BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści


Najnowsze publikacje Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (European Environment Agency) w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


Agriculture and Environment in EU-15 - the IRENA Indicator Report
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005

W opracowaniu przedstawiono zależność między rolnictwem a stanem środowiska naturalnego w krajach Unii Europejskiej. Za pomocą wskaźnika IRENA przeanalizowano następujące zagadnienia: zasoby wód gruntowych, wpływ rolnictwa na jakość wody, zmiany klimatyczne itp.


Environment and Health
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005

Przedstawiono wpływ zanieczyszczenia środowiska na stan zdrowia ludności. Opisano wpływ zmian klimatu na zdrowie.


Greenhouse Gas Emission Trends and Projections in Europe
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005

W raporcie przedstawiono działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Opisano także zasady polityki ochrony środowiska tych krajów oraz zamieszczono opis działań podjętych przez nie w celu realizacji protokołu z Kyoto.


Household Consumption and the Environment
Copenhagen: European Environment Agency, 2005

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu negatywnego wpływu konsumpcji na środowisko naturalne w Europie. Przedstawiono zachowania konsumentów w następujących dziedzinach: artykuły spożywcze, budownictwo, podróże i przemieszczanie się oraz turystyka.


Sustainable Use and Management of Natural Resources
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu wykorzystania i zarządzania zasobami naturalnymi środowiska. Przedstawiono elementy polityki ochrony środowiska mające na celu ochronę zasobów naturalnych.


The European Environment
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005

Raport składa się z czterech części. W części pierwszej przedstawiono zintegrowaną ocenę stanu środowiska naturalnego. Część druga zawiera zestaw wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenie środowiska. Część trzecia prezentuje analizę stanu środowiska naturalnego i zanieczyszczeń w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ostatnia część to bibliografia publikacji Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska od roku 2000.


Integration of Environment into EU Agriculture Policy - the IRENA Indicator-Based Assessment Report
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006

W opracowaniu przedstawiono zależność między rolnictwem a stanem środowiska naturalnego w krajach Unii Europejskiej. Głównym celem IRENA był rozwój wskaźników rolno-środowiskowych do monitorowania integracji związków środowiskowych z polityką rolną w Unii Europejskiej. Arkusz wskaźników i wspierające bazy danych, jak również raport wskaźników można znaleźć na stronie IRENA pod adresem:
http://webpubs.eea.eu.int/content/irena/index.htm.


Priority Issues in the Mediterranean Environment
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006

Celem opracowania była identyfikacja stref zanieczyszczenia w rejonie Morza Śródziemnego i zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym w tym regionie. Badania pokazały, że priorytetowym zadaniem jest wypracowanie odpowiedniego ustawodawstwa w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Najważniejszymi zagadnieniami są: zanieczyszczenie związane z urbanizacją i działalnością przemysłową, niezrównoważona eksploatacja rybołówstwa i źródeł środowiska wodnego, nieadekwatne mechanizmy regulacyjne, brak wiedzy i docenienia wartości biologicznych i kulturowych istniejących siedlisk.


Transport and Environment: Facing a Dilemma
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006

Poniższy raport prezentuje podsumowanie dziesięciu wybranych zagadnień dotyczących transportu i wskaźników integracji środowiska omówionych przez TERM (Transport and Environmental Reporting Mechanism). Głównym celem TERM jest monitorowanie postępu i efektywności transportu oraz strategii integracji środowiska na bazie wskaźników. Arkusz wskaźników TERM systemu informacyjnego niniejszego raportu znajduje się na stronie EEA pod adresem:
http://themes.eea.eu.int/Sectors_and_activities/transport/indicators.


Using the Market for Cost-Effective Environmental Policy
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006

Niniejszy raport prezentuje ocenę głównych, najbardziej rozwiniętych i wykorzystywanych ostatnio instrumentów rynkowych w polityce ochrony środowiska. W raporcie omówiono duży asortyment instrumentów, które wykorzystuje się jako narzędzia do osiągania celów środowiskowych. Te instrumenty obejmują m.in. podatki środowiskowe, systemy opłat i refundowania depozytów, reformę podatku środowiskowego, dotacje, wymogi odpowiedzialności i odszkodowania.


Magdalena Bednarek
Anna Łazarczyk
Monika Parys

    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK