BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Sprawozdanie z zebrań Rady Bibliotecznej 5 lutego 2007 r., 29 marca 2007 r.


5 lutego 2007 r.

    1. Głosowanie nad kandydaturą mgr Bernadetty Gągulskiej na Kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych; zaprezentowanie strategii funkcjonowania Oddziału.

Wynik głosowania: jednomyślne przyjęcie wniosku o powołanie na stanowisko Kierownika Oddziału.

    2. Przedstawienie przez Dyrektora Biblioteki problemów wynikających z konieczności opracowania na polecenie Rektora programu oszczędnościowego; trudności z uzyskaniem wykazu kosztów Biblioteki, które są mylnie wliczane do kosztów całego Budynku Biblioteki.

Wynik dyskusji: ustalono, że Przewodniczący Rady zwróci się do Rektora z pisemną prośbą o regularne (kwartalne) udostępnianie kosztów Biblioteki Radzie Bibliotecznej. Przewodniczący poprosił, aby ewentualne decyzje oszczędnościowe Dyrektor Biblioteki konsultowała z Radą Biblioteczną.

    3. Dyrektor Biblioteki przedstawiła sformułowaną w postaci pisma petycję do Rady Bibliotecznej o utrzymanie w strukturze organizacyjnej Biblioteki Oddziału Komputeryzacji Biblioteki oraz Księgarni.

Stanowisko Rady: Przewodniczący Rady wraz z Dyrektor Biblioteki wspólnie opracują oddzielne pisma: w sprawie Oddziału Komputeryzacji i w sprawie Księgarni; Rada Biblioteczna upoważniła Przewodniczącego do przedstawienia jej stanowiska w tych sprawach w rozmowie z Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr. hab. J. Teczke.

    4. Informacja Dyrektor Biblioteki o trzech nowych bazach zakupionych z funduszu Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Dyrektor Biblioteki prosiła, aby zachęcić pracowników naukowych AE do wpisywania się do bazy Community of Scholars. W ten sposób pracownicy ci, mogąc wyszukiwać naukowców, z którymi mogliby nawiązać współpracę, sami będą wyszukiwalni dla tych samych celów.


29 marca 2007 r.

Obrady zdominowała kwestia ocen okresowych pracowników Biblioteki (kustoszy dyplomowanych).

Sprawozdawca: Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK