BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).
China and India : learning from each other : reforms and policies for sustained growth / Jahangir Aziz, Steven Dunaway, and Eswar Prasad. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 281 s. ; 23 cm. Sygn. 2180

Chiny i Indie są dwoma tzw. wschodzącymi rynkami charakteryzującymi się najszybszym wzrostem. Należą do trzech największych gospodarek Azji. Oba te kraje zgromadziły ogromne rezerwy walutowe. Ich ekonomiczna siła ma teraz daleko sięgający wpływ na globalną gospodarkę. Jak zatem wygląda przyszłość tych dwóch gigantów? Jak każdy z nich będzie kontynuował wzrost i rozwój w zrównoważony sposób? I jak polityka i reformy przysłużą się do rozszerzenia ostatnich osiągnięć ekonomicznych na korzyść ich ludności? Książka China and India. Learning from each other. Reforms and policies for sustained growth łączy analizę i spostrzeżenia decydentów i doradców obu państw. Pokazuje, jak przez wiele lat te dwa kraje współpracowały i uczyły się od siebie nawzajem. Książka ukazuje, co zadziałało (lub nie) w każdym z państw i oferuje pewne sugestie, jak mogą one osiągnąć długoterminowy zrównoważony rozwój. (AMW)
India goes global : it's expanding role in the world economy / eds. Catriona Purfield, Jerald Schiff. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 194 s. ; 23 cm. Sygn.: 2179

W ciągu ostatnich kilku lat Indie osiągają pozycję globalnego ekonomicznego mocarstwa. Stają się jedną z najszybciej wzrastających gospodarek, czołowym celem outsourcingu. Wzrasta ich atrakcyjność inwestycyjna. Indyjskie korporacje wyłaniają się jako kluczowi globalni gracze. Ten gwałtowny rozwój przebiega równolegle ze stopniowym, ale wyraźnym, otwarciem indyjskiej gospodarki. Znacząco spadają stawki taryfowe, restrykcje rachunku kapitałowego są stale łagodzone, a szeroko zakrojone reformy strukturalne przyczyniają się do wzrostu elastyczności i konkurencyjności tej gospodarki. Indie dążą do zmiany swojego oblicza przez podtrzymanie szybkiego wzrostu i rozciągnięcie płynących stąd korzyści na wszystkich obywateli. Istnieje potrzeba stworzenia stanowisk pracy dla 100-milionowej siły roboczej oczekiwanej w następnym dziesięcioleciu. Indyjska infrastruktura musi zostać radykalnie poprawiona by sprostać szybkiemu wzrostowi gospodarczemu. Duży deficyt budżetowy i zadłużenie muszą znaleźć się pod kontrolą. Ponadto Indie muszą kontynuować otwarcie na świat, by w pełni odczuć potencjalne korzyści jakie niesie ze sobą globalizacja. W książce India Goes Global: It's Expanding Role in the World Economy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy Indie wchodzą w “złoty wiek”, czy też doznają szybkiego lecz niezrównoważonego rozwoju, co już kilkakrotnie miało miejsce w tym kraju? W książce szczegółowo przeanalizowano, co kryje się za indyjskim ostatnim wzrostem gospodarczym i rozważono kroki niezbędne do zbudowania sukcesu w dłuższym okresie. (AMW)
Designing monetary and fiscal policy in low-income countries / Abebe Aemro Selassie, Benedict Clements, Shamsuddin Tareq, Jan Kees Martijn, and Gabriel Di Bella. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 49 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 250) Sygn.: O/250

Publikacja Designing Monetary and Fiscal Policy in Low-Income Countries rozważa możliwe usprawnienia w projektowaniu programów wspieranych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), czerpiąc z doświadczenia krajów o niskich dochodach, które wyróżniły wewnętrzne makroekonomiczne zachwiania. Publikacja ta, wliczając dyskusję celowych faktów i różnorodnych empirycznych szacunków, skupia się na grupie 15 dojrzałych stabilizatorów, które osiągnęły dodatni wzrost na początku ich przygotowań w Programie Wspierania Rozwoju i Redukcji Ubóstwa (Poverty Reduction and Growth Facility - PRGF), w których inflacja i deficyt rządu krajowego zostały doprowadzone pod kontrolę. Dodatkowo 5 lub 6 innych krajów, mogło wejść w skład tej grupy, ale ostatecznie grupa została wybrana z myślą o szerokiej reprezentatywności geograficznej i ograniczona do 15 podmiotów, aby analiza była możliwa do prześledzenia. Ważne jest, że kryteria, jakich tutaj użyto nie zawierają pomiarów zewnętrznej opłacalności, która pozostaje poważnym problemem dla krajów w tej grupie. Pomimo, iż dokument ten skupia się na dojrzałych stabilizatorach, wskazuje również pewne kwestie związane z innymi wspieranymi przez PRGF programami. Dla przykładu, dwa dojrzałe stabilizatory i inne kraje ze wspieranymi przez PRGF programami stają przed wyzwaniem zwiększania własnej pojemności do absorbowania pomocy zagranicznej i zwiększania efektywności w wydatkach publicznych. Tak więc, niektóre analizy mają lepsze zastosowanie wobec krajów o niskich dochodach. Sekcja druga prezentuje celowe fakty wyglądu programu w 15 dojrzałych stabilizatorach podczas lat 2000-2003. Przeciwko temu tłu, sekcje 3 i 4 podnoszą temat spraw monetarnych i fiskalnych. Sekcja 5 stanowi konkluzję. (JS)
Official foreign exchange intervention / Shogo Ishii, Jorge Ivan Canales-Kriljenko, Roberto Guimaraes, and Cem Karacadag. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 47 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 249). Sygn.: O/249

Opracowanie pomaga lepiej zrozumieć interwencje dewizowe w krajach uznanych za rynki wschodzące. Banki centralne interweniują na rynku walutowym z kilku powodów: aby uspokoić rozgorączkowane rynki, wygładzić zbyt gwałtowne wahania kursu wokół jego wartości równowagi lub zwiększyć rezerwy walutowe. Przewaga interwencji banku centralnego na rynkach walutowych krajów rozwijających się doprowadziła do odnowy zainteresowania sposobem, który pozwoliłby na zmaksymalizowanie efektów działań bezpośrednich. Przedstawiono interwencje niesterylizowane i sterylizowane. Zaprezentowano dowody na ich praktyczność, a także ich charakterystyki, oparte na badaniach przeprowadzonych przez organizacje rynków walutowych w rozwijających się krajach. Ostatecznie w publikacji ukazano niepodważalny dowód na efektywność owych interwencji w Meksyku i Turcji - dwóch krajach, gdzie dane z przeprowadzonych badań zostały upublicznione. Jednak bank centralny może wywierać stabilizujący efekt na kurs nie tylko bezpośrednimi interwencjami drogą zakupu i sprzedaży walut, ale również innymi kanałami. Autorzy podkreślają, że interwencja w rynek walutowy nie jest narzędziem polityki niezależnej i jest najbardziej efektywna, gdy polityka kursu dewizowego jest konsekwentna z innymi makroekonomicznymi działaniami. (JS)
Labor market performance in transition: the experience of Central and Eastern European countries / Jerald Schiff [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 82 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 248). Sygn.: O/248

Po ponad 10. latach procesu transformacji, stopa bezrobocia w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej pozostaje dwucyfrowa i utrzymuje się na tym poziomie nawet w krajach, które weszły na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Autorzy analizują następujące, powiązane ze sobą zagadnienia: jak transformacja wpłynęła na funkcjonowanie rynku pracy? jaki jest wpływ instytucji rynku pracy i polityki rynku pracy na bezrobocie? dlaczego utrzymuje się regionalne zróżnicowanie bezrobocia? Wnioski, do jakich dochodzą wykorzystując dane panelowe z 11 krajów z ostatnich 10 lat oraz studia przypadku pochodzące z krajów o dobrych i słabych wynikach na rynku pracy, można streścić w następujący sposób: kraje szybciej się reformujące lepiej sobie radzą z bezrobociem, a polityka rynku pracy nie ma zasadniczego wpływu na jego kondycję. Lepsze rezultaty osiągają kraje o polityce elastycznej, zdolne do wykorzystania pozytywnych szoków makroekonomicznych. Duży wpływ na sytuację na rynku pracy mają działania spoza klasycznych instrumentów oddziaływania na rynek pracy, związane np. z poprawą klimatu biznesowego, eliminacją ograniczeń w mobilności siły roboczej i kreowaniu przyzwoitej struktury transportu podnoszącej atrakcyjność regionów dla kapitału. Te właśnie działania, a nie procesy rynkowe, mogą wpłynąć na eliminację zróżnicowania regionalnego w bezrobociu. (AO)
The Maastricht inflation criterion: how unpleasant is purgatory? / Ales Bulir, Jaromír Hurník. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2005. - 41 s. ; 28 cm. - (IMF Working Paper ; 05/154). Sygn.: W/06/154

Kryterium inflacyjne z Maastricht (roczna stopa inflacji nie może przekraczać średniej z trzech najlepszych państw o więcej niż 1,5 punktu procentowego), wprowadzone we wczesnych latach 90. w celu doprowadzenia krajów Unii o dużej inflacji do poziomu krajów Unii o niskiej inflacji przed wprowadzeniem strefy euro, stało się wyzwaniem dla nowych krajów członkowskich i Europejskiego Banku Centralnego. Zdaniem autorów, kryterium pozytywnie wpłynęło na założenia polityki gospodarczej państw o wysokiej inflacji, wymuszając założenie celu inflacjyjnego. Jednocześnie faworyzowało ono wybór strategii ograniczenia inflacji raczej na rzecz instrumentów szybko oddziaływujących niż reform strukturalnych, które prowadzą do wyższych korzyści w perspektywie długookresowej, co w koneskwencji obniżyło efektywność mechanizmu transmisji w strefie euro. Przedstawiając sposób realizowania kryterium inflacyjnego z Maastricht przez nowe i stare kraje Unii, autorzy wyróżniają kategorie "grzeszników" i "świętych", kwalifikując Polskę do zaszczytniejszej grupy. (AO)
Republic of Poland : 2006 Article IV Consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the Executive Board Discussion; and statement by the Executive Director for the Republic of Poland. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 56 s. ; 28 cm. - (IMF Country Report ; no. 06/391). Sygn.: C/06/391

31. października 2006 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował w ramach serii IMF Country Report dokumenty związane z zakończeniem dwustronnych konsultacji w ramach Artykułu IV (Obowiązki w zakresie stosunków walutowych) Umowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Articles of Agreement of the International Monetary Fund/Obligations Regarding Exchange Arrangements). Publikacja niniejsza składa się z kilku współwydanych dokumentów, z których jeden (Public Information Notice on the Executive Board Discussion – opublikowany również jako PIN No. 06/116), Ministerstwo Finansów przetłumaczyło na język polski i zamieściło na swojej stronie domowej. Dokument ten zawiera ocenę stanu naszej gospodarki sformułowaną przez Radę Dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zob. Zakończenie konsultacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego z Polską w ramach Art. IV). (AO)
Republic of Poland: selected issues / Celine Allard [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 83 s. ; 28 cm. - (IMF Country Report ; no. 06/392). Sygn.: C/06/392

Dokument przygotowujący stanowisko IMF w konsultacjach dwustronnych z Polską w ramach Artykułu IV (Obowiązki w zakresie stosunków walutowych) Umowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Articles of Agreement of the International Monetary Fund / Obligations Regarding Exchange Arrangements). Przedstawia analizę następujących szczegółowych problemów polityki gospodarczej Polski: inflacja (w kontekście globalizacji); kredyty i wzrost gospodarczy a stabilność systemu finansowego; elastyczność polskiej gospodarki. Każde z tych zagadnień omówione zostało w osobnym rozdziale, zawierającym wnioski końcowe, zestaw odpowiednich tabel statystycznych i literaturę przedmiotu. (AO)
Ukraine : the cost of weak institutions / Andrew Tiffin. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 27 s. ; 28 cm. - (IMF Working Paper ; 06/167). Sygn.: W/06/167

Ukraina ma wszelkie dane aby być krajem bogatym: wykwalifikowaną siłę roboczą, jedne z najlepszych gatunkowo gleb, godne pozazdroszczenia zasoby gazu ziemnego i złóż mineralnych, stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Pomimo tego, dochód na głowę jednego mieszkańca pozostaje niski. Aby wyjaśnić tę niezgodność autorzy wykorzystują stochastyczne modele graniczne i modelują globalną funkcję produktywności gospodarek 128 krajów (dane panelowe za lata 1995-2000). Analiza uwzględnia wpływ instytucji na efektywność gospodarek poprzez pochodzące z badań środowiska biznesu wskaźniki obrazujące: zasady prawne (ich przewidywalność w prowadzeniu działalności gospodarczej, zabezpieczenie praw własności itp.); stabilność polityczną; stan kontroli na korupcją; efektywność rządzenia (mierzona jakością zaopatrzenia w usługi publiczne, wskaźnikiem biurokracji, kompetencją urzędników) oraz jakość prawa. Otrzymane graniczne funkcje produkcji wykazują skupienia wokół efektywności około 30% (Ukraina, Bułgaria i Rosja), efektywności około 50% (Rumunia, Polska, Słowacja, Węgry) i efektywności około 80% (EU-15). Oszacowania efektywności technicznej potwierdzają istotnie niższą od efektywnej pozycję Ukrainy. Uzyskane wyniki dowodzą, że niemożność wykorzystania potencjału kraju jest rezultatem bazy instytucjonalnej nieprzyjaznej gospodarce rynkowej. Ukraina jest zbyt wolna w przebudowie odziedziczonego po ZSRR dziedzictwa. (AO)Anna Osiewalska
Anita Medoń-Wosz
Jacek Serwin

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK