BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Nowości Biblioteki Cyfrowej

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce powstają biblioteki cyfrowe, udostępniane za pośrednictwem Internetu. Bardzo aktywne są w tym zakresie biblioteki. Jak wynika z Raportu na temat bibliotek cyfrowych w Polsce (stan z dnia 19 czerwca 2006 roku) opracowanego i udostępnionego w Internecie przez Łukasza Borowiaka z Biblioteki Kórnickiej PAN, większość bibliotek cyfrowych powołały do życia środowiska akademickie i naukowe, a instytucjami powołującymi były właśnie biblioteki uczelni wyższych. Dochowując praw autorskich, w pierwszej kolejności starają się one włączyć do zasobów bibliotek cyfrowych publikacje uczelniane (podręczniki i skrypty, czasopisma). Biblioteki wykorzystują także możliwość swobodnego publikowania utworów wydanych przed co najmniej 70 laty, co wpisuje się w ich program ochrony tych zbiorów, przypomnijmy - w dużej mierze wydawanych na kwaśnym, obecnie rozpadającym się już papierze.

Te ogólne trendy ujawniają się także w naszej bibliotece cyfrowej. Liczący około 300 utworów zasób podzielony jest na następujące kolekcje (stan na 18 czerwca 2007):

Materiały konferencyjne - tytuły całości 9
Materiały konferencyjne - referaty 116
Rozprawy doktorskie 109
Piśmiennictwo współczesne 4
Wydawnictwa XX-wieczne 12
Starodruki i wydawnictwa XIX-wieczne 27
Artykuły z czasopism 13
Multimedialne katalogi wystaw 4


Pozycją szczególnie liczną i cenną są doktoraty. Wyjaśnijmy jednak, że w ramach prawa autorskiego możliwe było opublikowanie wyłącznie ich strony tytułowej i spisu treści oraz wstępu lub autoreferatu.

Nabytki pełnotekstowe Biblioteki Cyfrowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie stanowią w tym roku głównie publikacje wydane przed 70 laty. W trosce o lepsze umiejscowienie ich w świadomości czytelnika Biblioteka podjęła starania budowy polskiej bibliografii ekonomicznej do roku 1939. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tego zamierzenia jest opublikowanie w tym roku bazy Materiałów do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej do roku 1939. Zamieszczone tam opisy bibliograficzne publikacji ekonomicznych (książek i artykułów z czasopism) wydanych do wybuchu II wojny światowej, uzupełniamy w miarę możliwości pełnymi tekstami tych utworów, lokowanymi w Bibliotece Cyfrowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Książki:
Katedra ekonomji w Wilnie, 1803-1831 / Andrzej Grodek. [Warszawa] : 1933, [15] s. ; 24 cm. - Odb. z Ekonomisty 1933, t. 1.

Ekonomia swoją karierę naukową w Polsce zawdzięcza postanowieniom Komisji Edukacji Narodowej, która wprowadziła wykłady „ekonomji fizjokratycznej, ujętej w system prawa natury” do Szkół Głównych w Krakowie i Wilnie. Narzucony przez KEN pogląd ekonomiczny zaciążył na rozwoju tej dyscypliny w Wilnie. Opracowanie przedstawia trudne początki katedry ekonomii politycznej Uniwersytetu Willeńskiego, poprzedzone prowadzonymi w latach 1781-1799 wykładami ks. Hieronima Stroynowskiego.

Teoria ilościowa pieniądza w polskiej literaturze ekonomicznej (1918-1932) : próba analizy / dr Władysław Malinowski. Kraków : Towarzystwo Ekonomiczne, 1934. 40 s. ; 24 cm. (Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie t. 69)

Praca omawia najważniejsze prace naukowe omawiające zagadnienia walutowe i zjawiska inflacyjne, opublikowane w Polsce w latach 1918-1932. Przegląd przeprowadzono w podziale na przedstawicieli teorii ilościowej pieniądza (Adam Krzyżanowski, Tadeusz Brzeski) i jej przeciwników (Jan Stanisław Lewiński, Tadeusz Adamczewski, Wacław Faberkiewicz). Stanowi to część pierwszą opracowania. W części drugiej (i ostatniej) przedstawiono zagadnienia teorii ilościowej pieniądza w literaturze stabilizacyjnej.

Artykuły:

Wyboru artykułów dokonano z  Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego. Czasopismo to, wydawane było regularnie w latach 1900-1939, w 1945 roku ukazał się jego ostatni numer. Połowa zdigitalizowanych artykułów pochodzi z IV Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich i została przedstawiona w stulecie zjazdu.
Emigracya / Artur Benis // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek. - 1906, R.VII., s. 1-44.
O społeczno-politycznej tendencji opodatkowania. (Głos w sprawie spornej) / napisał Zygmunt Hofmokl // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1904, R.V, z. 4, s. 398-468
O stowarzyszeniach konsumpcyjnych / napisał Jan Zaklika // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1908, IX, z. 3, s. 406-435
O warantach rolniczych / Fryderyk Zoll jr. // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1900, R.I., z, 1-2, s. 55-71.
Odłużenie własności ziemskiej w Galicyi i próby zaradzenia złemu (w ramach parcelacji) / Tytus Bujanowski // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek - 1906, R. VII, s. 1-19
Parcelacya / Stanisław Staniszewski // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek. - 1906, VII, s. 1-56
Parcelacya w Galicyi / napisał dr Stanisław Grabski // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek. - 1906, R. VII, s. 1-42
Piąty Zjazd prawników i ekonomistów polskich we Lwowie // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1912, R. XIII, z. 3-4, s. 187-236
Położenie stróżów kamienicznych w Krakowie / Aleksander Gottlieb // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1909, R.X, z. 1-2-3, s.218-272
Robotnicy młodociani w rzemiośle i rękodziełach w Krakowie / Z. Daszyńska-Golińska // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1913, R.XIV, z. 1-2, s. 28-139
Rozstrzygający wpływ wzrostu ludności w przebiegu dziejów (z powodu prac p. Lewińskiego) / napisał Adam Krzyżanowski // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1913, R. XIV, z. 1-2, s. 168-186
Ruch wychodźczy z Królestwa Polskiego / napisał Bohdan Wasiutyński // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek. - 1906, VII, s. 1-36
Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych / Edward Grabowski // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1910, R. XI, z. 1-2, s. 1-74
W sprawie reformy administracyi politycznej / napisał Witołd Lassota // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. - 1903, R. IV, s. 313-342
Wpływ parcelacyi na rynek pieniężny Galicyi / napisał dr Karol Kolischer // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek. - 1906, R. VII, s. 1-13
Wychodźcy polscy w Niemczech / napisał dr Kazimierz Rakowski // Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. Dodatek. - 1906, R. VII, s. 1-20

Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK