BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 18/2001Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Winners and Losers of EU Integration. / ed. by Tang Helena Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -XIV, 326 s. Sygn.: 5218

Wiosną 1999 roku Bank Światowy włączył się w działania na rzecz rozwoju współpracy ekonomicznych i politycznych instytutów badawczych i organizacji pozarządowych z 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które chcą stać się członkami Unii Europejskiej. W efekcie trzynaście instytucji z Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski (Instytut Europejski z Łodzi), Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier zostało połączonych w forum dyskusyjne nad kluczowymi problemami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi związanymi z przyszłą integracją. Publikacja jest pokłosiem pierwszej konferencji owego forum. Materiały konferencyjne można znaleźć także na stronie internetowej forum http://www.euintegration.net/ , gdzie szczególnie polecamy lekturę rozdziału dotyczącego Polski http://www.euintegration.net/file_db.php?id=9Klitgaard Robert, MacLean-Abaroa Ronald, Parris H. Lindsey: Corrupt cities. A practical guide to cure and prevention. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - XIII, 162 s. Sygn.: 5219

Polecany przez Transparency International praktyczny przewodnik po metodach diagnozowania, zapobiegania i walki z korupcją wraz z przykładami technik działania samorządów lokalnych. Autorzy opierają swoje wnioski na analizie przypadków zarówno skutecznej jak nieskutecznej strategii zwalczania korupcji. Przykłady pochodzą z Nowego Yorku, Hong-Kongu oraz z La Paz (Boliwia).Helping Countries Combat Corruption. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -VI, 109 s. Sygn.: 5490

Walka z korupcją stała się od 1996 roku jednym z priorytetów Banku Światowego. Finansując wiele projektów w krajach rozwijających się, które często borykają się z problemem korupcji, Bank Światowy podejmuje wysiłek na rzecz ochrony czystości własnych pieniędzy oraz pomocy w budowie przejrzystych instytucji rządowych krajów, które o to proszą. Publikacja przedstawia dokonania Banku Światowego w tym zakresie od roku 1997.European Union accession: opportunities and risks in Central European Finances. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - XIV, 368 s. Sygn.: 5651

Materiały z drugiego (Private capital flows and EU accession: implications for sovereign liability management; 7-8 stycznia 1999, Paryż) i trzeciego (Integrated financial sector regulation and supervision in the context of EU accession; 24-25 czerwca 1999, Praga) seminarium w ramach European Borrowers Network. Przypomnijmy, że materiały pierwszego seminarium z 1997 roku zostały przedstawione w Biuletynie 16/1999 (European Union accession: the challenges for public liability management in Central Europe).*******

Hughes Gordon, Bucknall Julia: Poland : complying with EU environmental legislation. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - VII, 52 s. (World Bank Technical Paper; no 454, Europe and Central Asia Environmentally and Socially Sustainable Development Series). Sygn.: T/454

W raporcie zaprezentowano skutki dostosowania Polski do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiono oszacowane koszty dostosowania dla sektora publicznego, jak również wpływ dyrektyw na sektor prywatny i budżety gospodarstw domowych.Structural Change in the Farming Sectors in Central and Eastern Europe. Lessons for EU Accession - Second World Bank/FAO Workshop, June 27-29, 1999. / ed. by Csaba Csaki [et al.] Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -XX, 248 s. (World Bank Technical Paper; no 465, Europe and Central Asia Environmentally and Socially Sustainable Development Series). Sygn.: T/465

Materiały z drugich warsztatów roboczych poświęconych dostosowaniu sektora rolnego państw kandydujących do wymogów Unii Europejskiej. Warsztaty zorganizował Bank Światowy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy współpracy polskiego Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie w dniach 27-29 czerwca 1999 roku.Havlik Peter: Trade and Cost Competitiveness in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - IX, 63 s. (World Bank Technical Paper; no 482, Europe and Central Asia Poverty reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/482

Studium stanowi próbę oszacowania i porównania różnych aspektów międzynarodowej konkurencyjności czterech najwyżej rozwiniętych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Węgier, Polski i Słowenii. Porównania przeprowadzono w zakresie kosztów i produktywności pracy, konkurencyjności w handlu, osiągnięciach polityki kursu walutowego oraz wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ważnym dodatkiem do publikacji jest aneks statystyczny stanowiący 1/3 całości opracowania.Csaki Csaba, Tuck Laura: Rural Development Strategy : Eastern Europe and Central Asia. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - XI, 47 s. (World Bank Technical Paper; no 484, Europe and Central Asia Environmentally and Socially Sustainable Development Series). Sygn.: T/484

Przedstawiono stan rozwoju rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ocenę stopnia liberalizacji cen i rynków, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz dotychczasową i przyszłą strategię wspierania przez Bank Światowy przemian w rolnictwie w regionie.*******

Hellman Joel S., Jones Geraint, Kaufmann Daniel: "Seize the state, seize the day". State capture, corruption and influence in transition. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - 37 s. (Policy Research Working Paper; no 2444). Sygn.: W/2444

Głównym zadaniem transformacji była zmiana w relacjach między państwem a firmą, umożliwiająca większą wolność gospodarczą. Jest jednak odwrotna strona tych relacji: firmy mogą wpływać na państwo przystosowując reguły gry do własnych potrzeb, zwykle po znacznym społecznym koszcie. Opracowanie stawia sobie za cel zbadanie dynamiki tego zjawiska w oparciu o dane z przeprowadzonego w 1999 roku w 22 krajach transformacji przeglądu Business Environment and Enterprise Performance Survey. Pełny tekst raportu można przeczytać na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/Research/workpapers.nsf/3b0c59da8172bc37852566db005f7d0f/ c84c147044de50978525695f006deafc/$FILE/WP+2444.pdfLokshin Michael, Ravallion Martin: Short-lived shocks with long-lived impacts. Household income dynamics in a transition economy. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - 26 s. (Policy Research Working Paper; no 2459). Sygn.: W/2459

Opracowanie poświęcone dynamice dochodów gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na danych z Węgier zbadano jaki wpływ na ubóstwo miało krótkotrwałe załamanie w dochodach ludności. Zdaniem autorów spowodowało ono długotrwałe ale odwracalne skutki. Pełny tekst raportu znajduje się na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/Research/workpapers.nsf/3b0c59da8172bc37852566db005f7d0f/ 9fab9d3e984d2ae9852569690050459b/$FILE/wps2459.pdfCavalcanti Carlos B., Li Zhicheng: Performing tax expenditure programs in Poland. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - 17 s. (Policy Research Working Paper; no 2465). Sygn.: W/2465

Opis reformy podatkowej jaką w 1999 roku wprowadzono w Polsce. Jej celem było pobudzenie długofalowego wzrostu gospodarczego przez stopniową redukcję podatku dochodowego od osób prawnych z 34% w 1999 roku do 22% w roku 2004, oraz harmonizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z regulacjami Unii Europejskiej. Pełny tekst raportu znajduje się na stronie
http://wbln0018.worldbank.org/Research/workpapers.nsf/bd04ac9da150d30385256815005076ce/ e463a714d27525d08525697d0072d7ca/$FILE/wps2465.pdfPublikacje z serii Policy Research Working Paper znajdują się w wersji pełnotekstowej na stronie http://wbln0018.worldbank.org/research/workpapers.nsf/policyresearch?openform*******

Bank Światowy, którego jednym z głównych zadań jest walka z ubóstwem na świecie, uważa obszar Europy Środkowo-Wschodniej za coraz bardziej zagrożony tym problemem i kieruje wysiłki na opisanie przyczyn i skutków oraz likwidację tego zjawiska. Efektem tych prac jest seria A World Free of Poverty, poświęcona w całości wieloaspektowym skutkom rozszerzającej się w naszym regionie biedy. Powstałe w ramach serii opracowania dotyczą spraw związanych z funkcjonowaniem w krajach transformacji ustrojowej ochrony socjalnej, opieki społecznej, opisują zjawisko zwiększającej się biedoty miejskiej, ewolucji systemów emerytalnych, rozwoju korupcji, szarej strefy, kłopotów z finansowaniem szkolnictwa, służby zdrowia, itp. Publikacją wiodącą w ramach serii jest monografia "Making transition work for everyone", której towarzyszą raporty szczegółowe.Making Transition Work for Everyone. Poverty and Inequality in Europe and Central Asia. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -X, 524 s. (A World Free of Proverty). Sygn.: 5425

Jeden na pięciu mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej w 1998 roku dysponował dziennym dochodem wielkości mniej niż 2 $. Jest to dziesięciokrotnie więcej niż w 1988 roku, alarmują autorzy monografii, stwierdzając także bezprecedensowy wzrost zróżnicowania dochodów w regionie. Takie są wyniki przeprowadzonych ostatnio przez Bank Światowy badań nad budżetami gospodarstw domowych, których wyciąg dołączono do publikacji w formie obszernego aneksu. Raport został przedstawiony na konferencji prasowej w Pradze, 19 września 2000 roku, wzbudzając żywą dyskusję. Jej zapis można oglądać na stronie http://www.worldbank.org/html/extdr/transcripts/ts091900a.htm.
Treść raportu w wersji on-line również jest dostępna na serwerze Banku Światowego na stronie http://www.worldbank.org/html/extpb/transitioneca.htm (Read the report online)Anticorruption in Transition. A Contribution to the policy Debate. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -XXXI, 101 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5427

Korupcja uznawana jest przez Bank Światowy za najgroźniejszą przeszkodę w rozwoju społeczeństw. Raport o stanie, formach, źródłach, konsekwencjach oraz proponowanych strategiach zwalczania korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej opiera się na przeprowadzonym w 1999 roku przez OECD i Bank Światowy specjalnym przeglądzie pt. "Business Environment and Enterprise Performance Survey", w którym uczestniczyło 3000 prywatnych przedsiębiorców z 22 krajów transformacji gospodarczej. Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ D74DB51B2D46615D8525695B00678C93?OpenDocumentBalancing Protection and Opportunity. A Strategy for Social Protection in Transition Economies. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -V, 91 s. (A World Free of Proverty) Sygn.: 5428

Kraje transformacji gospodarczej odziedziczyły nieskuteczną, niedostosowaną do potrzeb gospodarki rynkowej i nadmiernie rozbudowaną sieć zabezpieczeń społecznych. Konieczna przebudowa systemu opieki społecznej to w większości adaptacja starego do nowych potrzeb lub budowa nowego systemu. Raport przedstawia analizę stanu opieki społecznej w regionie oraz - w formie aneksu statystycznego -podstawowe wskaźniki warunków życia ludności w poszczególnych krajach. Dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ 158fab7b5bd77d4c8525695b006eccf4?OpenDocumentCleaner transport fuels for cleaner air in Central Asia and the Caucasus. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - IV, 35 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5429

Rośnie problem zanieczyszczenia powietrza w krajach byłego Związku Radzieckiego. Szacuje się, że każdego roku w dużych miastach WNP z tego powodu przedwcześnie umiera 40 tys. osób a zapada na choroby 100 tys. osób. Studium stanowi próbę oceny jakości powietrza w ośmiu krajach Azji Środkowej, jak również prognozy jego stanu w świetle trendów w rozwoju motoryzacji. Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ 7fb426c9cb46ac738525695b006f00e1?opendocumentThe Determinants of Enterprise Restructuring in Transition. An Assessment of the Evidence. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -IV, 28 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5430

W ciągu ostatnich 10 lat w 27 krajach postkomunistycznych poddano restrukturyzacji łącznie 150 tysięcy dużych przedsiębiorstw. Raport podsumowuje wyniki ponad 125 studiów empirycznych w celu ustalenia determinant restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego pełny tekst dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ 884aac0cfd1b7c16852569640073a5e8?OpenDocumentThe Evolution of Pension Systems in Eastern Europe and Central Asia. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -56 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5431

Kraje Europy Wschodniej i Azji Środkowej dokonały istotnej adaptacji systemów emerytalnych tak z powodu kurczących się możliwości wywiązania się z podjętych zobowiązań jak ze względu na konieczność przystosowania do zmian demograficznych. Raport dokonuje przeglądu wdrożonych systemów (w porównaniach uwzględniono Polskę). Dostępny jest on-line na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ 332E7D03C6F6CE4A8525695B006DF3DE?OpenDocumentFrom Commissars to Mayors. Cities in the Transition Economies. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -IV, 35 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5432

67% populacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej żyje w miastach. Poziom wskaźnika jest zbliżony do odpowiedniego dla krajów OECD. Jednak ludność miast krajów postkomunistycznych charakteryzuje się odmienną strukturą zatrudnienia (bardziej przemysł niż usługi, co wobec spadku produkcji przemysłowej skutkuje wzrostem bezrobocia i ubóstwa). Dodatkowo władze miast nie mają ugruntowanej praktyki skutecznego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej. Raport przedstawia problemy miast krajów transformacji gospodarczej. Jego tekst znajduje się na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ b80a1486ce739aba852569640076306f?OpenDocumentHidden Challenges to Education Systems in Transition Economies. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -IX, 133 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5433

Rozpoczynając transformację gospodarczą kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogły się poszczycić osiągnięciami swoich systemów kształcenia: nie istniał problem analfabetyzmu dorosłych, kształciły się wszystkie dzieci i niemal cała młodzież obu płci, poziom kształcenia był wysoki. Ten kosztowny system, rodem z gospodarki nakazowo-planowej, nie sprawdza się w warunkach gospodarki rynkowej, stwierdzają autorzy raportu i przedstawiają obecny stan szkolnictwa krajów postkomunistycznych wraz z propozycjami rozwiązania jego finansowych problemów. Pełny tekst raportu dostępny jest na serwerze Banku Światowego na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ 62559ACCC0BBE8F98525695B0069E479?OpenDocumentMaintaining Utility Services for the Poor. Policies and Practices in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -III, 57 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5434

Aż do wczesnych lat dziewięćdziesiątych ceny usług komunalnych (sieć wodociągów, kanalizacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, elektryczność, gaz), utrzymywane były na sztucznie niskim poziomie w większości krajów postkomunistycznych. Gdy dotowanie tych usług w tak szerokim zakresie stało się już niewykonalne, kolejne rządy decydowały się na urealnienie ich cen. Proces ten okazał się bardziej bolesny niż przypuszczano, ze względu na realny spadek dochodów gospodarstw domowych. Rządy krajów Europy Środkowej i Wschodniej muszą zatem przygotować taki mechanizm subwencji, który chroniłby wyłącznie gospodarstwa domowe o najniższych dochodach. W raporcie znalazło się przykładowe studium z Polski. Pełny tekst raportu dostępny jest pod adresem:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ 12A9F6922954ABB78525695B006BD959?OpenDocumentMoving from Residential Institutions to Community- Based Social Services in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -VIII, 62 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5435

Kraje wysoko rozwinięte rezygnują z domów opieki (nad dziećmi, niepełnosprawnymi, starcami) na rzecz usług socjalnych świadczonych przez społeczności lokalne. Tymaczasem w krajach postkomunistycznych domy opieki są jedyną alternatywą dla ok.1% dzieci, 4% niepełnosprawnych oraz 1% ludzi starych. Raport przedstawia propozycję strategii zmian opartą na doświadczeniach Banku Światowego z Albanii, Armenii, Łotwy, Litwy i Rumunii. Raport dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ 5231989d8868de98852569640071dfa2?OpenDocumentProgress Toward the Unification of Europe. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -II, 70 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5436

Przystąpienie dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej staje się już faktem przesądzonym. Raport przedstawia postępy w negocjacjach, kluczowe obszary polityki dostosowawczej oraz porównania wielkości PKB na 1 mieszkańca w krajach aspirujących oraz krajach "15" (rozdział pt. Konwergencja dochodów). Pełny tekst dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ 0D714CE4402403A88525695B006D3538?OpenDocumentRoma and the Transition in Central and Eastern Europe. Trends and Challenges. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - IX, 54 s. (A World Free of Poverty). Sygn.: 5437

Sytuacja Romów w Europie Środkowo-Wschodniej jest jednym z trudniejszych problemów, które przyniosła ze sobą transformacja ustrojowa. Choć warunki życia pogorszyły się wielu mieszkańcom tego regionu, można dziś stwierdzić, że żadna inna grupa etniczna nie została tak konsekwentnie wyłączona z pozytywów przemian. Pełny tekst raportu można przeczytać na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ 505B16F496817B338525695800647D86?OpenDocumentRural, Environmental, and Social Development Strategies for the Eastern Europe and Central Asia Region. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - VI, 47 s. (A World Free of Poverty) Sygn.: 5438

Raport przedstawia planowaną strategię dalszej pomocy Banku Światowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej w kwestiach rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska oraz rozwoju społecznego. Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ aca69aafccdfba0c8525695b006fe7df?OpenDocumentLewis Maureen: Who is Paying for Health Care in Eastern Europe and Central Asia? Washington, D.C.: The World Bank, 2000. -V, 34 s. (A World Free of Poverty) Sygn.: 5439

System nieformalnych opłat medycznych stanowi ważne źródło nierówności w ramach systemu opieki zdrowotnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Częstotliwość tych opłat przekracza 60% w krajach WNP osiągając 91% w Armenii. Jest również niepokojąco wysoka w innych krajach, w tym w Polsce. Dowodzą tego oparte na badaniach Chawla z 1999 roku wielkości rocznych nieformalnych opłat medycznych w Krakowie wg typu świadczeniodawców zamieszczone w rozdziale Policy Implication and Property Actions. Raport przedstawia przyczyny, rozmiar, konsekwencje oraz propozycje rozwiązań problemu nieformalnych opłat medycznych. Raport dostępny jest on-line na stronie:
http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/General/ EE346EC2B3DCCA578525695B006C2F1E?OpenDocumentEwa Mierzejewska, Anna Osiewalska    Biuletyn Informacyjny nr 18/2001Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK