BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej Banku Światowego prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw.

From disintegration to reintegration : Eastern Europe and the former Soviet Union in international trade / ed. Harry G. Broadman. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 414 s. ; 26 cm. Sygn.: 8070

Po przekształceniu się od komunizmu do kapitalizmu i rozpadzie bloku sowieckiego kraje Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego powtórnie łączą się w handlu międzynarodowym. Region jako całość doświadcza gwałtownych przepływów handlowych i aktualnie handluje, w dużej mierze jako równoprawny partner, z porównywalnymi regionami świata. Jednakże pojawiają się dwa nowe wewnątrzregionalne bloki handlowe, jeden zmierzający w kierunku wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i cieszący się względnie wysokim dochodem narodowym, drugi znacząco uboższy i nakierowany z powrotem w kierunku strefy rosyjskiej, wciąż zdominowany przez handel towarami i ryzykujący utratę uczestnictwa w międzynarodowym nowoczesnym podziale pracy. Sprawa jest niebagatelna, w grę wchodzi bowiem powodzenie setek milionów ludzi w Regionie. Droga wyjścia: tak jak gdzie indziej, kraje Regionu, które liberalizują handel i rozważnie implementują wzajemnie się uzupełniające reformy zagraniczne, są bardziej efektywne we wpływie na międzynarodową integrację w kwestii zwiększenia tempa wzrostu. Praktycznie wszystkie kraje Regionu muszą dążyć do realizacji reform polityki handlowej. Największe niedokończone porządki dotyczą reform zagranicznych, które będą wymagały szerokich gospodarczo przedsięwzięć w celu zwiększenia krajowej konkurencji między przedsiębiorstwami i elastyczności rynkowej; wzmocnienia podstawowych instytucji rynkowych, praw własności i zachęt rządowych; rozwoju infrastruktury ułatwiającej handel; wyjęcia spod kontroli państwowej sektora usług i przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyjście naprzeciw tym wyzwaniom będzie wymagało pewnych reform politycznych w krajach rozwijanych oraz pomocy ze strony ofiarodawców. Jednak lwia część działań będzie musiała nadejść z samych krajów Regionu. (AMW)Under new ownership : privatizing China`s state-owned enterprises / Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima, Dwight H. Perkins. - Washington, D.C., Palo Alto, CA : The World Bank, Stanford University Press, 2006. - 284 s. ; 24 cm. Sygn.: 7962

Pomimo, że centralnie planowana gospodarka Chin przeszła duże zmiany, blisko ze sobą związane reformy sektorów przedsiębiorstw i bankowego, nadal nie są ukończone. Względna wielkość przedsiębiorstw państwowych została mocno zredukowana, jednak sektor ten nadal pozostaje głównym kredytobiorcą systemu bankowego i jest odpowiedzialny za większość wkładów bankowych. Tak więc w interesie stabilności finansowej kluczowe staje się wprowadzenie pozostałych reform. Przystąpienie do WTO także sprawiło, że dla chińskich najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw państwowych oraz bankowości bardziej pilne stało się konkurowanie przez innowacje, kontynuacja unowocześnień oraz aktywność w pościgu za strategiami skierowanymi na odniesienie sukcesu na rynkach globalnych. Aby tego dokonać, nie tylko powinny zostać sprywatyzowane państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, lecz także rząd winien stworzyć warunki, które dadzą rezultat w postaci rynkowo zdeterminowanej konsolidacji małych i średnich firm. W Under New Ownership prześledzono efekty reform własnościowych w Chinach na przykładzie zreformowanych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i zaproponowano prywatyzację jako kierunek zmierzający do prawdziwego przekształcania tych przedsiębiorstw w światowej klasy firmy, które konkurują na bazie sprawdzonych strategii, efektywnej organizacji i innowacji. Zebrane w publikacji dane dają solidną podstawę do oceny zmian w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstw państwowych na poziomie zarządzania, innowacji i wyników działalności w stosunku do innych typów firm w Chinach. Publikacja ta dostarcza badaczom, studentom i politykom zainteresowanym gospodarką Chin dogłębnych informacji i analiz w kluczowych kwestiach związanych z reformą przedsiębiorstw państwowych. (AMW)Enhancing job opportunities : Eastern Europe and the former Soviet Union / Jan J. Rutkowski [et al.]. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 269 s. ; 26 cm. Sygn.: 7972

W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego w krajach Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego transformacja zawiodła na rynku pracy i zasugerowano polityczne interwencje, które mogą sprzyjać tworzeniu miejsc pracy i redukcji bezrobocia. W wielu krajach tego regionu brakuje ofert pracy, pomimo odrodzenia się wzrostu gospodarczego. Książka udowadnia, że podstawową przyczyną tej sytuacji jest fakt, iż restrukturyzowane przedsiębiorstwa poprawiają wydajność, w dużej mierze przez pozbywanie się zbędnej siły roboczej. W celu stworzenia większej liczby i lepszych miejsc pracy, przedsiębiorstwa powinny podążać w kierunku restrukturyzacji strategicznej, tak by zamieniać przyrost wydajności w nowe inwestycje i rozwój. Ta zmiana od defensywności do strategicznej restrukturyzacji jest tak ważna, jak poprawa klimatu inwestycyjnego. Rządy powinny usunąć kluczowe przeszkody dla mocnego wejścia firm na rynek, ich działania i wzrostu. Autorzy zalecają krajom regionu realizować dwukierunkową strategię: po pierwsze (i przede wszystkim) obniżyć koszty działalności gospodarczej jako formę zachęty do inwestowania, stałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy; po drugie - rozwinąć łatwo przystosowujący się rynek pracy, gdzie pracodawcy mieliby motywacje do zatrudniania, a pracownicy motywacje i umiejętności do podjęcia dostępnej pracy. (AMW)The power of survey design : a user's guide for managing surveys, interpreting results, and influencing respondents / Giuseppe Iarossi. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 262 s. ; 28 cm. Sygn.: 8097

Ogromna większość danych potrzebnych do badań ekonomicznych czy analiz pochodzi z ankiet przeprowadzanych w domach, szkołach, przedsiębiorstwach, szpitalach czy sklepach. Obecnie najłatwiej jest skorzystać z internetu, aby znaleźć potrzebne dane - tempo umieralności niemowląt, kierunki zmian inflacji, poziom bezrobocia czy biedy na świecie. Większość użytkowników sieci nie zastanawia się jednak skąd te dane pochodzą. W praktyce badacze opierają się na liczbach pochodzących z różnego rodzaju kwestionariuszy. Precyzyjność przeprowadzonych badań zależy od tego jak dobrze ankiety są przygotowane. Słowa zawarte w pytaniach mogą dramatycznie wpływać na wyniki- często aż 30% ankietowanych waha się co odpowiedzieć. To oznacza, że opracowywanie kwestionariuszy przez odpowiedni dobór słów może znacząco wpływać na respondentów. Ankiety często przeprowadzane są bez dokładnej kontroli i przez nieodpowiednio wyszkolone osoby. Ta nowatorska książka opisuje, w jaki sposób stworzyć idealny kwestionariusz, ale również jak wykorzystać otrzymane dane. Przeczytanie tej pracy pomaga zrozumieć, jakie problemy i niezgodności występują w różnego rodzaju źródłach liczbowych. Książka uczy, jak trudne często jest ukazanie rzetelnych ocen faktów ekonomicznych czy socjologicznych. Głównym celem autora jest przekonanie sceptyków do korzystania z wyników przeprowadzanych ankiet. (KZ)Reducing poverty through growth and social policy reform in Russia / Shaban Radwan [et al.]. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 281 s. ; 24 cm. Sygn.: 8096

Pozycja będąca swego rodzaju sprawozdaniem analizującym dynamikę rozwoju ubóstwa oraz najważniejszych stron tego zjawiska na terenie 2003–2004 przez rosyjskich i międzynarodowych ekspertów. Odzwierciedla ona strukturę pierwszej fazy programu, którego celem było zbadanie rozmiarów ubóstwa, jego monitoringu oraz analizy jego poziomu. Projekt został przeprowadzony przy współpracy Banku Światowego, Departamentu Wielkiej Brytanii do spraw Rozwoju Międzynarodowego oraz Rosyjskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, Urzędu Statystycznego Federacji Rosyjskiej (Goskomstat), Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów. Każda uprzednia próba analizy ubóstwa w Rosji opierała się na danych z Russia Longitudinal Monitoring Survey oraz z wielu innych dostępnych statystyk prowadzonych epizodycznie. Tworząc ten raport skorzystano z obszernych zbiorów danych Household Budget Survey, a także systematycznych badań Goskomstatu przeprowadzonych na liczbie 49 tysięcy rosyjskich gospodarstw domowych założonych po roku 1952. Część pierwsza tej pracy pozwala nam na poznanie natury ubóstwa w ujęciu krajowym oraz regionalnym. Zostaje tu także ukazana próba zidentyfikowania grup wysokiego ryzyka zagrożenia ubóstwem. Druga część analizuje powiązania rozwoju gospodarczego z ubóstwem. Przejawiają się one głównie w sferze specyficznego rynku pracy, szeroko rozumianego wzrostu gospodarczego, nieprawidłowościach w zwalczaniu ubóstwa oraz spodziewanych zmianach po wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu. (JS)Globalization for development : trade, capital, aid, migration and policy / Ian A. Goldin, Kenneth A. Reinert. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 308 s. ; 24 cm. Sygn.: 8007

Proces globalizacji istnieje od wieków. Z czasem zaczął gwałtownie narastać- przenosił się z podbitych terytoriów do autonomicznych państw, z niewielkich giełd towarowych do globalnej produkcji i sieci dystrybucyjnych oraz z pokładów małych żaglowców na wielkie statki i samoloty. Globalizacja i jej związek z rozwojem oraz likwidacją ubóstwa nie jest dobrze rozumiany. W tej książce dr Ian Goldin (v-ce prezes Banku Światowego) bada w jaki sposób finanse, wsparcie, migracje i polityka spotęgują korzyści globalizacji oraz uśmierzą jej negatywny wpływ. Globalizacja może być rozpatrywana pod wieloma względami, lecz najważniejszym bez wątpienia jest rozwój gospodarczy oraz likwidacja biedy na świecie. Jest to tematem przewodnim tej pracy. Obecnie jesteśmy w przełomowym momencie walki z ubóstwem. Prawdopodobnie pierwszy raz w historii liczba ludzi żyjących za mniej niż 1 $ dziennie spadła do 1,1 mld w 2001 roku (z 1,5 mld w 1981 r.). Odsetek ludzi żyjących w skrajnej biedzie spada mniej więcej nieprzerwanie od początku Wielkiej Rewolucji Przemysłowej. Jednak przez ostatnie 20 lat tempo znacznie wzrosło. Większość tych zmian skoncentrowana jest w Azji. Dla porównania w Afryce bieda spowodowana niskimi dochodami, rozpatrywana zarówno w warunkach relatywnych jak i bezwzględnych pozostaje na marginesie kilku kluczowych aspektów globalizacji. Biorąc pod uwagę co pomaga a co nie, książka prezentuje strategię, która jest polecana, aby uczynić globalizację bardziej efektywną. Jest ona ciekawą pozycją dla studentów, naukowców oraz dla każdego kto interesuje się tym, co dziś oznacza dla ekonomii i rozwoju proces globalizacji. (KZ)Cities in a globalizing world : governance, performance and sustainability / ed. Frannie Leautier. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 133 s. ; 27 cm. Sygn.: 8005

W ulegającym procesom błyskawicznej globalizacji i urbanizacji świecie, dla miast pojawiają się poważne zagrożenia, ale również atrakcyjne szanse. Mogą one czerpać korzyści ze zjawiska wzrostu gospodarczego przez zapewnianie korzystnego środowiska inwestycyjnego: dobrze funkcjonujących rynków i instytucji wspierających samorządność i prawodawstwo, infrastruktury i opieki społecznej. Są one również w stanie stworzyć system, do którego obywatel nie tylko należy, ale również ma na niego wpływ. Ponieważ jednak miasta nie funkcjonują w odosobnieniu, zarządzanie nimi musi być koordynowane z inicjatywami dotyczącymi państwa jako całości. Cities in a globalizing world nie tylko zwraca uwagę na kwestie, które wywierać będą coraz większy wpływ na wzrost i akumulację kapitału w obecnym stuleciu. Książka dostarcza również cennych wyników analiz możliwych opcji dla działań w sektorze publicznym. (MC)Pension reform : issues and prospects for non-financial defined contribution (NDC) schemes / eds. Robert Holzmann, Edward Palmer. - Washington, D.C. : The World Bank, 2006. - 671 s. ; 26 cm. Sygn.: 8069

Publikacja zawiera 24 wysokiej klasy artykuły z zakresu podstaw teoretycznych i zagadnień dotyczących pojęciowych schematów systemu składek emerytalnych NDC, przykładów ich wprowadzenia w życie (Włochy, Litwa, Polska, Szwecja) oraz case studies państw, w których obiektem debaty stała się reforma systemu emerytalnego w kierunku tego właśnie rozwiązania. Książka ta napisana została z myślą o pracownikach naukowych i politykach, którzy poszukują jasnej definicji systemu składek emerytalnych NDC oraz informacji dotyczących zalet i wad systemu. (MC)Maciej Cybula
Anita Medoń-Wosz
Jacek Serwin
Kinga Zięcik

    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK