BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


Najnowsze publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. � s.

W publikacji dokonano próby bilansu doświadczeń pierwszych miesięcy obecności Polski w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie jest przede wszystkim fotografią pewnego specyficznego okresu rejestrującą najważniejsze zjawiska i tendencje, które wystąpiły po 1 maja 2004 roku lub też nasiliły się albo zaczęły przynosić określone skutki po tej właśnie dacie.
Dostęp on-line w pdf.

Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej / Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. � s.

Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej to kolejny zbiór analiz socjologicznych opracowanych w Departamencie Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Tom ten należy traktować jako suplement do opublikowanego przez UKIE w kwietniu 2005 r. zbioru ekspertyz Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. Czytelnik tej pracy znajdzie w niej wiele odniesień do przywołanej publikacji.
Dostęp on-line w pdf.

Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [Współaut.]
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. � s.

Celem analizy jest pokazanie zmian w handlu Polski z UE w latach 1992-2003, a więc w okresie stowarzyszania się Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Oddzielnie omówiono handel artykułami rolnymi i wyrobami przemysłowymi, z uwagi przede wszystkim na odmienne zasady i harmonogram liberalizacji obu tych grup towarowych. Podstawą analizy były dane Eurostatu.
Dostęp on-line w pdf.

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju / Filip Jasiński, Katarzyna Smoter
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. � s.

Publikacja zawiera przejrzyste i merytorycznie wyczerpujące omówienie procesu integracji europejskiej w zakresie budowy obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań w sposób różnorodny omówili ramy historyczne, prawne i instytucjonalne unijnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. – 372 s.

Czterojęzyczny glosariusz został sporządzony na podstawie traktatów Unii Europejskiej oraz "Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy". Zawiera ponad 700 terminów w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Niektórym terminom towarzyszą definicje w j. polskim. Terminy uporządkowane są alfabetycznie, zgodnie z określeniami w języku angielskim. W drugiej części znajdują się alfabetyczne indeksy terminów w czterech językach.
Dostęp on-line w pdf.

Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. – 479 s.

Publikacja zawiera podstawowe informacje o instytucjach i obszarach zainteresowania Unii Europejskiej wraz z adresami stron internetowych. Nowością w tym wydaniu są adresy do stron i dokumentów w języku polskim. Do wydawnictwa dołączono suplement, który zawiera spis wydarzeń historii Unii Europejskiej i integracji Polski z UE w latach 1998-2004.
Dostęp on-line w pdf.

Bibliografia za lata 2000-2004. Publikacje zalecane dla bibliotek i ośrodków informacji w zakresie problematyki Unii Europejskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. – 180 s.

Bibliografia powstała na podstawie danych zawartych w katalogach bibliotecznych Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, toteż nie jest opracowaniem zamkniętym. Publikacja zawiera uporządkowany alfabetycznie wykaz skróconych opisów bibliograficznych oraz indeksy: działów i słów kluczowych, które mogą być pomocne przy poszukiwaniu materiałów na wybrany temat.
Dostęp on-line w pdf.

Monitor Europejski
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Czasopismo jest kontynuacją wydawanego od 1995 roku „Monitora Integracji Europejskiej”. Na jego łamach publikowane są najistotniejsze dokumenty i materiały administracji centralnej, zwłaszcza związane z pracami UKIE. Stanowi źródło informacji o działalności Urzędu. Zamieszcza tłumaczenia materiałów unijnych, przeglądy propozycji aktów prawnych oraz zestawienia opracowań i publikacji związanych z funkcjonowaniem UE.
Dostęp on-line w pdf.

Magdalena Bednarek
Anna Łazarczyk
Monika Parys

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK