BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki


Pragniemy zainicjować prezentowanie czasopism nabywanych przez Oddział Wydawnictw Ciągłych. Poniżej omawiamy czasopisma polskie i zagraniczne, zarówno wydawniczo nowe jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały nabyte przez Bibliotekę od 2006 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: http://katalog.ae.kzb.krakow.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism Bieżących.

Czasopisma polskie:

Biuletyn Rachunkowości i Finansów
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR S.A., 2006-
ISSN 1895-0086

Czasopismo adresowane do księgowych i właścicieli średnich i dużych firm, przedstawiające zagadnienia księgowe w powiązaniu z finansami. Zawiera krótkie porady dotyczące szeroko pojętej księgowości (ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość, MSR) oraz finansów przedsiębiorstwa (rentowność, planowanie finansowe i budżetowanie, zarządzanie aktywami, kontrola finansowa).
Archiwum dostępne na terenie kampusu AE pod adresem:
http://han.ae.krakow.pl/han/SerwisKsiegowego/inforlex.pl/roczniki.html
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Warszawa : NOTABENE Oficyna, 1997-
ISSN 1427-5481

W czasopiśmie zawarte są informacje dotyczące sektora ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie, w tym zapowiedzi legislacyjne, orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, opinie i doradztwo prawne, ostrzeżenia Prokuratury i Policji, wywiady, analizy rynku ubezpieczeniowego, prezentacje i oceny nowych produktów ubezpieczeniowych, a także rankingi towarzystw ubezpieczeniowych polskich i zagranicznych. W magazynie publikowany jest także Biuletyn Miesięczny Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Przegląd Geologiczny
Warszawa : Minister Środowiska, 1953-
ISSN 0033-2151

Czasopismo publikuje aktualne wiadomości dotyczące problemów istotnych dla środowiska geologów, w tym materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne i prawne. Zawiera informacje o konferencjach dotyczących geologii jak również doniesienia naukowe (wyłącznie poświęcone ważnym, budzącym powszechne zainteresowanie zagadnieniom).
Farby i Lakiery
Gliwice : Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”, 1993-
ISSN 1230-3321

Czasopismo ma charakter wydawnictwa naukowo-technicznego przekazującego czytelnikom najnowsze informacje dotyczące wszystkich problemów związanych z branżą farb i lakierów w Polsce i na całym świecie.
Zamieszcza informacje dotyczące surowców i technologii, problemów rynku farb i lakierów, nowych urządzeń badawczych i produkcyjnych, najciekawszych wydawnictw ukazujących się w całej Europie oraz programów komputerowych dla branży. Stałą pozycję stanowi przegląd literatury w postaci skrótów artykułów na podstawie literatury światowej. Czasopismo publikuje informacje o konferencjach, sympozjach oraz wystawach krajowych i zagranicznych, relacje z imprez. W miarę możliwości publikuje artykuły przeglądowe opracowywane na podstawie literatury naukowej zagranicznej i krajowej, wyniki oryginalnych prac badawczych.
Packaging Polska
Poznań : European Media Group Sp.z o.o., 1999-
ISSN 1509-1767

Czasopismo publikuje informacje z zakresu opakowalnictwa, transportu i logistyki. Łączy techniczną tematykę i informację rynkową z zagadnieniami związanymi z kreacją opakowań. Packaging Polska skierowany jest zarówno do branży opakowaniowej, logistycznej jak i do menedżerów produktów świadomych istotnej funkcji opakowania jako zasadniczego kreatora tożsamości marki.
Świat Butów
Warszawa : UNIT, 1997-
ISSN 1428-3905

Czasopismo jest niezależnym periodykiem skierowanym do środowiska branżowego, przeznaczonym dla menedżerów i pracowników firm handlowych, zarówno hurtowni jak i sklepów detalicznych. Krąg czytelników poszerzają także właściciele i kadra kierownicza firm produkujących obuwie oraz komponenty do produkcji obuwia. Miesięcznik dostarcza informacje o najnowszych trendach w modzie. Prezentuje kolekcje krajowych i zagranicznych producentów, które trafiają na rynek polski. Każde wydanie zawiera praktyczne porady na temat technik handlowych, reklamowych oraz z dziedziny prawa. W Świecie Butów można znaleźć także informacje o tym, jak stworzyć wizerunek firmy, reklamować się, pozyskiwać i utrzymywać kontakty z klientami. Na łamach magazynu można przeczytać również doniesienia z targów, imprez i uroczystości branżowych.
Uczestnictwo Ludności w Kulturze w ...
[oprac. Wydział Statystyki Edukacji, Statystyki Kultury i Organizacji Non-profit]
Warszawa : GUS, 2004-
Wydanie co kilka lat.

Formy aktywności kulturalnej, korzystanie z ofert instytucji kultury, częstotliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, rozwijanie zainteresowań artystycznych i hobbystycznych ludności, korzystanie ze współczesnych środków komunikacji, ocena możliwości uczestnictwa w kulturze. Przekroje: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, typ rodziny biologicznej, typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego.
Kurier AE : miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków : AE, 2005-

Czasopismo przedstawia aktualne problemy Uczelni, omawia jej strukturę, prezentuje pracowników i studentów działających w rozmaitych organizacjach.
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science
Radom : Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, 2004-

Kwartalnik, w którym publikowane są prace z zakresu towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego, materiałoznawstwa surowców, a także wyniki badań dotyczące kształtowania jakości wyrobów, opakowalnictwa i przechowalnictwa, atestacji wyrobów oraz aspektów ekologicznego oddziaływania produkt-opakowanie-środowisko.
Opere et Studio pro Oeconomia : [kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych]
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 2003-

Czasopismo zawiera artykuły i komentarze, które odnoszą się do problemów stawianych w kluczowych punktach rozwoju nauk ekonomicznych, jak również do węzłowych problemów gospodarki i społeczeństwa. Oprócz wersji drukowanej kwartalnika istnieje wersja elektroniczna pod adresem internetowym: http://www.wshifm.edu.pl/opere/index.html.Czasopisma zagraniczne:


Europa World of Learning
London : Rutledge, 2005-

Międzynarodowy przewodnik po świecie uniwersyteckim. Zawiera informacje o kadrze i władzach uniwersytetów, bibliotek, stowarzyszeń naukowych, instytutów badawczych, muzeów i galerii sztuki. Można tu znaleźć dane kontaktowe, opis działalności i publikacji.
Public Policy Research
Oxford : Blackwell, 2005-
ISSN 1744-5396

Przedmiotem publikacji są: stosunki międzynarodowe, polityka, politologia.
Public Policy Research, wcześniej znane jako New Economy [tytuł poprzedni], jest kwartalnym periodykiem Institute for Public Policy Research. Prezentuje, recenzowany przez naukowców, przegląd kluczowych wydarzeń w polityce. Skłaniający się „w lewo” periodyk zapewnia forum dla debaty nad głównymi współczesnymi zagadnieniami politycznymi, umieszczając je w kontekście globalnym. Przedmiotem głównego zainteresowania jest Wielka Brytania, UE i Stany Zjednoczone. Institute for Public Policy Research jest wiodącym brytyjskim progresywnym ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniami i innowacyjnymi ideami politycznymi dla sprawiedliwego, demokratycznego i stabilnego świata.
Applied Economics Letters
London : Chapman & Hall, 1994-
ISSN 1350-4851

Przedmiotem publikacji są: ekonomia, matematyka.
Applied Economics Letters jest czasopismem uzupełniającym Applied Economics i Applied Financial Economics. Publikuje omówienia nowych odkryć, innowacyjnych badań i ich zastosowań w gospodarce, zachęca do dyskusji o pracach wcześniej opublikowanych w dwóch towarzyszących periodykach. Letters są recenzowane przez wydawcę, członka redakcji oraz inny stosowny autorytet. Mają charakter stosowany, ale mogą również zawierać dyskusje na temat metod badawczych i opracowania ich wyników.
Applied Economics jest periodykiem zachęcającym do stosowania analiz ekonomicznych do konkretnych problemów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Postuluje on skupienie się w szczególności na badaniach kwantytywnych, których rezultaty są stosowane w praktyce, pomagając w ten sposób zbliżyć teorię do praktyki. Stosowanie matematyki, statystyki i badań operacyjnych jest odpowiednie, pod warunkiem, że konkluzje są prawdziwe i właściwie wytłumaczone.
Applied Financial Economics Letters
Abingdon : Routledge, 2005-
ISSN 1744-6546

Applied Financial Economics Letters jest czasopismem uzupełniającym Applied Financial Economics. Przedstawia krótkie relacje o nowych oryginalnych badaniach. Zawiera ponadto przegląd oprogramowań komputerowych, książek, raporty z konferencji. Zachęca do dyskusji na temat prac wcześniej opublikowanych w Applied Financial Economics. Letters są recenzowane przez wydawcę, członka redakcji oraz odpowiedni autorytet. Mają charakter stosowany, ale mogą również zawierać dyskusje na temat metod badawczych i opracowania ich wyników.
Applied Financial Economics jest czasopismem zapewniającym międzynarodowe forum dla badań stosowanych rynków finansowych, włączając w to rynki obligacji i kapitałowe, rynki pochodne papierów wartościowych, zagraniczne rynki wymiany, finanse korporacyjne, mikrostrukturę rynków i obszary pochodne. Periodyk zajmuje się również powiązaniem pomiędzy rzeczywistą a finansową stroną gospodarki, prognozowaniem i ostatnimi osiągnięciami w technikach ekonometrycznych stosowanych w badaniach finansowych. Odnosi się do doświadczeń głównych centrów finansowych Europy, Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji, jak również do zagadnień rynków finansowych świata rozwijającego się i gospodarek transformujących Środkowej i Wschodniej Europy.
Allgemeine Hotel- und Gaststätten-Zeitung : Alleiniges offizielles Organ des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e. V. (DEHOGA)
Stuttgart : Matthaes Verlag, 1947-
ISSN 0002-5895

Niemiecki tygodnik poświęcony branży hotelarskiej i gastronomicznej z kompetentną i wielokierunkową ofertą informacyjną jak również ogłoszeniami z branży. Oficjalny organ Zrzeszenia Hoteli i Zakładów Gastronomicznych DEHOGA w Niemczech. Zawiera aktualne tendencje rozwoju rynków lokalnych i regionalnych oraz nowości w dziedzinie turystyki, kształcenia i doskonalenia, a także zarządzania przedsiębiorstwami.
Der Hotelier : das Fachmagazin der AHGZ
Stuttgart : Matthaes Verlag, 2004-
ISSN 1614-2020

Miesięcznik zawierający między innymi rankingi, wywiady, portrety i reportaże z dziedziny hotelarstwa i turystyki. Przyznaje nagrodę hotelarza roku. W centrum uwagi znajdują się także regionalne i lokalne analizy rynku, specyficzne dla branży badania rynku, techniki zarządzania oraz trendy międzynarodowe. Magazyn informuje o hotelach prywatnych i koncernach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zawiera doniesienia z targów, imprez i uroczystości branżowych.
Małgorzata Budzewska-Baradziej
Bernadetta Gągulska
Krystyna Kosarska-Gałek
Alicja Oleksy
Alicja Optołowicz-Jagannathan
Jolanta Szyjewska

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK