BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


Z prac Rady Bibliotecznej

W nowej kadencji na lata 2005/6-2007/8 Radzie Bibliotecznej przewodniczyć będzie prof. dr hab. Andrzej Wojtyna.
Przedstawicielami Rad Wydziałów są:
  • Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – prof. dr hab. Anna Karwińska i prof. dr hab. Krystyna Przybylska;
  • Finansów – prof. dr hab. Czesław Bywalec i prof. dr hab. Tadeusz Stanisz;
  • Towaroznawstwa – dr hab. Zofia Kolek i dr hab. inż. Stanisław Popek.
  • Zarządzania – prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz i prof. dr hab. Adam Szałkowski.
  • Studentów reprezentują – Przemysław Dziedzic i Paulina Trajgis.
W skład Rady wchodzą również mgr Anna Szpilka - kierownik Archiwum Uczelni oraz dyrektor Biblioteki Głównej, zastępca dyrektora, kierownicy oddziałów i zespołu ds. komputeryzacji.
Pierwszym zadaniem nowo powołanej Rady było rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora BG w kadencji 2005-2008 rozpisanego przez Rektora AE.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 17 listopada i miało na celu jedynie zapoznanie się z dokumentami 2 kandydatów zgłoszonych do konkursu. Ponieważ jedna z kandydatek nie spełniała podstawowego warunku posiadania uprawnień bibliotekarza dyplomowanego ani tytułu lub stopnia naukowego nie brano jej pod uwagę. Wyznaczono następne spotkanie na 23 listopada, w którego programie było przesłuchanie kandydatki oraz dyskusja a następnie głosowanie.
Jedyną kandydatką spełniającą wszystkie stawiane w konkursie wymagania okazała się obecna dyrektor BG mgr Anna Sokołowska-Gogut, która zebranym przedstawiła swoją Koncepcję pracy Biblioteki Głównej AE na lata 2005-2008. Dokumenty zawierały również rekomendacje Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego i Konferencji Dyrektorów Szkół Wyższych oraz Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. Kandydatce zadano wiele szczegółowych pytań, na które odpowiedziała wyczerpująco. W wyniku głosowania Pani Dyrektor Biblioteki Głównej AE, pełniąca te obowiązki od 1992 roku, jednogłośnie uzyskała akceptację Rady Bibliotecznej.
Następne spotkanie wyznaczono na 12 grudnia. Radzie Bibliotecznej zostaną przedstawione do akceptacji regulaminy organizacyjny BG, udostępniania zbiorów w BG AE i Rady Bibliotecznej. Omawiane będą również propozycje zmian w Statucie Uczelni zgodne z nową ustawą o szkolnictwie wyższym a dotyczące Biblioteki, jej miejsca w Uczelni, dyrektora, trybu jego powoływania, głosu w Senacie, a także Rady Bibliotecznej, jej składu i zadań. Rada zajmie się również zaopiniowaniem przedstawionych przez Dyrektora kandydatur na stanowiska kierownicze w Bibliotece.

Notowała Anna Sławińska

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK