BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej Banku Światowego prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw.


Disease control priorities in developing countries second edition / Dean T. Jamison [et al.]. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - XIII, 1401 s. ; 29 cm. Sygn. 8104

Disease Control Priorities Project (DCPP) utworzono jako sojusz organizacji powołanych do opiniowania, generowania i rozpowszechniania informacji o tym, w jaki sposób poprawić stan zdrowia populacji w krajach rozwijających się. Wyniki działań tego projektu przedstawia obecny, drugi już raport Disease Control Priorities in Developing Countries. Celem publikacji jest pomoc w przyspieszaniu procesu rozpowszechniania wiedzy o aktualnej globalnej polityce zdrowia. Są to informacje istotne dla zarządzających finansami i badaniami naukowymi w instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za dostarczanie właściwej pomocy medycznej. Raport służy również wszechstronną informacją pracownikom sektora zdrowia publicznego, odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji i lekarzom praktykującym w nieoptymalnych warunkach terenowych. DCP Project utworzono jako sojusz organizacji powołany w celu opiniowania, generowania i rozpowszechniania informacji o tym, w jaki sposób poprawić stan zdrowia populacji w krajach rozwijających się. Dodatkowo DCP Project wydał liczne opracowania i zainicjował znaczny wybór interaktywnych konsultacji prowadzonych na całym świecie. Unikalność publikacji polega na wszechstronnym, multidyscyplinarnym ujęciu problematyki polityki zdrowia, które łączy najlepsze wnioski z nauk medycznych i ekonomicznych.
Priorities in health / ed. Dean T. Jamison [et al.]. - Washington, D.C. : World Bank, 2006. - 217 s. ; 24 cm. Sygn.: 8109

Publikacja Priorities in Health przedstawia w nowej, czytelnej formie esencję treści zawartych w  Disease Control Priorities in Developing Countries (DCP2). W społeczności demokratycznej krajów przemysłowych i rozwijających się kluczowe problemy społeczeństwa, takie jak poprawa globalnej polityki zdrowia, powinny być prezentowane w mediach w celu zwiększenia świadomości w świecie. Przewodnią myślą autorów była chęć przybliżenia zainteresowanym najważniejszych opinii i wyników badań DCP2 w taki sposób, aby pomóc czytelnikowi w identyfikacji istotnej i relewantnej informacji. Teoretycy i praktycy, pracownicy naukowi i inni zainteresowani – mogą zapoznać się z podstawowymi metodami analizy globalnej polityki zdrowia.
Treści zawarte w Priorities in Health pokazują, że sukces w polityce zdrowia jest możliwy i skutecznie realizowany od kilku lat w krajach rozwijających się w ramach projektu Disease Control Priorities (DCP2). Opisano metodologię projektu, wyjaśniono zastosowanie otrzymanych wyników oraz ograniczenia w prowadzeniu badań. Publikacja prezentuje również aktualne statystyki dotyczące wybranych chorób, wyróżniając znaczące odkrycia i strategie działania, na podstawie wszechstronnego przeglądu DCP2 na temat globalnych skutków chorób (Global Disease Burdens) i danych o aktualnych działaniach interwencji medycznej. W sposób szczególny potraktowano kwestię implementacji pomocy interwencyjnej i opieki położniczej. Dokument Priorities in Health zobowiązuje globalne społeczeństwo do zaadoptowania strategii i priorytetów z DCP2, by postęp w polityce zdrowia mógł być kontynuowany na całym świecie.
Global burden of disease and risk factors / Alan D. Lopez. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - XXIX, 475 s. ; 29 cm. Sygn.: 8105

Planowanie strategiczne zdrowia to pierwotny element strategii wszelkich inicjatyw, których celem jest poprawa stanu zdrowia na świecie. Wymaga ono zrozumienia analizy porównawczej następujących wskaźników: skutków chorób i zranień, ryzyka i skuteczności prawdopodobnych działań interwencji medycznych. Niniejsza książka, krytyczna wobec efektywnej oceny ryzyka i wyników, jest dziełem analizującym i rozpowszechniającym dostępną informację na ten temat.
Global Burden Disease and Risk Factors jest dziełem wieńczącym inicjatywę z 1990 roku i stanowi koniec początkowych ocen GDB. Jako aktualne źródło z wszechstronnym ujęciem metod i kompletną prezentacją wyników, wskazuje jednocześnie na niepewność szacowań GBD i podatność na różnicowanie w pewnych parametrach wartości. Coraz bardziej powszechne wykorzystanie wskaźnika disease burden przez narodowe i międzynarodowe jednostki oraz zainteresowanie dalszym aktualizowaniem podstawowej epidemiologii opisowej chorób, zranień i czynników ryzyka – pozwoliły fundacjom ocenić stan zdrowia populacji w najbliższej przyszłości. Książka stanowi podstawowe źródło odniesienia, wobec którego mierzony będzie przyszły postęp w polityce zdrowia.
Doing business 2007 : how to reform. - Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank 2006. - 185 s. ; 26 cm. Sygn.: 8265

Czwarty z serii roczny raport bada znaczenie obowiązujących regulacji, które wpływają na wzrost gospodarczy na świecie. Raport przygotowano w oparciu o wskaźniki ilościowe, które odnoszą się do regulacji biznesowych i ochrony prawa własności w ekonomii 175 krajów, od Afganistanu po Zimbabwe. Zbadano 10 najważniejszych kategorii biznesu: rozpoczęcie działalności gospodarczej, licencje, zatrudnianie pracowników, rejestrowanie prawa własności nieruchomości, pozyskiwanie kredytu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, handel międzynarodowy, kontrakty, likwidowanie przedsiębiorstwa. Na podstawie wskaźników ilościowych sporządzono analizę wyników ekonomicznych i ocenę skuteczności reform gospodarczych przeprowadzonych w danym państwie. Aby dane z różnych regionów były porównywalne, dobrano takie wskaźniki, które odwołują się do specyficznych branż biznesu, głównie firm z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzących działalność w najbardziej rozwiniętych gospodarczo miastach.
Anticorruption in transition - 3 - who is succeeding and … why? / James H. Anderson, Cheryl W. Gray. - Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank, 2006. - XIX, 105 s. ; 24 cm. Sygn.: 8209

Trzecia z serii publikacja Banku Światowego na temat problemu korupcji polityczno-gospodarczej w krajach transformacji Europy i Azji Środkowej. W raporcie opisano najnowsze tendencje wykrywania i zwalczania tego zjawiska. Wszystkie wnioski sformułowano w oparciu o dane, zebrane w trakcie badań pod egidą Banku Światowego. Trzykrotnie przeprowadzono wywiad w ponad 20 000 firm (1999, 2002, 2005), uzyskując dane dotyczące wielu aspektów środowiska biznesowego, np. wysokości i częstotliwości brania łapówek przy okazji interakcji przedsiębiorców z rządem. Kluczową tezą tego raportu jest wykazanie spadku liczby zgłoszeń występowania korupcji w 2005 roku, w stosunku do lat ubiegłych. Korupcja stanowi ważny przedmiot dyskusji w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Często wzmiankowana w politycznych kampaniach stała się ważnym problemem dla zwykłych obywateli, ludzi biznesu i międzynarodowych organizacji. W konsekwencji politycy odpowiedzialni za reformy prawne zaczęli w ostatnich latach przywiązywać większą wagę do kwestii korupcji.
Health financing revisited : a practitioner’s guide / Pablo Gottret, George Schieber. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - XVII, 318 s. ; 23 cm. Sygn.: 8165

Zaobserwowano ogromną rozbieżność między bogatymi i biednymi państwami w sposobie finansowania służby zdrowia. Kraje rozwijające - 84% populacji świata - stanowią jednocześnie 90 % regionów dotkniętych skutkami zachorowań, ale tylko 20 % globalnego PKB i 12% odbiorców funduszy przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Natomiast kraje o wysokich dochodach wydają około 100 razy więcej na służbę zdrowia – w przeliczeniu na jednego obywatela; a około 30 razy więcej po uwzględnieniu różnic w kosztach utrzymania.
Państwa o niskich dochodach wciąż mierzą się z negatywnymi skutkami chorób zakaźnych [całkowicie uleczalnych], w kontekście problemów finansowych, kojarzonych z utrzymującym się wzrostem przyrostu naturalnego, średniej długości życia oraz zachorowań wywołanych chorobami niezakaźnymi. Wszystkie te czynniki nie tylko nieproporcjonalnie oddziałują na ubogich, ale również zwiększają koszt opieki zdrowotnej i wstrzymują produktywność oraz wzrost gospodarczy.
Niniejszy raport przedstawia ogólny zarys sposobów finansowania, polityki i trendów opieki zdrowotnej, ze szczególnym wyróżnieniem sytuacji krajów rozwijających się. Wszystkie systemy finansowania sektora zdrowotnego powinny służyć poprawie poziomu leczenia, zapewnić ochronę finansową na czas niespodziewanych wypadków i wspierać swoich pacjentów. Wyniki raportu jednoznacznie pokazują, że nie ma prostego rozwiązania dla realizacji wszystkich celów.
Reforming regional – local finance in Russia / Jourge Martinez-Vazquez, Andrey Timofeew, Jameson Boex. - Washington D.C. : World Bank, 2006. - 211 s. ; 28 cm. Sygn.: 8106.

Reforming Regional – Local Finance in Russia przedstawia ocenę obecnych systemów fiskalnych w regionach i rządach lokalnych Rosji. Analiza, oparta na doświadczeniach autorów oraz na pogłębionej wiedzy ekspertów z Zachodu, dotyczy reform przeprowadzonych w tym kraju w minionym dziesięcioleciu. Publikacja stanowi uzupełnienie do tytułu Russia’s Transition to a New Federalism (2001), który omawiał zmiany w ramach reform polityki Rosji, od szczebla federalnego po zmiany w stosunkach regionalnych i lokalnych. Wydano ją jako część programu Instytutu Banku Światowego, w celu przygotowania centralnych i lokalnych urzędników do przeprowadzania wewnętrznych reform oraz stworzenia grupy lokalnych specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli niezależnie wdrażać nowe projekty. Reforming Regional – Local Finance in Russia jest skierowana zarówno do polityków, naukowców, nauczycieli, jak i wszystkich zainteresowanych reformami wewnętrznymi w Rosji, Azji Centralnej i regionach Kaukazu.
A firm-level analysis of small and medium size enterprise financing in Poland / Leora F. Klapper, Virginia Sarria-Allende, Rida Zaidi. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 42 s. ; 28 cm. Sygn.: 8274

Autorzy przeprowadzili badanie dotyczące konkurencyjnych teorii wyborów struktury kapitału w oparciu o dane na temat zaciągania długów przez firmy.
Dane statystyczne wykazują, że większość firm w Polsce to prywatne, nowe, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (SME), skoncentrowane w sektorze usług. Generalnie firmy te przejęły wzór finansowania w postaci niskiego wskaźnika dźwigni finansowej (udział kredytu w strukturze kapitału) i niskiego poziomu finansowania długo-terminowego i pośredniego. Przeciętna stopa wzrostu firmy uległa zmniejszeniu przez ostatnie 5 lat okresu próbnego. Wskaźniki przeciętnego wzrostu zyskowności są również negatywne według wieku i sektorów: duże firmy osiągnęły najwyższy negatywny wskaźnik wzrostu zysku. Duże przedsiębiorstwa mają wyższy wskaźnik dźwigni finansowej (zarówno krótko- jak i długoterminowej) i wykorzystania kredytu handlowego. Wykazano negatywny wpływ zyskowności na dźwignię finansową (bardziej zyskowne firmy rzadziej korzystają z finansów zewnętrznych, co wspomaga teorię „porządku dziobania” – hierarchii społecznej, że w środowisku większej informacji asymetrycznej (np. słabszej informacji kredytowej), firmy chętniej korzystają z finansów wewnętrznych lub kooperacyjnych. Zaś firmy prowadzące działalność w środowisku konkurencyjnym mają wyższy wskaźnik dźwigni finansowej. Na przykład młode, małe przedsiębiorstwa są najbardziej aktywnymi generatorami miejsc pracy w polskiej gospodarce w ostatnich latach, co prowadzi do wniosku, że coraz więcej powstaje firm nowego typu, tzn. zorientowanych na rynku i w zyskach. Jednocześnie, przedsiębiorstwa napotykają finansowe ograniczenia, które wstrzymują ich wzrost gospodarczy. Poprawa w środowisku biznesowym, np. lepsza informacja kredytowa i urzędowa mogłyby wiele zmienić w promocji wzrostu gospodarczego w tym sektorze.Katarzyna Bilińska

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK