BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści


Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy wybór najnowszych książek zakupionych do zbiorów Biblioteki Głównej w miesiącach styczeń-marzec 2004 roku.


Piercy Nigel : Marketing : strategiczna reorientacja firmy.
Warszawa : Wydaw. FELBERG SJA, 2003. – 544 s.
ISBN 83-88667-24-6

Doktor Nigel Piercy wykłada marketing i zarządzanie strategiczne w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Walijskim w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Książka powstała w wyniku wielu rozmów, konsultacji i badań prowadzonych wśród menedżerów brytyjskich. Pozwoliło to Autorowi na identyfikację głównych problemów pojawiających się w codziennym życiu menedżerów marketingu i przedstawienie dużej liczby przykładów występujących w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Ten ważny dla praktyków gospodarczych aspekt stanowi ważny walor książki Piercy’ego.
Bożyk Paweł : Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna.
Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. – 273 s.
ISBN 83-208-1505-3

Zagraniczna polityka ekonomiczna jest pojęciem nowym, obejmującym oddziaływanie państwa nie tylko na przepływ towarów, lecz także czynników produkcji. Jej protoplastą była polityka handlu zagranicznego. Niniejsza książka jest pierwszą, nie tylko w literaturze polskiej lecz i zagranicznej, próbą odpowiedzi na pytanie, jakie prawa i zasady determinują zagraniczną i międzynarodową politykę ekonomiczną.
Nasiłowski Mieczysław : Zarys historii myśli ekonomicznej (od XVIII do końca XX wieku).
Warszawa : Wydaw. Key Text, 2003. – 186 s.
ISBN 83-87251-76-3

Publikowane przez prof. dr hab. Mieczysława Nasiłowskiego w ostatnich latach podręczniki m.in. System rynkowy : podstawy mikro i makroekonomii (ostatnie wyd. w 2000 r.) cechowały się dużą zwięzłością i przystępnością w prezentowaniu trudnych problemów i koncepcji teoretycznych. Najnowsza książka w przystępny sposób przedstawia historię myśli ekonomicznej. Mimo pewnych uproszczeń Czytelnik otrzymał syntetyczne ujęcie dorobku głównych szkół i nurtów w ekonomii od jej narodzin aż po czasy najnowsze.
Alejziak Wiesław, Marciniec Tomasz : Międzynarodowe organizacje turystyczne.
Kraków : „Albis”, 2003. – 421 s.
ISBN 83-906452-3-8

W polskiej literaturze turystycznej brak było dotąd opracowań, które w sposób kompleksowy podejmowałyby problematykę działalności międzynarodowych organizacji turystycznych. Głównym celem tej książki jest identyfikacja najważniejszych organizacji międzynarodowych mających wpływ na funkcjonowanie rynku turystycznego, analiza celów i zakresu ich działalności. Publikacja zawiera aneks w którym zamieszczono dane adresowe (adres pocztowy, e-mail, strony www.), pełny tekst „Światowego Kodeksu Etyki i Turystyki” opracowany przez Światową Organizację Turystyki oraz „Praktyczny Kodeks Postępowania dotyczący stosunków pomiędzy hotelami i biurami podróży”.
Prawo Internetu. Red. Paweł Podrecki.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. – 534 s.
ISBN 83-7334-262-1

W publikacji omówione zostały aspekty prawne funkcjonowania sieci teleinformatycznych, w szczególności przepisy związane z nowymi technologiami. Są to zagadnienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, baz danych, podpisu elektronicznego i prawa komputerowego. Autorzy uwzględnili także doktryny, praktyki i orzecznictwo prawa Unii Europejskiej.
Griffin Ricky W.  : Podstawy zarządzania organizacjami.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 801 s.
ISBN 83-01-1408-6

Nowe, zmienione i uaktualnione wydanie znanego przez wykładowców i studentów podręcznika przygotowującego do kariery w biznesie. W stosunku do poprzedniego wydania szerzej omówiono najnowsze tendencje w zarządzaniu, przedstawiono większą liczbę przykładów, opisano przypadki dotyczące małych firm i organizacji non-profit.
Administracja publiczna. Red. nauk. Jerzy Hausner.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 289 s.
ISBN 83-01-13901-3

Administracja publiczna, która była tradycyjnie uprawiana jako uniwersytecka dyscyplina prawnicza, obecnie staje się dziedziną ważną i rozwijaną na uczelniach ekonomicznych. Podręcznik ten powstał z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie administracji publicznej naucza się od połowy lat 90-tych. W przygotowaniu książki wziął udział zespół przedstawicieli różnych dyscyplin: ekonomii, prawa, politologii i socjologii.
Murdoch Anna : Kreatywność w reklamie.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 247 s.
ISBN 83-01-13613-8

Autorka jest specjalistką w dziedzinie reklamy i public reltions. W swojej najnowszej książce przedstawia warsztat pracy reklamotwórcy. Pokazuje jak skutecznie posługiwać się obrazem, słowem i muzyką w reklamie. Każdy rozdział uzupełniają pytania do dyskusji, ćwiczenia i zadania kreatywne, a całość zamyka leksykon żargonu i slangu reklamowego.


Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK