BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wykaz nabytków IMF prezentujemy w serwisie Biblioteki Depozytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw, gdzie kumulujemy opisy publikacji z wszystkich wystaw.

Current Developments in Monetary and Financial Law. Vol. 1, 2. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - Vol.1: 644 s. ; Vol. 2: 867 s. Sygn.: 1201/1, 2

Publikacja ta zawiera referaty zaprezentowane podczas seminariów naukowych zorganizowanych przez MFW w 1998 (tom 1) i 2000 roku (tom 2). Tematyka seminariów obejmowała szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa pieniężnego i finansowego. Tematy zebrane w tomie pierwszym koncentrują się na liberalizacji przepływów kapitału, rozpowszechniania danych, celów MFW realizowanych w ramach działań nadzoru oraz reakcji na kryzysy finansowe mające miejsce w Azji i Ameryce Łacińskiej. Referaty podejmują także aktualne problemy sektora finansowego, włączając w to nadzór bankowy i największą inicjatywę międzynarodową w tym względzie – Podstawowe Zasady Nadzoru Bankowego, sformułowane przez Komitet Bazylejski. Oprócz tego podjęto zagadnienia pożyczkodawcy ostatniej instancji wraz z tym, jak systemy płatnicze dostosowują się do ciągłej modernizacji w zakresie finansów oraz zmian legislacyjnych. Tom ten zawiera również dyskusje na temat działań Unii Europejskiej z punktu widzenia jakości nadzoru i prowadzenia polityki. Dodatkowo znajduje się tam informacja na temat rozwoju w zakresie egzekwowania należności bankowych i prawnego zabezpieczenia ich interesów.
Tematyka tomu drugiego koncentruje się na liberalizacji przepływów kapitału, rozpowszechnianiu danych, zakresie odpowiedzialności banków centralnych oraz celów MFW w ramach sprawowanego nadzoru. Uczestnicy seminarium podjęli aktualne problemy sektora finansowego, włączając w to systemy płatnicze oraz nadzór nad instytucjami finansowymi. Oprócz tego tematyka obejmowała bankowość internetową, tajemnicę bankową oraz porozumienia monetarne, w tym dolaryzację. Dyskusja koncentrowała się na aktualnych działaniach innych (poza MFW) międzynarodowych instytucji finansowych: Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej. Podjęto także zagadnienie kryzysu finansowego, w odniesieniu do odmiennej roli MFW i sektora prywatnego.

Who Will Pay? Coping with Aging Societies, Climate Change, and Other Long-Term Fiscal Challenges / Peter S. Heller. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 315 s. Sygn.: 1170

Starzejące się społeczeństwo. Załamania pogodowe. Brak wody. Globalizacja. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Politycy stykają się obecnie z licznymi zjawiskami, które zagrażają znacznym obciążeniem budżetu w przyszłości. Książka ta wskazuje, że rządy muszą wprowadzić zmiany w polityce, by wziąć pod uwagę konsekwencje tych niekorzystnych zjawisk. Po specjalistycznym opisie problemów i sposobie radzenia sobie z nimi przez rządy i organizacje międzynarodowe, nacisk położony jest na żywotną konieczność długofalowego podejścia do tych zagadnień. Oznacza to dogłębne analizy, zwrócenie większej uwagi na problemy długookresowe, czynniki ryzyka w budżetowaniu oraz na reformy instytucjonalne, które dotyczą sposobu podejmowania decyzji politycznych i wyborczych.

Russia Rebounds / ed. David Owen, David O. Robinson. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, 2003. - 183 s. Sygn.: 1199

Książka analizuje dramatyczną drogę wychodzenia przez Rosję z zapaści gospodarczej po kryzysie finansowym z roku 1998, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki makroekonomicznej i reform sektorów: finansowego i bankowego. Kryzys był wielkim szokiem dla systemu gospodarczego i poważnym zaskoczeniem zarówno dla Rosjan jak inwestorów zagranicznych, przekonanych od roku, że minęło już najgorsze co związane być mogło z transformacją od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej. Wyniki gospodarki po kryzysie są zdaniem autorów imponujące. Starają się też oni ocenić udział istotnych dla ożywienia czynników i wskazać kluczowe wyzwania polityki stabilizacyjnej.

Suppressing the Financing of Terrorism. A Handbook for Legislative Drafting / ed. Paul Gleason, Glenn Gottseling. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 163 s. Sygn.: 1203

W ostatnich latach IMF coraz głębiej angażuje się w międzynarodowy ruch na rzecz zapobiegania niewłaściwego wykorzystywania systemów finansowych oraz zabezpieczenia i umacniania integralności międzynarodowego systemu finansowego. Zaangażowanie Funduszu wykracza poza inicjatywy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, włączając się w zwalczanie finansowania terroryzmu. Zadaniem podręcznika jest dostarczenie podstawowych materiałów, pewnego rodzaju pomocy technicznej dla urzędników przygotowujących ustawodawstwo zwalczające takie finansowanie. Przedstawiono odpowiednie standardy i zobowiązania międzynarodowe wraz z przykładami istniejących uregulowań prawnych, które je wykonują. Problemy poruszone w książce są istotne dla wszystkich krajów, bez względu na ich indywidualne położenie geopolityczne.

Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and Eastern Europe and in the Balkans / Carlo Cottarelli, Giovanni Dell'Ariccia, Ivanna Vladkova-Hollar. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 64 s. (IMF Working Paper, no 03/213) Sygn.: W/03/213

Po okresie prywatyzacji i restrukturyzacji, banki komercyjne Europy Środkowej i Wschodniej, a ostatnio również krajów bałkańskich, gwałtownie zwiększyły swoją działalność kredytową dla sektora prywatnego. Artykuł wyjaśnia przyczyny tej ekspansji, ocenia przyszłe trendy i ich polityczne konsekwencje. Autorzy przewidują, że w najbliższych latach, w regionie, kredyt bankowy dla sektora prywatnego nadal będzie rósł szybciej od PKB również w krajach, w których zjawisko to wystąpiło z opóĽnieniem. Chociaż wzrost ten należy postrzegać jako strukturalny i pozytywny rozwój, politycy powinni starannie oszacować skutki, jakie może on mieć dla rozwoju makrogospodarczego i stabilności finansowej.

External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users / Bank for International Settlements, Commonwealth Secretariat, Eurostat, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris Club Secretariat, United Nations Conference on Trade and Development, World Bank. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 309 s. Sygn.: 1214

Przejrzysty, nowoczesny informator o pojęciach, definicjach i klasyfikacjach długu zewnętrznego sektora publicznego i prywatnego. Odpowiada potrzebie dostarczenia, tak autorom zestawień jak i użytkownikom, zrozumiałych, wiarygodnych i porównywalnych narzędzi statystycznego pomiaru zadłużenia zewnętrznego. Zastępuje wydany w 1988 międzynarodowy przewodnik po statystykach zadłużenia External Debt: Definition, Statistical Coverage, and Methodology. Spójny z wydanymi w roku 1993: System of National Accounts oraz piątym wydaniem Balance of Payments Manual. Prace nad przewodnikiem prowadzone były w ramach Inter-Agency Task Force on Finance Statistics, którym przewodził Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a który składał się z reprezentantów następujących organizacji: Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Sekretariatu Wspólnoty Narodów, Europejskiego Banku Centralnego, Eurostatu, Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD), Sekretariatu Klubu Paryskiego, Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i Banku Światowego. Publikacja starannie wyposażona w niezbędne aneksy, indeks i użyteczny glosariusz.

IMF Macroeconomic Research on Low-Income Countries. Washington, D.C.; International Monetary Fund, 2003. - III, 113 s. Sygn.: 1309

Broszura przedstawia stan badań nad problemami polityki makroekonomicznej krajów o niskim dochodzie narodowym. MFW, Bank Światowy oraz inne dwu- i wielostronne agencje rozwoju zaangażowały się na rzecz wsparcia tych krajów w wysiłkach wdrożenia Milenijnych Celów Rozwoju w ramach Poverty Reduction Straregy Paper (PRSP). Forum współpracy badawczej w ramach PRSP są dla tych instytucji konferencje. Wyłonione wówczas priorytety badawcze stały się podstawą opracowania programu prac analitycznych, które przedstawiono w części drugiej opracowania, wraz z podaniem tytułów i autorów przyszłych prac. Natomiast część trzecia to omówienie dotychczas opublikowanych przez naukowców z MFW analiz i badań nad krajami ubogimi. Ma ona charakter przeglądu stanu wiedzy w siedmiu obszarach badawczych : determinanty wzrostu i ubóstwa; polityka fiskalna a redukcja ubóstwa; polityka zagraniczna a redukcja ubóstwa; zagadnienia polityki monetarnej, kursowej oraz rynku finansowego; reformy strukturalne a redukcja ubóstwa; prywatne rynki kapitałowe; inne (w tym zadłużenie zewnętrzne, decentralizacja finansów czy transformacja w krajach o niskim dochodzie narodowym). Przegląd uzupełnia licząca ponad 1000 opisów bibliografia omówionych prac.

Guidelines for Public Debt Management. Washington, D.C.; International Monetary Fund, The World Bank, 2001. - VII, 34 s. Sygn.: 1308

Zawarte w przewodniku wskazówki mają pomóc politykom różnych szczebli w identyfikacji stosownych reform wzmacniających jakość zarządzania długiem publicznym i ograniczających wrażliwość ich krajów na międzynarodowe wstrząsy finansowe. Wrażliwość ta jest często większa w krajach małych i na tzw. rynkach wschodzących. Wynika to ze słabszego stopnia dywersyfikacji tych gospodarek, mniejszych oszczędności krajowych, słabiej rozwiniętych systemów finansowych, a także większej podatności na niestabilność międzynarodowego systemu walutowego i finansowego ze względu na relatywnie wysoki udział przepływów kapitałowych. Publikacja wspólna MFW i Banku Światowego.

Guidelines for Public Debt Management: Accompanying Document and Selected Case Studies / International Monetary Fund, The World Bank. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - XVI, 309 s. Sygn.: 1213

Publikacja uzupełnia wydane wspólnie przez IMF i World Bank w 2001 roku "Wskazówki na temat zarządzania długiem publicznym" (Guidelines for Public Debt Management). Zawiera studia przypadku ilustrujące, w jaki sposób kraje świata w różnych stadiach ekonomicznego i finansowego rozwoju rozwijają swoje zdolności zarządzania długiem w sposób zgodny z wzmiankowanymi wskazaniami. Wśród objętych przeglądem krajów znalazła się Polska, a także: Brazylia, Kolumbia, Dania, Indie, Irlandia, Włochy, Jamajka, Japonia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowenia, Afryka Południowa, Szwecja, Wielka Brytania i USA.

Statistical Implications of Inflation Targeting: Getting the Right Numbers and Getting the Numbers Right / eds. Carol S. Carson, Claudia H. Dziobek, Charles A. Enoch. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - XV, 376 s. Sygn.: 419

Książka przedstawia doświadczenia banków centralnych i narodowych biur statystycznych w krajach, ogniskujących politykę pieniężną na realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Realizacja celu inflacyjnego prowadzi do ścisłego wzajemnego oddziaływania tych instytucji. W sytuacji, gdy działanie banku centralnego mierzy się w kategoriach konkretnych wskaĽników cen, zazwyczaj opracowywanych i rozpowszechnianych przez narodowe biura statystyczne, rola tych biur staje się zasadnicza dla wiarygodności polityki pieniężnej. Zapotrzebowanie na dane oraz ich użyteczność zmieniają z kolei sposób kompilacji statystyk krajowych i międzynarodowych: na znaczeniu zyskują dane rynkowe, mniejszy nacisk kładziony jest na tradycyjne agregaty pieniężne. Większą uwagę przykłada się też do odpowiedniego momentu sprawozdawania danych, do ich zgodności z solidnymi standardami w rachunkowości i innymi aspektami jakości danych.

Foreign Direct Investment Statistics: How Countries Measure FDI 2001 / International Monetary Fund , Washington, D.C.; Organisation for Economic Co-operation and Development Statistics Directorate. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 159 s. Sygn.: 1198

Standardy międzynarodowe określające sposób pomiaru bezpośrednich inwestycji zagranicznych (foreign direct investment - FDI) nabierają znaczenia w dzisiejszej globalnej gospodarce, gdzie działają przedsiębiorstwa wielonarodowe. Statystyki FDI są odzwierciedleniem ich opinii co do klimatu inwestycyjnego kraju. Raport wspólny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) ocenia postęp prac nad standaryzacją statystyk FDI uzupełnioną o odpowiednie noty metodologiczne z 61 krajów. Raport oparto na danych z 2001 roku pochodzących z przeprowadzonego wówczas wspólnie przez te instytucje przeglądu wdrożenia standardów metodologicznych dla inwestycji bezpośrednich: Survey of Implementation of Methodological Standards for Direct Investment (SIMSDI). Przeglądem objęto 30 krajów OECD i 31 innych krajów członkowskich MFW.

IMF Technical Assistance: Transferring Knowledge and Best Practice / ed. Jeremy Clift. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 52 s. Sygn.: 1276

Dostarczanie pomocy technicznej krajom członkowskim – szczególnie krajom rozwijającym się i krajom transformującym się należy do misji IMF. Książka jest wstępnym przewodnikiem po pomocy technicznej udzielanej przez IMF. Pomoc ta obejmuje szkolenia dla urzędników rządowych i urzędników banków centralnych i jest jednym z profitów uczestnictwa w Funduszu. IMF dostarcza pomoc techniczną głównie w obszarach swojej specjalistycznej wiedzy i odpowiedzialności to jest w dziedzinie polityki budżetowej, monetarnej oraz statystyk finansowych i gospodarczych. Książka przedstawia również inne kluczowe formy pomocy świadczonej przez IMF: nadzór i udzielanie kredytów.

By-Laws Rules and Regulations of the International Monetary Fund. Fifty-Ninth Issue. May 2003. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 61 s. Sygn.: 1275

Najnowsze wydanie Regulaminu IMF, który wraz ze Statutem (Articles of Agreement) należy do podstawowych aktów prawnych IMF. W zbiorach naszego depozytu znajduje się zamówione w marcu 2002 tłumaczenie Grażyny Dąbrowskiej obu tych dokumentów (praca niepublikowana, dar Ministerstwa Finansów).

Chcielibyśmy zaprezentować również zbiór opracowań poświęconych bieżącej analizie problemów rozwoju i stanu gospodarczego państw Środkowego Wschodu. Te formalnie zupełnie niezależne, w rzeczywistości zbieżne edytorsko i treściowo zeszyty są rozszerzeniem artykułów opublikowanych w Finance & Development w marcu 2003.


Challenges of Growth and Globalization in the Middle East and North Africa / George T. Abed, Hamid R. Davoodi. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 33 s. Sygn.: 1204

Creating Employment in the Middle East and North Africa / Edward Gardner. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 15 s. Sygn.: 1205

Choosing Exchange Regimes in the Middle East and North Africa / Abdelali Jbili, Vitali Kramarenko. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 24 s. Sygn.: 1206


Financial Development in the Middle East and North Africa / Susan Creane (et al.). Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 20 s. Sygn.: 1207

GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification / Ugo Fasano, Zubair Iqbal. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 19 s. Sygn.: 1208

The Middle East and North Africa in a Changing Oil Market / Bright E. Okogu. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2003. - 23 s. Sygn.: 1209

Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK