BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wykaz nabytków IMF prezentujemy w serwisie Biblioteki Depozytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw, gdzie kumulujemy opisy publikacji z wszystkich wystaw.

Emerging local securities and derivatives markets / Donald J. Mathieson (et al.). - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - 94 s. ; 30 cm. - (World Economic and Financial Surveys). Sygn.: 1480

Raport bada dwa kluczowe zagadnienia dotyczące polityki „ubezpieczania się” przeciw niestabilnym przepływom kapitału rozwijanej przez wiele wschodzących rynków: (1) zasięg do jakiego wschodzące rynki rozwinęły lokalne papiery wartościowe i derywaty i (2) jakie kluczowe zagadnienia wyniknęły z tego procesu. Przedmiotem analizy uczyniono następujące wschodzące rynki: Brazylia, Chile, Chiny, Hong Kong, Węgry, Polska, Rosja, Singapur, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

The Baltics : competitiveness on the eve of EU accession / Robert Burgess, Stefania Fabrizio, Yuan Xiao. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - 69 s. ; 28 cm. Sygn.: 1554

Praca ocenia konkurencyjność krajów bałtyckich - Estonii, Łotwy i Litwy - w chwili gdy stoją one na progu członkostwa Unii Europejskiej. Skupia się w szczególności na szansach powodzenia ich strategii utrzymania stałych kursów walutowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej, uczestniczenia w jej mechanizmach wymiany kursu walutowego i w końcu, zaadaptowania euro w najbliższym możliwym terminie.

The low-income countries of the Commonwealth of Independent States. Progress and challenges in transition / eds. Sarosh Sattar, Clinton R. Shiells. - Washington, D.C. : International Monetary Fund; The World Bank, 2004. - V, 306 s. ; 25 cm. Sygn.: 1477

Inicjatywa Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP-7) była zapoczątkowana na konferencji w Londynie w lutym 2002 roku i zatwierdzona przez ministrów z krajów, które weszły w skład WNP-7 i krajów sponsorujących, w Waszyngtonie w kwietniu 2002 r. Celem Inicjatywy było promowanie programu redukcji nędzy, wzrostu gospodarczego i nie powiększania zadłużenia przez kraje o niskim poziomie dochodów należących do WNP, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgizji, Mołdawii, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Następna konferencja – Kraje o niskim poziomie dochodów stowarzyszone w CIS: postęp i wyzwania – została zwołana w Lucernie w Szwajcarii w dniach 20-22 stycznia 2003 roku. Celem tej konferencji było osiągnięcie porozumienia w pozostałych punktach programu rozwoju dotyczącego krajów WNP-7 i w kluczowych instrumentach polityki, które mogą być użyte przez rządy krajów stowarzyszonych i krajów sponsorujących, aby poprawić widoki na przyszłość ludności krajów CIS-7. Ta publikacja jest owocem konferencji z Lucerny. Pierwszy rozdział przedstawia podsumowanie głównych wyników i kluczowych tematów wyłaniających się z tej konferencji. Pozostałe dziesięć rozdziałów są prezentacjami z każdej sesji tej konferencji.

Financial Intelligence Units : an overview. - Washington, D.C. : International Monetary Fund ; The World Bank, 2004. - 133 s. ; 23 cm. Sygn.: 1527

Pierwszych kilka Jednostek Analityki Finansowej (Financial Intelligence Units - FIUs) zostało założonych na początku lat 90. w odpowiedzi na potrzebę pozyskiwania, analizowania i rozpowszechniania informacji finansowej przez agencję centralną w celu zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba jednostek FIUs wzrosła tak znacząco, że stworzono Egmonton Group - nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie jednostek FIUs - która liczyła w 2003 roku 84 członków. FIUs stanowią ważny komponent strategii zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Podręcznik ten jest zorganizowany w następujący sposób: rozdział 2 omawia zagadnienia związane z powołaniem FIU i zawiera opis różnych typów jednostek FIU; rozdział 3 omawia podstawowe funkcje FIU, tj. pozyskiwanie raportów o podejrzanych transakcjach i innych raportów, analizowanie ich i przekazywanie finansowej wiedzy do właściwych władz. W rozdziale 4 przedstawiono inne zadania wykonywane przez niektóre jednostki FIU. Rozdział 5 omawia ocenę możliwości wzmocnienia FIU. Rozdział 7 zawiera konkluzje.

Evolution and performance of exchange rate regimes / Kenneth S. Rogoff [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - VII, 55 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 229). Sygn.: 1506

Studium to ocenia, w historycznej perspektywie, trwałość i zachowania alternatywnych systemów kursu walutowego poświęcając specjalną uwagę krajom rozwiniętym i krajom rynków wschodzących. Studium składa się z dwóch głównych sekcji. Sekcja II omawia kilka alternatywnych systemów klasyfikacyjnych kursu walutowego i ocenia możliwości, które one prezentują. W sekcji tej przedstawione są trendy w systemach kursów walutowych, ze zwróceniem uwagi na różnicę pomiędzy trendami de jure, które zmierzają w kierunku większej elastyczności a trendami de facto, które pokazują, że pośrednie kursy walutowe są ciągle obecne. Sekcja III bada zachowania systemów wymiany walut z punktu widzenia inflacji i cykli gospodarczych. Stwierdzono, że zalety elastycznego kursu wymiany walut wzrastają z chwilą, kiedy kraj staje się bardziej zintegrowany z globalnym rynkiem kapitałowym i rozwija bezpieczny system finansowy.

Financial stability in dollarized economies / Gianni Del Nicolo [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - V, 29 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 230). Sygn.: 1508

Dolaryzacja może mieć pozytywny wpływ na rozwój i pogłębienie systemów finansowych w małych krajach bądĽ krajach o słabej walucie, ale dolaryzacja również stwarza specyficzne finansowe ryzyka, które wymagają prezentacji. Artykuł proponuje regulacyjne obostrzenia, które odnoszą się do niektórych specyficznych ryzyk częściowo zdolaryzowanych gospodarek. Przedstawiono w zarysie pakiet działań ostrożnościowych, które pozwolą zredukować ryzyka ponoszone przez banki i zwiększyć zabezpieczenia amortyzujące takie ryzyka. Została również przedstawiona teza, że zdolaryzowane kraje odniosą korzyści, jeśli podejmą działania promujące użycie własnej waluty. Takie działania powinny być podjęte w tym samym czasie co implementacja regulacyjnych obostrzeń ponieważ wprowadzenie wyłącznie regulacyjnych obostrzeń mogłoby być zbyt wielkim ciężarem dla pośrednictwa finansowego.

Germany's three-pillar banking system : cross-country perspectives in Europe / Allan Brunner, Jorg Decressin, Daniel Hardy, Beata Kudela. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - V, 46 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 233). Sygn.: 1530

Niemiecki system bankowy wspiera się na trzech filarach: bankach sektora publicznego, bankach spółdzielczych (Genossenschaftsbanken) i bankach komercyjnych, które różnią się pod względem celów i prawa własności. Banki sektora publicznego, składające się z Landensbanken, w większości są własnością państwa; Sparkassen (banki oszczędnościowe), stanowią w większości własność samorządów lokalnych; instytucje rozwoju działają wg zasad komercyjnych, ale także mają mandat państwowy i obecnie korzystają z państwowych gwarancji. Systemy bankowe w innych krajach europejskich mają podobną III-filarową strukturę, ale ostatnio kraje te wprowadziły więcej elastyczności w restrukturyzację systemu III-filarowego. Referat z perspektywy doświadczeń innych krajów ocenia działania banków niemieckich i niektóre wyzwania, przed którymi mogą stanąć one w przyszłości. Dwa cele tego referatu to: (1) porównanie wyników banków niemieckich z bankami w innych krajach; (2) rozważania nad rolą państwowego sektora w niemieckim systemie bankowym i sposobami, w jaki jego struktura może być dostosowana do zmieniających się okoliczności. Porównania są czynione głównie z systemami bankowymi Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Przytoczono również wybrane dane na temat sytuacji w Austrii i Szwecji.

Taxing the financial sector : concepts, issues, and practice / ed. Howell H. Zee. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - VIII, 85 s. ; 23 cm. Sygn.: 1507

Artykuły w tej książce poruszają zagadnienia regulacji podatkowych: opodatkowania instytucji, produktów i usług, które tworzą sektor finansowy. Trudniejsze może być oszacowanie dochodu, wydatków i zysków firm finansowych niż firm, które zajmują się sprzedażą dóbr i usług, również łatwiej jest manipulować finansowymi transakcjami poprzez wykorzystywanie podatkowych wybiegów prawnych niż nie-finansowymi transakcjami. Twórcy regulacji podatkowych muszą wziąć pod uwagę te zagrożenia, aby uniknąć ekonomicznych deformacji, które mogą się pojawić, jeśli prawo podatkowe nieumyślnie będzie faworyzować wybrany typ operacji finansowych. Te sześć artykułów bada wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć twórcy regulacji podatkowych dotyczących różnych podmiotów sektora finansowego: banków, firm ubezpieczeniowych, firm zajmujących się oceną papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych i instrumentów pochodnych. Autorzy artykułów przedstawiają kluczowe zagadnienia, opisują współczesną praktykę stosowaną na świecie i wskazują na najlepsze współczesne zastosowania.

Should financial sector regulators be independent? / Marc Quintyn, Michael W. Taylor. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - 16 s. ; 23 cm. - (Economic Issues ; no. 32). Sygn.: 1475.

W niemal każdym większym kryzysie finansowym ostatniej dekady - od Wschodniej Azji po Rosję, Turcję i Amerykę Łacińską - polityczna ingerencja w regulacje prawne sektora finansowego czyniła zastaną złą sytuację jeszcze gorszą. W tym numerze broszury rozważa się dlaczego organa regulacyjne i nadzorcze sektora finansowego mogą potrzebować wysokiego stopnia niezależności – żeby wypełnić swój statutowy obowiązek osiągnięcia i zachowania stabilności sektora finansowego. Zwraca się również uwagę na potrzebę kontroli organów regulacyjnych, bowiem wyposażone są one w instrumenty władzy oddane im do dyspozycji przez organa państwowe.

Helping countries develop : the role of fiscal policy / eds. Benedict Clements, Sanjeev Gupta, Gabriela Inchauste. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - XI, 528 s. ; 23 cm. Sygn.: 1582.

Polityka fiskalna może wspierać wzrost gospodarczy i rozwój społeczny różnego rodzaju kanałami oddziaływania. Mogą to być kanały oddziaływania makroekonomicznego (na przykład wpływ deficytu budżetowego na wzrost), jak również mikroekonomicznego (przez podniesienie efektywności wykorzystania zasobów). Jak dokładnie instrumenty te funkcjonują w krajach rozwijających się? Jaki rodzaj polityki podatkowej i polityki w zakresie wydatków publicznych powinny wdrażać te kraje, aby zrealizować Milenijne Cele Rozwojowe? Jak uczynić pomoc międzynarodową bardziej skuteczną? Książka jednoczy wnioski z prowadzonych przez IMF teoretycznych i empirycznych badań nad sposobami wykorzystywania polityki fiskalnej do pobudzania rozwoju gospodarczego.

The new partnership for Africa's development : macroeconomics, institutions, and poverty / ed. Saleh M. Nsouli. - Washington, D.C. : International Monetary Fund 2004. - VII, 170 s. ; 23 cm. Sygn.: 1583.

Utworzone w 2001 roku Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (New Partnership for Africa’s Development - NEPAD) reprezentuje nową wizję umiejscowienia krajów Afryki na ścieżce rozwoju w kierunku redukcji ubóstwa, trwałego wzrostu i pełnej integracji z gospodarką światową. Książka jest zbiorem wybranych referatów wygłoszonych na seminarium w Dakarze (Senegal) w grudniu 2002 roku. Organizatorami tego wydarzenia był Instytut IMF wraz z Joint Africa Institute (JAI). Artykuły ogniskują się wokół wyzwań, jakim musi sprostać NEPAD w zakresie redukcji ubóstwa, rozwoju handlu, przyciągnięcia kapitału i wprowadzenia skutecznych reform instytucjonalnych.

Foreign direct investment : trends, data availability, concepts, and recording practices / Colleen Cardillo [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - VI, 36 s. ; 28 cm. Sygn.: 1584.

Rosnący udział przedsiębiorstw wielonarodowych w globalnej gospodarce stymuluje wśród polityków gospodarczych, analityków i statystyków wzrost zainteresowania poprawą dostępności, dokładności i porównywalności statystyk bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Foreign Direct Investment, FDI). Raport publikuje najnowsze trendy w FDI, śledzi postępy w zakresie zbierania danych o FDI według standardów opracowanych wspólnie przez IMF i OECD, dokonuje przeglądu międzynarodowych zaleceń co do zbierania, analiz i upowszechniania statystyk FDI, rozbieżności z danymi i notami metodycznymi statystyk globalnego bilansu płatniczego oraz danymi o wielkościach FDI w ujęciu bilateralnym. Dodatkowo raport zawiera informacje na temat praktyki pomiaru FDI w wybranych krajach, na bazie przeprowadzonego wspólnie przez IMF i OECD przeglądu, którym objęto 30 krajów OECD i 31 innych krajów członkowskich IMF. Przegląd ten opublikowany został w roku 2003 w raporcie: Foreign Direct Investment Statistics: How Countries Measure FDI 2001 (w zbiorach Biblioteki Depozytowej IMF w Krakowie, publikacja o sygnaturze 1198).

Ewa Czarnik
Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK