BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści


Biblioteka Depozytowa IMFW maju 2002 roku na mocy umowy zawartej z Międzynarodowym Funduszem Walutowym Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie została oficjalnym depozytariuszem wydawnictw IMF. Nowo powstała Biblioteka Depozytowa IMF mieści się w Oddziale Informacji Naukowej, stanowiąc cenne rozszerzenie istniejącej od 1993 roku Biblioteki Depozytowej Banku Światowego. Mamy zatem w jednej agendzie Biblioteki dwa depozyty dwóch siostrzanych instytucji finansowych. Chronologicznie pierwszy depozyt Banku Światowego został przedstawiony w numerze 2 Biuletynu Informacyjnego Biblioteki. Obecnie w ogólnym zarysie opiszemy zasoby Biblioteki Depozytowej IMF oraz sposób ich organizacji i prezentacji w Bibliotece. Nim to jednak nastąpi, warto bardzo skrótowo przypomnieć historię, strukturę i cele, jakie spełnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy.Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF) jest jedną z organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Powstał jednocześnie z Bankiem Światowym na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku. Polska była jednym z 44 państw założycielskich Funduszu. Wystąpiła z niego w roku 1950, by powrócić w roku 1986. Obecnie do IMF należą 183 państwa. Cele i zadania IMF określa jego statut. Uchwalony w 1944 roku przeszedł trzykrotne zmiany, ostatnią w 1992 roku. Głównym celem IMF jest popieranie współpracy walutowej, utrzymywanie względnej stabilności walut (funkcja regulacyjna: nadzór nad polityką kursową krajów członkowskich) i udzielanie własnym członkom środków finansowych w celu likwidacji ich deficytów budżetowych (funkcja kredytowa). Naczelnym organem IMF jest Rada Gubernatorów, funkcję organu zarządzającego pełni Rada Dyrektorów Wykonawczych. Swoje zadania IMF realizuje odbywając regularne (zwykle coroczne) konsultacje z krajami członkowskimi. W ramach konsultacji dokonuje analizy i oceny sytuacji gospodarczej krajów członkowskich, ich polityki kursowej, fiskalnej, budżetowej oraz sytuacji w bilansie płatniczym. Najnowsze inicjatywy IMF to: Specjalny Standard Udostępniania Danych (Special Data Dissemination Standard, SDDS) oraz przyjęty w 1998 roku dokument o nazwie Code of Practises on Fiscal Transparency (Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie Przejrzystości Pieniężnej ).Charakter pracy Funduszu znajduje odbicie w jego publikacjach. Są to w większości serie wydawnicze, ale również monografie, czasopisma i dokumenty elektroniczne (CD-ROMy). Opis tych wydawnictw umieszczony został na stronie domowej Biblioteki Depozytowej IMF , dostępnej ze strony domowej Biblioteki Głównej. Przedstawiono je tam w odpowiednich grupach, szczegółowo, wraz ze skanami okładek i -gdzie to tylko możliwe - dostępami on-line. Oprócz tego zaprowadziliśmy prezentację wybranych monografii (Nowości BD IMF). Podobnie jak w przypadku strony domowej Biblioteki Depozytowej Banku Światowego (strony są celowo niemal identycznie zorganizowane i są między nimi wzajemne przejścia), będziemy tam sukcesywnie umieszczać informacje o co ciekawszych nabytkach depozytu. Najważniejszym jednak elementem strony jest bieżąco aktualizowany katalog wszystkich wydawnictw IMF.


I. SERIE WYDAWNICZE


Economic Issues. Seria popularyzująca wyniki badań naukowych prowadzonych przez zespół badawczy IMF i publikowanych w seriach specjalistycznych - głównie IMF Working Papers.

IMF Country Reports. Seria odzwierciedlająca prace IMF związane z nadzorem nad polityką kursową krajów członkowskich. W ramach serii ukazują się raporty z konsultacji (przeważnie zaznaczające w tytule Article IV Consultation), dokumentacja przygotowująca do konsultacji: Recent Economic Developments, Selected Issues, Statistical Appendixes oraz raporty na zamówienie w związku ze skierowaną do IMF prośbą o udzielenie finansowego wsparcia i inne: Financial Sector Stability Assessments, Reports on the Observance of Standards and Codes. Do roku 2000 seria ukazywała się pod nazwą IMF Staff Country Reports.

IMF Policy Discussion Paper. Poprzednio Papers on Policy Analysis & Assessment. Zawiera pisane w nietechnicznym języku publikacje z dziedziny polityki gospodarczej.

IMF Working Paper. Główne forum publikacyjne zespołu naukowo-badawczego IMF. Każdego roku ukazuje się około 150 tytułów serii z opracowaniami z dziedzin takich jak: bilans płatniczy, zagadnienia polityki pieniężnej, budżetowej, finansowej oraz problemy rozwoju gospodarczego na poziomie narodowym i globalnym.

Occasional Papers. Pisane przez ekonomistów IMF monografie przedstawiają fakty oraz poglądy: uczestników rynku, władz ustawodawczych oraz polityków gospodarczych na różnorodne zagadnienia gospodarcze i finansowe. Opracowania z tej serii - w zamierzeniu odnoszące się do aktualnych prac IMF i często nawiązujące do przeglądu polityki gospodarczej jakiegoś kraju - mają też walor artykułów ukazujących długofalowe implikacje danego problemu dla gospodarki światowej.

Pamphlet Series. Broszury objaśniające zasady i sposób funkcjonowania IMF. World Economic and Financial Surveys. Seria poświęcona problemom polityki pieniężnej i finansowej o znaczeniu międzynarodowym. W ramach tej serii wydawane są również periodyki: półrocznik World Economic Outlook, kwartalnik Global Financial Stability Report i rocznik International Capital Markets oraz raporty w ramach podserii Official Financing for Developing Countries i inne.

II. CZASOPISMA


Balance of Payments Statistics. Rocznik statystyczny zawierający dane dotyczące kształtowania się bilansów płatniczych krajów członkowskich. Wersja drukowana składa się z trzech części: Country Tables ze szczegółowymi danymi o rachunku płatniczym 165 krajów plus danymi o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej 64 krajów (w tym Polski); World and Regional Tables z danymi zagregowanymi do poziomu regionów i świata oraz wyjaśnienia metodyczne (Methodologies, Compilation Practices, and Data Sources). Publikacja posiada swoją wersję elektroniczną w postaci bazy danych wydawanej co miesiąc na CD-ROM, która również znajduje się w zasobach Biblioteki Depozytowej IMF.

Direction of Trade Statistics. Szczegółowe dane o handlu zagranicznym: kwartalnie dla 152, rocznie dla 184 krajów świata. Publikacja posiada swoją wersję elektroniczną w postaci bazy danych wydawanej co miesiąc na CD-ROM, która również znajduje się w zasobach Biblioteki Depozytowej IMF.

Finance & Development. Kwartalnik o charakterze magazynu gospodarczego, prezentujący analizy aktualnych problemów ekonomicznych i rolę IMF w ich rozwiązywaniu.

Global Financial Stability Report. Kwartalne raporty ukazujące się w ramach serii World Economic and Financial Surveys, zawierające oceny funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz analizujące rozwój tzw. rynków wschodzących w perspektywie globalnej.

IMF Research Bulletin. Kwartalnik. Publikuje podsumowania z prac naukowych podejmowanych w różnych departamentach IMF, bibliografię opublikowanych ostatnio prac badawczych a także informacje o konferencjach naukowych i seminariach organizowanych przez IMF.

IMF Staff Papers. Czasopismo ukazuje się trzy razy w roku i zawiera studia teoretyczne na temat bilansu płatniczego, kursu walutowego, systemów monetarnych, polityki pieniężnej, finansów publicznych, handlu zagraniczego, wzrostu gospodarczego i innych podstawowych problemów gospodarczych.

IMF Survey. Oficjalny biuletyn IMF. Dwutygodnik. Informuje o bieżących wydarzeniach związanych z działalnością IMF, również o nowościach wydawniczych Funduszu i wynikach najnowszych prac badawczych najczęściej publikowanych w ramach serii IMF Working Paper.

International Financial Statistics. Miesięcznik i rocznik statystyczny z danymi o finansach międzynarodowych i wewnętrznych większości krajów świata. Publikacja posiada swoją wersję elektroniczną w postaci bazy danych wydawanej co miesiąc na CD-ROM, która również znajduje się w zasobach Biblioteki Depozytowej IMF.

International Monetary Fund. Annual Report. Roczne sprawozdania z działalności IMF. World Economic Outlook. Analiza sytuacji gospodarczej świata z bogatym aneksem statystycznym. Półrocznik.

III. DOKUMENTY ELEKTRONICZNE


Oprócz elektronicznych wydań periodyków statystycznych: Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics, Government Finance Statistics oraz International Financial Statistics, w depozycie znajdują się także:

Balance of Payments Statistics: International Standards and Guidelines. Wydawnictwo o charakterze przewodnika po standardach międzynarodowych w zakresie kategorii sprawozdawanych w ramach bilansu płatniczego oraz porządkujące pojęcia występujące w roczniku Balance of Payments Statistics. Elektroniczne wydanie następujących publikacji drukowanych: Balance of Payments Compilation Guide, Balance of Payments Textbook, Balance of Payments Manual oraz Financial Derivatives: Supplement to the fifth edition (1993) of the Balance of Payments Manual.

BOP Accounts and Analysis. Kolejna publikacja elektroniczna o statystykach dotyczących bilansu płatniczego (źródła pozyskiwania danych, ich klasyfikacja i zawartość). Tym razem wykorzystano multimedialną możliwość przekazu. Dokument ma charakter interaktywnego przewodnika z wykładami, ćwiczeniami i prezentacją BOP (Balance of Payments) Institute.

Exchange Rate Analysis with a Case Study on Poland. Opracowany przez IMF Institute CD-ROM zawiera wykład na temat analizy kursu walutowego z przykładem empirycznym opartym na doświadczeniach polskich i biblioteką pełnych tekstów opracowań IMF omawiających to studium przypadku.

VIMF Glossary: English - French - Spanish - German - Russian. Angielsko - francusko - hiszpańsko - niemiecko - rosyjski słownik terminologiczny, zawierający około 30 000 terminów z dziedziny bankowości, polityki pieniężnej i budżetowej wraz z podstawowymi tekstami prawnymi IMF (statut i regulamin) w każdym z tych języków.

Macrolinks: a program about the Interrelations among macroeconomic accounts. Wykład z dziedziny makroekonomii, wyjaśniający wzajemne zależności między systemem rachunków narodowych i przepływem kapitału. Program demonstruje jak budować tablice przepływów kapitału przy pomocy dostępnego systemu rachunków narodowych i jak rozwiązywać niezgodności w danych. Przedstawia też rozwiązania przykładowe oparte o studium przypadku Polski i Kolumbii. Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia, a także glosariusz i odpowiedzi na 40 najczęściej zadawanych pytań.


Bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać ten cenny depozyt. Oprócz większej kompletności publikacji IMF w Bibliotece, oznacza to również wymierne oszczędności (dotąd niektóre wydawnictwa statystyczne IMF musieliśmy kupować). Nie sposób w tym miejscu nie podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do wspólnej budowy, w szczególności mgr Monice Niemirowskiej, która wzięła na siebie ciężar negocjacji z IMF.

Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK