BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


Najnowsze polskojęzyczne publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej
Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja – konkurencyjność - współpraca
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. – 248 s.

Jest to trzeci raport przedstawiający sytuację w dziedzinie gospodarczej i społecznej spójności. Raport podzielono na 4 części. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia spójności, konkurencyjności, zatrudnienia i wzrostu. Część druga opisuje oddziaływanie polityki prowadzonej przez Państwa Członkowskie na sytuację w zakresie spójności. Część trzecia natomiast przedstawia oddziaływanie polityki wspólnotowej na konkurencyjność, zatrudnienie i spójność. W części czwartej opisano oddziaływanie i wartość dodaną polityki strukturalnej.

Finansowy instrument sterowania rybołówstwem. Instrukcja programowa
Luksemburg: Biuro Wydawnictw Oficjalnych Wspólnot Europejskich, 2004. – 45 s.

Rybołówstwo i akweny wodne stanowią ważną działalność ekonomiczną w UE, w szczególności na terenach nadbrzeżnych, gdzie istnieje niewiele alternatyw. Rynek unijny musi zmierzyć się z dwoma problemami tj. zmniejszającymi się zasobami rybnymi i wyzwaniem globalizacji gospodarki.

Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi. Rolnictwo ekologiczne 2003
Przysiek: Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Przysieku, 2003. – 40 s.

Na publikację składa się siedem referatów poświęconych harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi, dotyczących głównie rolnictwa ekologicznego.

Harmonizacja wybranych dziedzin prawa polskiego ze standardami Unii Europejskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Studiów Europejskich UMK w dniach 18-19 marca 2004 roku w Toruniu, finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu Jean Monnet Centre of Excellence / Maliszewska-Nienartowicz Justyna (red.)
Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. – 180 s.

Niniejsze opracowanie zawiera dziesięć referatów wygłoszonych na konferencji Harmonizacja wybranych dziedzin prawa polskiego ze standardami Unii Europejskiej. Obejmują one problemy ogólne tj. harmonizacja jako podstawa porządku prawnego UE, prawa i wolności człowieka w UE i w Polsce, zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym i jej odzwierciedlenie w polskiej Konstytucji, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawie legislacyjne w prawie wspólnotowym i polskim.

Promocja krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego. Analiza
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. – 54 s.

Praca pokazuje kierunki możliwej promocji towarów krajowych na wspólnym rynku europejskim. Ze względu na fakt, że istnieje odrębny reżim prawny dla promocji towarów przemysłowych i odrębny dla rolno-spożywczych, składa się ona z dwóch części. W części dotyczącej produktów rolno-spożywczych, oprócz pokazania generalnych zasad dopuszczalnej promocji, zawarto również informacje o zasadach uzyskania wsparcia ze Wspólnoty oraz o zasadach promocji nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych i świadectw szczególnego charakteru, w stosunku do których istnieją odrębne regulacje wspólnotowe, które po 1 maja 2004 r. będą bezpośrednio obowiązywały w Polsce.
Dostęp on-line w pdf.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - czerwiec 2004
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. – 40 s.

W publikacji odniesiono się do systemu wyborczego Parlamentu Europejskiego i tendencji rozwojowych tegoż systemu. Omówiono m. in. powstanie, siedzibę, organy i komisje Parlamentu Europejskiego, a także wybory do Parlamentu w 2004 roku i udział Polaków w tychże wyborach.
Dostęp on-line w pdf.

Zarządzanie Europejską Przestrzenią Badawczą - klucz do laboratorium w rękach społeczeństwa
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. – 20 s.

W publikacji omówiono nasilającą się tendencję do bezpośredniego angażowania społeczeństwa w definiowanie programów badań naukowych w Europie. Rozważono tu sposoby optymalizacji tego procesu pod kątem bardziej ścisłego udziału społeczeństwa w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Budowanie naszej wspólnej przyszłości. Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego KOM(2004) 101
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. – 47 s.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego KOM(2004) 101 poświęcony wyzwaniom politycznym i środkom budżetowym w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013. Omówiono m.in. priorytety dla rozszerzonej Unii Europejskiej (stały rozwój, nadanie pełnej wartości obywatelstwu europejskiemu, UE jako partner na świecie), a także dopasowywanie środków do celów, zapewnienie osiągnięcia celów, nowe ramy finansowe i system finansowania.

Strategia EEA na lata 2004-2008
Luksemburg: Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2003. – 28 s.

Opracowanie przedstawia strategię działania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na lata 2004-2008. Zaprezentowano systemy informacyjne i sieci zajmujące się zagadnieniami ochrony środowiska. Omówiono główne założenia Szóstego Programu Ramowego w dziedzinie ochrony środowiska. Strategia EEA na lata 2004-2008 jest trzecim wieloletnim programem roboczym Agencji, które są wymagane na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Agencje. Obecny program został przyjęty przez Zarząd EEA na zebraniu w dniu 25 listopada 2003 roku.

Sygnały 2004 EAŚ. Aktualizacja wybranych zagadnień
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 31 s.

Jest to coroczny raport zawierający wskaźniki, opisy oraz wykresy dotyczące polityki ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej. W roku 2004 szczególną uwagę zwrócono na wpływ czynników ochrony środowiska na rolnictwo, transport i energię. Przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz jakością wody.

Projekty kulturalne - krok po kroku
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. – 94 s.

Jest to przewodnik dla wszystkich, którzy pragną zmierzyć się z twórczym wyzwaniem, jakim jest realizacja projektów kulturalnych. W publikacji przedstawiono kolejne etapy planowania i realizacji projektu. W celu ułatwienia poszukiwania konkretnych źródeł finansowania projektów kulturalnych zamieszczono listę z danymi adresowymi programów i funduszy Unii Europejskiej. W publikacji znajduje się również słowniczek terminologiczny pomocny przy tworzeniu wniosków o wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej.

ABC Unii Europejskiej
Warszawa: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. – [180 s.]

Publikacja stanowi zbiór 30 krótkich tekstów informacyjnych ABC Unii Europejskiej wydawanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej od roku 1998. Teksty te były co roku uaktualniane. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji, polityk oraz rozszerzenia.
Dostęp on-line.

Magdalena Bednarek
Anna Łazarczyk
Monika Parys

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK