BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Lampietti Julian A., Meyer Anke S.: Coping with the cold. Heating strategies for Eastern Europe and Central Asia's urban poor. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 57 s. (World Bank Technical Paper; no 529) Sygn.: T/529

Ogrzewanie jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących utrzymywania ludzkiej egzystencji w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Zimny klimat, spuścizna po centralnym planowaniu i spadek dochodów gospodarstw domowych przez ostatnie 10 lat determinują planowanie strategii ogrzewania w najuboższych miejskich gospodarstwach domowych. Publikacja ta zawiera rozważania na temat związków między ogrzewaniem a walką z ubóstwem i kwestiami ekologicznymi. Dają one nowe spojrzenie na to jak wiele energii żądają ludzie na ogrzewanie i jak wiele za to płacą. Autorzy używają danych sondażowych z poszczególnych krajów w regionie w celu zanalizowania zużycia energii przez gospodarstwa domowe i wzorców ogrzewania. Książka ta zawiera zalecenie jak zaplanować politykę, która zapewni ludziom dostęp do ekologicznie czystego i leżącego w zasięgu możliwości finansowych ogrzewania.
Expenditure policies toward EU accession. Ed. Bernard Funck. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 101 s. (World Bank Technical Paper; no 533) Sygn.: T/533

Publikacja ta prezentuje zestaw wydatków publicznych, które mogłyby sprzyjać gwałtownemu wzrostowi i konwergencji pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Raport ten ocenia politykę wydatków publicznych w tych krajach i wskazuje jak zaplanować reformę wydatków publicznych w oparciu o rozwiązania wzorcowe. Wskazuje także sposoby przeorientowania kluczowych wydatków na edukację, ochronę środowiska naturalnego i infrastrukturę transportową tak, aby mogły one jeszcze pełniej przyczyniać się do wzrostu gospodarczego.
New social policy agendas for Europe and Asia. Challenges, experience, and lessons. Ed. Katherine Marshall, Olivier Butzbach. Washington, D.C.: The World Bank, 2003. - 503 s. Sygn.: 6694

Kryzys wschodnioazjatycki w latach 1997-98 stworzył ogromne wyzwania dla sektora usług socjalnych. Już na samym początku tego kryzysu rządy krajów europejskich i wschodnioazjatyckich połączyło pracę wielu ekspertów, w celu upowszechnienia wiedzy i doświadczeń oraz stworzenia nowych idei w zakresie szeroko pojętej polityki socjalnej państwa. Jednym z najważniejszych rezultatów tej wspólnej azjatycko-europejskiej inicjatywy jest kolekcja esejów poświęconych tematyce dobrobytu. Wolumen ten zawiera studia przypadków (europejskich i azjatyckich). Koncentrują się one szczególnie na zagadnieniach i ideach, które mają swe praktyczne znaczenie w Azji Wschodniej i innych rozwijających się regionach.
The right to tell. The role of mass media in economic development. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 322 s. (WBI Development Studies) Sygn.: 6664

Niezależna prasa jest podstawą zdrowego i sprawiedliwego rozwoju gospodarczego. Media pozwalają usłyszeć głos najbiedniejszych. Niezależna prasa dostarcza również solidnych podstaw dla wolnego i demokratycznego społeczeństwa. Autorzy tekstów zawartych w tej publikacji podkreślają rolę mediów jako strażnika rządu i sektora przedsiębiorstw oraz polityki, która pozwala realizować powyższe zadania mediów. Kilku autorów książki opisuje rolę mediów oraz wyzwania z jakimi się zetknęli w poszczególnych krajach. Te fascynujące studia przypadków podkreślają możliwości działania mediów jako katalizatorów zmian i wzrostu. Na uwagę zasługuje artykuł Adama Michnika, na stronach 291-300 na temat dziesięciorga przykazań dobrego dziennikarza.
A sourcebook for poverty reduction strategies. Ed. Jeni Klugman. Vol.1: Core techniques and cross-cutting issues. Vol.2.: Macroeconomic and sectoral approaches. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 600 s. vol.1, + 652 s. vol. 2, Sygn.: 6665/1, 6665/2

Jest to przewodnik mający na celu pomóc krajom o niskim dochodzie w rozwinięciu strategii redukcji ubóstwa. Książka ta została zaprojektowana jako zasób źródłowy dla analizy i tworzenia polityki i programów redukcji ubóstwa na poziomie rządu centralnego. Każdy rozdział zawiera krótkie streszczenie wprowadzające do danego zagadnienia i szczegółowy przewodnik po materiałach zawierających studia przypadków krajów, uwagi techniczne i rekomendacje literaturowe w celu dalszego zgłębiania tematyki. Książka jest podzielona na 2 wolumeny. Wolumen pierwszy skupia się na metodach pomiaru i analizy ubóstwa oraz jego monitoringu i ocenie. Wolumen drugi koncentruje się na podejściu makroekonomicznym i sektorowym.
When things fall apart. Qualitative studies of poverty in the former Soviet Union. Eds. Nora Dudwick et al. Washington, D.C.: The World Bank, 2003. - 445 s. Sygn.: 6742

Bank Światowy zmienił sposób analizy i raportowania stanu ubóstwa. Rozpatrywane jest ono obecnie wielowymiarowo. Uwzględnione są bowiem takie elementy jak wrażliwość społeczna, czy społeczna izolacja oraz bezsilność. To szersze podejście sugeruje potrzebę powiązania analizy ilościowej z analizą jakościową zjawiska jakim jest ubóstwo. Badania jakościowe pozwalają zrozumieć zachowania, sposób postrzegania i doświadczenia. Może to służyć w procesie rozwijania właściwej polityki zwalczania ubóstwa. Raport prezentuje specyficzne przykłady pochodzące z prac Banku Światowego prowadzonych w krajach byłego Związku Radzieckiego. Każdy z tych przykładów ilustruje korzyści, które mogą być uzyskane z powiązania jakościowych i ilościowych metod badawczych.
Elbers Chris, Lanjouw Jean O., Lanjouw Peter: Micro-level estimation of welfare. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 57 s. (Policy Research Working Paper; no 2911) Sygn.: W/2911

Autorzy konstruują i opisują własności estymatorów dobrobytu opartych na szczegółowej informacji na temat standardu życiowego. Informacje te pochodzą z sondaży przeprowadzanych wśród reprezentatywnej grupy gospodarstw domowych. Zaproponowane estymatory dobrobytu posiadają szereg zalet. Ich interpretacja jest łatwa i jednoznaczna, są one porównywalne dwustronnie a ich wiarygodność może być oceniana standardowymi testami statystycznymi. Na podstawie danych pochodzących z Ekwadoru autorzy otrzymali wiarygodne szacunki miar dobrobytu nawet w niedużych populacjach. Przedstawiony jest sposób zastosowania wymienionych mierników. Te nowe sposoby szacowania poziomu dobrobytu otwierają możliwość testowania modeli rozkładu dobrobytu w zależności od stopnia rozwoju i całej gamy zmiennych socjoekonomicznych i politycznych.
Agenor Pierre-Richard: Does globalization hurt the poor? Washington, D.C.: The World Bank, 2002 - 56 s. (Policy Research Working Paper; no 2922) Sygn.: W/2922

Autor podejmuje próbę analitycznego i empirycznego oszacowania wpływu globalizacji na ubóstwo w krajach o średnim dochodzie na mieszkańca. Można tu znaleźć opis różnorakich powiązań pomiędzy liberalizacją wymiany handlowej i przepływów kapitału a poziomem ubóstwa. Autor jednak podkreśla, że wskazywane przez niego zależności mogą mieć charakter nieliniowy. Wyniki analizy i badań empirycznych sugerują, że pomiędzy globalizacją a stopniem ubóstwa może zachodzić zależność wyrażona przez krzywą Laffera. Oznacza to, że przy niskich poziomach globalizacji wpływa ona niekorzystnie na poziom ubóstwa, ale powyżej pewnego progu wyraźnie zmniejsza jego poziom.
Collier Paul, Hoeffler Anke: Military expenditure. Threats, aid, and arms races. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 23 s. (Policy Research Working Paper; no 2927) Sygn.: W/2927

Na podstawie danych z lat 1960-1999 autorzy szacują wyścig zbrojeń pomiędzy krajami, które ze sobą sąsiadują. Analiza statystyczna wskazuje, że wydatki na zbrojenia są silnie zależne od takich samych wydatków w sąsiednim kraju. Autorzy tworzą "mnożnik wyścigu zbrojeń" i na jego podstawie wykazują, że zewnętrzny impuls zwiększający wydatki na zbrojenia w jednym kraju powoduje ponad dwukrotnie wyższy wzrost tego typu wydatków w obu krajach. Wypływa stąd wniosek, iż wydatki na zbrojenia są do pewnego stopnia "regionalnym złem publicznym".
Klapper Leora F., Sarria-Allende Virginia, Sulla Victor: Small- and medium-size enterprise financing in Eastern Europe. Washington, D.C.: The World Bank, 2002. - 51 s. (Policy Research Working Paper; no 2933) Sygn.: W/2933

Istnieje duże zainteresowanie zrozumieniem sposobu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wzorce finansowania są jednak niejasne. Niewiele jest wiadomo odnośnie znaczenia kapitału własnego, długu i finansowania poprzez rozliczenia między przedsiębiorstwami. Autor używa bazy danych "Amadeusz", która zawiera informacje na temat 97 000 prywatnych firm z piętnastu krajów Środkowej i Wschodniej Europy. Baza "Amadeusz" pozwala autorom na analizę ogólnych wzorców finansowania firm prywatnych krajów Europy Wschodniej. Statystyki wskazują, że rozmiar sektora MŚP (mierzony przez procent całkowitego zatrudnienia) krajów europejskich jest mniejszy niż w większości krajów najwyżej rozwiniętych. Chociaż autorzy znajdują niemal w każdym kraju dużą liczbę MŚP jako procent wszystkich firm, to jednak MŚP działające na terenie Europy Wschodniej są małe i zatrudniają niewielu pracowników. Pomimo tego MŚP wydają się stanowić bardziej dynamiczny sektor gospodarek Europy Wschodniej w porównaniu do dużych firm. Ogólnie biorąc sektor MŚP obejmuje firmy stosunkowo młodsze i wyżej zadłużone, a także przynoszące większe zyski oraz szybciej rozwijające się. Sugeruje to, że nowy rodzaj firm wyłania się w gospodarkach przechodzących transformację. Są one zorientowane rynkowo i nastawione na przynoszenie zysku. Lecz równocześnie te firmy okazują się mieć ograniczenia w zakresie długoterminowego finansowania co zmniejsza możliwości wzrostu.
Paweł Młodkowski, Ewa Mierzejewska


    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK