BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr Ns1/2004Spis treści


Zestawienie tematyczne: Unia Europejska oczami bibliotekarzy

Zasięg chronologiczny: 1993 – 2004
Zakres językowy: j. polski

Rodzaje wykorzystanych źródeł:

 • katalog Biblioteki Głównej AE w Krakowie
 • czasopisma:
  • Bibliotekarz
  • Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
  • Biuletyn EBIB
  • Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
  • Przegląd Biblioteczny
  • Zagadnienia Informacji Naukowej
Data opracowania: kwiecień 2004

 • Bazy danych Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 355-357

 • Bazy składowe serwisu EUROBASES: INFO 92, ECLAS, ABEL, RAPID, SESAME, EUROCRON, OIL / Marta Grabowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 305-323

 • Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich / Anna Kierzkowska, Elżbieta Ławor // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. – 2003, nr 4, s. 39-41

 • Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich / Anna Kierzkowska, Elżbieta Ławor // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2003, nr 1, s. 19-21

 • Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji / Jan Krajewski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 10/2002 (39). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/39/sprcie.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Biblioteka w polityce Unii Europejskiej (Przekład dokumentu pt. Application of Information and Communication Technologies in Libraries) / Magdalena Banaszkiewicz (tł.) // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej . – 1994, nr 2, s. 37-39

 • Biblioteki akademickie w Unii Europejskiej / Henryk Hollender // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 7/2001 (25). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/hollender.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Biblioteki publiczne – ośrodkami informacji o Unii Europejskiej w Zachodniopomorskiem / Stanisław Krzywicki // Bibliotekarz. – 2003, nr 6, s. 28-29

 • Biblioteki publiczne a integracja europejska. Materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 13-15 i 27-29 listopada 2000 r / [red. Joanna Skrzypkowska]. – Warszawa: Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 2000, 163 s.

 • Biblioteki Publiczne przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Chorzowie / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 10, s. 19-21

 • Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej / Joanna Kacprzak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 5, s. 4-8

 • Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej: informator / oprac. Grażyna Lewandowicz; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. – Warszawa: CEBIID, 2000. – 153, [1] s.; - bibliogr.

 • Biblioteki publiczne w procesie zmian / Jens Thorhauge // Bibliotekarz. – 2003, nr 5, s. 8-11

 • Biblioteki publiczne w Unii Europejskiej / Maria Adamek, Stanisława Bogalska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 3, s. 18-20

 • Biblioteki samorządowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Janina Krasucka // Bibl. Zach.-Pom. – R. 41, nr 2/3 (2000), s. 38-40

 • Biblioteki specjalne w Unii Europejskiej / Wanda Pindlowa // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 7/2001 (25). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/pindlowa.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Biblioteki w działalności Unii Europejskiej / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 359-376

 • Biblioteki w Euroregionach / Sebastian Wierny // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 2, s. 13-15

 • Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. - 1998, z. 2/3, s. 135-148

 • Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce / Edyta Urbańska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 2/2002. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/es02-06.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Co czeka biblioteki polskie po wejściu do Unii Europejskiej? : Refleksje i uwagi praktyczne / Bożena Bednarek-Michalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/michalska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Co wiesz o Unii Europejskiej? / Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 5, s. 26-27

 • Co wynika dla bibliotek z dostosowania polskiego prawa autorskiego do prawa Unii Europejskiej? / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 3, s. 28

 • IV Międzynarodowa Konferencja „Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w kontekście badań nad potrzebami społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej” (Kraków, 2-3 czerwca 1988r.) / Anna Gruca // Przegląd Biblioteczny. – 1998, z.2/3, s. 191-194

 • Czy bibliotekarstwo polskie gotowe jest do integracji europejskiej? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. – 2001, nr 9, s. 9-13

 • Doświadczenia Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych w realizacji projektów europejskich / Barbara Zajączkowska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 7/2002 (36). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/zajaczkowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • 12. Europejska Konferencja Czytelnicza / Grażyna Lewandowicz // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2001, nr 3, s. 31

 • Dyrektywa Rady Europy dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym: omówienie / Sandy Norman // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 6/2003 (46). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/46/norman.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • ECDL 2000 - European Conference on Digital Libraries 2000, Lizbona, Portugalia / Marek Nahotko // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 9/2000 (17). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2000. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e017-06.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • eContent - program Unii Europejskiej / Marzena Kowalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 9/2003 (49). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/kowalska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Edukacja Europejska. Zestawienie bibliograficzne / Krystyna Szyszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 5, s. 28-31

 • Edukacja i informacja edukacyjna we współczesnej Europie / Elżbieta Barbara Zybert // Zagadnienia Informacji Naukowej . – 1997, nr 2, s. 41-51

 • Europa i globalne społeczeństwo. Rekomendacje dla Rady Europy. Bruksela 1994 [Omów.] / Franciszek Januszkiewicz // Zagadnienia Informacji Naukowej . – 1994, nr 1-2, s. 91-93

 • Europejska działalność normalizacyjna / Małgorzata Siemińska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 393-407

 • Europejska Sieć Doskonalenia PULMAN dla bibliotek, muzeów i archiwów // Bibliotekarz. – 2001, nr 12, s. 21-22

 • Europejska Współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie / Roman Ławrymowicz // Poradnik Bibliotekarza. –1999, nr 11, s. 19-21

 • Europejskie Forum Bibliotekarzy / Elżbieta Górska // Bibliotekarz. – 1995, nr 9, s. 31-33

 • Europejskie standardy kształcenia a restrukturyzacja polskiego systemu edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji (program TEMPUS-JEP-12165-97) / Marcin Drzewicki, Barbara Sosińska-Kalata // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 1998, nr 2, s. 87-99

 • EURYDICE, the information network on education in Europe// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - Nr 3/2003 (43) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/43/eurydice.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • FIGARO - europejska inicjatywa na rzecz akademickich wydawnictw cyfrowych / Natalia Grygierczyk // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 10/2002 (39). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/39/komfiga.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Granty Unii Europejskiej - 5PR / Leszek Chmielewski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 5/2000 (13). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e013-03.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Granty unii europejskiej - propozycja 2000 / Edyta Urbańska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 5/2000 (36). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2000. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e013-02.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • IMPACT – programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju rynku usług informacyjnych / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 377-392

 • Informacja europejska w bibliotekach publicznych a lokalne środowisko informacyjne / Katarzyna Materska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 1, s. 3-7

 • Informacja naukowo-techniczna wspierająca rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej / Elżbieta Malinowska, Anna Łukasik // Przegląd Biblioteczny. – 2002, z. 3, s. 175-193

 • Informacja o Unii Europejskiej dla rolników / Renata Błonka // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 3, s. 4- 8

 • Integracja w bibliotece. Polscy i niemieccy studenci w Bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach / Grażyna Twardak // Przegląd Biblioteczny. – 2001, z. 3, s. 221-226

 • Jak biblioteki akademickie mogą służyć integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Henryk Suchojad // Bibliotekarz. – 1998, nr 5, s. 2-5

 • Jak biblioteki publiczne mogą służyć integracji Polski z Unią Europejską? / Joanna Skrzypkowska // Bibliotekarz. – 2000, nr 7-8, s. 3-8

 • Jak biblioteki publiczne mogą służyć integracji Polski z Unią Europejską? / Joanna Skrzypkowska // Bibliotekarz. – 2000, nr 12, s. 6-10

 • Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej / Wanda Pindlowa // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 2/2002 (31). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • 11. Międzynarodowe Seminarium "Informacja naukowo-techniczna w krajach Europy środkowej i wschodniej" / Anna Łukasik // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 10/2002 (39). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/39/sprinteus.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Kazimierz Łastawski: Od idei do integracji europejskiej / Jan Wołosz // Bibliotekarz. – 2003, nr 7-8, s. 39-40

 • Kilka uwag na temat przygotowania i realizacji współpracy w ramach TEMPUS PHARE COMPACT MEASURES GRANT / Jerzy Marian Dyrda // W: Elektroniczna biblioteka dzisiaj: Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. – Katowice 2000, s. 113-117

 • Komputeryzacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów Unii Europejskiej / Aleksander Radwański // Bibliotekarz. – 2001, nr 1, s. 11-13

 • Konferencja „Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej” / Ewa Barteczko // Bibliotekarz. – 2001, nr 9, s. 24-27

 • Konferencja EURASLIC w Gdyni zakończona sukcesem / Henryk Ganowiak // Bibliotekarz. – 1995, nr 2, s. 25-26

 • Konferencja międzynarodowa nt. „Biblioteki publiczne w Nowej Europie II” / Jacek Kowalski // Bibliotekarz. – 1999, nr 6, s. 19-20

 • Konferencja nt. Unii Europejskiej / Joanna Skrzypkowska // Bibliotekarz. – 1998, nr 2, s. 20-23

 • Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych i udział w nim Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / Marianna Czapnik // Przegląd Biblioteczny. – 2002, z. 4, s. 295-303

 • Kształcenie w zakresie informacji europejskiej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego / Diana Pietruch-Reizes // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. – 2000, nr 2, s. 32-36

 • Lokalne Punkty Informacji Europejskiej - szkolenia / Marek Jurowski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 3/2002 (32). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/komunikat5.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Łódzcy bibliotekarze zmierzają do Unii / Bogumił Woźniakowski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 18-19

 • Massenentsäuerung in der Praxis - Masowe odkwaszanie w praktyce. Europejska konferencja, Bückeburg, Niemcy, 18-19.10.2000 r / Władysław Sobucki // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 1/2001(19). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2000. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/sobucki.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Miejsce bibliotek we współczesnej Europie / Danuta Murzynowska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2003, nr 1, s. 12-14

 • Nad granicą Unii Europejskiej. Relacja z wyjazdu bibliotekarzy Politechniki Wrocławskiej do Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Zielonej Góry / Marek Dubiński // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 9/2003 (49). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/dubinski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Nad granicą Unii Europejskiej. Relacja z wyjazdu bibliotekarzy Politechniki Wrocławskiej do Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Zielonej Góry / Ewa Zysek-Nockowska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 9/2003 (49). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/dubinski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Nowa ustawa o bibliotekach pilnie poszukiwana. Głos w dyskusji – w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2001, nr 12, s. 5-8

 • O współpracy zagranicznej Biblioteki Narodowej [Z Joanną Pasztaleniec-Jarzyńską, zastępcą dyrektora BN ds. naukowych, rozmawia Wojciech Tyszka]. // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2000, nr 4, s. 3-6

 • Organizacje i dokumenty normalizacji europejskiej / Dorota Sołtysiak // Przegląd Biblioteczny. – 2001, z. 1/2, s. 117-131

 • Ośrodki Informacji Europejskiej w Szczecinie: struktura, działalność, współpraca / Wrońska Ariadna // W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. / pod red. Diany Pietruch-Reizes, Anny Sitarskiej i Barbary Stefaniak. – Warszawa, 2000. s.109-121

 • Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej / Krystyna Siwek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 8/1999 (8) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 1999. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e008-09.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Polskie Bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji towarzyszącej Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP Warszawa-Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001 r. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2001, 123 s. - (Propozycje i Materiały ; nr 48)

 • Polskie ośrodki informacji i dokumentacji zajmujące się tematyką europejską / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 351-354

 • Prawa mniejszości na Węgrzech na tle europejskim. Rola Krajowej Biblioteki Języków Obcych w Budapeszcie / Maria Schaffler // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 10/2003 (50). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/schaffler.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Prawo dostępu do informacji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1998, z. 4, s. 305-322

 • Projekt mikrofilmowania zbiorów z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach bibliotek polskich. Wspólne dziedzictwo europejskie / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 2/2000. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2000. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/es02-03.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Przewodnik po dokumentach Rady Europy / Hanna Machińska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 417-430

 • Przyszłość bibliotek europejskich w świetle projektów Komisji Europejskiej / Aneta Firlej-Buzon // Bibliotekarz. – 1999, nr 4, s. 8-12

 • Publikacje drukowane instytucji Wspólnot Europejskich na przykładzie zasobów Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 255-277

 • Punkty informacji europejskiej w bibliotekach publicznych w Chełmskiem / Agnieszka Muszyńska // Bibliotekarz. – 2002, nr 6, s. 18-20

 • Rada Europy. Struktura, instrumenty prawne, zakres działania / Hanna Machińska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 409-416

 • Refleksje ostatniego moderatora : Sprawozdanie z konferencji - Biblioteki publiczne i strategie ich rozwoju po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa, 21-22 XI 03 / Henryk Hollender // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 11/2003 (51). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/hollender.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Rola Czytelni Europejskiej Biblioteki Jagiellońskiej w procesie udostępniania informacji europejskiej / Aleksandra Prokop // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej . – 2003, nr 4, s. 42-43

 • Seminarium Komisji Unii Europejskiej nt. rozwoju bibliotek w środkowej i wschodniej Europie (Strasburg, 3-4 lutego 1994) / Jan Kozłowski // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. – 1994, nr 1, s. 46

 • Serwis informacyjny online Unii Europejskiej ECHO / Maciej S. Siekierski // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 329-349

 • Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne / Stanisława Kurek-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej . – 2001, nr 2, s. 43-63

 • „Społeczeństwo informacyjne: przyspieszenie integracji europejskiej”. Konferencja ministerialna, Warszawa, 11-12 maja 2000 r. / Małgorzata Kisielowska // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej . – 2000, nr 2, s. 50-52

 • Spotkanie CENL w Rydze / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2001, nr 3, s. 25-27

 • Sprawozdanie ze spotkania "Consolidating the European Library Space" / Marzena Marcinek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 9/2000 (9) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2000. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e009-07.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Strony www bibliotek narodowych krajów Unii Europejskiej / Joanna Potęga // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nrodowej. – 2003, nr 1, s. 9-11

 • Szara literatura jako źródło informacji w krajach Unii Europejskiej / Elżbieta Gorzkoś // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 5/2003 (45). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/gorzkos.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Szara literatura, jej zasoby i ich wykorzystanie w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Kwapień Bogumiła, Malinowska Elżbieta // Prz. Inf. – Dok / Centr.Ośr.Nauk. Inf.Wojs. –R.30, nr 5 (2000), s. 44-88

 • 6. Międzynarodowa Konferencja „Biblioteki publiczne w nowej Europie”, Warszawa 2003, nt. „Biblioteki publiczne i strategie ich rozwoju po rozszerzeniu Unii Europejskiej” / Markus Kedziora // Bibliotekarz. – 2004, nr 4, s. 18-20

 • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej / Jan Korczyński // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 2/2001 (20). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/20/korczynski.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Telematyka – koncepcja i wykorzystywanie w społeczeństwie informacyjnym / Wiesław Babik, Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska // Zagadnienia Informacji Naukowej . – 1998, nr 1, s. 64-73

 • XXX Międzynarodowa Konferencja Teoretyków i Praktyków Bibliotekarstwa ABDOS 2001 / Danuta Krełowska // Bibliotekarz. – 2001, nr 11, s. 26-27

 • Tworzenie systemu informacji europejskiej w powiecie : informacje praktyczne / Krystyna Brodowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 1/2002 (30). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/30/brodowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • W Głuszycy – wspólna Europa coraz bliżej / Zofia Markiewicz // Bibliotekarz. – 2000, nr 11, s. 25-26

 • Wielojęzyczny tezaurus EUROVOC / Ewa Chmielewska-Gorczyca // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 1993, nr 1, s. 87-107

 • Wolność wypowiedzi i sieci komputerowe: Raport dla Sekcji Książek i Archiwów Rady Europy / Paul Sturges, [oprac. i tł. Maria Kocójowa] // W: Użytkownicy Informacji Elektronicznej. – Kraków 2000, nr 11, s. 151-170. (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 • Wprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej / Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 243-254

 • Wybrane zagadnienia prawa bibliotecznego w krajach Unii Europejskiej. W: Biblioteki publiczne przed wejściem Polski do Unii Europejskiej / Jan Gosiewski // Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. – Warszawa, 1999, s. 34-39
  Rec.: Anna Ogonowska // Przegląd Biblioteczny. – 2000, z. 3, s. 199-204

 • Wyciąg z projektu planu pracy. Program dla bibliotek. Komisja Wspólnot Europejskich / Tł. Eugeniusz Ścibor // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 431-436

 • Wydawnictwa informacyjne Wspólnot Europejskich / Małgorzata Wysmułek // Zagadnienia Informacji Naukowej . – 1993, nr 2, s. 87-108

 • Z ABDOS-em po Europie / Hanna Łaskarzewska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2001, nr 3, s. 27-30

 • Z Biblioteką do Unii Europejskiej / Anna Dorota Kamińska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2003, nr 1, s. 6-8

 • Z Biblioteką do Unii Europejskiej / Elżbieta Stefańczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 5, s. 23-24

 • „Z Biblioteką do Unii Europejskiej”. Wystawa z okazji 75-lecia Biblioteki Narodowej / Barbara Szczepańska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 4/2003 (44). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/44/bnue.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Zagrożenia i szanse bibliotek polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej - terra incognita i mity / Anna Ogonowska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 7/2001 (25). - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/ogonowska.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Zautomatyzowana informacja o pracach Parlamentu Europejskiego / Marta Grabowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 325-328

 • Zautomatyzowana informacja Unii Europejskiej w Polsce / Marta Grabowska // Przegląd Biblioteczny. – 1995, z. 3/4, s. 279-282

  Lucyna Jans, Jarosław Komasara, Ewa Mierzejewska

 •     Biuletyn Informacyjny nr Ns1/2004Spis treści
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK