BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Staż zawodowy - podsumowanie

W marcu 2004 roku odbyłam miesięczny staż zawodowy w Ośrodku Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem praktyki zawodowej było doskonalenie umiejętności z zakresu informacji o Unii Europejskiej. W tym okresie 3-osobowy zespół pracowników warszawskiego CDE pod kierownictwem dr Anny Ogonowskiej służył mi wiedzą i doświadczeniem.

Ośrodek warszawski utworzono w 1991 roku i funkcjonuje on jako jedna z wielu bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie mieści się na II piętrze w pokoju 219 przy al. Niepodległości 22 w Warszawie. Na wyposażenie biblioteki składa się 16 miejsc siedzących, dwa stanowiska komputerowe połączone w sieci lokalnej, z dostępem do internetu, a także drukarka i kserograf. Pracownicy zajmują 1 pokój, który oddzielono od czytelni dźwiękoszczelną szybą. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne kontrolowanie sytuacji w czytelni. Kadra Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich CEUW zajmuje się nie tylko gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów, ale także działalnością dydaktyczną. Każdy z pracowników prowadzi zajęcia z przedmiotu „Informacja europejska” na studiach licencjackich, podyplomowych i podyplomowo-internetowych organizowanych przez CEUW. Zajęcia te mają m.in. za zadanie lepsze przygotowanie studentów CEUW do pracy z dokumentacją Unii Europejskiej i z polskimi źródłami na temat integracji europejskiej.

Zbiory CDE zebrane są w kilkunastu działach tematycznych (przedstawionych poniżej). Każdemu z tych działów (oprócz działu ogólnego) odpowiada litera, która poprzedza sygnaturę.

Dział ogólny
A Prace dyplomowe
B Bibliografie
E Ekonomia
G Polityka regionalna
L Polityka społeczna
N Nauka i technika
M Materiały prasowe
P Prawo
R Rolnictwo
S Środowisko
T Statystyka

Ze zbiorów biblioteki można korzystać wyłącznie na miejscu, gdzie użytkownikom zapewnia się wolny dostęp do półek. Aby ułatwić wyszukiwanie konkretnych materiałów należy posłużyć się zautomatyzowanymi katalogami baz własnych (dostępnych w internecie oraz intranecie).

Katalogowanie zbiorów odbywa się w systemie Micro CDS/ISIS, a użytkownicy korzystają z następujących baz własnych:
CEUW - katalog alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy książek,
PERIO – katalog alfabetyczny i rzeczowy tytułów czasopism,
PROPOS – indeks rzeczowy do trzech serii procesu legislacyjnego Wspólnot Europejskich: COM Documents, ESC Opinions and Reports, COR Opinions (prowadzony w latach 1991-1999).

Zasoby informacji elektronicznej Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiają się następująco:

  1. dostęp do internetu,
  2. dostęp do baz danych w sieci uniwersyteckiej: możliwość wyszukiwania artykułów zagranicznych w serwisach: SwetsNet – ponad 800 tytułów czasopism z wydawnictw Springer-Verlag, Academic Press, Cambridge University Press, Blackwell Publishers i innych; EBSCOhost dający dostęp do pełnotekstowych baz: Academic Search Premier, Master FILE Premier, Newspaper Source, Business Source Premier, Business Wire News; Kluwer (oferuje 750 tytułów czasopism wydawanych przez holenderskie wydawnictwo); ScienceDirect (baza zawierająca około 500 czasopism Elsevier Science),
  3. bazy danych na CD-ROM-ach dostępne w sieci lokalnej: OJCD,
  4. bazy danych na dyskietkach, dyskach CD: OJ seria C,L,S; Eurostat, Debates of the European Parliament,
  5. wykorzystywane są również bazy danych rozpowszechniane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Użytkownicy mają dostęp do baz Unii Europejskiej w trybie on-line m.in.: CELEX, EuR-Lex, RAPID, ECLAS, CORDIS, PreLex oraz na CD-ROM-ach m.in.: OJCD, OJ-S, Eurostat Electronic Library, Debates of the European Parliament. Można tu też korzystać z zasobów internetowych, a szczególnie z serwera informacyjnego Unii Europejskiej – Europa serwer (http://europa.eu.int), który jest podstawowym źródłem informacji oraz z serwerów informacyjnych instytucji wspólnotowych, np. Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich (Eurostat) – http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - http://www.euro-ombudsman.eu.int, Parlament Europejski – http://www.europarl.eu.int, Trybunał Sprawiedliwości – http://curia.eu.int/en/index.htm.

Miesięczna praktyka zawodowa w Ośrodku Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowała wieloma spostrzeżeniami na temat różnic i podobieństw w funkcjonowaniu Ośrodków Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwoliła również na zapoznanie się z całością działalności Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich CEUW, jak i na uczestniczenie we wszystkich pracach tam wykonywanych. Począwszy od gromadzenia i ewidencjonowania nowych nabytków Ośrodka (książek i czasopism) w inwentarzach i na kartach akcesyjnych, przez dokonywanie wyboru publikacji do zakupu oraz wprowadzanie nowych pozycji do inwentarza lub nowych numerów czasopism na karty akcesyjne. Następnie zaznajomiono mnie z zasadami katalogowania, w tym z zasadami opracowania rzeczowego stosowanymi w Ośrodku. Nabyta wiedza wykorzystana została do opracowywania formalnego i rzeczowego nowych pozycji, a także dokonywania weryfikacji sporządzonych opisów, umożliwiając tym samym przeniesienie danych z bazy roboczej do bazy głównej. Następnym elementem było przygotowanie do udostępniania (oznaczanie sygnaturami, oprawa itp.).
Przez cały okres trwania praktyki uczestniczyłam na równych zasadach z pozostałymi pracownikami Ośrodka w udostępnianiu zbiorów. Możliwość pracy w warszawskim Ośrodku odegrała znaczącą rolę, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń w zakresie udostępniania zbiorów i w obsłudze czytelników. Dodatkowo, podczas mojego pobytu w Warszawie miałam możliwość odwiedzenia kilku znaczących bibliotek warszawskich w celu zapoznania się z ich działalnością informacyjną. Wśród wspomnianych bibliotek znalazły się: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Centrum Europejskiego w Natolinie, Biuro Informacji Rady Europy oraz Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Anna Łazarczyk

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK