BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści


Sprawozdanie z konferencji

W dniach 5-6 czerwca 2006 r. odbyła się XII Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa nt. „E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie”, której organizatorem był Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa uniwersytetów, które taki kierunek studiów w swojej strukturze posiadają, pracownicy bibliotek akademickich i innych placówek kultury, a także goście z Danii, Węgier, Włoch, Belgii i Szwecji reprezentujący swoje macierzyste uczelnie i ośrodki kultury. Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie reprezentowały dwie osoby – Anna Osiewalska i Elżbieta Golec-Nycz z referatem Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i przebywających na urlopach wychowawczych. Obrady odbywały się na terenie III Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej.

W pierwszym dniu, po powitaniu przez organizatora konferencji prof. UJ, dr hab. Marię Kocójową jej uczestników, wspólnym wysłuchaniu hymnu Gaudae Mater Poloniae i uroczystym otwarciu konferencji przez prorektora ds. badań i współpracy międzynarodowej UJ prof. dr hab. Szczepana Bilińskiego i Konsula ds. prasy i kultury z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie Williama Bellisa prezentowali się ze swoimi referatami goście zagraniczni. Przedstawiciel Danii poruszył temat roli bibliotek w integracji społeczeństwa informacyjnego na przykładzie swojego kraju, przedstawicielka Węgier omówiła projekty w zakresie e-włączenia w bibliotekach szkolnych, a organizację elektronicznych dokumentów dla nauki i przemysłu w German National Library of Science and Technology w Hanowerze reprezentantka tej instytucji. Po przerwie kontynuowane były wystąpienia przedstawicielki z Włoch – wielojęzyczne usługi elektroniczne w obszarach kultury i edukacji na przykładzie dwóch projektów MICHAEL i EURIDICE; Szwecji – szwedzkie doświadczenia w zakresie tworzenia lokalnych ośrodków edukacyjnych, ich funkcji i znaczeniu; Belgii – o pięciu strategiach innowacyjnego wzbogacania edukacji zasobami ikonograficznymi w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przykładzie projektu EURIDICE. Dzień pierwszy zakończył się spotkaniem towarzyskim w restauracji Padre.

W drugim dniu obrady odbywały się w języku polskim. W przerwie odbyła się prezentacja i wykład Tadeusza Grajpela z Pracowni Technik Drzeworytniczych i Sfragistycznych na temat historycznych technik drukarskich. Autor wykładu, naukowiec i pasjonat badający w szczególności początki okresu rozwoju drukarstwa, zafascynowany Gutenbergiem, przedstawił sposób w jaki Gutenberg zrobił ruchomą czcionkę i z jakiego materiału ją wykonał. Czcionki wykonane były ze stopu ołowiu z domieszką innych pierwiastków, jako, że trudno było znaleźć czysty ołów, był bardzo drogi. W technice tworzenia wykorzystał różnice temperatury topnienia stopu ołowiu z różnymi pierwiastkami ; z innego stopu wykonana była forma na konkretną czcionkę a z innego stopu (a co za tym idzie z innej temperatury topnienia) sama czcionka. Nie zachowała się do naszych czasów żadna oryginalna czcionka drukarska Gutenberga, ale jej kształt można odtworzyć na podstawie odcisku tejże czcionki znajdującym się u dołu strony 46 Biblii znajdującej się w Pelplinie. Odcisk ten, przypadkowo zrobiony, wynikał z nieuwagi osoby składającej strony, która zostawiła czcionkę na matrycy przygotowanej do odbicia na papierze. W związku z tym, egzemplarz znajdujący się w Polsce jest najcenniejszym spośród istniejących do dziś egzemplarzy dzieła Gutenberga. Faktu tego nie podkreślają żadne polskie podręczniki, jak z żalem i frustracją zauważył wykładowca, zwracający kilkakrotnie uwagę na ten fakt stosownemu ministerstwu ds. zatwierdzania treści podręczników szkolnych. Piszą o tym natomiast w swojej fachowej literaturze Japończycy.

Tadeusz Grajpel przy zrekonstruowanej przez siebie XV-wiecznej prasie Gutenberga demonstruje własnoręcznie wykonaną reprodukcję karty 46. z Pelplińskiej Biblii Gutenberga ze śladem przewróconej czcionki. „To ewenement - przewrócona czcionka, ewidentny błąd w sztuce drukarskiej, to jedyny ślad ukazujący ich wygląd i budowę. Najstarsze zachowane przykłady czcionek datowane są dopiero na XVI wiek”.
Poniżej fotografia oryginalnej 46. karty Pelpińskiej Biblii Gutenberga.

W sprawozdaniu tym poświęciłam wiele uwagi omówieniu pokazu, może odbiegającemu bezpośrednio od myśli przewodniej konferencji, jednak ze względu na jego wartości poznawcze, wartemu podkreślenia. Po wysłuchaniu wszystkich referatów odbyła się wspólna dyskusja. Konferencję zakończyły prof. M. Kocójowa i prof. W. Pindlowa. Osoby zainteresowane treścią artykułu odsyłam do materiałów z konferencji wydanych na CD-ROM-ie, który niebawem znajdzie się w zbiorach Biblioteki.

Elżbieta Golec-Nycz

    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK