BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku

Rok 2006 był zarówno rokiem kontynuacji prac Biblioteki jak i zmian, które staramy się wprowadzać corocznie ulepszając i poprawiając zarówno zakres i zasięg źródeł informacji dla naszych klientów, dostęp do nich, jak i własne narzędzia pracy i jej organizację.

Corocznie zbiory powiększają się nie tylko w drodze zakupu nowych wydawnictw – głównie podręczników akademickich, ale także rosną zasoby bibliotek depozytowych: Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także zasób Centrum Dokumentacji Europejskiej. Również w drodze wymiany z naukowymi i akademickimi instytucjami w Polsce oraz za granicą, otrzymujemy pokaźne liczby wydawnictw.

Idąc za trendem światowym coraz więcej naszych zbiorów ma postać elektroniczną. Dotyczy to w szczególności czasopism i baz danych. Daje to wprawdzie ogromną oszczędność miejsca magazynowania zbiorów, ale wiąże się z nieustannym ulepszaniem, a często wręcz wymianą posiadanego przez Bibliotekę sprzętu komputerowego. Powoduje to także zaangażowanie coraz większej liczby bibliotekarzy w prace informatyczne i stałą konieczność tak wewnętrznych jak i zewnętrznych szkoleń. Bibliotekarze kończą podyplomowe studia informatyczne, dokształcają się na specjalistycznych kursach. Mimo tych problemów nie stoimy w miejscu, lecz stale poprawiamy naszą pracę, wprowadzamy nowe formy usług.

W 2006 roku całkowicie przeredagowaliśmy naszą stronę internetową, porządkując zarówno informację o zasobach jak i dostęp do nich. Udostępniliśmy bezpośrednio ze strony www portal czasopism - Czasopisma A-Z, który obejmuje wszystkie nabywane przez bibliotekę czasopisma (prawie 30 tysięcy tytułów) bez względu na ich formę. Portal jest aktualizowany trzy razy w tygodniu, co pozwala na uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji. Kontynuując informatyzację zbiorów wprowadziliśmy - jako druga biblioteka w Krakowie - Bibliotekę Cyfrową, w której udostępniamy - w zgodzie z prawem autorskim - zasoby własne: pełne teksty książek, artykułów z czasopism, referatów z konferencji i częściowo dysertacji doktorskich pracowników AE. Niezależnie od tego, stale wzbogacamy zasoby informacyjne o nowe bazy danych. Na szczególną uwagę zasługuje, produkowana przez Euromonitor statystyczna baza danych Global Market Information Database, a także Safari Business Books i Safari Tech Books dające dostęp do pełnych tekstów ok. 5 tys. książek ekonomicznych i informatycznych. Po pierwszym roku korzystania z zagranicznych e-książek, można powiedzieć z całą pewnością, że jest to zakup trafiony, z niektórych tytułów korzystało w tym czasie kilkaset osób, co w przypadku książki drukowanej nigdy się nie zdarzyło. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zdalnego udostępnienia wszystkich e-zasobów Biblioteki dla pracowników Uczelni. Oprogramowanie, niemieckiej firmy Han Gmbh do zdalnego dostępu zakupiła Fundacja Biblioteki. Dzięki Fundacji także - kolejny już rok - zaoszczędziliśmy 40 tys. złotych na zakupie książek dla Biblioteki. Uruchomiliśmy także na terenie Biblioteki bezprzewodowy dostęp do Internetu, dzięki zakupionym przez Fundację Biblioteki urządzeniom najnowszej generacji.

Dzięki pracy jaką wkładamy w prowadzenie Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych udaje się już kolejny rok uzyskać 50% dofinansowanie z Wirtualnej Biblioteki Nauki do najkosztowniejszych i najbardziej wykorzystywanych elektronicznych źródeł informacji.

Oddział Informacji Naukowej podjął się uzupełnienia luki w bibliografii piśmiennictwa ekonomicznego za lata 1900-1939 - jest to już duży zasób informacji, dla korzystania z niego opracowana została baza danych dostępna także z naszej strony www jako Materiały do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej do roku 1939.

Wznowiliśmy cykl szkoleń dla pracowników Uczelni z korzystania z elektronicznych zasobów - skorzystało z nich kilkanaście katedr.

Biblioteka nasza angażuje się już od kilku lat w prace na rzecz całego środowiska bibliotek akademickich. Są to prace związane z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (m.in. opiniowanie aktów prawnych, analizy dla Ministerstwa i innych instytucji ogólnopolskich), a także z prowadzeniem tematu badawczego Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce.

WAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W 2006 ROKU

Wartość nowych nabytków Biblioteki w 2006 r. (wydawnictwa zwarte, ciągłe, e-zbiory i in. specjalne) - łącznie z wymianą, darami oraz zbiorami otrzymanymi dla CDE, WB, EBOR i IMF 1 024 890 zł
Nowe nabytki:
Wydawnictwa zwarte
Wydawnictwa ciągłe (drukowane i elektroniczne)
Inne źródła (bazy danych, multimedia)

7 912 vol.
26 997 tyt.
126 tyt.
Opracowanie zbiorów
Nowe rekordy wprowadzone do OPAC-u oraz baz własnych BG

49 563
Publikacje pracowników BG (artykuły, referaty, komunikaty) 34
Kontynuacja wydawania e-czasopism:
Ekonomia on-line
Biuletyn Informacyjny BG
Wystawy18
Usługi biblioteczno-informacyjne 
Odwiedziny - razem501 720 osób
Wypożyczenia: 
na zewnątrz195 681 vol.
na miejscu391 516 jedn.
Kwerendy informacyjne19 121
Z informacji na stronie www BG skorzystało1 152 874 osoby
Czytelnicy aktywni 40 929 osób
Dydaktyka - przeszkolono na różnym poziomie 816 osób
Wpływy własne Biblioteki:
karty bibl., kary za przetermin. zwroty
kserokopie

181 005,60 zł
39 385,00 zł
Księgarnia
Sprzedaż wydawnictw AE - 15 946 egz.
Gratisy - 6 085 egz.
Sprzedaż wydawnictw obcych – 23 565 egz.
Sprzedaż teczek dla kandydatów na AE - 10 000 egz.

250 970,34 zł
181 855,50 zł
480 046,67 zł

Anna Sokołowska-Gogut
Dyrektor Biblioteki Głównej AE w Krakowie

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK