BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 19/2002Spis treści


Nowości Centrum Dokumentacji EuropejskiejDriving licences in the European Union and in the European Economic Area. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 189 s.

Jedyna w swym rodzaju publikacja, która zawiera wzory i przykłady blankietów prawa jazdy, stosowane w krajach członkowskich UE wraz z kompletnym opisem symboli i oznaczeń występujących na każdym blankiecie. Zobaczymy zatem jak wygląda prawo jazdy używane w Belgii, Danii, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Islandii, Lichtensztajnie i Norwegii. W publikacji umieszczono także adresy pod które należy zwracać wymienione prawa jazdy oraz adresy kontaktowe w kwestiach dotyczących prawa jazdy.

Panorama of transport. Statistical overview of road, rail, inland waterways and air transport in the European Union. data 1970-1999 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 83 s.

Przegląd statystyczny zagadnień związanych z sektorem transportu w Unii Europejskiej. Dotyczy m. in.: infrastruktury i środków transportu, zatrudnienia w transporcie, bezpieczeństwa oraz wpływu środków transportu na środowisko.

IST 2001: Technologies Serving People Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 161 s.

Opracowanie przedstawia Programy IST (Information Society Technology) realizowane w roku 2001. Oprócz opisu samego programu w publikacji omówiono różnorodne zagadnienia i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, m. in.: e- gospodarkę, warunki życia, rozwój technologii informacyjnych ułatwiających życie zwykłym obywatelom.

The job creation potential of the service sector in Europe: Final report 2000 / Anxo Dominique, Storrie Donald Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 332 s.

Celem tego projektu badawczego było zrozumienie teoretycznych podstaw dynamiki wzrostu zatrudnienia w usługach. Analiza długoterminowych tendencji w strukturze zatrudnienia jasno wykazuje, że realne miejsca pracy w krajach rozwiniętych gospodarczo są tworzone prawie wyłącznie w sektorze usług. Kolejnym motywem tego projektu jest dostrzeżone słabe tempo całkowitego wzrostu bieżącego zatrudnienia w Unii Europejskiej w porównaniu z silnym wzrostem zatrudnienia w USA. Pomimo iż w obu gospodarkach dało się zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia w usługach to jednak procentowy udział zatrudnienia w usługach w UE zdecydowanie pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Kolejne zagadnienie to potencjał wzrostu gospodarki, która w coraz większym zakresie zależy od usług.

Progress achieved by the European Union 1995-99. Collected annual reports of the European Council submitted to the European Parliament Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 206 s.

Na publikację składa się 5 rocznych raportów o postępach osiągniętych przez Unię Europejską w latach: 1995, 1996,1997, 1998, 1999, które zostały przedstawione w Parlamencie Europejskim. Każdy raport zawiera szczegółowy opis polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz postępów przez nią osiągniętych w danym zakresie.

European competitiveness report 2001 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 139 s.

Piąte wydanie Raportu Komisji Europejskiej, który opisuje konkurencyjność europejską. Konkurencyjność w Raporcie oznacza zrównoważony wzrost standardów życia w danym kraju i możliwie najniższy poziom wymuszonego bezrobocia. Tematem przewodnim Raportu jest analiza wpływu technologii informacyjnych i komunikacji oraz innowacji na produktywność i wzrost gospodarczy. Dodatkowo Raport zawiera rozdział dotyczący zdolności innowacyjnych europejskiej biotechnologii.

Economic portrait of the European Union 2001 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 166 s.

Publikacja zawiera szeroki zakres danych makroekonomicznych dotyczących gospodarki Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Przedstawiono dane dotyczące gospodarstw domowych, populacji, rynku pracy, opieki socjalnej, cen i stóp procentowych. Ponadto raport bada różnice strukturalne między krajami członkowskimi i sposób w jaki się one rozwijają.

Statistical Yearbook on Candidate and South-East European Countries. Data 1995-1999 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 229 s.

Rocznik statystyczny Eurostatu, który zawiera dane statystyczne za lata 1995-1999 dotyczące wszystkich elementów, które składają się na gospodarki krajów kandydujących i krajów Europy Środkowej i Wschodniej.Regions. Statistical Yearbook 2001 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.- 115 s.

Rocznik statystyczny zawierające wybór porównawczych danych statystycznych ukazujących gospodarczą i społeczną sytuację w poszczególnych regionach krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Do wydawnictwa dołączony jest CD-ROM z elektroniczną wersją publikacji.

Anna Łazarczyk
Jadwiga Węglarz
Magdalena Bednarek

    Biuletyn Informacyjny nr 19/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK