BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści


Nowości Centrum Dokumentacji EuropejskiejNiniejsze publikacje ukazały się w cyklu wydawnictw realizowanych w ramach programu "Prawo Unii Europejskiej na co dzień". Ich celem jest informowanie samorządów i przedsiębiorców o zmianach w prawie, wynikających z procesu integracji Polski z Unią Europejską. Pełne teksty są dostępne w formacie pdf na stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzanych przez ustawodawstwo dostosowawcze dla samorządów gminy, powiatu i województwa / Rabska Teresa.
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 44 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 5

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe omówienie zmian dotyczących kluczowych dla samorządów dziedzin prawa, którymi są m.in.: zamówienia publiczne, środki pomocowe, ochrona środowiska, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, itp.Harmonizacja prawa polskiego w latach 2000-2001 w zakresie przepisów regulujących działanie samorządu terytorialnego/ Kulesza Michał, Galus Katarzyna, Tułowiecki Mikołaj.
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 71 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 1

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe omówienie zmian dotyczących kluczowych dla samorządów dziedzin prawa, którymi są m.in.: zamówienia publiczne, środki pomocowe, ochrona środowiska, pomoc publiczna dla przedsiębiorców itp.Lotne związki organiczne powstałe w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych / Koniecki Jakub red. 
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 81 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 2

Opracowanie dotyczy problematyki emisji lotnych związków organicznych powstałych w wyniku używania rozpuszczalników. Praca postała na podstawie wyników badania typu "impact assessment" wykonanego według metodologii brytyjskiej w ramach programu Phare Polohan 21/2010246, który zakończył się w maju 2001. Celem badania było oszacowanie kosztów dostosowania do standardów Unii dla poszczególnych sektorów gospodarki. Przedstawione dane mają charakter szacunkowy, tak odnośnie liczby związków organicznych, jak i kosztów dostosowania.Przewodnik po Wspólnej Polityce Rybołówstwa/ Graś Andrzej red. 
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 49 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 9

Niniejsze opracowanie jest poświęcone sektorowi rybołówstwa; przedstawiono w nim podstawowe elementy i rozwiązania funkcjonujące w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej, dotyczące przede wszystkim jej trzech filarów: zarządzania i kontroli żywych zasobów morza, organizacji rynku produktów rybołówstwa, oraz polityki strukturalnej. Zaprezentowano m.in. ustawę o rybołówstwie morskim, zarys rozwiązań, jakie powinny być jeszcze przyjęte w ramach planowanych ustaw oraz omówiono wpływ trwających w Polsce zmian na sytuację tzw. przeciętnego armatora oraz mechanizm i wysokość odszkodowania za kasowanie statków; wypłata takich odszkodowań jest jednym z elementów polityki strukturalnej UE w dziedzinie rybołówstwa.Samorząd gospodarczy jako partner firm w akcesji do Unii Europejskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 60 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 7

Publikacja ukazała się w cyklu wydawnictw realizowanych w ramach programu "Prawo Unii Europejskiej na co dzień", których celem jest informowanie samorządów i przedsiębiorców o zmianach w prawie, wynikających z procesu integracji Polski z Unią Europejską. Niniejsze opracowanie ma dla w/w problematyki wagę szczególną. Nie dotyczy ono bezpośrednio zmian w prawie, lecz otoczenia, w którym prawo wpływające na sytuację polskich przedsiębiorstw jest stosowane i tworzone.Sposoby wdrażania dyrektyw opartych na Nowym Podejściu oraz Globalnym Podejściu. Przewodnik
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 188 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 3

Niniejszy przewodnik ma przybliżyć wszystkim zainteresowanym sprawy związane z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej opartych na Nowym Podejściu oraz Globalnym Podejściu oraz ma pomóc w ujednoliceniu ich zastosowania w różnych sektorach na terenie całego Jednolitego RynkuEuropejskiego.System oceny zgodności w Polsce. [stan obecny i docelowy] / Henrykowski Wojciech, Gancarz Marcin red. 
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 36 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 4

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie podstawowych kwestii z zakresu prawodawstwa dotyczącego - między innymi - badań i certyfikacji, dozoru technicznego, dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn,urządzeń itp., zasad bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej, warunków dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych itd.Środki ochrony indywidualnej. Informacje dla pracodawcy / Balasińska Elżbieta, Foltyn Mieczysław
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 31 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 6

Zgodnie z krajowymi przepisami, pracownicy na stanowiskach pracy w zakładach, gdzie występują zagrożenia, powinni być wyposażani w środki ochrony indywidualnej. Jednak krajowe wymagania dotyczące produkcji, zasad stosowania i doboru tych ochron nie są w pełni równoważne z wymaganiami krajów UE. Niniejsze opracowanie zawiera postanowienia dyrektywy Rady (89/656EWG) o minimalnych wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące zasad projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej oraz procedury oceny zgodności tych środków z podstawowymi wymaganiami określone zostały w dyrektywie 89/686/EWG.Wdrożenie ustawy o czasie pracy kierowców / Kałużyńska Małgorzata, Gancarz Marcin red. 
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.- 41 s.
Seria: Prawo Unii Europejskiej na co dzień, nr 8

W niniejszej publikacji przedstawiono pewne elementy badania, jakie zostało przeprowadzone za zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a które miało ocenić konsekwencje uchwalonej w lipcu 2001 ustawy o czasie pracy kierowców (zacznie ona obowiązywać od początku 2003).

Magdalena Bednarek, Anna Łazarczyk, Jadwiga Węglarz

    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK