BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 18/2001Spis treści


Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy najnowsze książki zakupione do zbiorów Biblioteki Głównej.Regulski Jerzy : Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 457 s.
ISBN 83-01-13250-7


Praca powstała w ramach projektu "Budowa Samorządu Terytorialnego w Polsce w latach 1989-1997", realizowanego w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Omawiane lata to pierwszy okres umacniania się samorządów lokalnych i regionalnych. W 1990 r. rozpoczął się w Polsce proces przekształceń ustrojowych, w którym odbudowa samorządu terytorialnego zajmuje ważne miejsce w tworzeniu podstaw państwa demokratycznego. W aneksach dołączonych do książki znajdujemy dodatkowe informacje takie jak kalendarium podstawowych wydarzeń oraz dane o pozycji samorządu w strukturach rządowych i organizacjach samorządowych.

Neubauer Friedrich, Demb Ada : Rada Nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 220 s.
ISBN 83-01-13428-3

Książka odpowiada na ważne pytanie: czy rada nadzorcza pełni funkcje nadzorczo-kontrolne, czy też uczestniczy w zarządzaniu i jaki jest jej zakres odpowiedzialności za funkcjonowanie spółek. Praca koncentruje się na problematyce zarządzania, podejmowania decyzji, dynamiki grup, konfliktów i przywództwa.Standardy europejskie. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Czachóra.
Wrocław : ATLA2, 2001. – 182 s.
ISBN 83-88555-40-5


Publikacja jest wkładem jej autorów w trudny proces edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie dostosowania się do standardów Unii Europejskiej. Dla potrzeb książki opracowano definicję terminu "standardy europejskie" jako zbiór norm prawnych składających się na dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

Rosja. Leksykon - Historia Świata. Red. Witold Sienkiewicz.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 296 s.
ISBN 83-01-13504-2

Leksykon PWN Rosja otwiera serię publikacji poświęconych dziejom poszczególnych państw świata. Tom zawiera około 1400 haseł poświęconych przede wszystkim dziejom politycznym, sprawom społecznym, wojskowości, kulturze, literaturze, problemom wyznaniowym. W Leksykonie znalazły się także wykazy władców najważniejszych księstw ruskich i Rosji, mapa Rosji historycznej oraz obecnej Federacji Rosyjskiej.Johnston Robert i inni : Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 520 s.
ISBN 83-01-13578-6

Autorzy książki są znanymi na arenie międzynarodowej naukowcami brytyjskimi z dziedziny zarządzania. Podręcznik zawiera opisy konkretnych przypadków z dziedziny zarządzania operacyjnego, które dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw europejskich działających w sektorze produkcji oraz w sektorze usług.Frame Davidson J. : Zarządzanie projektami w organizacjach czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu.
Warszawa : WIG-Press, 2001. – 224 s.
ISBN 83-87014-77-X

Książka jest kompendium wiedzy z zakresu technik zarządzania projektami. Prezentuje ich praktyczny kontekst i uświadamia zagrożenia na jakie powinni być przygotowani menedżerowie projektu. Autor J. Davidson Frame jest profesorem zarządzania w University of Management and Technology (UMT) w Stanach Zjednoczonych.Norris Mark, West Steve : E-biznes.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001. – 311 s.
ISBN 83-206-1398-1


Publikacja w przystępny sposób pokazuje w jaki sposób za pośrednictwem mediów elektronicznych można sprzedawać i kupować towary lub usługi. Opisano wszystkie podstawowe technologie stosowane w e-biznesie, zwracając uwagę na ich stronę praktyczną, mechanizmy i techniki bezpieczeństwa oraz sposoby płatności. Autorzy książki prowadzą własną stronę internetową, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje : www.ebusiness-essentials.com

Michalski Michał : Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich.
Warszawa : WIG-Press, 2001. – 191 s.
ISBN 83-87014-54-0

Książka jest poświęcona problemowi zarządzania przedsiębiorstwem przez wartość z perspektywy interesów właścicielskich. W pierwszej części autor omawia pojęcia wartości przedsiębiorstwa i wartości dla właścicieli, a następnie proponuje model wyceny. W części drugiej przedstawiono praktyczny system zarządzania firmą przez wartość. Publikacja powinna być ważną lekturą zarówno dla teoretyków, jak też praktyków: członków rad nadzorczych, konsultantów, inwestorów, doradców inwestycyjnych.Bramley Peter : Ocena efektywności szkoleń.
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. – 208 s.
ISBN 83-88597-46-9

Peter Bramley jest wykładowcą w Birkbeck College, University of London. Prowadzi zajęcia z zakresu szkoleń i rozwoju, zmian organizacyjnych. Jego książka pozwala zrozumieć czym jest proces oceny, jak podchodzić do szkoleń i analizy danych. Pokazuje jak istotne jest powiązanie kosztów szkolenia z wymiernymi korzyściami, jakie przynosi firmie przeszkolony pracownik.

Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 18/2001Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK