BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).
Financial globalization : the impact on trade, policy, labor and capital flows / eds. Jeremy Clift and Elisa Diehl. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 90 s. ; 27 cm. Sygn. 2337

Financial Globalization. The impact on trade, policy, labor and capital flows jest kompilacją artykułów z magazynu Finance & Development publikowanych na przełomie ostatnich ośmiu lat. Analizuje problem globalizacji finansowej, zwłaszcza zjawisko międzynarodowego przepływu kapitału, który oddziaływując między innymi na rynek pracy, czy handel ogranicza efektywność wielu decyzji gospodarczych podejmowanych na najwyższych szczeblach. Od roku 1995 przepływ kapitału zwiększył się niemal trzykrotnie sięgając około 14.5 procent światowego produktu brutto. Czy takie globalne zmiany powinny być powodem do zadowolenia, czy do uważniejszej obserwacji tego zjawiska? W publikacji zaprezentowano szereg artykułów, które pomogą odpowiedzieć nie tylko na to pytanie, ale również przybliżą czytelnikowi zagadnienia związane z obrotami na rachunku kapitałowym, konsekwencjami szybkiego wzrostu w międzynarodowym przepływie kapitału dla stabilności finansowej, konsekwencjami jakie niesie ze sobą globalizacja finansowa dla krajów rozwijających się. Artykuły zawierają też propozycje działań ułatwiających krajom rozwijającym się integrację z globalną gospodarką. Szczególnie interesujące jest także spojrzenie na nowe trendy zmieniające światowy rynek finansów, które wpływają na zmianę sposobu nadzorowania sektora finansowego. (JM)What macroeconomists should know about health care policy / William C. Hsiao, Peter S. Heller. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - IX, 108 s. ; 28 cm. Sygn. 2338

W podręczniku wyjaśniono, dlaczego makroekonomiści powinni interesować się kwestiami polityki zdrowotnej oraz poszerzono ważne informacje, które makroekonomista powinien znać chcąc wnieść swój wkład w dyskusje na temat sektora zdrowotnego. Zilustrowano jak te kwestie oraz wpływy odpowiednich opcji politycznych mogą różnić się w zależności od ekonomicznego rozwoju państwa i konkretnego podejścia państwa do strukturyzacji systemu ochrony zdrowia. Przedstawiono również odpowiednie role dla kraju i rynku w finansowaniu oraz zaopatrywaniu opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę różnorodne przyczyny klęsk rynkowych w sektorze zdrowia. (AMW)
Growth in the Central and Eastern European countries of the European Union / Susan Schadler [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 56 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 252). Sygn.: O/252

Prymarnym celem dla gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej jest podniesienie poziomu życia obywateli do porównywalnego z tym, jakim cieszą się mieszkańcy rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Przebieg trwającej już piętnaście lat transformacji tego regionu jest znacznie mniej drastyczny niż się spodziewano. Obecnie da się wyróżnić dwie prędkości wzrostu gospodarczego – kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) osiągają znacznie wyższe tempo wzrostu od Czech, Węgier, Słowacji, Polski i Słowenii.
Publikacja jest analizą porównawczą wzrostu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle innych gospodarek wschodzących (emerging markets) i jednocześnie analizą słabych oraz mocnych punktów regionu. Dokument przytacza również dwa paralelne scenariusze dalszego wzrostu gospodarczego, analizuje też szanse i zagrożenia związane z postępującą integracją strukturalną w ramach UE oraz podaje wnioski użyteczne dla działań Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec regionu. (MC)Country insurance : the role of domestic policies / Torbjorn Becker [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 36 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 254). Sygn.: O/254

Państwa członkowskie Międzynarodowego Funduszu Walutowego doświadczają wahań wzrostu PKB oraz kryzysów gospodarczych, co stwarza zapotrzebowanie na mechanizm łagodzący negatywne skutki tego rodzaju gwałtownych wstrząsów – formy ubezpieczenia przeznaczonego dla gospodarek narodowych. Oprócz form ubezpieczenia za granicą, państwa mogą ubezpieczyć się wewnętrznie za pośrednictwem umiejętnie prowadzonej polityki ekonomicznej i sprawnego zarządzania rezerwami.
Pierwsza część dokumentu zawiera analityczny opis wstrząsów gospodarczych, jakim mogą być zmuszone stawić czoła państwa członkowskie IMF oraz kosztów, jakie za sobą pociągają. Druga część publikacji zawiera listę inicjatyw, jakie mogą podjąć państwa, aby się samodzielnie zabezpieczyć przed efektami wstrząsów za pośrednictwem transakcji na rynku walutowym oraz papierów wartościowych. Omówiony jest model sprawnej organizacji rezerw zagranicznych państwa, struktura i zarządzanie długami zagranicznymi, koszty utrzymania rezerw oraz sposób zarządzania nimi.
Publikacja zawiera informacje, które mogą okazać się pomocne przy szacowaniu korzystnego poziomu samozabezpieczenia za pośrednictwem rezerw państwowych. (MC)The macroeconomics of scaling up aid : lessons from recent experience / Andrew Berg [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 105 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 253). Sygn.: O/253

Publikacja jest analizą skutków znacznego zwiększenia zakresu zagranicznej pomocy finansowej pod kątem możliwości jej wykorzystania przez odbiorcę, ryzyka inflacji i zagrożenia negatywnym wpływem rozwoju sektora surowców na sektor wytwórczy (tzw. syndrom holenderski). Na przykładzie Etiopii, Ghany, Mozambiku, Tanzanii i  Ugandy przedstawiono anatomię problemu takiej skutecznej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, aby przeznaczyć pomoc finansową na produkty i usługi krajowe, jednocześnie unikając niekorzystnej aprecjacji waluty krajowej. (MC)
Sovereign debt restructuring and debt sustainability : an analysis of recent cross-country experience / Harald Finger, Mauro Mecagni. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 39 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 255). Sygn.: O/255

Redukcja zadłużenia państwa po restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego jest kluczową kwestią dla zażegnania kryzysu finansowego. W ostatnich latach wiele krajów dokonało restrukturyzacji swojego zadłużenia zagranicznego w trakcie spłaty lub zapobiegawczo. Publikacja streszcza doświadczenia zebrane w tej materii przez Argentynę, Dominikanę, Ekwador, Mołdowę, Pakistan, Rosję, Ukrainę i Urugwaj, skupiając się na zadłużeniu prywatnych kredytobiorców. (MC)
Moving to greater exchange rate flexibility : operational aspects based on lessons from detailed country experiences / Ötker-Robe Inci [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 84 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 256). Sygn.: O/256

Publikacja dotyczy procesu uelastyczniania kursów walutowych. Dokument podzielony jest na trzy części - omówienie procesu uelastyczniania kursów walutowych oraz dwa zestawy przykładów tego rodzaju udanej i nieudanej transformacji. Część pierwsza omawia czynniki stymulujące odejście od sztywnego kursu walutowego, kwestię koordynacji procesu transformacji kursowej z pozostałymi procesami przemian systemowych państw oraz największe trudności pojawiające się w trakcie transformacji.
W części drugiej, jako przykłady udanej transformacji kursowej podane zostały przypadki Chile, Izraela i Polski. Jako negatywne przykłady przytoczono Brazylię, Czechy i Urugwaj.
W przypadku Polski omówione zostały czynniki pobudzające proces transformacji oraz kolejne etapy ewolucji kursu złotówki, począwszy od kursu sztywnego opartego na dolarze amerykańskim w roku 1990 do realnie płynnego kursu w roku 2000. Wzmiankowany jest też rozwój rynków finansowych i pochodnych, ingerencje rządu w bilans handlowy, liberalizacja rynku kapitałowego, rola Narodowego Banku Polskiego oraz inne korzystne procesy. (MC)Capital flows to Central and Eastern Europe / Gian Maria Milesi-Feretti, Philip R. Lane. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 29 s. ; 28 cm. - (IMF Working Paper ; 06/188). Sygn.: W/06/188

Publikacja Capital Flows to Central and Eastern Europe przedstawia badania na temat wzrostu pozycji kapitału zagranicznego w krajach Środkowej i Wschodniej Europy, w okresie przeszłej dekady (z silnym zaakcentowaniem na ich międzynarodowe zestawienia bilansowe). Oszacowano tutaj stopień ich międzynarodowej integracji finansowej, w porównaniu z krajami rozwiniętymi i innymi wschodzącymi rynkami na świecie. Zwrócono uwagę na cechy struktury kapitału zagranicznego (omawianych państw) w okresie względnego znaczenia obcych inwestycji bezpośrednich, a także na właściwości portfela akcji oraz długu zagranicznego. Dodatkowo, krótko opisano poszczególne kraje oraz ich zobowiązania zagraniczne. Przeanalizowano także znaczenie zakumulowanych zobowiązań zagranicznych dla przyszłego rozwoju handlu oraz stanu rachunku bieżącego. (JS)The convergence dynamics of a transition economy : the case of the Czech Republic / Jan Bruha, Jiri Podpiera, Stanislav Polak. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 48 s. ; 28 cm. - (IMF Working Paper ; 07/116). Sygn.: W/07/116

W niniejszej publikacji przedstawiono ogólny model równowagi ekonomicznej, przy pomocy którego podjęto próbę wyjaśnienia zbliżania się cech rozwoju gospodarczego i aktywności rynków wschodzących do podobnego poziomu (tzw. konwergencji) na przykładzie Republiki Czeskiej. Hipoteza konwergencji absolutnej mówi, że kraje biedniejsze charakteryzują się szybszym tempem wzrostu niż kraje bogatsze, co z czasem ma doprowadzić do wyrównania się poziomów zamożności. Tak określona hipoteza odrzucona została przez większość analiz empirycznych. Obecnie, weryfikacji poddawana jest przede wszystkim hipoteza konwergencji warunkowej mówiąca, że grupa krajów zmierza do tego samego poziomu dochodu per capita, jeżeli analizowane kraje podobne są do siebie pod względem określonych czynników makroekonomicznych, które determinują położenie ścieżki wzrostu zrównoważonego. W przypadku Czech, osiągnięcie wysokiego stopnia trwałej konwergencji musi polegać na wdrożeniu trwałych i wiarygodnych działań ukierunkowanych na konsolidację fiskalną oraz w wyraźny sposób na poprawie sytuacji budżetowej. Ważne jest również zapewnienie, że wzrost płac odzwierciedla wzrost produktywności i sytuację na rynku pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju sytuacji w krajach konkurencyjnych. Ponadto niezmiernie istotne jest zwiększenie konkurencji na rynkach produktów oraz dalsza liberalizacja sektorów regulowanych. Tego typu działania, wraz z prowadzeniem właściwej polityki pieniężnej, ułatwią stworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu stabilności cen oraz promowanie konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia. (JS)Inflation in Poland : how much can globalization explain? / Celine Allard. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2007. - 21 s. ; 28 cm. - (IMF Working Paper; 07/41). Sygn.: W/07/41

W publikacji Inflation in Poland: How Much Can Globalization Explain? zaprezentowano analizę wpływu globalizacji na inflację w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce, poczynając od roku 1995. Proces ten sprawia, że wahania cen stają się mniej czułe również na wewnętrzne działania gospodarcze kraju, co może wynikać z działań polityki walutowej, której celem coraz częściej staje się sprowadzanie wysokości cen do stałego niezmiennego poziomu. Pod względem ilościowym, wpływ globalizacji w Polsce przejawia się w obniżającym się poziomie cen od 0,5% do 1% rocznie od 1995 r.(zasadniczo więcej niż w gospodarkach rozwiniętych). Mimo to, zwrócono uwagę, że efekty tłumienia inflacji w nowych krajach członkowskich UE wraz ze spowolnieniem integracji handlowej, będą następować z mniejszym impetem. (JS)


Maciej Cybula
Jarosław Matyjaszek
Anita Medoń-Wosz
Jacek Serwin

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK