BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Przedstawiamy cztery nowe zeszyty z serii EBRD Working Papers.

Beyond borders: Reconsidering regional trade in Central Asia / Clemens Grafe, Martin Raiser, Toshiaki Sakatsume, Working Paper No. 95, December 2005, EBRD. 29 s. ; 26 cm.

Publikacja traktuje o barierach handlowych w Azji Centralnej. W przeciwieństwie do większości tytułów poświęconych międzynarodowej integracji krajów byłego ZSRR, autorzy używają cen względnych, aby rzucić nieco światła na utrudnienia w handlu. Dowodzą oni, że wpływ granic na wahania cen w różnych punktach w Azji Centralnej jest dużo mniejszy, niż się powszechnie zakłada. Podczas gdy ceny różnią się znacząco w obrębie danego regionu, to wahania wewnątrzpaństwowe nie różnią się od międzypaństwowych. Może to być spowodowane przeszkodami w handlu, a w szczególności wymuszaniem haraczu na licznych wewnętrznych punktach kontroli. Autorzy zwracają uwagę, że w tamtejszych realiach, granice z Uzbekistanem są znacznie trudniejsze do przekroczenia niż te z Kazachstanem czy Kirgizją.
Regulatory induced herding? Evidence from Polish pension funds / Zbigniew Kominek, Working Paper No. 96, April 2005, EBRD. 24 s. ; 24 cm.

Publikacja dotyczy jednomyślności menedżerów funduszy emerytalnych w Polsce. Zjawisko to ma miejsce pomimo braku wyraźnego ekonomicznego związku między wynikami funduszy a przypływem nowego kapitału i członków. By to wyjaśnić, autor szkicuje model, który łączy jednomyślność oraz motywacyjne umowy dla menedżerów (zależne od wyników), jakie narzucają polskie władze. Model wskazuje, że kary za wyniki poniżej oczekiwań narzucone przez regulatora skłaniają do oglądania się na decyzje innych i realizacji podobnych strategii inwestycyjnych. A ponieważ jednomyślność powoduje podobną zawartość portfela inwestycyjnego wszystkich funduszy, to trzeba się zastanowić nad zmniejszeniem liczby funduszy lub zmianą systemu motywacyjnego i obecnych ograniczeń w alokacji środków. To ostatnie pomoże zdaniem autora również zmniejszyć dominację rządowych obligacji w portfelach inwestycyjnych funduszy emerytalnych.
The impact of crime on the enterprise sector: Transition versus non-transition countries / Libor Krkoska, Katrin Robeck. Working Paper No. 97, May 2006, EBRD. 23 s. ; 26 cm.

Potrzeba ochrony prawa własności oraz walki z przestępczością i korupcją pozostaje pilnym zadaniem dla władz wielu krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą. Publikacja pokazuje czynniki wyjaśniające, dlaczego niektóre przedsiębiorstwa są bardziej zagrożone przestępczością niż inne i analizuje wpływ przestępczości na wydajność przedsiębiorstwa oraz zachowanie w ramach prostego modelu. Ankiety przeprowadzone w firmach w 34 krajach w Europie i Azji w 2002 i 2005 roku pokazują, że wyższy współczynnik przestępczości jest ściśle związany ze słabym rozwojem mikroprzedsiębiorstw w sektorze usług, działających w dużych krajach, z dużym bezrobociem. Autorzy podkreślają również odstraszający efekt przestępczości na napływ inwestycji zagranicznych i tworzenie miejsc pracy, szczególnie w mniej zaawansowanych w transformacji gospodarczej krajach, co potwierdza w praktyce konieczność walki z przestępczością dla dobra rozwoju gospodarczego.
Forecasting inflation for transition countries: How accurate are the EBRD forecasts? / Libor Krkoska and Utku Teksoz, Working Paper No. 98, August 2006, EBRD. 26 s. ; 28 cm.

W numerze znajduje się analiza rzetelności prognoz inflacyjnych, sporządzanych w latach 1994-2005 przez EBOR dla 25 krajów przechodzących transformację ustrojową. Prognozowanie inflacji w tych krajach jest znacznie trudniejsze niż w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej. Przez ostatnie 15 lat dawne kraje socjalistyczne zamieniły system gospodarki centralnie sterowanej, gdzie praktycznie wszystkie ceny były ustalane przez władze, na system rynkowy, oparty na prawach popytu i podaży. Proces ten początkowo prowadzi do bardzo wysokiej inflacji, osiągającej trzy- lub niekiedy nawet czterocyfrowe wartości roczne. W ostatnich latach ceny się ustabilizowały i w większości krajów postsocjalistycznych osiągają już tylko jednocyfrowe wartości.
Grzegorz Budny

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK