BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Najnowsze publikacje w języku polskim w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, zagadnienia prawno-finansowe / Andrzej Łączak [Red.]
Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2007. – 256 s.

Celem publikacji jest przybliżenie wybranych zagadnień prawno-finansowych związanych z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwa nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Pierwsza część przedstawia rolę oraz sposób zarządzania kapitałem ludzkim przez przedsiębiorstwa. Druga część porusza problem odpowiedzialności finansowej i karnej podmiotów zbiorowych. Część trzecia omawia aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. W czwartej części przedstawiono matematyczne metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz wskazano te obszary, które mogą doprowadzić do błędnych decyzji.
Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków europejskich / Andrzej Łączak
Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2006. – 187 s.

Pierwsza część publikacji dotyczy zarządzania funduszami europejskimi. W drugiej części omówiono możliwości finansowania w latach 2007-2013. Na końcu przedstawiono dotychczasowe doświadczenia z zakresu wykorzystania funduszy europejskich.
Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009 : materiał do dyskusji
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2006. – 84 s.

Celem publikacji jest ukazanie potencjalnych konsekwencji zbliżającego się przeglądu budżetu UE. Omówiono przyczyny z racji których może dojść do dalszych reform polityki spójności. Przedstawiono możliwe kierunki zmian oraz argumenty przemawiające za takim, a nie innym przyszłym kształtem polityki spójności.
Utrzymać Europę w ruchu
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 139 s.

Przybliżono nowy kontekst europejskiej polityki transportowej. Omówiono sytuację w sektorze transportu. Przedstawiono europejską politykę w zakresie zrównoważonej mobilności.
Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 24 s.

Jest to tekst decyzji Rady Europy z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności. Tekst ten został opublikowany również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 291) w dniu 21 października 2006 r.
Romowie i Trawelerzy w systemie edukacji publicznej
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 12 s.

W sprawozdaniu zestawiono szereg dostępnych danych i informacji na temat kształcenia uczniów ze społeczności Romów i Trawelerów, jak również na temat aktualnej strategii i polityki poszczególnych krajów w zakresie kształcenia. Szczególną uwagę poświęcono kształceniu w podstawowych i ponadpodstawowych szkołach publicznych.
Odkryjmy Europę!
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 44 s.

Jest to broszura dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono w niej podstawowe fakty i dane odnoszące się do Europy. Tekst uzupełniają kolorowe ilustracje dając tym samym przegląd informacji na temat działania Unii Europejskiej.
Lepsze stanowienie prawa - w prostszych słowach
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 16 s.

W broszurze wyjaśniono po co tworzone są przepisy prawne. Przybliżono działania Komisji Europejskiej mające na celu ograniczenie biurokracji.
Regiony na rzecz zmian gospodarczych
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 34 s.

Publikacja ukazuje wyzwania, którym Europa, jej regiony oraz polityka regionalna muszą stawić czoła w kolejnej generacji programów funduszy strukturalnych. Pokazano wybraną grupę dobrych praktyk i projektów realizowanych w bieżącym okresie programowania, aby pokazać w jaki sposób polityka regionalna wdraża w życie innowacje.
Polityka spójności i miasta
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. – 16 s.

Jest to tekst komunikatu Komisji Europejskiej. Zawiera strategiczne wytyczne Wspólnoty określające obszary interwencji, które należy uprzywilejować w ramach przygotowania programów operacyjnych polityki spójności na lata 2007-2013.
Magdalena Bednarek

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK