BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 19/2002Spis treści


Bibliografia adnotowanych prac doktorskich zarejestrowanych w  Bibliotece Głównej AE w 2001 r.


Abdel-Maksoud Gomaa Mohamed Mahmoud: Evaluation of successful applied methods for conservation of archaeological leathers and parchment manuscripts [Ocena skuteczności stosowania metod konserwacji archeologicznych skór i pergaminowych manuskryptów]. Cracow: Cracow University of Economics, 2001 .- 217 s.

obrona: 10.07.2001 nadanie stopnia: 10.07.2001

W Egipcie pergaminowe rękopisy i zabytkowe wyroby ze skóry znajdują się w muzeach, starych bibliotekach, magazynach i na terenie wykopalisk. Celem tej pracy była ocena wpływu naturalnego i przyspieszonego starzenia termicznego na niektóre właściwości pergaminu i skór oraz zaproponowanie metody badania i oceny zabiegów konserwacyjnych stosowanych do manuskryptów i zabytkowych wyrobów skórzanych. Praca ta miała również na celu ocenę przydatności preparatów natłuszczających oraz polimerów do polepszania wybranych właściwości sztucznie starzonego pergaminu i skór. Nowe pergaminy i skóry garbowane chromowo i roślinnie zostały przygotowane do badań przez autora. Porównano naturalne i przyspieszone starzenie termiczne pergaminów i skór. Badaniami objęto sześć polimerów i sześć substancji natłuszczających. Do oceny skuteczności zabiegów konserwatorskich zastosowano metodę "indeksów" i "wielomianową". Ponadto zbadano strukturę powierzchni, zmiany barwy, temperaturę skurczu, sorpcję pary wodnej oraz oceniono wytrzymałość próbek na rozciąganie. Na podstawie uzyskanych wyników za najlepsze uznano polimery Paraloid B.67, Plexisol P.550 i alkohol poliwinylowy a najlepszą substancją natłuszczającą był preparat British Museum Leather Dressing z woskiem i bez wosku pszczelego. Również dwa preparaty zaproponowane przez autora dały zadawalające rezultaty.

Andrzejewski Mariusz: Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych. Kraków: AE, 2001 .- 238 s.

obrona: 29.05.2001 nadanie stopnia: 25.06.2001

Celem pracy było wskazanie kierunków modyfikacji zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce. Tak sformułowany cel główny wymagał określenia szeregu celów cząstkowych, które określają zakres pracy, a mianowicie: * określenia istoty, przedmiotu, zakresu i źródeł ujawnianych informacji przez spółki giełdowe, * przedstawienia problematyki ujawniania informacji przez spółki giełdowe w oparciu o rozwiązania stosowane w wybranych krajach świata, * charakterystyki procesu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce, * wyboru najbardziej optymalnego sposobu przedstawienia wyników badań empirycznych i wniosków z nich wynikających, * wskazania kierunków modyfikacji w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce, * zweryfikowania zaproponowanych zmian na przykładzie wybranej polskiej spółki giełdowej.

Bednarski Robert: Model systemu kontroli wewnętrznej w grupach kapitałowych. Kraków: AE, 2001 .- 236 s.

obrona: 20.11.2001 nadanie stopnia: 13.12.2001

Autor podjął próbę określenia podstawy dla metodologii systemów kontroli wewnętrznej w grupach kapitałowych. Tak sformułowany cel główny wymagał określenia szeregu celów cząstkowych, którymi są: przegląd światowej metodologii tworzenia systemów kontroli wewnętrznej, przegląd światowych organizacji i standardów systemów kontroli wewnętrznej, analiza metod szacowania ryzyka stosowanych dla potrzeb systemów kontroli wewnętrznej, analiza metod opracowywania procedur kontrolnych, przegląd podstawowych typów grup kapitałowych, analiza systemów zarządzania grupami kapitałowymi. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania autor wyprowadził następujące hipotezy: 1. Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w holdingu jest pozytywnym czynnikiem efektywnego procesu zarządzania, i osiągania założonych celów organizacji. 2. Centralna pozycja kierownictwa grupy kapitałowej jest warunkiem wdrożenia i efektywności jednolitego SKW dla holdingu. 3. Standaryzacja rachunkowości w grupie kapitałowej jest ważnym czynnikiem wpływającym na koszty SKW oraz możliwości jego efektywnego nadzoru i doskonalenia. 4. Poziom centralizacji procesu decyzyjnego w systemie zarządzania holdingiem ma wpływ na efektywność systemu kontroli wewnętrznej.

Bogacz Tomasz: Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską. Kraków:AE, 2001 .- 378 s.

obrona: 29.10.2001 nadanie stopnia: 15.11.2001

Głównym celem rozprawy jest próba zbadania i określenia konkurencyjności hutnictwa polskiego w aspekcie zbliżającej się integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Szczególny nacisk został położony na zbadanie trendów zachodzących w hutnictwie światowym, pod kątem określenia przewag konkurencyjnych, które w zasadniczy sposób wpłyną na sytuację w branży na początku XXI wieku. Ponadto została poddana ocenie możliwość zastosowania, sprawdzonych już w krajach Unii Europejskiej procedur i doświadczeń, z rozróżnieniem na te, w których konieczne są zmiany w adaptacji do warunków polskich oraz na te, które można kompleksowo zastosować w hutnictwie polskim. Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania i reprezentatywnej bibliografii. Punktem wyjścia w przeprowadzonych przez Autora badaniach była hipoteza, że integracja ze strukturami Unii Europejskiej, zdynamizuje proces dochodzenia do konkurencyjności polskiego hutnictwa, którego finalnym efektem będzie zdolność do konkurowania na otwartym rynku stali.

Bombińska Elżbieta: Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier. Kraków: AE, 2001 .- 346 s.

obrona: 25.06.2001 nadanie stopnia: 25.06.2001

Podstawowym celem poznawczym pracy jest ocena wpływu procesu transformacji systemowej na zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej na przykładzie Polski oraz Czech i Węgier. Badania empiryczne, którymi objęto lata 1990-1999, zostały przeprowadzone w trzech podstawowych grupach miar międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki, do których należą: miary stabilizacji makroekonomicznej, miary wielkości i efektywności wykorzystania czynników wytwórczych oraz miary międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków dotyczących zakresu poprawy konkurencyjności czynnikowej i wynikowej Polski, Czech i Węgier w dekadzie lat 90, umożliwiły określenie podstawowych czynników stymulujących, jak również - czynników opóźniających poprawę zdolności konkurencyjnej tych krajów w dotychczasowym okresie przemian. Ponadto, stały się one podstawą porównania poziomu konkurencyjności badanych krajów oraz oceny dystansu dzielącego je w tym zakresie.

Derlatka Stanisław: Ekobilans w ocenie jakości wyrobów. Kraków: AE, 2001 ,- 158 s.

obrona: 19.12.2001 nadanie stopnia: 19.12.2001

Przedstawienie możliwości wykorzystania ekobilansu nie tylko jako środka oddziaływania umożliwiającego realizację polityki środowiskowej państwa, ale przede wszystkim w skali mikroekonomicznej, jako środka oddziałowywania na jakość produkcji, to cel niniejszej dysertacji. Omówiono kolejno: zastosowanie metod ekobilansowania w odniesieniu do procesu oceny środowiskowych aspektów jakości produktu na przykładzie kawy, charakterystyka środowiskowych aspektów oceny jakości wyrobów, znaczenie ekobilansu w odniesieniu do towaroznawstwa, trendu czystszej produkcji a także jego roli w kształtowaniu polityki środowiskowej państwa, cykl życia wyrobu w normach ISO 9000 i ISO 14000 oraz ich porównanie, projektowanie wyrobów w świetle norm ISO serii 14000, rola ekobilansu w określaniu oddziaływania na środowisko, przykładowy ekobilans jak również bilanse częściowe poszczególnych zakresów cyklu życia na przykładzie kawy, przedstawienie scenariuszy LCA w ocenie jakości kawy.

Dziewiątkowski Andrzej: Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych. Kraków: AE, 2000 .- 220 s. Załącznik: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF. Scenariusz podstawowy

obrona: 19.06.2001 nadanie stopnia: 25.06.2001

Ogólnie mówiąc system controllingu w przedsiębiorstwie przemysłowym obejmuje: controlling w programowaniu procesu produkcji, kontrolę zapasów materiałowych, controlling w inwestycjach i w marketingu. Niepaństwowe szkolnictwo wyższe również potrzebuje nowoczesnych narzędzi zarządzania. Praca prezentuje metodykę i narzędzia controllingu, które będą zastosowane w niepaństwowej szkole wyższej, nie w przedsiębiorstwie. Jest ona podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy obejmuje rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce i finanse uniwersytetów. Rozdział drugi zawiera analize controllingu w procesie zarządzania. Trzeci rozdział zawiera niektóre ważniejsze narzędzia controllingu finansowego. Strategia i plaanalizęju Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie opisany jest w rozdziale czwartym. Ostatni rozdział przedstawia nowoczesne narzędzia controllingu i wykorzystanie ich w zarządzaniu Wyższą Szkołą Zarządzania w Częstochowie.

Fudaliński Janusz: Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego. Kraków: AE, 2001 .- 374 s. + 16 nlb.

obrona: 05.07.2001 nadanie stopnia: 06.07.2001

Przedmiotem rozprawy doktorskiej było ukazanie znaczenia analiz branżowych oraz diagnozy fazy cyklu życia sektora w procesie zarządzania strategicznego. Poszczególne fazy cyklu życia sektora wymagają stosowania zróżnicowanych mechanizmów i strategii gwarantujących firmie sukces. Podczas przechodzenia przez kolejne etapy cyklu życia sektora ulega modyfikacji strategia przedsiębiorstwa, która musi być dostosowana do nowych warunków rynkowych. Analiza rynkowego cyklu życia sektora i jej efekt, w postaci opracowania skutecznej strategii, wydaje się być kluczem do sukcesu i rozwoju firmy. I ten element stał się podstawą rozważań zawartych w pracy.

Jonas Agata: Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce. Studium marketingowe. Kraków: AE, 2000 .- 273 s.

obrona: 14.03.2001 nadanie stopnia: 15.03.2001

Podstawowym celem pracy jest analiza istoty i mechanizmów konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych oraz identyfikacja strategii podejmowanych przez banki w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W szczególności rozważania zawarte w pracy zmierzają do odpowiedzi na następujące pytania: ˇ Jaki jest poziom konkurencji w sektorze bankowym w Polsce? ˇ Jakie są potencjalne i faktyczne źródła prowadzące do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez banki? ˇ Jakie strategie konkurencji stosują banki oraz w oparciu o jakie przesłanki są one tworzone? ˇ Jakie jest miejsce i znaczenie marketingu oraz jego instrumentów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przez banki? Praca ma charakter rozprawy teoretyczno - empirycznej. Opiera się na krajowej i zagranicznej literaturze z zakresu bankowości, marketingu teorii usług, zarządzania i konkurencji oraz wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród banków i ich klientów (indywidualnych i instytucjonalnych).

Kajrunajtys Danuta: Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji. Kraków: AE, 2001 .- 206 s. Załącznik: Skeleton - prezentacja koncepcji zamieszczonej w pracy doktorskiej: Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji [dyskietka]

obrona: 09.07.2001 nadanie stopnia: 09.07.2001

Podstawowym celem poznawczym pracy jest ocena wpływu procesu transformacji systemowej na zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej na przykładzie Polski oraz Czech i Węgier. Badania empiryczne, którymi objęto lata 1990-1999, zostały przeprowadzone w trzech podstawowych grupach miar międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki, do których należą: miary stabilizacji makroekonomicznej, miary wielkości i efektywności wykorzystania czynników wytwórczych oraz miary międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków dotyczących zakresu poprawy konkurencyjności czynnikowej i wynikowej Polski, Czech i Węgier w dekadzie lat 90, umożliwiły określenie podstawowych czynników stymulujących, jak również - czynników opóźniających poprawę zdolności konkurencyjnej tych krajów w dotychczasowym okresie przemian. Ponadto, stały się one podstawą porównania poziomu konkurencyjności badanych krajów oraz oceny dystansu dzielącego je w tym zakresie.

Kaszuba-Perz Adriana: Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Południowo-Wschodniej. Kraków: AE, 2001 .- 206 s. + 8 nlb.

obrona: 09.07.2001 nadanie stopnia: 09.07.2001

Rozpoczynając badania przyjęto założenie, że istnienie małych i średnich przedsiębiorstw jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju gospodarki. Jednakże w gospodarce polskiej istnieją liczne bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, występujące zarówno w sferze realnej jak również w sferze regulacji. Warunkiem rozwoju tego sektora w głównej mierze są: stabilna polityka gospodarcza, sprawnie funkcjonujący system informacji gospodarczej, rozwinięta infrastruktura gospodarcza, dostosowana do potrzeb MSP strategia kredytowa banków, sprawne planowanie ekonomiczne i możliwości poszerzenia działalności gospodarczej. W świetle tych założeń podstawowym celem pracy było zatem zidentyfikowanie barier oraz wskazanie warunków ich przezwyciężania. W ramach tak określonego celu głównego wyodrębniono następujące cele cząstkowe: 1. określenie sytuacji i dynamiki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki w Polsce i w regionie południowo-wschodniej Polski, 2. określenie przesłanek kształtowania się drobnej przedsiębiorczości w Polsce i w regionie Polski południowo-wschodniej, 3. identyfikacja barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w badanym regionie, 4. określenie niezbędnych uwarunkowań dla prawidłowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce południowo-wschodniej.

Koreleski Dariusz: Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską. Kraków: AE, 2001 .- 204 s.

obrona: 22.10.2001 nadanie stopnia: 22.10.2001

Istotą pracy było zidentyfikowanie wiejskiej przestrzeni problemowej województwa małopolskiego, a następnie wskazanie podstawowych kierunków sanacji, służących poprawie niekorzystnego status quo na terenach opóźnionych w rozwoju. W pracy wyróżniono gminy poliproblemowe I, II i III stopnia, biproblemowe i monoproblemowe oraz tzw. gminy quasi-problemowe: bi- i monoproblemowe. W ramach przeprowadzonych badań, w województwie małopolskim wyróżniono 5 kategorii oraz 19 typów obszarów problemowych. Z ogółu 166 gmin badanych (wiejskich i miejsko-wiejskich), wyszczególniono 67 gmin problemowych oraz 84 gminy quasi-problemowe. W celu polepszenia jakości życia mieszkańców wyszczególnionych obszarów, opracowano 6 modeli działań sanacyjnych, obejmujących podstawowe procedury poprawy: struktury demograficznej, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej, sytuacji ogólnoekonomicznej, organizacji i struktury rolnictwa oraz stanu i ochrony środowiska, gdzie wskazano również na dostępność zewnętrznych środków finansowych (fundusze UE, środki Banku Światowego).

Major Michał: Mikroekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania jakością. Kraków: AE, 2001 .- 199 s. + aneks 61 s.

obrona: 18.06.2001 nadanie stopnia: 21.06.2001

Przedmiotem rozprawy są wybrane, mikroekonomiczne i marketingowe, problemy zarządzania jakością. Pierwszym celem dysertacji była modyfikacja modelu rynkowych uwarunkowań poziomu jakości produktu. Model ten pozwala rozważać szereg problemów w zakresie zarządzania jakością operując takimi pojęciami jak: poziom marketingowej jakości produktu, rozkład ograniczeń budżetowych w rozważanym segmencie rynku, żądana cena, jakość i cena konkurencyjnych produktów substytucyjnych. Modyfikacja modelu polegała na usunięciu ograniczających założeń modelu pierwotnego polegających na: braku możności rezygnacji z zakupu, braku możności przekraczania barier ograniczeń budżetowych. Do modelu zostały wprowadzone również progi postrzegalności różnic cenowych. Drugim celem była modyfikacja procedury kosztowej racjonalizacji systemów operacyjnego sterowania jakością. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na problem kosztów jakości podczas projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością. Zwrócono przy tym uwagę na problem badania rentowności systemów oraz ich racjonalizacji.

Nesterak Janusz: System oceny ośrodków odpowiedzialności za wyniki w controllingu operacyjnym. Kraków: AE, 2001 .- 334 s.

obrona: 15.11.2001 nadanie stopnia: 15.11.2001

Głównym celem rozprawy było opracowanie kryteriów oraz metod oceny centrów odpowiedzialności w systemie controllingu operacyjnego. Realizacji tak postawionego celu posłużyły cele cząstkowe takie jak: określenie celowości wdrożenia rozwiązań controllingu, ustalenie kryteriów wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności za wyniki, określenie bazy informacyjnej, na podstawie, której można zbudować właściwy system mierników, określenie kryteriów doboru mierników oceny centrów odpowiedzialności, stworzenie jednolitego, spójnego systemu mierników oceny efektywności funkcjonowania ośrodków, weryfikacja modelowego systemu oceny w praktyce podmiotów gospodarczych. Realizacja celu głównego i celów cząstkowych prowadzi do weryfikacji hipotezy wyrażonej stwierdzeniem: wdrożenie spójnego systemu ocen ośrodków odpowiedzialności pobudza kadrę menedżerską do podejmowania przedsięwzięć zmierzających do poprawy sprawności i efektywności funkcjonowania tych ośrodków i powiązania ich efektów z systemem motywacyjnym. Całość zagadnień przedstawionych w pracy została zawarta w sześciu rozdziałach, w trzech wyraźnie rysujących się częściach pracy. W części pierwszej obejmującej dwa pierwsze rozdziały, wprowadza się czytelnika w podstawy controllingowej koncepcji zarządzania. W części drugiej pracy określone zostały metodologiczne podstawy budowy spójnego systemu ocen ośrodków odpowiedzialności. Ostatnia trzecia część pracy to weryfikacja przygotowanych rozwiązań w obszarze systemu ocen w firmach. Dla potrzeb realizacji celu pracy przeprowadzone zostały badania w kilku firmach, w pracy zaprezentowano wynik trzech z nich, w których proces wdrożenia controllingu był najbardziej zaawansowany i pozwalał na weryfikację postawionej hipotezy. W podsumowaniu zawarte zostały wnioski, które są wynikiem badań literaturowych i empirycznych.

Niemczyk Agata: Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998). Kraków: AE, 2000 .-253 s.

obrona: 22.02.2001 nadanie stopnia: 15.03.2001

Praca doktorska jest obszerną monografią zmian konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce, które miały miejsce po roku 1989. Celem jej jest diagnoza poziomu i struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych, na tle zmieniających się czynników kształtujących tę konsumpcję na przestrzeni lat 1989-1998. W pracy pokazano przemiany jakie dokonały się w spożyciu artykułów żywnościowych, dóbr i usług nieżywnościowych oraz w wyposażeniu gospodarstw domowych w najważniejsze przedmioty trwałego użytkowania. Zwrócono przy tym uwagę, że przeobrażenia jakie dokonały się w tym zakresie były skorelowane ze zmianami czynników kształtujących konsumpcję tych jednostek, jak np. dochody. W celu pogłębienia diagnozy sytuacji w konsumpcji zbadano także społeczno-zawodowe zróżnicowanie między gospodarstwami domowymi. Dopełnieniem przemian w konsumpcji gospodarstw domowych stał się również przekrój przestrzenny. Oceniając poziom i strukturę konsumpcji w rozpatrywanym okresie przyjęto obiektywne jak i subiektywne mierniki, przez co ocena spożycia stała się kompleksowa i uwzględniająca różne, ważne aspekty.

Piontek Barbara: Koncepcja rozwoju zrównoważonego ekologicznie w procesie transformacji w Polsce. Kraków: AE, 2000 .- 303 s.

obrona: 12.03.2001 nadanie stopnia: 02.04.2001

W pracy przyjęto dwa podstawowe cele badawcze: skonstruowanie teoretycznego modelu rozwoju ekologicznie zrównoważonego i trwałego, oraz ocena polskich reform restrukturyzacyjnych i ustrojowych z punktu ich zgodności z modelem. Rezultatem przeprowadzonych badań jest stworzenie podstaw i przesłanek dla wdrożenia konstytucyjnej zasady rozwoju zrównoważonego i trwałego (art. 5 i 74 Konstytucji RP). Praca posiada wymiar teoretyczny i praktyczny. W obszarze teoretycznym przeprowadzono studium literatury, analizę cech rozwoju zrównoważonego i trwałego w oparciu o podstawowe dokumenty światowe i rozwiązania prawne, dokonano oceny definicji dostępnych w piśmiennictwie naukowym, zanalizowano mierniki rozwoju zrównoważonego w ujęciu statycznym oraz wskazano na przesłanki weryfikacji sprawozdawczości o składowe rozwoju zrównoważonego i trwałego. W obszarze praktycznym przeprowadzono analizę koncepcji restrukturyzacyjnych w wybranych sektorach gospodarczych (górnictwo i hutnictwo) oraz w przemianach ustrojowych w Polsce w latach 1990-2000. O wyborze sektorów przemysłowych zadecydowało ich znaczenie dla gospodarowania kapitałami: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.

Plichta Jarosław: Segmentacja rynku ubezpieczeń na życie jako czynnik przewagi konkurencyjnej firm ubezpieczeniowych w Polsce. Kraków: AE, 2001 .- 294 s.

obrona: 22.10.2001 nadanie stopnia: 15.11.2001

Praca jest syntezą zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu i ubezpieczeń. W pracy omówiono problem przewag konkurencyjnych na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w kontekście rosnącej konkurencji na tym rynku. Dokonano syntezy wiedzy i oglądów na temat przewag konkurencyjnych we współczesnej gospodarce. Wśród czynników przewagi konkurencyjnej autor wymienia jako główny czynnik, segmentację rynku. Stanowi ona punkt wyjścia w budowaniu strategii - głównie marketingowych - firm ubezpieczeniowych i jest jednym z głównych narzędzi w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej na tym rynku. W tym kontekście omówiono szereg czynników makro- i mikroekonomicznych, mających wpływ na decyzje strategiczne i warunkujące osiąganie przewagi konkurencyjnej. Dokonano analizy sektorowej w oparciu o koncepcję "5 sił" M.E. Portera. Wskazano również na możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przetwarzania danych i komunikacji, w tym internetu, w analizach segmentacyjnych i możliwościach, jakie dają w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce.

Pradel Marcus: Lernorientiertes Kommunikationsmanagement. Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland. Kraków: AE, 2000 .- 322 s.

obrona: 22.01.2001 nadanie stopnia: 22.041.2001

Podstawą pracy była idea zaprojektowania pragmatycznego modelu zarządzania komunikacją, który uwzględniałby zarówno ogólny rozwój zarządzania jak i uczenie rozumiane wieloaspektowo. Model może zostać zastosowany zarówno jako uniwersalne narzędzie planowania strategicznego jak i w ramach specjalistycznego zarządzania projektowego w celu realizacji poszczególnych działań komunikacyjnych. Posiada zatem charakter strategiczno - operacyjny i może zostać zastosowany zarówno w sferze narodowej jak i międzynarodowej.

Put Dariusz: Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia. Kraków: AE, 2001 .- 227 s.

obrona: 20.06.2001 nadanie stopnia: 21.06.2001

Głównym celem pracy jest próba znalezienia istotnych czynników wpływających na poziom życia w Polsce w latach 1989-1998. Dokonano podziału wskaźników społecznych na dwa zbiory: wskaźniki i czynniki poziomu życia. Pierwszy posłużył do wyznaczenia poziomu życia. Spośród drugiego starano się znaleźć czynniki istotnie wpływające na poziom życia. W badaniu wykorzystano metody statystyczne i ekonometryczne: analizę wielowymiarową, różne postacie modeli ekonometrycznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki szczegółowe i uzupełniono o analizę syntetyczną. Przeprowadzono badanie w zakresie przestrzennym, w prze-kroju 49 województw. W ujęciu tym dokonano oceny stopnia zróżnicowania poziomu życia oraz rozwoju społeczno-gos-podarczego. W analizie dyna-micznej jako obiekt badania przyjęto ludność w Polsce. Starano się wyróżnić podokresy podobne pod względem dynamiki poziomu życia i rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzono analizę ekonometryczną zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym.
Rogoda Bogdan: Decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w okresie transformacji systemowej w Polsce. Kraków: AE, 2001 .- 313 s.

obrona: 23.04.2001 nadanie stopnia: 23.04.2001

Celem pracy jest określenie przedmiotu i zakresu decyzji cenowych sektora MSP czyli rozwiązań strategicznych i taktycznych oraz metod stosowanych w procesie podejmowania decyzji cenowych przez małe i średnie firmy polskie a następnie porównanie ich z teoretycznymi modelami opracowanymi w Polsce i na świecie. W toku badań zostały sprawdzone następujące hipotezy: różnicowanie cen stanowi podstawowy sposób adaptacji przedsiębiorstw do sytuacji rynkowej; stosowane metody ustalania cen nie są wystarczające dla prowadzenia planowego gospodarowania. Badania przeprowadzono na próbie 56 przedsiębiorstw zatrudniających do 250 pracowników. W ich wyniku ustalono, że różnicowanie cen stosuje 95% małych i średnich firm. Metody analizy kosztów i popytu nie dają większości firm wystarczających informacji do kształtowania cen, które pozwalałoby na długookresowe planowanie. Stąd drugą hipotezę można uznać za potwierdzoną częściowo, gdyż niektóre firmy mogą uzyskać zadowalające wyniki realizacji planów krótkookresowych, jeśli nie odbiegają one w znacznym stopniu od celów realizowanych dotychczas.

Schmitz Jurgen: Verwendbarkeit von Benchmarking zur Verbesserung von Prozessen in Organisationen [Zastosowanie benchmarkingu do doskonalenia procesów organizacyjnych]. Kraków: AE, 2000 .- 189 s. , nlb 13

obrona: 19.02.2001 nadanie stopnia: 29.02.2001

Identyfikacja, ocena i porównanie procesów organizacyjnych w organizacjach w celu poprawy jej sprawności i skuteczności. Opracowanie metodyki i weryfikacja w ramach badań empirycznych na przykładzie przedsiębiorstw sektora nieruchomości.

Schmitz Ralf: Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengangen als eine innovative und effective Bildungsform der Zukunft. Kraków: AE, 2000 .- 281 s.

obrona: 13.07.2001 nadanie stopnia: 13.07.2001

Celem pracy było opracowanie ogólnego modelu systemu nauczania na odległość dostosowanego do specyfiki funkcjonowania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Model ten został zaprojektowany na podstawie wieloaspektowej analizy dotychczas rozwiniętych na świecie rozwiązań w zakresie nauczania na odległość.

Stal Janusz: Sieci neuronowe w segmentacji rynku. Kraków: AE, 2001 .- 230 s.

obrona: 20.06.2001 nadanie stopnia: 21.06.2001

Segmentacja rynku jest to proces jego podziału na jednorodne grupy nabywców, w celu skierowania do nich oddzielnych produktów. Podział ten może być przeprowadzony przy użyciu klasycznych metod statystycznych lub stosując podejście neuronowe. Dysertacja traktuje o sieciach neuronowych, które są często przedstawiane jako nowe i odmienne podejście w stosunku do modelowania przy użyciu metod klasycznych. Dysertacja ta zawiera zarówno przeprowadzone badania symulacyjne, jak i empiryczne, w których dla celów grupowania zastosowano uczone bez nadzoru, samoorganizujące się mapy cech Kohonena (SOM). W badaniach symulacyjnych jako dane wykorzystano liczby uzyskane przy pomocy generatora liczb pseudolosowych, podczas gdy w badaniach empirycznych użyto danych ankietowych dotyczących jednego z przedsiębiorstw transportu publicznego. Dla prezentacji wyników (rezultatów klasyfikacji) użyto metody Umatrix, umożliwiającej wizualizację wielowymiarowej przestrzeni danych.

Syre Michael: Die Bedeutung zukunftiger Intranets als Basis umfassender Groupware-Systeme, dargestellt am Beispiel eines Informationsystems im Hochschulmanagement fur polnische und deutsche Hochschule. Kraków: AE, 2001 .- 175 s.

obrona: 12.07.2001 nadanie stopnia: 12.07.2001

Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości zastosowania intranetu do wspomagania pracy grupowej w ramach szkoły wyższej. W związku z tym dokonano klasyfikacji podstawowych procesów uczelnianych i dla każdego z nich opracowano przykładowe rozwiązania intranetowe.

Świetla Katarzyna: Kontrola stosowania cen transferowych (na przykładzie Polski). Kraków: AE, 2000 .- 234 s.

obrona: 08.01.2001 nadanie stopnia: 22.01.2001

W ostatnich latach polityka prowadzona przez przedsiębiorstwa w zakresie cen transferowych stała się znacznie bardziej agresywna. Polska włączając się w globalną gospodarkę narażona jest w dużym stopniu na negatywne skutki tzw. Globalnej gry podatkowej, w której uczestniczą oddziały korporacji międzynarodowych działające w Polsce. Kraj nasz należąc do OECD korzysta z dorobku tej organizacji dotyczącego tworzenia regulacji prawnych, które mogą być wykorzystane przez kraje członkowskie w ograniczaniu negatywnych skutków stosowania cen transferowych wynikających z przerzucania dochodów i kosztów między różnymi krajami. Celem pracy jest ustalenie możliwości i ograniczenia w procesie kontroli stosowania cen transferowych w Polsce. Za stosowne uznano w pracy scharakteryzowanie ogólnej definicji cen transferowych, przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ogólnie stosowanych metod wyceny cen transferowych, co pozwoliło na stworzenie modelu kontroli zgodności cen transferowych z zasadą arm's length. Opracowanie bazuje w znacznej mierze na analizie przypadków, które pokazują sposoby zastosowania i kontroli cen transferowych.

Tytańska Małgorzata: Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry w organizacjach gospodarczych. Kraków:AE, 2001 .- 360 s. + Aneks

obrona: 12.10.2001 nadanie stopnia: 18.10.2001

Celem głównym pracy było opracowanie metodyki budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania w podmiotach gospodarczych ze szczególnym określeniem uwarunkowań merytorycznych i metodologicznych, jakie należy spełnić, aby zwiększyć skuteczność tego systemu. Przedstawiono proces diagnozy systemu wynagradzania. Ponadto zasadniczą uwagę zwrócono na ustalenie kierunków analizy oraz sformułowanie kryteriów oceny skuteczności systemu wynagradzania, dokonano również identyfikacji uwarunkowań budowy systemów wynagradzania. Głównym celem opracowanej metodyki jest wzmocnienie motywacyjnego oddziaływania płac na postawy i zachowania kadry kierowniczej wobec realizowanych zadań, przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy w trakcie projektowania systemów wynagradzania. Dokonano także weryfikacji opracowanej metodyki budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania w oparciu o własne badania empiryczne. Badania prowadzono posługując się metodą kwestionariuszową (ankietą), którą wypełniło 131 kierowników średniego szczebla zarządzania z 89 przedsiębiorstw oraz metodą analizy przypadku, przeprowadzoną w trzech przedsiębiorstwach produkcyjno - usługowych.

Wasiluk Anna: Analiza innowacyjności w sektorze mleczarskim województwa podlaskiego. Kraków: AE, 2001 .- 231 s.

obrona: 13.11.2001 nadanie stopnia: 19.11.2001

Głównym celem rozprawy było poznanie innowacyjnych uwarunkowań rozwoju sektora przetwórstwa mleka i wyrobu serów na terenie województwa podlaskiego oraz próba określenia możliwości dalszego rozwoju tych przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Cele szczegółowe rozprawy to: analiza tendencji panujących na rynku mleka w Polsce i UE; określenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce i województwie podlaskim; określenie struktury wprowadzonych innowacji; określenie źródeł idei innowacji; obszary barier działalności innowacyjnej; identyfikacja stosowanych innowacyjnych strategii rozwoju; główne kierunki pomocy oczekiwanej przez przedsiębiorstwa sektora mleczarskiego; określenie kierunków rozwoju badanych przedsiębiorstw.

Witkowski Jacek: Uwarunkowania oraz kierunki restrukturyzacji przemysłu w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie regionu świętokrzyskiego. Kraków: AE, 2001 .- 213 s.

Obrona: 02.04.2001 nadanie stopnia: 02.04.2001

Za cel pracy uznano zdefiniowanie polityki przemysłowej państwa wspomagającej restrukturyzację przemysłu w warunkach gospodarki rynkowej na tle rozwiązań stosowanych od wielu lat w krajach zachodnich. W rezultacie pojawił się postulat daleko idącej korekty tej polityki w Polsce w kierunku silniejszego zaangażowania centrum w sferę rzeczową. Drugim celem było zbadanie uwarunkowań oraz przebiegu restrukturyzacji przemysłu w regionie świętokrzyskim w latach 90-tych. Analiza zmian strukturalnych objęła trzy przekroje tj. branżowy (badanie zmian w strukturze produkcji sprzedanej i zatrudnienia wg EKD, próba wyboru branż preferowanych i nie preferowanych na podstawie wybranych wskaźników, własnościowy (m. in. analiza skali prywatyzacji kapitałowej i bezpośredniej) i technologiczny (badanie dynamiki oraz struktury nakładów na innowacje, analiza liczby wdrażanych nowoczesnych rozwiązań, propozycja posunięć mogących przynieść wzrost innowacyjności produkcji). We wszystkich badanych przekrojach restrukturyzacja przemysłu przebiegała w wolnym tempie i nie przyczyniła się do znaczącego przekształcenia struktury przemysłowej.

Wojas Maria: Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego. Kraków: AE, 2001 .- 336 s. + Aneks

obrona: 10.12.2001 nadanie stopnia: 10.12.2001

Jako podstawowy cel pracy przyjęto przedstawienie ewolucji polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej oraz podjęto próbę określenia na tym tle pożądanych zmian w tej polityce, przy uwzględnieniu doświadczeń innych krajów oraz możliwości, jakie stwarza w tym zakresie znowelizowana ustawa o rachunkowości. W rozdziale I skoncentrowano się na przedstawieniu istoty, celu, przedmiotu i zakresu polityki rachunkowości, a także omówiono podstawowe przesłanki wyboru zasad rachunkowości przez pojedyncze przedsiębiorstwo. W rozdziale II szczególną uwagę poświęcono istocie i celowi tworzenia rezerw, miejscu rezerw w prawidłowej wycenie majątku i zobowiązań oraz roli rezerw w aktywnym zarządzaniu ryzykiem gospodarczym. Rozdział III zawiera podstawowe kryteria klasyfikacji rezerw, rozważania dotyczące metod pomiaru rezerw oraz ich ujawniania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Wyniki badań dotyczące tworzenia rezerw przez polskie przedsiębiorstwa w latach 1992 - 1999 przedstawiono w rozdziale czwartym. W rozdziale V zaprezentowano przesłanki pożądanych zmian w polityce rachunkowości polskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia rezerw. W zamieszczonym w pracy aneksie I zamieszczono przetworzone dane empiryczne a w aneksie II - dane źródłowe.

Wojnar Jolanta: Ocena czynników kształtujących jakość mięsa wołowego. Kraków: AE, 2001 .- 132 s.

obrona: 18.04.2001 nadanie stopnia: 18.04.2001

Przedmiotem prowadzonych badań była ocena wpływu podstawowych czynników kształtujących wartość rzeźną bydła i jakość mięsa wołowego. W badaniach uwzględniono następujące czynniki: wiek, płeć, rasę, masę żywca i okres żywienia. Materiał doświadczalny stanowiło 155 sztuk buhajów i 155 sztuk jałówek trzech podstawowych ras: czarno -białej, polskiej czerwonej i simentalskiej. W pracy wyznaczono równania regresji wielokrotnej na podstawie których można z dużą dokładnością oszacować masę podstawowych wyrębów półtuszy i właściwości fizykochemiczne mięsa wołowego. Zmiennymi niezależnymi w wyznaczonych równaniach regresji były cechy, których pomiary są łatwe do pobrania i nie obniżają wartości przerobowej i handlowej tuszy. Pokazano również przykład zastosowania do badań mięsoznawczych modelu regresji zerojedynkowej pozwalającej uwzględnić wpływ zmiennej jakościowej.

Lucyna Janas

    Biuletyn Informacyjny nr 19/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK