiej. Osobny rozdział poświęcony został sytuacji Romów.

Dostęp on-line
Magdalena Bednarek

Grzegorz Budny

Monika Parys

Kinga Zięcik