BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


W dniach 13 i 14 maja 2004 roku odbyła się w Sopocie konferencja dokumentalistów i bibliotekarzy polskiej sieci CDE pt. "Wspólna strategia działania sieci CDE w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej".

Na początku spotkania pracownicy Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, goszczącego uczestników konferencji, zaprezentowali jego działalność. (Strona internetowa Ośrodka).

Następnie podjęto dyskusję na temat projektu stworzenia informatora o sieci CDE w Polsce. Stwierdzono, iż taki informator znacznie ułatwi dostęp do informacji o istniejących Centrach Dokumentacji Europejskiej w Polsce, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele z tych ośrodków nie posiada jeszcze dostępnych publicznie witryn internetowych. Uczestniczący w spotkaniu pracownicy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, wydawcy planowanego informatora, zadeklarowali gotowość udostępnienia swojej witryny internetowej, jako miejsca na stronę internetową sieci ośrodków CDE. Stwierdzono, że informator, a w dalszej kolejności także witryna internetowa, sieci ośrodków CDE znacznie ułatwią dostęp do informacji na temat najbliżej dostępnych użytkownikowi ośrodków CDE, ich zbiorów oraz zasad funkcjonowania. Ustalono, iż informator powinien uwypuklić cechy wspólne ośrodków CDE w Polsce oraz podkreślić ich specyfikę, nie powtarzać tych samych informacji, zachować przejrzystość i czytelność. Informator ma ograniczyć się tylko do sieci CDE, ze względu na to, że inne sieci i ośrodki informacji europejskiej mają własną specyfikę, strukturę organizacyjną i użytkowników. Informator będzie odpowiedzią na potrzebę wzajemnego informowania się o prowadzonej działalności, zbiorach, lokalnej specyfice. Informator będzie użyteczny zarówno dla pracowników CDE i ich użytkowników, jak i (a może zwłaszcza) użytkowników potencjalnych.

Pan Wiktor Poźniak, dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie, przedstawił sprawozdanie z konferencji EUROLIB, która odbyła się w Brukseli w dniach 25 i 26 marca 2004 roku. Omówił następujące kwestie: zmiany w polityce wydawniczej Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (EUR-OP), projekt stworzenia EUBOOKSHOP i plan wydawniczy EUR-OP w języku polskim.

Pan Przemysław Bartuszek, pracownik CDE Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił projekt bibliografii elektronicznych anglojęzycznych wydawnictw periodycznych umieszczonych w Portalu Europa. Przygotowała ją pani dr Anna Ogonowska, pracownik Centrum Europejskiego UW. Bibliografia jest dostępna w Internecie pod adresem: http://www.ce.uw.edu.pl/informacja/biblio_EUROPA.htm.

Zastanawiano się nad możliwościami wspólnego katalogowania. Wymieniono uwagi na temat praktyki katalogowania w poszczególnych ośrodkach. Zwrócono uwagę na fakt, że wszystkie ośrodki CDE otrzymują, bądź kupują w znacznym stopniu te same publikacje. Wszystkie ośrodki również katalogują je w swoich systemach bibliotecznych. Ustalono, że tworzenie wspólnego katalogu nie jest na dzień dzisiejszy możliwe, ze względu na różnice systemów bibliotecznych wykorzystywanych w poszczególnych ośrodkach. Podkreślono możliwość dwu- lub kilkustronnej współpracy w tej dziedzinie (np. ustalono, że nowo zakupiony przez ośrodek CDE w Lublinie katalog MAK, zostanie zasilony rekordami bibliograficznymi z UKIE).

W drugim dniu spotkania pan Wiktor Poźniak przedstawił projekt stworzenia bibliografii polskich wydawnictw (książek i czasopism) na temat integracji europejskiej. Według założeń projektu poszczególne ośrodki monitorowałyby pewną ilość polskich tytułów europeistycznych i sporządzałyby opisy według określonego standardu, które następnie zasilałyby wspólną bazę dostępną np. na planowanej witrynie internetowej sieci ośrodków CDE w Polsce.

Podjęto również dyskusję nad kwestią monitoringu polskiego rynku wydawniczego w dziedzinie europeistyki. Zwrócono uwagę na katastrofalny stan informacji na temat polskiego rynku wydawniczego w dziedzinie integracji europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o wydawnictwa o mniejszym zasięgu, czy wydawnictwa uniwersyteckie. Uzgodniono, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przesyłanie informacji o lokalnych działaniach wydawniczych, nowościach oraz pozyskiwanych publikacjach na istniejącą listę CDE-PL. W przyszłości informacje te mogłyby być umieszczane na wspólnej witrynie internetowej sieci ośrodków CDE w Polsce.

Na spotkaniu padła propozycja instytucjonalizacji dotychczasowej współpracy ośrodków CDE, najlepiej w formie stowarzyszenia. Powołanie stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną umożliwiłoby skuteczne działania lobbingowe na rzecz całego środowiska, pozyskiwanie funduszy, organizację szkoleń, seminariów, konferencji itp. Na kolejnym spotkaniu mają zostać podjęte kroki w kierunku realizacji tego pomysłu.

Na koniec uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu profesora Andrzeja Stępniaka, kierownika Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowanego "Polityka i strategia wejścia Polski do strefy euro".

Magdalena Bednarek

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK