BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


Sprawozdanie ze stażu zawodowego

Czas stażu: 12. 09–30. 09. 2005 r.
Miejsce stażu: Biblioteka Główna AGH – Oddział Opracowania Rzeczowego.
Cel stażu: poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie opracowania rzeczowego dokumentu z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA.
Biblioteka Główna AE jest jedną z wielu bibliotek w Polsce wykorzystującą język haseł przedmiotowych KABA w charakterystyce przedmiotowej dokumentów i tworzącą w oparciu o ten język hasła przedmiotowe rozwinięte.
Hasło przedmiotowe w katalogu stanowi klucz wyszukiwawczy dla użytkownika, stąd powodzenie i efektywność poszukiwań zależy w dużym stopniu od jego poprawnego i adekwatnego w stosunku do treści zastosowania. Dotychczasową wiedzę z zakresu tematowania wydawnictw ciągłych i tworzenia haseł przedmiotowych rozwiniętych uzyskałam w trakcie warsztatów organizowanych w latach 1998 i 1999 przez Bibliotekę Uniwersytecką w Gdańsku.
Zespół pracowników pod kierownictwem Pani mgr Krystyny Kruszyńskiej Oddziału Opracowania Rzeczowego BG AGH współtworzy zasób kartoteki haseł wzorcowych KABA, zajmuje się opracowaniem rzeczowym zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych, prowadzi działalność dydaktyczną, w tym szkolenia dla pracowników własnych i innych bibliotek, udziela porad zainteresowanym bibliotekarzom.
Praktyka zawodowa, którą odbyłam we wrześniu 2005 r. w Oddziale Opracowania Rzeczowego miała na celu ugruntowanie dotychczasowej wiedzy na temat tworzenia haseł przedmiotowych rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania określników rzeczowych i formy, oraz poznanie procedury tworzenia jednostek leksykalnych do kartoteki wzorcowej KABA. Praktyczna część stażu sprowadzała się do następujących zagadnień:

  1. analizy wydawnictwa pod względem treściowym (ustalenie przedmiotu głównego lub kilku równorzędnych, aspekt i ujęcie przedmiotu)
  2. charakterystyki słownej wydawnictwa w postaci słów kluczowych
  3. właściwego doboru określnika formy w zależności od sposobu wyrażenia informacji w dokumencie
  4. tworzenia hasła przedmiotowego rozwiniętego w oparciu o leksykę języka KABA z zachowaniem odpowiedniego szyku wyrażeń:
    [Temat] -- [określnik rzeczowy] -- [określnik geograficzny] -- [określnik chronologiczny] -- [określnik formy]
Ćwiczenia dotyczyły zarówno wydawnictw ciągłych, jak i zwartych, o szerokim zakresie tematycznym i zróżnicowanej formie wydawniczej, co znacznie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę w zakresie opracowania rzeczowego dokumentów.

Małgorzata Budzewska-Baradziej

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK