BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie i zagraniczne, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały nabyte przez Bibliotekę od 2007 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: http://katalog.ae.kzb.krakow.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism Bieżących.


Czasopisma polskie:


Dziennik : Polska, Europa, Świat : gazeta codzienna
Warszawa : Axel Springer Polska, 2006-
ISSN 1895-6742

Dziennik : Polska, Europa, Świat to nowoczesna gazeta jakościowa skierowana do młodych, wykształconych czytelników interesujących się zarówno tematyką krajową, jak i europejską oraz międzynarodową, oczekujących obiektywnych i kompetentnych informacji, podanych w ciekawej, dynamicznej i nowoczesnej formie. To gazeta opiniotwórcza chcąca zaoferować więcej niż tylko tematykę polityczną i gospodarczą. W działach Kultura i Styl proponuje ambitne dziennikarstwo.
Europa – Tygodnik Idei. Dodatek do Dziennika : Polska, Europa, Świat

W sobotnio–niedzielnym magazynie czytelnicy znajdą m.in. obszerne reportaże, pogłębione analizy i dłuższe wywiady. Dodatek przeznaczony jest dla czytelników, którzy bardziej przywiązują wagę do wysokiej jakości dziennikarskiej niż poligraficznej.
Praca. Rozwój. Kariera. Dodatek do Dziennika : Polska, Europa, Świat

Publikacja skierowana jest do osób aktywnie poszukujących pracy oraz do specjalistów z branży HR i firm rekrutacyjnych. W części redakcyjnej, zatytułowanej Moja kariera, kandydaci poszukujący pracy mogą znaleźć użyteczne informacje na temat procesu rekrutacji, płac na rynku i przepisów prawnych. Specjaliści z branży HR mają możliwość współredagowania treści redakcyjnej w części zatytułowanej Forum HR.
Podróże. Dodatek do Dziennika : Polska, Europa, Świat

Dodatek skierowany jest do wszystkich interesujących się podróżami i planujących wyjazdy wakacyjne. Czytelnicy znajdą w nim artykuły na temat popularnych, modnych oraz ekskluzywnych kierunków podróży. W każdym numerze w dziale Okiem pilota opisane są największe atrakcje turystyczne danych miejsc, lokalne zwyczaje, ciekawostki i zagrożenia, jakie mogą czyhać na turystę. Część poświęcona Polsce prezentuje najciekawsze zakątki naszego kraju wraz z propozycjami tras zwiedzania i noclegów. W dziale Gwiazda poleca znane osoby dzielą się z czytelnikami swoimi wspomnieniami z wakacji. Każdy numer zamyka kolumna zatytułowana Blondynka w podróży zawierająca materiał znanej podróżniczki, Beaty Pawlikowskiej.
Kultura TV. Dodatek do Dziennika : Polska, Europa, Świat

Magazyn piątkowy zawiera informacje na temat premier muzycznych, filmowych, książkowych oraz festiwali, spektakli teatralnych, koncertów i innych wydarzeń artystycznych. Jest przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce.
Biuletyn. Centrum Promocji i Kariery Osób z Dysfunkcją Wzroku
Laski : CPiK, 2006-

Kwartalnik wydawany w ramach realizacji projektu Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku. Biuletyn opisuje działalność Centrum i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu stało się możliwe wsparcie dla osób niewidomych i słabo widzących z terenu całego kraju. Tematyka pisma ma na celu pomoc w pokonywaniu barier psychologicznych uniemożliwiających lub utrudniających podjęcie pracy.
Tytuł w wersji elektronicznej dostępny pod adresem:
http://www.promocjaikariera.pl/biuletyn.php?CSS=bicz.
Urbanista : samorząd terytorialny, rozwój, ład przestrzenny : [czasopismo wydawane pod patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich].
Warszawa : „Urbanista” sp. z o.o., 2003-
ISSN 1730-2919

Urbanista jest czasopismem środowiska zawodowego urbanistów i architektów. Publikuje na bieżąco informacje o ważnych wydarzeniach związanych z planowaniem przestrzennym, komentuje te wydarzenia, prezentuje aktualne poglądy i opracowania. Pismo to stwarza płaszczyznę do swobodnej dyskusji o sprawach dotyczących gospodarowania przestrzenią, do wymiany poglądów i poszukiwania wśród nich najlepszych rozwiązań. Przybliża i wyjaśnia zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz omawia zasady stosowania nowego prawa w praktyce.
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności
Warszawa : Biuro Promocji Jakości, 2002-
ISSN 1643-4714

BiHŻ jest w swojej branży liderem wydawniczym. Pismo poświęcone jest szeroko pojętemu sektorowi żywnościowemu „od wideł do widelca”. Poruszane są tutaj wszelkie aspekty bezpieczeństwa żywności i żywienia: prawne, dietetyczne, higieniczne i te powstające na etapie produkcji, przetwarzania, transportu i dystrybucji. Czasopismo stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń między producentami żywności, urzędową kontrolą bezpieczeństwa żywności i środowiskami naukowymi.
Charakterystyka Obszarów Wiejskich w 2005 R.
Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2006-
Wydanie co 2-3 lata

Zintegrowane dane statystyczne charakteryzujące obszary wiejskie. Prezentowane dane ujęte w sposób obrazujący dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat. Publikacja zawiera zagadnienia dotyczące m. in.: cech demograficznych, aktywności ekonomicznej ludności i bezrobocia zarejestrowanego, jednostek z rejestru REGON wg sekcji PKD i sektorów ekonomicznych, infrastruktury społecznej i technicznej, użytkowania gruntów, wybranych cech produkcyjnych rolnictwa, ochrony środowiska oraz inwestycji.
Przekroje: województwa, wybrane dane wg powiatów.
Raport o Stanie Finansowym Państwa w 2005 Roku
Nr 20 [wyd. 2006]
Warszawa : LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, 1987-
ISSN 1508-3268

Instytut Finansów Akademii Finansów (dawniej Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości) przedstawia w kolejnym, 20. już raporcie zagadnienia dotyczące budżetu państwa, bilansu płatniczego, sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora przedsiębiorstw, sytuacji finansowej samorządów, rynku ubezpieczeniowego, struktury i dynamiki handlu zagranicznego, inwestycji zagranicznych w Polsce oraz relacje Polski z innymi krajami UE w 2005 roku w aspekcie finansowym.
Stan Zdrowia Ludności Polski w Przekroju Terytorialnym w 2004 R.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2007-
Wydanie co kilka lat.

Publikacja przedstawia – w przekrojach terytorialnych - ocenę kondycji zdrowotnej ludności Polski, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych problemów zdrowotnych (choroby przewlekłe, niepełnosprawność) w powiązaniu z częstotliwością korzystania z usług medycznych i wybranych elementów stylu życia.
Przekroje: regiony, województwa, miasta, wieś.
Olsztyn Economic Journal
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006-
ISSN 1897-2721

Publikacja powstała z połączenia czasopism: Economic SciencesZagadnienia Ekonomiczne. Tematyka artykułów dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania. Publikacja przedstawia dorobek naukowy pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, a także przedstawicieli innych, krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
Wydawana jest w języku angielskim.
Annales : etyka w życiu gospodarczym
Łódź : Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 1998-

Kolejny, dziesiąty już tom Annales poświęcony etyce w życiu gospodarczym. Ekonomia w wymiarze moralnym. Czy etyka i biznes to pojęcia wykluczające się? Czy zachowania etyczne w biznesie są możliwe? Problematyka postaw etycznych funkcjonujących w nowych realiach globalizującej się gospodarki (relacje pracownicze, uczciwa konkurencja, praktyki korupcyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu.) Współczesne dylematy etyczne w takich obszarach życia jak medycyna estetyczna, starzenie się społeczeństw, waloryzacja starości, urynkowienie nauczania uniwersyteckiego.
Prace Naukowe Katedry Zarządzania : Akademia Morska w Gdyni
Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2002-
ISSN 1730-1106

Jest to kolejny, siódmy numer Prac Naukowych Katedry Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni, dokumentujący wyniki I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Wiedza jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej”, która odbyła się w Łebie w dniach 1-3 czerwca 2005 roku.
Zaprezentowano prace dotyczące makro- i mikroekonomicznych determinant rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, funkcjonowania regulowanych rynków finansowych w aspekcie prawno-instytucjonalnym oraz wyniki analiz procesów zachodzących na tych rynkach, a także prace dotyczące znaczenia wiedzy oraz sposobów jej spożytkowania w procesach podejmowania decyzji biznesowych.
Czasopisma zagraniczneSpatial Economic Analysis
Abingdon, Ox. : Routledge Publishing, 2006-

Spatial Economic Analysis jest czasopismem wydawanym przez dwa wiodące stowarzyszenia naukowe zajmujące się ekonomiczną analizą przestrzenną tj.: Regional Studies Association we współpracy z British and Irish Section of the Regional Science Association International. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z badaniem gospodarki regionalnej obejmującym analizę, teorię, modelowanie oraz testy empiryczne. Priorytetem badań jest analiza gospodarek regionalnych. Metody i techniki badań i analiz zawierają: wielosektorowe modelowanie regionalne (input/output oraz model CGE), ekonometrię stosowaną, włączając w to ekonometrię przestrzenną, mikrosymulację, modelowanie lokacji i inne. Najczęściej poruszanymi tematami są: analiza i ocena wpływu gospodarek lokalnych na regionalne, regionalnych na siebie nawzajem, regionalnych na gospodarkę narodową, tych zaś na globalną i odwrotnie. Ponadto omawiane są regionalne prognozy ekonomiczne, teoria lokacji, regionalne rynki pracy, modelowanie migracji międzyregionalnych, regionalna struktura i handel, wyniki i wzrost gospodarek regionalnych, regionalna analiza gospodarcza instytucji, regionalny dochód i zamożność regionów.
Regional Studies Association jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym, w którego kręgu zainteresowań znajdują się planowanie przestrzenne miast i regionów i ich rozwój, koncentrując się na polityce gospodarczej, środowiskowej i społecznej w kontekście regionalnym. Zrzesza osoby prywatne, organizacje korporacyjne i studentów. Regional Science Association International jest międzynarodowym stowarzyszeniem naukowym zajmującym się wpływem regionalnych zmian gospodarczych i społecznych na procesy narodowe i globalne.
Małgorzata Budzewska-Baradziej
Bernadetta Gągulska
Agata Magiera
Alicja Oleksy
Alicja Optołowicz-Jagannathan

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK