BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).Kosovo. Gearing policies toward growth and development / Rakia Moalla-Fetini [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2005. - IX, 81 s. ; 28 cm. Sygn.: 1880

Kosowo to serbska prowincja położona na obszarze Serbii i Czarnogóry o populacji liczącej około 1,9 miliona osób i powierzchni 11 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zaraz po zakończeniu wojny (marzec – czerwiec 1999) Komisja Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w rezolucji nr 1244 (z 10 czerwca 1999) umieściła Kosowo pod tymczasowym administrowaniem przez ONZ w chwili, gdy Federalna Republika Jugosławii ogłaszała ponownie swoją niepodległość. Według najnowszych struktur ustrojowych przyjętych z dniem 15 maja 2001 obowiązek administrowania tym terytorium został podzielony między tymczasową misję ONZ ds. administracji terenami Kosowa i kosowskim samorządem (Tymczasowa Instytucja Samorządowa), który objął swoje stanowisko w kwietniu 2002 roku. Po blisko pięciu latach transformacji Kosowo znalazło się w krytycznym punkcie. Pomimo wielu pozytywnych sygnałów, w tym postępów w budowaniu instytucji państwowych i rozwoju stabilizacji ekonomicznej, tempo uzdrawiania gospodarki jest zbyt wolne by obudzić w społeczności nadzieję na lepsze jutro. Utrudnia to stabilizację polityczną, której brak uniemożliwia rozwój gospodarczy. Wyjście z tego zaklętego kręgu jest zdaniem autora możliwe poprzez osiągnięcie odpowiednio silnego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza wobec kurczącej się pomocy zagranicznej i malejącego napływu kapitału prywatnego. Celem publikacji jest ułatwienie władzom Kosowa zrozumienia aktualnych wyzwań i wsparcie ich w opracowaniu odpowiedniej strategii działań. (JS)

Safeguarding financial stability : theory and practice / Garry J. Schinasi. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 309 s. ; 23 cm. Sygn.: 2040

Motywacja do przedsięwzięcia tego projektu pojawiła się u autora na początku 2003 roku, po tym jak spędził prawie 10 lat angażując się w międzynarodowy nadzór nad rynkiem kapitałowym. Celem pracy jest próba opracowania i prezentacji struktury zabezpieczenia stabilności finansowej. Część pierwsza (Podstawy), ukazuje nam jak bardzo obieg pieniądza jest powiązany z rzeczywistymi procesami ekonomicznymi i dlaczego sfera finansów może i powinna być postrzegana jako dobro publiczne. W drugiej części pracy (W kierunku ustanowienia stabilności finansowej), znajdziemy podstawy teoretyczne i propozycje praktycznych rozwiązań zabezpieczenia stabilności finansowej, w tym zagadnienia związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem zaburzeń równowagi finansowej. W cżęści tej, przedstawiono również rolę banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej. Trzecia i ostatnia część pracy (Korzyści i wyzwania nowoczesnej finansowości), analizuje wyzwania, jakie dla stabilności finansowej stwarzają najnowsze, strukturalne zmiany w finansowości wywołane przez globalizację finansów, wzrastającą rolę instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym, rynek transferów ryzyka kredytowego oraz skutki działań na rynku kapitałowym towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. (JS)Accountability arrangements for financial sector regulators / Eva Hupkes [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 23 s. ; 23 cm. - (Economic Issues ; 39). Sygn.: E/39

Idea niezależności banków centralnych zyskuje coraz większe uznanie. Doświadczenie pokazuje, że polityczne ingerencje w politykę pieniężną skutkują często niepożądanymi konsekwencjami gospodarczymi. Jednak politycy ociągają się z wyrażeniem zgody na niezależność agencji regulujących i nadzorujących sektor finansowy. Powodem może być obawa, że kierujący i nadzorujący sektorem, wraz z ich szerokimi uprawnieniami i kompetencjami do karania tych, którzy nie podporządkują się regułom, będą robić, co im się podoba. Aby do tego nie dopuścić, agencje nadzorujące muszą ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Uzgodnienia co do zakresu odpowiedzialności finansowej powinny umożliwić opinii publicznej sprawowanie nadzoru nad agencjami, co zachęci je do przestrzegania wysokich standardów w zakresie zarządzania i funkcjonowania, wzmacniając ich wiarygodność. Ustalenie odpowiedzialności finansowej jest bardziej złożone i trudne dla organów nadzorujących niż dla banków centralnych. Niemniej jednak uzgodnienia takie są konieczne dla zapewnienia odpowiedzialnego i prawidłowego działania agencji nadzorujących wobec wszystkich udziałowców, chroniąc każdego z nich przed nadmiernym wpływem i kontrolą. Przedstawiana broszura jest uzupełnieniem opublikowanej w tej samej serii publikacji Should Financial Sector Regulators Be Independent?, streszczając wydaną w ramach serii IMF Working Paper pracę tej samej trójki autorów The Accountability Arrangements for Financial Sector Supervisors: Principles and Practice. (KZ)

Financial soundness indicators : compilation guide. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - X, 290 s. ; 28 cm. Sygn.: 2105

Głównym celem Financial Soundness Indicators: Compilation Guide jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy na temat założeń i definicji, źródeł i technik tworzenia oraz upowszechniania wskaźników kondycji finansowej używanych przez IMF do oceny krajowych systemów finansowych i globalnego systemu finansowego. Pracę podzielono na cztery części: założenia teoretyczne, specyfikacje wskaźników, pozyskiwanie danych i ich porównywalność oraz analiza wskaźników. (MK)

Public-private partnerships, government guarantees, and fiscal risk / ed. Richard Hemming. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - VII, 90 s. ; 28 cm. Sygn.: 2104

Partnerstwo publiczno-prywatne zostało zdefiniowane przez Komisję Europejską jako transfer do sektora prywatnego projektów inwestycyjnych, które tradycyjnie były wykonywane i finansowane przez sektor publiczny. Należy dodać do tego jeszcze dwie znaczące cechy takiego przedsięwzięcia: jego komercyjny charakter oraz fakt przeniesienia ryzyka inwestycyjnego. Wydawnictwo składa się z czterech głównych części i aneksów. Pierwsza zawiera opis głównych charakterystyk PPP (partnerstwo publiczno-prywatne), zaplecza jakie musi być zapewnione by odniosło ono sukces oraz zagadnienia związane z podziałem ryzyka inwestycyjnego. W drugiej części autorzy zwracają uwagę na rolę gwarancji publicznych w całym przedsięwzięciu oraz zarządzaniu ryzykiem fiskalnym związanym z gwarancjami publicznymi. Rozdział trzeci opisuje konsekwencje zawierania PPP dla finansów publicznych. Ostatnia część poświęcona jest narzędziom, które maksymalizują zyski i minimalizują ryzyko fiskalne związane z wprowadzeniem w życie PPP. Prace uzupełniają aneksy zawierające między innymi opis modelu użytego do oszacowania wartości gwarancji rządowych w Chile oraz podsumowanie dotyczące międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości dla warunkowych zobowiązań. (MK)

Integrating poor countries into the world trading system / Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - 18 s. ; 23 cm. - (Economic Issues ; 37). Sygn.: E/37

Ostatnie badania wiele miejsca poświęcają kwestii handlu międzynarodowego w szczególności zaś powiązaniom pomiędzy handlem, wzrostem gospodarczym a walką z biedą. Dotyczą one także rachunku zysków i strat krajów rozwijających się, które liberalizują swoją gospodarkę otwierając ją na handel z krajami wysokorozwiniętymi. To wydawnictwo podsumowuje rezultaty badań prowadzonych przez IMF na ten temat. (MK)

Euro adoption in Central and Eastern Europe : opportunities and challenges / ed. Susan Schadler. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2005. - IV, 209 s. ; 28 cm. Sygn.: 1874

Przyjęcie Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji i Słowenii do Unii Europejskiej w 2004 roku było końcem jednego etapu i początkiem kolejnego, jakim będzie przystąpienie tych krajów do Unii Walutowo-Gospodarczej. Praca ta jest zbiorem dziesięciu opracowań przygotowanych przez przedstawicieli międzynarodowych organizacji gospodarczych, świata polityki, nauki oraz uczestników życia gospodarczego poruszających warunki udanego przystąpienia do strefy Euro, kwestię niezależnej polityki monetarnej, zagadnienie rzeczywistej konwergencji oraz samo przyjęcie i strategię jego przeprowadzenia. Każdy z artykułów opatrzony jest niezależnym komentarzem. (MK)

Migration and remittances in Moldova / Milan Cuc, Erik Lundback, Edgardo Ruggiero. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2006. - VII, 71 s. ; 28 cm. Sygn.: 2042

Migracja zarobkowa oraz przepływy gotówkowe emigrantów mają głębokie makroekonomiczne konsekwencje, które muszą być uwzględnione przy formułowaniu polityki gospodarczej. Niniejsza praca porusza kilka obszarów gdzie te konsekwencje są szczególnie widoczne: rynek pracy, bilans płatniczy, finanse publiczne oraz politykę monetarną. Mołdawia, której jedna trzecia aktywnej zawodowo populacji pracuje za granicą jest dobrym przykładem do prześledzenia tego wpływu. Praca składa się z sześciu części, w których przedstawiono przegląd dotychczas opublikowanej literatury przedmiotu, zarys tła społeczno-ekonomicznego środowiska emigrantów, makroekonomiczne efekty emigracji oraz analizę ich oddziaływania na politykę gospodarczą i wnioski z przeprowadzonych badań. (MK)

Marek Krawczyk
Jacek Serwin
Kinga Zięcik

    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK