BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 18/2001Spis treści


Bibliografia adnotowana prac doktorskich zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AE w 2000r.

1. Abdel-Kareem Omar Mohamed Ahmed: Application of fungicides and polymers in preservation of linen textiles. [Zastosowanie fungicydów i polimerów do ochrony tkaniny lnianej]. Kraków: AE, 2000 .- 129 s.
obrona: 18.10.2000       przyznanie stopnia naukowego: 18.10.2000

Rozprawa dotyczy ochrony starożytnych tkanin egipskich przed deterioracją grzybową. Praca ta ma na celu pomóc konserwatorom na całym świecie, a zwłaszcza w Egipcie, rozpoznać deteriorację grzybową na eksponatach, z którymi pracują. Jednocześnie pozwala dowiedzieć się jak chronić te eksponaty. Przeprowadzone badania wykazują, że gatunki grzybów dominujące na zabytkowych tkaninach egipskich należą do rodzaju Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Trichoderma i Chaetomium. Wszystkie typy włókien badanych tkanin są podatne na atak grzybów. Spośród badanych tkanin najbardziej podatne na atak grzybów są włókna lniane. Wszystkie badane grzyby powodują zaplamienia niebielonych i bielonych tkanin lnianych. Skaningowy mikroskop elektronowy jest bardzo użyteczny w identyfikacji gatunków grzybów na tych tkaninach. Tkaniny lniane wzmocnione badanymi polimerami są wrażliwe na deteriorację grzybową, ale większość testowanych polimerów lekko ją opóźnia. Beva 371, Pexisol P-550 i karbominian skrobi najbardziej opóźniają deteriorację lnu zaś Acryloid F-10 i Mowlith najmniej. Wszystkie badane fungicydy zapobiegają grzybowej deterioracji tkanin lnianych; 1% stężenie jest najlepsze i może być zastosowane do całkowitego zabezpieczenia tkanin lnianych przed wzrostem grzybów. O,5% stężenie większości badanych fungicydów hamuje, ale nie zapobiega rozwojowi grzybów na tkaninach.2. Dymek Dariusz: Zarządzanie jakością oprogramowania komputerowego. Kraków: AE, 2000 .- 182 s.
obrona: 06.06.2000       przyznanie stopnia naukowego: 29.06.2000

Zadaniem pracy jest między innymi znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w sposób ekonomicznie efektywny kontrolować jakość oprogramowania komputerowego w całym procesie jego tworzenia i eksploatacji. Oprogramowanie komputerowe jako produkt, znacząco różni się od innych efektów pracy człowieka ze względu na swój niematerialny i jednostkowy charakter. Tworzenie każdego programu komputerowego jest procesem unikalnym i jednostkowym, stąd większość metod sterowania jakością powstałych dla procesów produkcji innych produktów, w szczególności produktów materialnych, nie da się zastosować w sposób bezpośredni. Spowodowało to powstanie metod ukierunkowanych tylko na oprogramowanie komputerowe pozwalających na sterowanie jego jakością. Niemniej jednak, żadna z tych metod nie jest metodą uniwersalną i w konkretnym przypadku konieczne jest wybranie właściwej metody i dostosowanie jej do danej sytuacji. Wybór metod kontroli jakości jest bardzo istotny, gdyż szacunki pokazują, że koszty jakości w przypadku oprogramowania komputerowego wynoszą 30-50% całości kosztów i każda racjonalna zmiana może prowadzić do znacznych oszczędności.3. Grzebyk Mariola: Szanse aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich na przykładzie regionu rzeszowskiego. Kraków: AE, 2000 .- 248 s + 8 nlb
obrona: 02.10.2000       przyznanie stopnia naukowego: 09.10.2000

Problematyka podjęta w pracy dotyczy szans aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich w regionie rzeszowskim. Wprowadzenie nowego systemu gospodarczego w Polsce uwidoczniło szereg problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Zaznaczyły się one szczególnie w gminach monofunkcyjnych, w których rozwój opiera się na jednej gałęzi gospodarki. Z tego też względu za cel główny badań przyjęto próbę rozpoznania i analizę możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich poprzez rolnictwo i wielofunkcyjny rozwój wsi. Tereny wiejskie wymagają nowej drogi rozwoju, łączącej sprzężone ze sobą procesy, tj. modernizacja rolnictwa i wielofunkcyjnego społeczno-gospodarczego rozwoju. Oznacza to, że każda społeczność gminna powinna rozwijać działy pozarolnicze. Realizacja celu głównego wymagała: określenia warunków rozwoju (pozwoliły na wydzielenie typów gmin o podobnych warunkach), poziomu rozwoju i dynamiki zmian oraz oceny związków przyczynowo-skutkowych między tymi zjawiskami. Określono także możliwości rozwoju gmin wiejskich w ujęciu układu instytucjonalnego. Zakres przestrzenny obejmuje centralną część południowo-wschodniej Polski tj. region rzeszowski (55 gmin). Natomiast zakres czasowy obejmuje lata 90-te (1994-1997). W badaniach wykorzystano różne źródła informacji (np. materiały statystyczne z Powszechnego Spisu Rolnego '96) oraz różne metody badawcze (np. metody taksonomiczne).4. Hallay-Losch Iris: Ausnutzung eines "Data Warehouse-Systems" als strategisches Marketinginstrument in mittelstandischen FachgroBhandelsunternehmen. [Wykorzystanie systemu Data Warehouse jako strategicznego instrumentu marketingu w średniej wielkości branżowych przedsiębiorstwach hurtowych]. Kraków: AE, 2000 .-246 s.
obrona: 26.06.2000       przyznanie stopnia naukowego: 26.06.2000

Celem pracy doktorskiej jest przedstawienie możliwości wykorzystania systemu Data Warehouse w przedsiębiorstwach - średnich hurtowniach, jako strategicznego instrumentu marketingowego prowadzącego do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem analizy i eksperymentu było rozwiązanie Data Warehouse zaprojektowane przez Softwarehouse W. Schraml GmbH wdrożone w przedsiębiorstwie Peter Kremser.5. Herdan Agnieszka: Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich). Kraków: AE, 2000 .- 239 s.
obrona: 01.12.2000       przyznanie stopnia naukowego: 11.12.2000

Celem pracy stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu fuzje przedsiębiorstw przyczyniają się do wzrostu produktywności podmiotów połączonych w jeden organizm, co stanowić może podstawę oceny, zarówno rzeczywistych skutków łączenia się firm, jak również analiz perspektywicznych, wykorzystywanych jako jedna z podstaw podjęcia decyzji o ewentualnych nowych połączeniach. Środkiem do realizacji tego stała się próbka konstrukcji modelu pomiaru i oceny efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki cech polskiego środowiska gospodarczego, aby mógł być on wykorzystany przez polskie podmioty gospodarcze. W literaturze ekonomicznej dotyczącej procesów łączenia się przedsiębiorstw często przewija się określenie synergia czy też efekt synergii , rzadko natomiast spotyka się definicję tego zjawiska. W kontekście tego pomiaru efektu synergii niezbędne okazało się jego zdefiniowanie oraz podanie płaszczyzn jego pomiaru. Wykorzystując metodę dedukcji, analizę przypadków, analizę wskaźnikową oraz metodę porównań, skonstruowano model, który pozwala na pomiar i ocenę efektu synergii w podmiotach powstałych w wyniku fuzji. Przedstawiony w pracy model został poddany weryfikacji w rozdziale czwartym, w oparciu o badania przeprowadzone na spółce "Polifarb Cieszyn Wrocław" S.A.6. Hołda Artur: Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych. Kraków: AE, 2000 .- 226 s.
obrona: 11.12.2000       przyznanie stopnia naukowego: 14.12.2000

Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pracy przedstawiono znaczenie rachunkowości oraz rewizji finansowej w systemie poznawczym nauk ekonomicznych. Zaproponowano rozszerzoną definicję procedur analitycznych wraz z modelem ich zastosowania oraz przedstawiono problematykę efektywności badania i klasyczną analizę ryzyka w rewizji finansowej. Zdefiniowano i przedstawiono kryteria służące szacowaniu istotności z uwzględnieniem specyfiki polskiej gospodarki oraz badania wyrywkowe (próbkowe), wykonywane w ramach weryfikacji ksiąg rachunkowych (testy zgodności i wiarygodności). Przedstawiona została również klasyczne analiza finansowa wraz z optymalizacją standardowych technik analitycznych na potrzeby rewizji finansowej. W dysertacji rozważono możliwość zastosowania w auditingu prostych mierników syntetycznych oraz takich narzędzi jak wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna - głównie celem predykcji bankructwa jednostek w polskich realiach gospodarczych.7. Jamka Jarosław: Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych. Kraków: AE, 1999 .- 338 s.
obrona: 05.04.2000       przyznanie stopnia naukowego: 27.04.2000

Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja czynników mających wpływ na dobór źródeł pozyskiwania kapitału, a co za tym idzie mających wpływ na koszt oraz strukturę kapitału, a następnie weryfikacja istotności tych czynników w warunkach polskiej gospodarki oraz polskiego rynku kapitałowego. Całość zagadnień przedstawiona w pracy została zawarta w siedmiu rozdziałach, ale generalnie praca składa się z trzech zasadniczych części: pierwsza część teoretyczna stanowi wprowadzenie do systematyki źródeł pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwach, oraz przedstawia krótką charakterystykę sposobów pozyskiwania kapitałów (rozdziały I i II); druga część to studium literatury przedmiotu zawierające zarówno przekrój różnych teorii struktury kapitałów przedsiębiorstwa, jak i wyniki najczęściej cytowanych w literaturze badań empirycznych (rozdziały III do VI). Identyfikacja determinant została przeprowadzona przez analizę następujących teorii (jak również badań empirycznych): teorii Modiglianiego i Millera, teorii kosztów bankructwa, teorii kosztów agencji, teorii asymetrii informacji, teorii zachowania kontroli nad firmą,teorii interakcji struktury kapitałów z rynkiem produktów i (lub) czynników produkcji, oraz podatkowej teorii struktury kapitałów. W badaniach empirycznych przeprowadzonych na zbiorowości 51 spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1994-98 poddano weryfikacji następujące determinanty struktury kapitałów: wielkość firmy, struktura i wartość zastawcza aktywów, zyskowność, ryzyko, nieodsetkowe tarcze podatkowe, możliwość wzrostu, unikatowy charakter produktów, oraz podatki.8. Kafel Tomasz: Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk. Kraków: AE, 1999 .- 284 s.
obrona: 23.05.2000       przyznanie stopnia naukowego: 25.05.2000

W pracy podjęto próbę wskazania metody określania pozycji strategicznej usług (działań) wybranej organizacji non-profit. Głównym celem pracy jest opracowanie zintegrowanej metody analizy strategicznej organizacji nie zorientowanej na zysk, niezależnie od sektora jej pochodzenia, z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku w dziedzinie analizy strategicznej przedsiębiorstw oraz doświadczeń organizacji non-profit krajów wysoko rozwiniętych. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym dokonano podziału organizacji ze względu na ich cele kierunkowe, wskazano główne cechy organizacji nie zorientowanych na zysk oraz scharakteryzowano specyfikę zarządzania strategicznego tego typu organizacjami. Rozdział drugi poświęcony jest omówieniu dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego analizy strategicznej organizacji działających na zysk. Zawarte w pierwszym, drugim i częściowo trzecim rozdziale charakterystyki poszczególnych koncepcji naukowych, stały się punktem wyjścia projektowania własnej metody przedstawionej w rozdziale trzecim Kolejne rozdziały prezentują zastosowanie proponowanej metody analizy strategicznej w dwóch obszarach badawczych: w Państwowym Urzędzie Pracy (rozdział czwarty) oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu (rozdział piąty). W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę efektów prowadzonych w PUP i PCK badań empirycznych oraz ocenę proponowanej metody. Przedstawiono etapy i fazy zmodyfikowanej metody analizy strategicznej organizacji non-profit.9. Kasprzyk Beata: Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu. Kraków: AE, 1999 .- 186 s.
obrona: 11.02.2000       przyznanie stopnia naukowego: 17.02.2000

Głównym celem pracy było porównanie dwóch metodologii pomiaru dobrobytu (w sensie użyteczności dochodu): metodologii lejdejskiej oraz metodologii krakowskiej. Na podstawie danych empirycznych uzyskanych z badań ankietowych przeprowadzonych wśród gospodarstw domowych województwa podkarpackiego, skonfrontowano wyniki uzyskane dwoma metodami pomiaru. Skonstruowano 9 modeli kardynalnej funkcji użyteczności dochodu, na podstawie teoretycznych modeli wyznaczono i porównano linie ubóstwa. Zbadano także wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na poziom dobrobytu, dokonano oceny i porównania stanu dobrobytu badanej próby gospodarstw domowych. Obie metody pomiaru dostarczyły różnych ocen parametrów funkcji użyteczności dochodu, także ocen linii ubóstwa i różnych wartości skal ekwiwalentnych. Zaproponowana nowa metodologia tzw. "krakowska" pozbawiona jest wad metodologii lejdejskiej, spełnia wymogi metodologii pomiaru dobrobytu, stanowi więc alternatywę pomiaru dobrobytu.10. Kawiorska Dorota: Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce (analiza modelowa). Kraków:AE, 1999 .- 209 s.
obrona: 20.12.1999       przyznanie stopnia naukowego: 24.01.2000

Obszar badawczy pracy doktorskiej obejmuje sferę gospodarki i polityki zdrowotnej oraz wzajemne przenikanie się tych sfer w działalności sektora ochrony zdrowia. Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce jako przedmiot rozprawy doktorskiej, rozpatrywane są przez autora zarówno w aspekcie wyborów dotyczących ogólnych rozwiązań systemowych, jak i konkretnych mechanizmów i sposobów finansowania świadczeń zdrowotnych. Dla problemów i dylematów związanych z wyborem, a następnie z aplikacją właściwych rozwiązań w zakresie finansowania zreformowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce, zasadnicze znaczenie mają zatem normatywne ujęcia zagadnień z zakresu ekonomii ochrony zdrowia, jak i pozytywne analizy tego sektora. Zamiarem autora jest po pierwsze, przedstawienie uwarunkowań i finansowych konsekwencji wyboru systemu finansowania sektora ochrony zdrowia na gruncie teorii ekonomii i polityki społecznej oraz przedstawienie rozwiązań praktycznych, wynikających z doświadczeń innych krajów; po drugie, przeprowadzenie analizy poziomu zagregowanych wydatków w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, przed i po rozpoczęciu procesu transformacji oraz próba wskazania, które z determinantowych wydatków należałoby wziąć pod uwagę w dalszych etapach reformy służby zdrowia.11. Kirchner Gotthard: Qualifizierung als Produktwettbewerbsfaktor aus dem internationalen Markt. Kraków: AE, 2000 .-157 s.
obrona: 25.09.2000       przyznanie stopnia naukowego: 25.09.2000

Praca dotyczy badań nad doskonaleniem kwalifikacji poprzez trening kapitału ludzkiego. Analizowano w jakim stopniu może być ono traktowane jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Przedmiotem szczegółowego zainteresowania był rynek dóbr inwestycyjnych. Autor przedstawił koncepcję wskaźnika ROQ - zwrotu z kwalifikacji oraz analizę rachunku podnoszenia kwalifikacji.12. Koszułap Barbara: Analiza porównawcza systemów finansowania inwestycji proekologicznych w Niemczech i w Polsce. Kraków: AE, 2000 .-235 s.
obrona: 11.12.2000       przyznanie stopnia naukowego: 11.12.2000

Praca badawcza podejmuje zagadnienia inwestowania w ochronę środowiska z punktu widzenia sposobów i zasad finansowania przedsięwzięć oraz mierzenia do określenia różnic w podejściu do problemów ochrony środowiska w zakresie istniejących systemów finansowania, na przykładzie Niemiec i Polski. Punktem wyjścia dla przyjętych w rozprawie analiz i metodologii badań, stały się poszukiwania uzasadnienia w teorii ekonomii dla ingerencji państwa w rynek na rzecz stymulowania działalności inwestycyjnej, ukierunkowanej na ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. W dalszej kolejności zostały wskazane zasady i instrumenty polityki ekologicznej państwa bezpośrednio związane z zadaniem jakie powinno pełnić państwo w stymulowaniu działalności inwestycyjnej. Zasady oraz odpowiednio dobrane mechanizmy polityki ekologicznej państwa przyczyniły się w każdym z analizowanych krajów do ukształtowania określonej struktury źródeł finansowania inwestycji proekologicznych. Źródła te, według przyjętych metodologii badań, zostały podzielone na publiczne i prywatne (środki własne przedsiębiorstw i instytucji rynku finansowego). Ostatnia część rozprawy doktorskiej została poświęcona ocenie zdolności analizowanych źródeł finansowania do generowania środków na inwestycje proekologiczne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ocenie wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych wydatkowanych w latach 1991-1998 w Polsce i w 1991-1995 w Niemczech.13. Kożuch Małgorzata: System finansowania ochrony środowiska w Polsce. Kraków: AE, 2000 .- 290 s.
obrona: 29.05.2000       przyznanie stopnia naukowego: 29.05.2000

Celem pracy było ustalenie czy i w jakim stopniu procesy finansowania ochrony środowiska są integralną częścią systemu finansowego polskiej gospodarki. Przedmiotem badań były strumienie pieniężne kierowane na inwestycje ochrony środowiska, ujęte globalnie w skali kraju i dla wybranych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Ocenie poddano publiczne i prywatne źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz instrumenty wspomagające procesy finansowania ochrony środowiska. Przeprowadzone studia i analizy pokazały, że system finansowania ochrony środowiska w Polsce, obejmujący wszelkie procesy gromadzenia i wykorzystania zasobów pieniężnych, zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne, należy do systemów rozbudowanych. Wraz z przemianami gospodarczymi w kraju system poszerza swą strukturę o nowe ogniwa dostosowując się do warunków gospodarki rynkowej. System finansowania ochrony środowiska w Polsce jest silnie zintegrowany z systemem finansowym państwa.14. Linowska Anna: Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki. Kraków: AE, 1999 .-268 s.
obrona: 06.03.2000       przyznanie stopnia naukowego: 20.03.2000

Celem pracy była analiza sytuacji na rynku pracy regionu białostockiego w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki. Praca obejmuje sześć rozdziałów, z których rozdział pierwszy omawia teoretyczne podstawy funkcjonowania rynku pracy. W rozdziale drugim opisano kształtowanie się krajowego rynku pracy. Rozdziały trzeci i czwarty dotyczą rynku pracy województwa białostockiego. Dokonano w nich analizy przekształceń strukturalnych gospodarki województwa oraz analizy podaży zasobów pracy i popytu na pracę. Rozdział piąty poświęcony jest bezrobociu w województwie białostockim: omawia jego przyczyny, rozmiary i strukturę oraz formy przeciwdziałania. Rozdział szósty obejmuje prognozę sytuacji na wojewódzkim rynku pracy do roku 2005.15. Markiewicz Piotr: Zasady niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy. Kraków: AE, 2000 .- 299 s.
obrona: 17.10.2000       przyznanie stopnia naukowego: 23.10.2000

Przedmiotem pracy doktorskiej jest analiza procesu formułowania strategii przedsiębiorstwa oraz jej uwarunkowań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby niematerialne. Jednym z głównych problemów podjętych w opracowaniu jest problem globalizacji działalności gospodarczej i tworzenia globalnych przedsiębiorstw. W pracy zwrócono uwagę na fakt, że ważne dotąd czynniki lokowania inwestycji, jak bliskość zasobów surowcowych, rynków zbytu tracą na znaczeniu, a czynnikami krytycznymi stają się ludzie, ich wykształcenie, wiedza, przedsiębiorczość i innowacyjność. Podstawowym celem poznawczym rozprawy jest zbadanie roli zasobów niematerialnych w procesie formułowania globalnej strategii firmy. W pracy przedstawiono różne podejścia do procesu opracowywania strategii oraz omówiono ten proces na przykładzie badanego przedsiębiorstwa. Dokonano również klasyfikacji zasobów niematerialnych. Jako szczególny przedmiot zainteresowania wybrano trzy zasoby niematerialne związane z czynnikiem ludzkim: potencjał społeczny, kultura organizacyjna oraz reputacja. Podsumowaniem jest synteza wcześniejszych rozważań przedstawiona z jednej strony w oparciu o literaturę przedmiotu, z drugiej strony o wyniki uzyskane w badanym przedsiębiorstwie. W podsumowaniu znalazły się również wskazania praktyczne dotyczące analizy zasobów w formułowaniu globalnej strategii.16. Marzec Jerzy: Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych. Kraków: AE, 2000 .- 152 s.
obrona: 27.09.2000       przyznanie stopnia naukowego: 28.09.2000

Głównym celem pracy jest bayesowska analiza mikroekonomicznej efektywności kosztowej oddziałów polskiego banku komercyjnego za pomocą stochastycznych modeli granicznych. Na cele cząstkowe składają się: określenie czynników produkcji i produktów oddziałów badanego banku komercyjnego, konstrukcja stochastycznego modelu granicznego opisującego technologię oddziałów i nieefektywność kosztową, opis i zastosowanie metod bayesowskiej analizy modeli granicznych, pomiar indywidualnej efektywności oddziałów banków na podstawie próby statystycznej, określenie determinant zróżnicowania efektywności kosztowej oddziałów . Głównymi motywami podjęcia tematu pracy są: chęć przedstawienia metod ekonometrycznych (głównie bayesowskich) analizy efektywności kosztowej firm i potrzeba zainicjowania takich właśnie badań empirycznych na przykładzie oddziałów banku komercyjnego. W badaniach tej pracy wykorzystuje się rzeczywiste dane pochodzące z jednego z dużych polskich banków.17. Ostasz Lidia: Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach. Kraków: AE, 1999 .- 186 s.
obrona: 24.05.2000       przyznanie stopnia naukowego: 24.05.2000

Celem pracy było określenie szybkości i mechanizmu starzenia olejów jadalnych, ogrzewanych w różnych temperaturach oraz wyjaśnienie chemicznego mechanizmu ubywania cząsteczek glicerydów, pojawiania się wodoronadtlenków i produktów ich rozpadu. Przedmiotem badań były oleje jadalne najczęściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych w Polsce: sojowy, słonecznikowy, rzepakowy. W realizacji zamierzonego celu pracy uwzględniono: oznaczenie zmian liczby nadtlenkowej w temperaturze: 60 C, 90 C, 120 C, 140 C oraz w czasie smażenia frytek, oznaczenie zmian smakowitości w temperaturze: 120 C, 140 C, opracowanie nowych modeli opisowych szybkości zmian liczby nadtlenkowej i smakowitości w podanych temperaturach, określenie trwałości badanych olejów w danej temperaturze, opracowanie nowej skali oceny organoleptycznej dla olejów, zbadanie korelacji między zmianami liczby nadtlenkowej i smakowitości w olejach jadalnych, opracowanie nowych zasad ilościowego badania liniowej korelacji krzywych, zbadanie ważkości oznaczonych cech jakościowych, czyli liczby nadtlenkowej i smakowitości.18. Pipień Mateusz: Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli Garch. Kraków: AE, 2000 .- 138 s.
obrona: 27.09.2000       przyznanie stopnia naukowego: 28.09.2000

Celem pracy doktorskiej było opracowanie bayesowskich technik estymacji, prognozowania i testowania modeli GARCH (ang. Generalised AutoReressive Conditionally Heteroscedastic). Stosowane podejście bayesowskie dostarcza uniwersalnych narzędzi wnioskowania, opisujących niepewność badacza w sposób ściśle probabilistyczny i wolny od aproksymacji asymptotycznych. W pracy zaprezentowano definicję i podstawowe własności klasy procesów GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym t-Studenta, oraz omówiono bayesowską estymację, prognozę i testowanie mocy wyjaśniającej. Procesy te zastosowano do analizy i prognozy zmienności wybranych kursów walutowych i cen lokat międzybankowych. Rozkłady predyktywne dostarczyły miar zmienności, które tłumaczyły dużą niepewność ex ante, jaka cechowała prognozę we wszystkich trzech szeregach. W pracy przedstawiono prawdopodobieństwa a posteriori - bayesowskie narzędzie oceny mocy wyjaśniającej modeli - dla wyspecjalizowanej klasy modeli we wspomnianych trzech szeregach czasowych.19. Sapeta Tomasz: Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Kraków: AE, 2000 .- 380 s. + nlb 10
obrona: 16.10.2000       przyznanie stopnia naukowego: 23.10.2000

Podstawowym celem poznawczym jaki przyjęto w pracy było zbadanie przebiegu procesu racjonalizacji zatrudnienia w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W pracy przyjęto założenie, że racjonalizacja zatrudnienia stanowi integralny element procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a jej przeprowadzenie uwarunkowane jest szeregiem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym prowadzoną polityką personalną w przedsiębiorstwie. Badania przeprowadzono w grupie przedsiębiorstw, które zostały objęte działaniami prywatyzacyjnymi i obecnie realizują odrębne programy restrukturyzacyjne w mniejszym lub większym zakresie. Grupę badawczą stanowiło pięć przedsiębiorstw z branży energetycznej, odzieżowej, spożywczej, budowlanej oraz budowy maszyn. W badaniach obok analizy typu case study - jako podstawowej metody badawczej wykorzystano także: studia literatury przedmiotu, analizę dokumentów, technikę badań ankietowych oraz wywiad kwestionariuszowy. Do opracowania zebranego materiału zastosowano analizę wskaźnikową. Badania, którymi objęto przedsiębiorstwa dotyczyły zmian jakie zaszły w latach 1990-1998. Analiza dotyczyła zmian w stanie i strukturze zatrudnienia, organizacji czasu pracy, oraz efektywności i kosztów pracy, jak również zmian jakie zaszły w realizowanej polityce personalnej przedsiębiorstw tj. planowaniu zasobów ludzkich, zatrudnianiu i zwalnianiu, w systemach oceniania i wynagradzania pracowników, rozwoju personelu, kształtowaniu warunków i stosunków pracy oraz organizacji funkcji personalnej.20. Seweryn Renata: Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski. Kraków: AE, 2000 .- 225 s.; Załącznik: Aneks. Kraków: AE, 2000 .- 72 s.
obrona: 15.06.2000       przyznanie stopnia naukowego: 29.06.2000

Celem pracy jest identyfikacja współczesnych czynników rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, na drodze konfrontacji potencjału krajowej podaży usług turystycznych z potrzebami odwiedzających Polskę turystów zagranicznych. Przedstawiono czynniki rozwoju współczesnej turystyki międzynarodowej, tj. motywacje i determinanty zewnętrzne. Zbadano warunki rozwoju turystyki w Polsce - atrakcyjność turystyczną dla turystów zagranicznych w oparciu o analizę poziomu ilościowego i jakościowego walorów turystycznych oraz strukturalno-funkcjonalnego stanu infrastruktury turystycznej, a także zmian w dziedzinie organizacji turystyki. Przeprowadzono segmentację przestrzenną rynku zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski ze względu na motywy przyjazdów i scharakteryzowano najważniejsze rynki. Stwierdzono, iż rozwój zagranicznego ruchu przyjazdowego do Polski wymaga podjęcia działań w zakresie dostosowania podaży usług turystycznych do potrzeb gości zagranicznych oraz zwiększenia zagranicznego popytu na polski produkt turystyczny.21. Szewc Alina: Wpływ prywatyzacji na efektywność przedsiębiorstw w Polsce. Kraków: AE, 2000 .- 258 s.
obrona: 17.04.2000       przyznanie stopnia naukowego: 17.04.2000

Celem pracy jest opracowanie metodycznych podstaw badania procesów prywatyzacji i efektywności przedsiębiorstw w różnych formach własności oraz empiryczna weryfikacja tezy o wpływie przekształceń własnościowych na efektywność przedsiębiorstw na przykładzie gospodarki polskiej i wybranych jej sekcji. Jako podstawę badań przyjęto szerokie rozumienie procesów przekształceń własnościowych, tj. zarówno prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, jak i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych od początku prywatnych. Do przedsiębiorstw prywatnych zalicza się podmioty powstałe w wyniku tych procesów. W pracy badano zachowanie się agregatów przedsiębiorstw (według definicji GUS-u) w sektorze prywatnym i dla porównania w publicznym. Badano zarówno przedsiębiorstwa ogółem, jak i zróżnicowane pod względem wielkości, tj. średnie i duże. Jako podstawowy okres badań przyjęto lata 1990-1999.22. Toborek-Mazur Joanna: Model rachunkowości grupy holdingowej dla efektywnego zarządzania podatkowego. Kraków: AE, 2000 .- 305 s . obrona: 21.06.2000       przyznanie stopnia naukowego: 29.06.2000

Zmiana systemu politycznego spowodowała, że w Polsce z końcem lat osiemdziesiątych naszego stulecia w szybkim tempie ukształtowały się warunki do tworzenia holdingów. Przedmiotem pracy jest opodatkowanie grup kapitałowych powstających w Polsce, a właściwie zmniejszenie "ciężaru podatkowego" poszczególnych jednostek tworzących grupy kapitałowe działające na terenie kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Tematyka pracy ma charakter interdyscyplinarny, łącząc problematykę rachunkowości z ekonomią, zarządzaniem, finansami, prawem podatkowym. Do kształtowania modelu zarządzania podatkowego w holdingu wykorzystuje się dwie koncepcje opodatkowania, czyli koncepcję podziału i koncepcję jedności gospodarczej. Są one ujęte w regulacjach podatkowych zarówno w Polsce jak i w innych państwach europejskich. Kierunkami realizacji efektywnego zarządzania mogą być: dążenie do utworzenia jedności podatkowej, stosowanie w grupie cen transferowych, wykorzystanie ulg i odliczeń podatkowych oraz finansowanie wewnętrzne w grupie. Inną możliwość stwarzają oazy podatkowe. W ostatnim rozdziale pracy dokonano oceny zarządzania podatkowego w dwóch grupach holdingowych. Pierwszą z nich jest Krakowski Holding Komunalny S.A., który jest jednościa podatkową. Druga jest grupa kapitałowa EXBUD (opodatkowany jest zgodnie z teorią rozdziału).23. Ulman Paweł: Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków: AE, 1999 .- 108 s.
obrona: 14.01.2000       przyznanie stopnia naukowego: 20.01.2000

Celem pracy jest weryfikacja hipotezy Kuznets'a dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Hipoteza Kuznets'a sformułowana w 1995 roku mówi, że nierówności rozkładu dochodów początkowo rosną wraz ze wzrostem gospodarczym by po osiągnięciu maksymalnego poziomu zacząć spadać. Hipoteza ta była weryfikowana dla wielu krajów świata, jednak byłe kraje komunistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej nie były ujmowane w tych analizach. Wynik weryfikacji hipotezy Kuznets'a ma zasadnicze znaczenie dla badań nad dobrobytem społecznym rozumianym jako suma użyteczności dochodów członków społeczeństwa. Jak pokazują twierdzenia Atkinson'a i Shorrocks'a dobrobyt społeczny zależy od poziomu świadczonego dochodu i poziomu nierówności rozkładu dochodów. W związku z powyższym w zależności od wyniku weryfikacji hipotezy Kuznets'a można podejmować odpowiednie działania w celu zwiększenia dochodu społecznego, co jest jednym z głównych celów polityki społeczno-gospodarczej. W pracy hipotezę Kuznets'a weryfikowano w dwóch okresach: przed transformacją gospodarczą i w czasie transformacji. W tym celu wykorzystano modele efektów stałych oraz efektów losowych dla sześciu form funkcyjnych. Do osobnej analizy wyodrębniono trzy państwa wiodące prym na drodze przeprowadzonych reform: Polskę, Czechy i Węgry. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dla ogółu analizowanych państw oraz tych trzech wyróżnionych hipoteza Kuznets'a została potwierdzona w okresie komunizmu.24. Walas-Trębacz Jolanta: Formułowanie strategii produktu w zarządzaniu zmianą. Kraków: AE, 2000 .- 383 s.
Załączniki:
[1, 2] Raport z badań empirycznych do pracy doktorskiej pt.: "Formułowanie strategii produktu w zarządzaniu zmianą" .
obrona: 12.12.2000       przyznanie stopnia naukowego: 14.12.2000

W ujęciu głównym celem rozprawy było przygotowanie metodyki formułowania strategii produktu w zarządzaniu zmianą oraz praktyczna jej weryfikacja, natomiast w ujęciu szczegółowym - przedstawienie strategii produktu w powiązaniu z modelami wprowadzania zmian, analiza stosowanych strategii produktu w osiąganiu sukcesu firmy, zidentyfikowanie stosowanych procedur kształtowania strategii produktu, charakterystyka czynników wpływających na wybór strategii produktu, identyfikacja organizacyjnych determinant wdrażania strategii produktu, ocena wpływu zmian w produkcie na inne obszary działania firmy. Cel, zakres i charakterystyka informacji uzyskanych w trakcie studiów literaturowych i badań empirycznych określiły ostateczną strukturę pracy. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza stanowi zwarte opracowanie teoretycznej analizy i oceny problemu badawczego na podstawie studiów literaturowych oraz wypracowanej na tej podstawie metodyki kształtowania strategii produktu. Ta część pracy zawiera sześć rozdziałów o charakterze teoretyczno-metodycznym oraz empiryczno-analitycznym. Druga część pracy prezentuje informacje zebrane w trakcie badań empirycznych i stanowi ona rodzaj raportu przedstawiającego sytuację polskich przedsiębiorstw w zakresie procedur kreowania i wdrażania strategii produktu.25. Wójtowicz Piotr: Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zastosowaniu modelu rachunkowości trójwymiarowej. Kraków: AE, 2000 .- 174 s.
obrona: 11.04.2000       przyznanie stopnia naukowego: 27.04.2000

Wartość majątku netto jednostki gospodarczej oraz strumieni przychodów i kosztów czyni informację generowaną przez system rachunkowości dwuwymiarową. Yuji Ijiri opracował model założenia pomiaru wyniku finansowego bazujący na pomiarze przyczyn zmian wartości przychodów i kosztów. Celem pracy jest badanie możliwości okresowej identyfikacji i pomiaru wpływu sił ekonomicznych, kreujących wartość osiąganego okresowo wyniku finansowego, a w konsekwencji rozbudowanie systemu rachunkowości trójwymiarowej do postaci umożliwiającej jego aplikację w funkcjonującej jednostce gospodarczej. Znaczna część pracy poświęcona jest zagadnieniom metodologicznym związanym z konstruowaniem i weryfikowaniem teorii w rachunkowości. Jako główne hipotezy badawcze testowane w pracy należy wymienić: praktyczną stosowalność systemu rachunkowości trójwymiarowej w jednostce gospodarczej, badanie możliwości okresowej identyfikacji i pomiaru impulsów wywołanych działaniem sił ekonomicznych, zwłaszcza badanie możliwości wykorzystania statystycznych metod analizy ekonomicznej oraz metod analizy przyczynowej, badanie stosowalności modeli ekonometrycznych do identyfikacji sił ekonomicznych, a więc dobór optymalnego zbioru zmiennych objaśniających, dobór postaci analitycznej modelu, estymacja parametrów modelu oraz weryfikacja ich istotności, określenie behawioralnych aspektów wdrażania systemu trójwymiarowej rachunkowości, jako czynnika kreującego przewagę konkurencyjną jednostki gospodarczej, określenie kosztów i korzyści aplikacji systemu w sensie zagadnień ekonomiki informacji.

Lucyna Janas

    Biuletyn Informacyjny nr 18/2001Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK