BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy wybór najnowszych książek zakupionych do zbiorów Biblioteki Głównej w II półroczu 2004 roku.


Tanty Mieczysław : Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne.
Warszawa : Wydaw. „Książka i Wiedza”, 2003. – 418 s.
ISBN 83-05-13311-7

Autor jest jednym z czołowych bałkanistów polskich. Zajmuje się przede wszystkim dziejami Bałkanów w XIX i XX wieku.
Jego obecna publikacja jest pierwszą syntezą dziejów politycznych Bałkanów w dwudziestym wieku. Napisana została w oparciu o dorobek historiografii polskiej i obcej.
Autor rozważa dzieje Bałkanów pod kątem zachodzących tam procesów, wśród których na czoło wybijają się ruchy narodowe, walka o własne państwa i ich granice, panujące w nich rządy oraz wewnątrzbałkańskie powiązania integracyjne i dezintegracyjne.
Kuroń Jacek : Rzeczpospolita dla moich wnuków.
Warszawa : Wydaw. Rosner i Wspólnicy , 2004. – 135 s.
ISBN 83-89217-60-0

Ostatnia książka napisana przez Jacka Kuronia, historyka, działacza społecznego, polityka.
Publikacja ta miała być jego politycznym testamentem. Miał jej wyraźną koncepcję, cały czas czuwał nad jej kształtem i całość - poza ostatnim rozdziałem – autoryzował. Na okładce i wewnątrz książki znajdują się ostatnie zdjęcia Jacka Kuronia wykonane na kilka tygodni przed jego śmiercią.
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce. Red. Ryszard Borowiecki.
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. – 118 s.
ISBN 83-89355-47-7

Książka została napisana przez interdyscyplinarny zespół naukowców i fachowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce.
Autorzy pokazują, jakie szanse i wyzwania pojawiły się przed sektorem kultury w Polsce po 1 maja 2004 roku, kiedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Omówiono zarówno rozwiązania legislacyjne i organizacyjne w tym sektorze, jak i sposoby finansowania przedsięwzięć kulturalnych, politykę kulturalną w kraju i za granicą. Publikacja może być źródłem wiedzy dla osób związanych z zarządzaniem kulturą.
Bankowość elektroniczna. Red. Andrzej Gospodarowicz.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. – 192 s.
ISBN 83-208-1541-X

Książka adresowana jest do studentów kierunku finanse i bankowość. Jej celem jest ukazanie istotnych problemów funkcjonowania bankowości elektronicznej w Polsce. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono m.in. czynniki które wpłynęły na powstanie i rozwój bankowości elektronicznej, jej ewolucję, rozwiązania organizacyjne związane z wprowadzeniem tego rodzaju usługi. Omówiono problemy bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, ważniejsze zagrożenia i problemy współczesnej kryptografii. Ukazano także sytuację na rynku usług w kraju i za granicą. Dużo uwagi poświęcono realizacji płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej oraz trendom rozwojowym.
Urbaniak Maciej : Zarządzanie jakością : teoria i praktyka.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2004. – 391 s.
ISBN 83-7251-469-0

W publikacji przedstawiono w kompleksowym ujęciu najnowsze zagadnienia z zakresu problematyki związanej z zarządzaniem jakością: wymagania jakościowe na rynku Unii Europejskiej (np. dyrektywy nowego podejścia dotyczące uzyskania znaku CE, dyrektywy związane z zarządzaniem środowiskowym EMAS itp.), auditowanie systemów zarządzania, praktyczne wykorzystanie technik i metod zarządzania jakością, akredytacje laboratoriów badawczych oraz wprowadzenie koncepcji TQM. Wszystkie przedstawione w monografii zagadnienia poparte są licznymi przykładami zarówno przedsiębiorstw polskich, jak i zagranicznych.
Berliński Lechosław, Penc-Pietrzak Ilona : Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa : konstrukcja i technologia.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004. – 336 s.
ISBN 83-7251-455-0

Praca została poświęcona problematyce zarządzania strategicznego. Ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, napisano ją bowiem w oparciu o badania empiryczne, obszerne studia literatury przedmiotu oraz publikacje autorów.
Celem książki jest w dużym stopniu nowe zaprezentowanie koncepcji strategii, konstrukcji jej modeli i technologii jej budowy dla potrzeb zarządzania w kolejnych fazach cyklu.
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i nauczycieli akademickich wydziałów zarządzania oraz praktyków menedżerów.
Muszalski Wojciech : Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 250 s.
ISBN 83-01-14220-0

Autor publikacji specjalizuje się w prawie pracy oraz polityce społecznej i jest pracownikiem na Wydziale Zarządzania UW. Książka jest podstawowym podręcznikiem do przedmiotu „Ubezpieczenia społeczne” na kierunkach zarządzanie i marketing oraz wszystkich tych, gdzie poruszana jest tematyka ubezpieczeniowa. W pracy omówiono aktualny stan prawny, pokazano zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie, w połączeniu z potrzebami gospodarki i polityką społeczną państwa, podano dużą liczbę przykładów, dołączono rozbudowany indeks i bogatą bibliografię. Zamieszczono także tablice chronologiczne rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.
Rachunek wyników. Red. Edward Nowak.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004. – 287 s.
ISBN 83-7251-463-1

Publikacja napisana pod redakcją naukową Edwarda Nowaka stanowi nie tylko podręcznik dla studentów i osób podnoszących swoje kwalifikacje, jest także specjalistycznym poradnikiem dla tych którzy zajmują się pomiarem i prezentacją wyniku finansowego osiąganego przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą.


Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK