BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Nowe publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


Equality for Women and Men. European Community Acts
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 329 s.

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór aktów prawnych Wspólnot Europejskich dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Należą do nich: dyrektywy, zalecenia, rezolucje i wnioski Rady Europy oraz traktaty Wspólnot Europejskich, decyzje, zalecenia i komunikaty Komisji.
Energy and Environment in the European Union
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 52 s.

Raport opublikowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) dotyczący energii i środowiska. W powyższym dokumencie zaprezentowano dane dotyczące postępu w sektorze energetycznym i integracji środowiska. Do głównych celów polityki energetycznej zaliczono m.in. redukcję wpływu środowiska na produkcję energii i jej zużycia oraz promowanie oszczędzania energii.
European Social Fund in Action. Success Stories
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 91 s.

Opracowanie poświęcone jest Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) - organizacji, która finansuje programy rozwijające możliwości zatrudnienia i walkę z bezrobociem. Tematyka publikacji obejmuje rozwój i promocję polityki aktywnego rynku pracy, włączenie społeczne (social inclusion), a w szczególności promowanie równouprawnienia na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, którym zagraża wyłączenie społeczne tzw. social exclusion. Kolejno zajęto się nauką, przy czym głównie skupiono się na promowaniu i poprawie dokształcania się, edukacji i poradnictwie, które są częścią polityki uczenia się przez całe życie (lifelong learning policy). Ostatnie dwa rozdziały poświęcono zagadnieniom związanym ze zdolnościami adaptacyjnymi i uczestnictwem kobiet na rynku pracy.
Implementation of the Landfill Directive at Regional and Local Level
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 200 s.

Ochrona środowiska jest jednym z głównych wyzwań stojących przed Unią Europejską i ma decydujący wpływ na jakość życia zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń. W związku z tym celem publikacji jest dostarczenie przeglądu stanu realizacji dyrektywy o wysypiskach śmieci w krajach członkowskich wraz z ich głównymi problemami i sukcesami jakich doświadczyły władze regionalne i lokalne biorąc pod uwagę indywidualne znaczenie implementacji każdego kraju członkowskiego. Skupiono się przede wszystkim na procesie zarządzania aspektami wdrażania dyrektywy i studiowaniu finansowego i środowiskowego wpływu omawianej dyrektywy na poziomie regionalnym i lokalnym.
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 169 s.

Raport zawiera analizę sytuacji społecznej Unii Europejskiej opartej na Narodowych Planach Rozwoju krajów członkowskich. Jednym z zadań tychże planów jest występowanie przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Kampania promocyjna na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Dotarcie z przesłaniem
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. - 81 s.

Niniejszy poradnik, oparty na ankiecie przeprowadzonej wśród specjalistów w dziedzinie kampanii BHP z całej Europy, pokazuje w jaki sposób planować i prowadzić skutecznie kampanie promocyjne bez względu na wielkość organizacji. Pierwsza część poradnika obejmuje ogólne rady, które mają zastosowanie do dużych i małych organizacji zajmujących się BHP. Bardziej szczegółowe zalecenia i informacje, w tym na temat sposobów pisania notatek informacyjnych i kontaktów z zewnętrznymi agencjami, można znaleźć w drugiej części. W dodatkach zamieszczono wiele studiów przypadku.
Key Figures on Europe. Statistical Pocketbook 2006
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 209 s.

Celem niniejszego wydawnictwa kieszonkowego jest dostarczenie użytkownikom danych statystycznych oferowanych przez Eurostat i obejmujących lata 1995-2005. Dane te przedstawiają sytuację w takich dziedzinach jak: ekonomia i finanse, ludność i warunki socjalne, przemysł, handel i usługi, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, handel międzynarodowy, transport, środowisko i energia oraz statystyki regionalne. Więcej informacji na temat Eurostatu i dostępnych statystyk można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/eurostat.
Miejsce Polski w Europie
Maciej Korkuć, Joanna Grzesik
Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2005. - 16 s.

Niniejszą publikację opublikowano w ramach projektu "Nasza Unia", który jest realizowany przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z siecią 15 ośrodków RCIE z całej Polski. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Rozszerzenie 2004, stanowiącego komponent programu PRINCE. Broszura poświecona jest zagadnieniom miejsca Polski na arenie międzynarodowej oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.naszaunia.pl/plik.aspx?id=168#search=%22%22Miejsce%20Polski%20w%20Europie%22%2Bnasza%20unia%22
Niewiążące wskazówki właściwego postępowania dotyczące wykonania dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. - 133 s.

Potrzeba zmniejszenia występowania przypadków wybuchów i nagłych pożarów w miejscu pracy, wynikająca zarówno z przesłanek humanitarnych jak i ekonomicznych, doprowadziła do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy ATEX 1999/92/WE. Przesłanki ekonomiczne zawarte w opracowaniu, w postaci rzeczywistych kosztów wypadków, wskazują na to, że poprawa zarządzania ryzykiem może przyczynić się do znacznego wzrostu korzyści dla przedsiębiorstwa.
Recent Developments in the European Sectoral Social Dialogue
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 92 s.

Publikacja poświęcona rozwojowi jaki dokonał się ostatnio w dziedzinie europejskiego sektora dialogu społecznego. W skrócie omówiono historię, znaczenie i rolę dialogu społecznego. Podkreślono znaczenie organizacji pracowniczych i na przykładach przedstawiono ich działalność w różnych dziedzinach przemysłu.
Social Inclusion in Europe 2006
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 166 s.

Raport zawiera analizę sytuacji społecznej Unii Europejskiej opartej na Narodowych Planach Rozwoju krajów członkowskich. Jednym z zadań tychże planów jest występowanie przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Typology of Knowledge, Skills and Competences: Clarification of the Concept and Prototype
Jonathan Winterton, Francoise Delamare - Le Deist, Emma Stringfellow
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 131 s.

Opracowanie opublikowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i poświęcone typologii wiedzy, umiejętności i kompetencji. Omówiono między innymi metodologię, kluczowe koncepcje KSCs (Knowledge, Skills and Competences) oraz problematykę związaną z wykorzystaniem KSCs.
The History of European Cooperation in Education and Training
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 330 s.

Współpraca między krajami Unii Europejskiej na polu edukacji i szkolenia zawodowego ma historię sięgającą prawie trzydziestu lat i jest tematem niniejszej publikacji. Wyodrębniono zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych okresów, które zostały podzielone na pięć faz tj. 1948-68, 1969-84, 1985-92, 1993-99, 2000-05. Analiza zgromadzonych materiałów i danych z zakresu edukacji i szkolenia zawodowego obejmuje okres do maja 2005 roku.
Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. - 14 s.

W niniejszym, czwartym sprawozdaniu okresowym na wstępie przedstawiono ogólny obraz sytuacji, zaznaczając aktualne tendencje i dysproporcje występujące między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami. Następnie wyszczególniono najważniejsze postępy w ustalaniu ram polityki, z uwzględnieniem porozumienia dotyczącego nakładów na politykę spójności w perspektywach finansowych na lata 2007-2013. Tłumaczenie tego raportu we wszystkich językach oficjalnych znajduje się na stronie Inforegio wraz z aneksem (w języku angielskim) pod adresem:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_en.htm
Promoting Lifelong Learning for Older Workers
Tarja Tikkanen [Red.:]
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 270 s.

W niniejszej publikacji zaprezentowano sytuację starszych pracowników na rynkach pracy z perspektywy kształcenia ustawicznego oraz zamieszczono analizę danych statystycznych na temat trendów demograficznych związanych z procesem starzenia się siły roboczej i uczestnictwa w kształceniu. Aby szerzej spojrzeć na zagadnienia starzenia się i kształcenia, autorzy raportu porównali zdobyte doświadczenia na tym polu nie tylko z krajów europejskich, ale także z innych kontynentów.
Anna Łazarczyk

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK