BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej Banku Światowego prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw.


Atlas of Global Development. - Washington, D.C. : The World Bank ; Glasgow: HarperCollins Publishers, 2007. - 144 s. ; 25 cm. Sygn. 47/p

Opublikowany we współpracy z wydawnictwem Harper Collins, Atlas of Global Development żywo ilustruje kluczowe wyzwania rozwojowe, którym stawia czoła współczesny świat. Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe kwestie związane z naszą planetą zostały przedstawione w formie łatwych do przyswojenia, kolorowych map, tabeli, wykresów, tekstu i fotografii. Bazując na informacjach z autorytatywnego źródła Banku Światowego, jakim jest World Development Indicators Banku Światowego, w książce dokonano porównania krajowych wskaźników społecznych, takich jak: średnia długość życia, śmiertelność noworodków, zabezpieczenie w wodę pitną, liczba ludności, wzrost, ubóstwo i wytwarzanie energii. Kwestie najbardziej palące dla współczesnego świata, takie jak AIDS, ludność żyjąca za mniej niż dolara dziennie, dostęp do świeżej wody, handel są prezentowane poprzez bezstronne spojrzenie na stan świata, w którym żyjemy.

Ta pozycja zastępuje oraz bazuje na istniejącym już World Bank Atlas, publikowanym przez Bank Światowy przez prawie cztery dekady. W zbiorach Biblioteki Depozytowej Banku Światowego World Bank Atlas jest dostępny za lata 1990-2004. (AMW)The Caucasian tiger : sustaining economic growth in Armenia / Sauma Mitra [et al.]. - Washington D.C. : World Bank 2007. - 610 s. ; 23 cm. Sygn.: 8459

Książka opisuje sposób, w jaki Armenii udało się dojść do makroekonomicznej stabilności i przeprowadzić reformy ukierunkowane na stworzenie gospodarki rynkowej, zintegrowanej z resztą świata. Główny jednak nacisk został położony na omówienie planu reform na przyszłość. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu wydajności oznaczać będzie dla Armenii konieczność pogłębienia reform skierowanych na zaostrzenie konkurencyjnej struktury gospodarki, ściślejszą integrację w zakresie handlu międzynarodowego i rynków kapitałowych, budowę rynków finansowych oraz na tworzenie warunków do pozyskiwania wiedzy, która prowadzi do większego zaawansowania technologicznego. A zatem publikacja jest nie tylko opisem przypadku sukcesu transformacji post-sowieckiej gospodarki, ale także może służyć jako praktyczny poradnik na przyszłość dla osób zainteresowanych polityką ekonomiczną i reformami gospodarczymi. (GB)Capacity building in economics education and research / ed. François Bourguignon, Yehuda Elkana, Boris Pleskovic. - Washington D.C. : World Bank 2007. - 352 s. ; 26 cm. Sygn: 7290

Publikacja stanowi zbiór materiałów z  konferencji na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, która odbyła się w czerwcu 2005 roku, a jej współorganizatorem był Bank Światowy. Celem konferencji był przegląd doświadczeń w rozwoju regionalnych centrów doskonalenia w zakresie nauczania ekonomii i badań naukowych w krajach transformacji ustrojowej. Takich centrów jest kilkanaście, w różnych rejonach świata: od Europy Środkowej i Wschodniej, po Afrykę, Kaukaz i Azję Centralną. Są one postrzegane jako czołowe placówki edukacyjne w swoich regionach, ponieważ oferują wysoką jakość kształcenia, a także skupiają się na istotnych badaniach naukowych i w dłuższej perspektywie mają się przyczynić do rozwoju gospodarek krajów, w których się znajdują. Uczestnicy konferencji przedstawiają swoją ocenę tego, co w ich przekonaniu było sukcesem, a co pozostaje wyzwaniem w funkcjonowaniu tych placówek. Wiele pytań wciąż pozostaje otwartych, np. czy budować odrębne instytucje, czy włączać je do systemu państwowego, jak zbalansować nauki teoretyczne i stosowane, jaką obrać strategię finansowania w krótkim i dłuższym okresie i jak mierzyć wpływ tych programów podnoszenia kompetencji. (GB)Public ends, private means : strategic purchasing of health services / ed. by Alexander S. Preker [et al.]. - Washington, D.C. : The World Bank, 2007. - XVII, 414 s. ; 25 cm. Sygn. 8467

W publikacji Public Ends, Private Means : Strategic Purchasing of Health Services autorzy omawiają sposób strategicznego nabywania opieki zdrowotnej, który pozwala na realizowanie publicznych celów poprzez wykorzystanie środków prywatnych. Rozsądne zarządzanie pieniędzmi polega na osiąganiu możliwie jak najlepszej jakości przy minimalnym nakładzie środków. Taki system wydaje się być nieunikniony do wprowadzenia w krajach o niskich przychodach, w których zarządzanie niewystarczającymi funduszami jest codziennym wyzwaniem dla władzy wykonawczej.
Ekonomika jest najlepszym narzędziem, które może ułatwić zarządzanie niedostatecznymi zasobami w sektorze zdrowia w krajach biednych i rozwijających się. Nieprzemyślane naciski polityczne, czy poglądy ideologiczne często prowadzą do marnotrawienia pieniędzy, lekarstw i innych zasobów cennych w ochronie zdrowia.
Autorzy kwestionują sześć mitów dotyczących strategicznej alokacji niedostatecznych zasobów w sektorze zdrowia w oparciu o teorię agencji, naukę o zachowaniu, teorię kontraktu, koszty transakcji oraz teorię wyboru społecznego. Mity odnoszą się zarówno do ludzi, którzy płacą, decydują, otrzymują świadczenia oraz do sposobu płacenia, ponoszonych kosztów oraz ostatecznych beneficjentów. W konkluzji autorzy przedstawiają własne pomysły, niejednokrotnie prowokujące do przyjęcia bardziej radykalnej postawy w kwestii polityki ochrony zdrowia w krajach biednych i rozwijających się. (KB)Migration and remittances : Eastern Europe and the former Soviet Union / ed. by Ali Mansoor, Bryce Quillin. - Washington, D.C. : The World Bank, 2007. - 213 s.; 26 cm. Sygn.: 8444

Migracja w Europie Środkowej i Azji Wschodniej osiąga wyjątkowe rozmiary. Mieszka tam obecnie około 35 milionów rezydentów urodzonych poza granicami tych krajów. Autorzy raportu stwierdzają, że gdyby wyłączyć przemieszczenia pomiędzy krajami rozwiniętymi, migracja w regionie Europy Środkowej i Azji Wschodniej stanowiłaby 1/3 światowej emigracji i imigracji. Wśród pierwszej dziesiątki krajów przyjmujących i wysyłających znalazły się następujące kraje omawianego regionu: Rosja (zaraz po otwierających listę Stanach Zjednocznych), Ukraina, Kazachstan i Polska (ostatnie miejsce). Rosja jest atrakcyjnym krajem docelowym dla imigrantów z pozostałych krajów byłego ZSRR, głównie z regionu Kaukazu i Azji Środkowej, a biedniejsi obywatele krajów Azji Środkowej emigrują do bogatego w zasoby naturalne Kazachstanu. Ukraina i Polska są krajami tranzytowymi dla emigrantów kierujących się do krajów Europy Zachodniej. Napływ środków finansowych do krajów wysyłających jest jedną z korzyści uzyskiwanych przez rodziny emigrantów i ich ojczyzny. Dla wielu najbiedniejszych krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej są one największym, zewnętrznym źródłem dochodu w okresie ostatnich 15 lat. Wpływy te stanowią ponad 20% PKB Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny, a ponad 10% PKB Albanii, Armenii i Tadżykistanu. Aby migracja przynosiła korzyści krajom przyjmującym, wysyłającym oraz samym emigrantom, zainteresowane kraje mogłyby lepiej koordynować realizowane przez siebie kierunki polityki, aby podaż siły roboczej równoważyła zapotrzebowanie na ręce do pracy w zgodzie z wymogami prawa i w sposób zapewniający poszanowanie praw emigrantów, a także w sposób akceptowany, z politycznego i społecznego punktu widzenia. (AO)The Polish fixed-income securities market : recent developments and selected policy challenges / Michel Noel [et al.]. - Washington, D.C. : The World Bank, 2007. - XVIII, 55 s. - 25 cm. - (World Bank Working Paper ; no. 91). Sygn.: P/91

Publikacja powstała na zamówienie NBP i stanowi trzeci z kolei raport na temat stanu poszczególnych składowych polskiego rynku finansowego (poprzednie raporty dotyczyły rynku finansowania nieruchomości oraz instrumentów finansowania biznesu). Tematem obecnego raportu jest rynek obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji komunalnych. (AO)
EU8+2 Regular Economic Report [Dokument elektroniczny]. - Washington, D.C.: The World Bank, 2007-
Sygn.: 25/el/p


W związku z dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej i przyjęciem w styczniu 2007 roku Bułgarii i Rumunii, ukazujący się od marca 2004 roku World Bank EU8 Quarterly Economic Report (w zasobach BD na sygn.: 22/el/p), zmienił tytuł na World Bank EU8+2 Regular Economic Report. Drugi już, wydany w maju, numer tego elektronicznego pisma, szeroko omówiony w polskim segmencie strony Banku Światowego, ostrzega przed wzrastającą presją inflacyjną i przewiduje spowolnienie wzrostu gospodarczego w większości krajów UE8+2. (AO)
Biblioteka Depozytowa podejmie starania o prawo pozyskania do zbiorów przedstawianej poniżej publikacji, która ukazała się niedawno w Internecie na stronach Narodowego Banku Polskiego. Wydane wspólnie z Bankiem Światowym opracowanie wydaje się być bardzo ważkie i dlatego przedstawiamy go w niniejszym przeglądzie, choć nie wchodzi ono jeszcze do naszej kolekcji.

Polska : prawne bariery dochodzenia praw z umów [Dokument elektroniczny]. Raport Banku Światowego przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. - Warszawa : NBP, 2006. - VIII, 102 s. Tryb dostępu: http://www.nbp.pl/publikacje/raportymif/bsnbp.pdf

W Polsce, pomimo wielu osiągnięć w dziedzinie rozwoju instytucji wspierających rozwój sektora prywatnego, nadal wiele pozostaje do zrobienia w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorcom brakuje wiary w możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia praw z umów, co w efekcie zmniejsza możliwość konkurowania nowych podmiotów gospodarczych z tymi, które działają dłużej. Brak szybkich, rzetelnych i skutecznych sposobów dochodzenia praw z umów powoduje, że wtórny rynek obrotu wierzytelnościami, który pozwoliłby instytucjom finansowym na skuteczne zarządzanie ich strukturą długu, będzie rozwijał się powoli. Z portfelami pełnymi aktywów obciążonych wysokim ryzykiem instytucje finansowe będą tworzyć wyższe rezerwy, ograniczając przedsiębiorcom dostępność kapitału. Niniejszy raport bada kwestie dochodzenia praw z umów od początku do końca, tj. od chwili, gdy dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze postanawiają zawrzeć umowę, aż do rozstrzygnięcia sporu przez sąd i wyegzekwowania przez komornika. Chociaż istniejący obecnie system ma wiele cech pozytywnych i wykazuje w ostatnich latach pewną poprawę, nie brak możliwości wprowadzenia w nim zmian, które by go usprawniły. (AO)


Katarzyna Bilińska
Grzegorz Budny
Anita Medoń-Wosz
Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK