Wstęp
Nowości Centrum Europejskiego
Nowości Banku Światowego
Nowości książkowe
Nowe bazy danych w OIN
Ksiązki międzywojenne
Serwisy informacyjne
Bazy danych Unii
Doktoraty AE


BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA PRAC DOKTORSKICH ZAREJESTROWANYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AE W 1999R.


1. Barczak Beata: Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą. Kraków: AE, 1999 .- 303 s.
obrona: 15.11.1999       nadanie stopnia: 18.11.1999

Spełnienie oczekiwań w stosunku do samorządu terytorialnego wymaga podjęcia prac mających na celu eliminację stwierdzonych nieprawidłowości oraz wprowadzenie nowych zasad i instrumentów zarządzania gminą. Do nowych koncepcji zarządzania gminą można zaliczyć: marketingową koncepcję zarządzania gminą, koncepcję projakościową i opartą na organizacji wirtualne. Wprowadzenie tych nowych rozwiązań do samorządu terytorialnego wymaga podjęcia prac modelowych i projektowych, celem przystosowania ich do specyficznych warunków. Przedmiotem rozprawy jest analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą. Uwaga została zwrócona na wykazanie przydatności analizy organizacyjnej procesu zarządzania stosowanej dotychczas głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw, dla celów analizy i usprawnienia procesu zarządzania gminą. Celem rozprawy było zatem opracowanie i praktyczna weryfikacja koncepcji analizy organizacyjnej. Z tej przyczyny w pierwszej kolejności opracowano koncepcję metodyczną analizy organizacji procesu zarządzania gminą, a następnie zastosowano ją do badania wybranych gmin. Szczegółowe cele dotyczyły: 1) identyfikacji składników systemu gmina, utaleniu ich statusu prawnego oraz roli w sprawnym funkcjonowaniu gminy, 2) strukturalizacji systemu gmina, 3)badania funkcji zarządzania, 4)badania instrumentów zarządzania gniną (prawnych finansowych, ekonomicznych).


2. Bielawski Paweł: Funkcje rachunkowości w niezyskowych organizacjach giełdowych. Kraków: AE, 1999 .- 278 s.
obrona: 27.09. 1999       nadanie stopnia: 30.09.1999

Dysertacja naświetla organizacje giełdowe jako podmioty niezyskowe oraz ich rachunkowość. Giełdy to podmioty o specyficznej działalności i rachunkowości, umiejscowionej między rachunkowością jednostek finansowych i klasycznych przedsiębiorstw. Celem rozprawy jest więc przedstawienie niezyskowych podmiotów giełdowych na tle innych jednostek nonprofit, spojrzenie na rozwój nauki i praktyki rachunkowości podmiotów niezyskowych w oparciu o rachunkowość podmiotów zyskowych oraz prezentacja operacji zawieranych na parkietach giełd. W dysertacji rozważa się trzy podstawowe tezy: organizacje giełdowe są podmiotami niezyskowymi; funkcjonowanie giełdy ma decydujący wpływ na poziom efektywności rynku; identyfikacja funkcji rachunkowości giełd oraz dorobek normatywnych i pozytywnych teorii nauki rachunkowości prowadzi do opracowania wzorcowych sprawozdań finansowych dla organizacji giełdowych. Przedmiotem niniejszej pracy jest próba podjęcia tego typu badań w odniesieniu do podmiotów giełdowych, podziału jednostek gospodarczych na zyskowe i niezyskowe, koncepcji efektywnego rynku, nauki i praktyki rachunkowości w celu opracowania wzorcowych sprawozdań finansowych dla giełd.


3. Czepalla Michael: Moglichkeiten und Wege regionaler Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz zwischen der Europaischen Union und assoziierten Landern unter besonderer Berucksichtigung der Republik Polen. Kraków: AE, 1998 .- 187 s.
obrona: 22.03.1999       nadanie stopnia: 22.03.1999

Tematem pracy są możliwości i drogi współpracy regionalnej w zakresie ochrony środowiska pomiędzy Unią Europejską a stowarzyszonymi krajami ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polskiej. Omówiono programy z zakresu ochrony środowiska, formy współpracy zgodne z przepisami prawa (dotyczące zwłaszcza Polski i Niemiec) oraz współpracę między miastami i gminami na szczeblu samorządowym - jej konkretne przykłady, wyniki oraz propozycje dla dalszego rozwoju przy uwzględnieniu czynników prawnych, społecznych i politycznych.


4. Fatuła Dariusz: Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej. Kraków: AE, 1999 .- 276 s. + nlb.3
obrona: 21.06.1999       nadanie stopnia: 24.09.1999

Celem pracy jest poznanie i zbadanie mechanizmów kształtowania się skłonności do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych. Przedstawiona została odmienność zachowań w zakresie skłonności do ponoszenia ryzyka, pozwalająca odróżnić oszczędzanie od inwestowania. Zbadane zostały motywacje, postawy i cele towarzyszące rezygnacji z bieżącej konsumpcji. Analizowano wielkość i strukturę oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych w latach 1990-97. Źródłem informacji były dane GUS oraz badania własne przeprowadzone na próbie gospodarstw domowych woj. krakowskiego. Stwierdzono, że wpływ czynników ekonomicznych takich jak dochód i stopa procentowa na skłonność do oszczędzania i inwestowania jest modyfikowany przez zestaw czynników o charakterze psychologiczno-społecznym. Zestaw i siła oddziaływania tych czynników jest zmienna zarówno w czasie jak i strukturze gospodarstw domowych. W sferze makroekonomii analizowano wpływ zmian w skłonności do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych na rozwój gospodarki narodowej. Wyniki badań mogą być wykorzystane w opracowywaniu strategii marketingowych banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji rynku finansowego. Analiza prezentowanych w pracy danych wskazuje czym kierują się osoby fizyczne przy wyborze formy lokat, skąd czerpią wiedzę, jakie są ich postawy i motywacje w tym zakresie. W sferze makroekonomicznej wyniki badań mogą zostać wykorzystane do kształtowania polityki rządu sprzyjającej zwiększeniu oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych. Określone zostały w tym względzie czynniki ekonomiczne i psychologiczno-społeczne warunkujące skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych.


5. Giemza Mariusz A.: Znaczenie barwy w ocenie jakości produktów na przykładzie miodów odmianowych. Kraków: AE, 1999 .- 132 s.
obrona: 28.06.1999       nadanie stopnia: 28.06.1999

W pracy przeprowadzono badania nad znaczeniem barwy w ocenie jakości produktów. Jako przedmiot badań wybrano miody odmianowe, które charakteryzują się szerokim zakresem barw pochodzenia naturalnego, przy niemal stałym składzie chamicznym produktu. Przyjmując stałość składu chemicznego głównych składników miodów naturalnych, można założyć, że parametrem różnicującym te produkty jast ich barwa, która zmienia się od jasnożółtej w przypadku miodów akacjowych do ciemnobrązowej lub czarnej w przypadku miodów spadziowych. W celu określenia roli barwy w ocenie jakości postawiono dwa cele badawcze: 1)zbadanie zależności pomiędzy barwą a odmianą miodów naturalnych, 2)określenie rangi barwy wśród parametrów sensorycznych miodów naturalnych. Do realizacji celu pierwszego oznaczono fizyczne parametry barwy miodów naturalnych w systemie L*a*b* oraz oznaczono zawartość karotenoidów w miodach naturalnych metodą HPLC. Do realizacji drugiego celu przeprowadzono ocenę parametrów sensorycznych miodów naturalnych oraz badania ankietowe dotyczące preferencji konsumenckich miodów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli barw.


6. Glinka Katarzyna: Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na przebieg procesu dezinflacji. Kraków: AE, 1999 .- 152 s.
obrona: 20.09.1999       nadanie stopnia: 27.09.1999

Celem pracy jest wykazanie, że obniżenie deficytu budżetowego, które pełni ważną rolę w przebiegu procesu dezinflacji, nie musi oznaczać, że przyczyny uzasadniające redukcję deficytu są jednoznaczne. Praca zawiera charakterystykę procesu dezinflacji, ze szczególnym uwzględnieniem jego przebiegu w zależności od rodzaju inflacji, z akcentem położonym na inercję inflacji. Wzajemne powiązania między deficytem, długiem publicznym a procesem dezinflacji stały się podstawą analizy skutków jakie dla polityki dezinflacji niesie uporczywy deficyt i rosnące koszty obsługi długu publicznego. W tym kontekście doświadczenia analizowanych krajów /Ameryka Łacińska/ pokazały, jak niebezpieczne staje się finansowanie deficytu zobowiązaniami krótkoterminowymi, szczególnie gdy maleją rezerwy dewizowe. W pracy uzasadnione zostało stwierdzenie, że obniżenie deficytu budżetowego ułatwia bankowi centralnemu prowadzenie polityki dezinflacyjnej. Praca zawiera także charakterystykę aspektów dotyczących stabilizacji finansów publicznych i redukcji stopy inflacji w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.


7. Górski Ziemowit: Strategia wyboru kierunków zaopatrzenia w paliwa płynne a procesy restrukturyzacji polskiego rynku paliwowego. Kraków: AE, 1999 .- 265 s.
obrona: 05.07.1999       nadanie stopnia: 08.07.1999

Opierając się na założeniu o zwiększającym się zapotrzebowaniu na paliwa całą uwagę w pracy skierowano na zagadnienia obrotu paliwowego w Polsce. W szczególności rozważania dotyczą: 1)problemów obrotu paliwowego z zagranicą - wychodząc z założenia, że moce przemysłu naftowego będą w okresie najbliższych lat niewystarczające do zaspokojenia popytu wewnętrznego, konstruuje się prognozę importu paliw płynnych do Polski; 2)porównania konsumpcji paliw płynnych w Polsce i Unii Europejskiej w perspektywie zbliżającego się wstąpienia Polski w struktury Europy Zachodniej; 3)procesów prywatyzacji, restrukturyzacji i dynamicznych przekształceń polskiej branży paliwowej w obliczu narastającej konkurencji ze strony koncernów zachodnich.


8. Hajdukiewicz Agnieszka: Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Kraków: AE, 1999 .- 215 s.
obrona: 18.10.1999       nadanie stopnia: 18.10.1999

Głównym celem pracy doktorskiej była analiza charakteru wspołczesnej rywalizacji handlowej między dwiema potęgami gospodarczymi świata - Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Autorka podjęła próbę określenia źródeł największych konfliktów handlowych w stosunkach USA-UE, jak również zarysowania perspektyw rozwoju tych stosunków w kontekście procesów globalizacji i regionalizacji w światowym handlu. W pracy przyjęto hipotezę, iż wzrostowi współzależności o charakterze globalnym towarzyszy zaostrzenie rywalizacji handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Rywalizacja ta wpływa na funkcjonowanie ogólnoświatowego systemu handlowego. W pracy przeprowadzono analizę czynników determinujących politykę handlową Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawiono ewolucję ich wzajemnych stosunków handlowych, w tym także na tle wielostronnym, jakim jest forum GATT/WTO. Badania objęły analizę bilateralnych powiązań handlowych obu partnerów oraz porównanie konkurencyjności towarów USA i UE. Zarysowano również alternatywne scenariusze rozwoju stosunków handlowych USA i UE oraz ujawniono bariery handlowe, które stanowią potencjalne źródła konfliktów i mogą prowadzić do zakłóceń w światowym systemie handlowym.


9. Kapusta Piotr: Wpływ transformacji systemowej na restrukturyzację wymiany handlowej Polski z Rosją. Kraków: AE, 1999 .- 435 s.
obrona: 05.07.1999       nadanie stopnia: 08.07.1999

Ocena wpływu transformacji gospodarczej na międzynarodową pozycję Rosji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sektorze bankowym i zmian własnościowych w Federacji Rosyjskiej. Ocena wielkości i struktury inwestycji zagranicznych w Rosji oraz płynącej pomocy zagranicznej. Przdstawienie zmian, które się dokonały w rosyjskiej wymianie towarowej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów sterowania handlem zagranicznym, ocena oraz perspektywy polsko-rosyjskiej wymiany handlowej.


10. Kasprzyk Aleksander: Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz. Kraków: AE, 1999 .- 163 s.
obrona: 28.04.1999       nadanie stopnia: 28.04.1999

Badaniami objęto 115 kóz zakupionych od rolników indywidualnych w 19996-97. Celem pracy było określenie wpływu wieku, płci i systemu chowu kóz na jakość mięsa i wartość rzeźną. Prześledzono charakter zmian poubojowych tkanki mięsnej i przeprowadzono analizę współzależności pomiędzy masą przedubojową i pomiarami kóz, parametrami tuszy i właściwościami jakościowymi mięsa. Przeprowadzona analiza określa kierunki wykorzystania koźlęciny oraz będzie pomocna dla technologów przemysłu mięsnego przy sporządzaniu receptur na wędliny i wyroby wędliniarskie.


11. Kawiorska Dorota: Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Analiza modelowa. Kraków: AE, 1999 .- 209 s.
obrona: 20.12.1999       nadanie stopnia: 24.01.1999

Dylemat - jak alokować istniejące, z reguły ograniczone zasoby, aby zgłaszane przez społeczeństwo potrzeby zdrowotne mogły być zaspokojone w optymalnym stopniu, stanowi jeden z podstawowych problemów decydentów, zajmujących się kształtowaniem polityki zdrowotnej. Z polskiej perspektywy, różnorodność stosowanych w świecie rozwiązań systemowych wywołuje wiele dyskusji oraz politycznych i naukowych debat dotyczących reformy sektora ochrony zdrowia. Istotnym zagadnieniem na temat funkcjonowania zreformowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce jest wzajemna relacja sektora publicznego i prywatnego, bowiem od 1 stycznia 1999 roku w systemie ubezpieczeń zdrowotnych przełamana została bariera państwowego monopolu, zarówno w zakresie dostarczania świadczeń zdrowotnych (kontrakty zawierane przez Kasy Chorych), jak i w zakresie formalnej organizacji dysponenta środków publicznych (możliwość tworzenia innych niż Kasy Chorych instytucji ubezpieczeniowych). Obszar badawczy pracy obejmuje sferę gospodarki i polityki zdrowotnej oraz wzajemne przenikanie się tych sfer w działalności sektora ochrony zdrowia. Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce jako przedmiot rozprawy doktorskiej, rozpatrywane są przez autora zarówno w aspekcie wyborów dotyczących ogólnych rozwiązań systemowych, jak i w bardziej konkretnych mechanizmów i sposobów finansowania świadczeń zdrowotnych. Zamiarem autora jest po pierwsze, przedstawienie uwarunkowań i finansowych konsekwencji wyboru systemu finansowania sektora ochrony zdrowia na gruncie teorii ekonomii i polityki społecznej oraz przedstawienie rozwiązań praktycznych, wynikających z doświadczeń innych krajów; po drugie, przeprowadzenie analizy poziomu zagregowanych wydatków w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, przed i po rozpoczęciu procesu transformacji oraz próba wskazania, które determinanty owych wydatków należałoby wziąć pod uwagę w dalszych etapach reformy służby zdrowia.


12. Khalifa Mohamed Nagi Hassan: The privatization strategy in the Egyptian economy. [Strategia prywatyzacji w gospodarce Egiptu]. Kraków: AE, 1998 .- 203 s. + 58 nlb.
obrona: 02.06.1999       nadanie stopnia: 07.06.1999

Dysertacja prezentuje wizje strategii prywatyzacji dla egipskiej gospodarki, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi sektora prywatnego i możliwości utrzymania tego procesu.


13. Kopeć Jacek: System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Kraków: AE, 1998 .- 223 s.
obrona: 1.03.1999       nadanie stopnia: 18.03.1999

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych obszarów zadaniowych funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Głównym celem rozprawy było określenie skutecznego modelu systemu oceniania pracowników. Badania skupiły się na analizie instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności systemu oceniania pracowników. Realizowane prace badawcze objęły: rozważania teoretyczne odnośnie systemu oceniania pracowników oraz analizę wypowiedzi respondentów odnośnie poszczególnych elementów owego systemu. W szczególności dokonano analizy: zasad stosowania systemu oceniania pracowników, podmiotów oceniających oraz najczęściej stosowanych kryteriów i technik oceniania pracowników, a także wykorzystania wyników ocen pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wyniki przedstawianej pracy mogą być przydatne w praktyce przy konstruowaniu zakładowych systemów oceniania pracowników, a zwłaszcza przy ustalaniu zasad oceniania, podmiotów oceniania, doborze kryteriów i technik oceniania pracowników. Przeprowadzone badania mogą także pomóc przy usprawnieniu procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.


14. Kowalski Jan Maria: Ocena materiałów podłogowych w aspekcie ochrony przed elastycznością statyczną. Kraków: AE, 1999 .- 185 s.
obrona: 19.05.1999       nadanie stopnia: 19.05.1999

W pracy uzasadniono teoretycznie i zweryfikowano doświadczalnie tezę, że w świetle wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną, za podstawowy wskaźnik jakościowy wartości użytkowej materiału posadzkowego należy przyjąć jego rezystywność (rezystancję elektryczną, jako charakterystyczny parametr materiałowy umożliwiający miarodajną ocenę właściwości antyelektrostatycznych). Dowiedziono, że potencjał ładunku elektrostatycznego, wytworzonego na obiekcie stykającym się z podłogą, np. na ciele człowieka, nie może stanowić kryterium towaroznawczej oceny materiałów podłogowych, gdyż wartość potencjału zależy od zmiennych czynników zewnętrznych. Podano metodę klasyfikacji jakościowej i kwalifikacji użytkowej materiałów podłogowych w oparciu o wymagania ochrony antyelektrostatycznej. Wyniki pracy mogą stanowić podstawę dokumentów normatywnych w zakresie: wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną, zasad klasyfikacji jakościowej i kwalifikacji użytkowej materiałów podłogowych w aspekcie określonych wymagań, metod badania antyelektrostatycznych właściwości materiałów podłogowych. Mogą one być wykorzystane do certyfikacji tego typu wyrobów.


15. Krzyżak Joanna: Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.). Kraków: AE, 1998 .- 130 s.
obrona: 22.03.1999       nadanie stopnia: 22.03.1999

Proces transformacji systemu ekonomicznego w Polsce spowodował, iż przedsiębirstwa znalazły się w zupełnie innej jakościowo sytuacji gospodarczej. Dotyczy to całokształtu ich działalności i powiązań zewnętrznych, a w szczególności opracowywania i wdrażania strategii. W pracy dokonano syntetycznej oceny procesów dostosowawczych analizowane spółki "Wawel" do warunków gospodarki rynkowej. Celem opracowania było zbadanie słuszności tezy, czy przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w spółki pracownicze daje im większe możliwości sprawniejszego funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Po analizie zewnętrznych i wewnętrznych czynników dererminujących działalność spółki zaproponowano optymalne kierunki strategicznego rozwoju firmy.


16. Kultys Jan: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji: rola niepewności i ryzyka. Kraków: AE, 1999 .- 276 s.
obrona: 25.06.1999       nadanie stopnia: 28.06.1999

Celem pracy było zaprezentowanie istniejących teorii firmy oraz różnych koncepcji niepewności w teorii ekonomii i pokazanie możliwości ich zastosowania do analizy przedsiębiorstwa w procesie transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli niepewności i ryzyka. Struktura pracy podporządkowana została wykazaniu prawdziwości następujących tez: 1)najbardziej ugruntowana neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa jest niewystarczająca do opisu i wyjaśnienia zachowań przedsiębiorstw w procesie transformacji w warunkach niepewności i ryzyka, 2)ze względu na wieloaspektowość funkcjonowania przedsiębiorstw, całościowa analiza ich zachowania powinna uwzględniać wiele koncepcji i teorii przedsiębiorstwa, 3)teorie i koncepcje te są w znacznym stopniu komplementarne do teorii tradycyjnej. W pracy zawarte są następujące zagadnienia: różne teorie przedsiębiorstwa, różne rozumienia niepewności i sposoby jej opisu, dyskusja wokół celów przedsiębiorstw, możliwości zastosowania modelu neoklasycznego, komplementarności różnych teorii przedsiębiorstwa. Wyniki badań przeprowadzonych w pracy mogą okazać się przydatne w ukierunkowaniu bardziej szczegółowych analiz w następujących dziedzinach: analiza kosztów podwyższonego ryzyka towarzyszącego procesowi transformacji, przejawiających się w zmniejszeniu produkcji w porównaniu z warunkami pewności i prowadzącymi do zmniejszenia dobrobytu społecznego, analiza barier zewnętrznych i wewnętrznych wobec przedsiebiorstw, utrudniających elastyczną reakcję na zmiany parametrów ekonomicznych.


17. Lenart Barbara: Studia nad preferencjami konsumenckimi kawy w aspekcie jej jakości. Kraków: AE, 1999 .- 166 s.
obrona: 15.12.1999       nadanie stopnia: 15.12.1999

Praca dotyczyła studiów nad poznaniem preferencji konsumenckich kawy, ze szczególnym uwzględnieniem jej parametrów jakościowych. Celem pracy było: oznaczenie parametrów fizykochemicznych wybranych marek kawy palonej i rozpuszczalnej oraz ocena ich cech sensorycznych przez grupę respondentów i ekspertów, poznanie i określenie preferencji konsumenckich kawy, cech towaroznawczych opakowań i kryteriów kształtujących preferencje oraz ich analiza. Badania ankietowe przeprowadzono w Warszawie, Krakowie Tarnowie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Krośnie oraz Przemyślu. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że badane marki różniły się zawartością kofeiny, wody i pH. Jakość sensoryczna kawy ma najwyższy wpływ na kształtowanie się preferencji konsumenckih. Dokonana segmentacja respondentów Polski południowo-wschodniej wskazała, że akceptacja cech sensorycznych, wybór marki i preferencje cech towaroznawczych opakowań uzależnione są od: płci, wieku, wykształcenia i rodzaju aktywności zawodowej oraz częstotliwości i sposobu przygotowywania naparów i rodzaju kawy. Opracowany model preferencji konsumenckich kawy w aspekcie jej jakości uzależniony jest od kryteriów psychologicznych, behawioralnych, demograficzno-ekonomicznych oraz marketingowych, wpływających na zachowanie i postpępowanie konsumentów. Jego zastosowanie w praktyce może przyczynić się do bieżącego śledzenia zmian preferencji konsumenckich kawy i może stanowić podstawę do dalszych rozwiązań teoretycznych nad preferencjami żywności.


18. Mamica Łukasz: Determinanty konkurencyjności polskich regionów. Kraków: AE, 1998 .- 239 + nlb. 13 s.
obrona: 18.03.1999       nadanie stopnia: 22.03.1999

Głównym celem rozprawy jest analiza determinant regionalnej konkurencyjności i określenie poziomu konkurencyjności polskich regionów. Analizie poddane zostały następujące aspekty konkurencyjności regionalnej: potencjał ludzki, innowacyjność, transfer technologii, jakość środowiska naturalnego, sektor badawczo-rozwojowy, szkolnictwo wyższe, inwestycje zagraniczne i układ instytucjonalny. Opracowany został matematyczny model pozwalający mierzyć poziom konkurencyjności regionów. Analizie poddano także perspektywy kształtowania się poziomu konkurencyjności polskich regionów (między innymi polskie członkowstwo w Unii Europejskiej i szanse tworzone przez nową strukturę administracyjną Polski). Statystyczne analizy oparte są na układzie 49 województw. Sporządzony został także ranking polskich regionów reprezentujących poziom ich konkurencyjności. Zaproponowana w rozprawie metodologia dotycząca mierzenia poziomu konkurencyjności polskich regionów może być wykorzystana w przypadku innych układów regionalnych (także dla nowego układu administracyjnego będącego efektem reformy z 1999 r.). Szczegółowa analiza determinant konkurencyjności regionów może zostać wykorzystana przy tworzeniu regionalnych strategii konkurencyjności.


19. Misiołek Krzysztof: Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach. Kraków: AE, 1999 .- 200 s.
obrona: 10.05.1999       nadanie stopnia: 17.05.1999

Podstawowym celem poznawczym pracy jest wykazanie zależności pomiędzy ustrojem naczelnego kierownictwa banku komercyjnego, a jego efektywnością. Z tak postawionego celu wynikają następujące cele cząstkowe, które zostały przedstawione w dysertacji: określenie istoty ustroju spółek kapitałowych, wskazanie źródeł władzy oraz wskazanie roli kapitalizmu menedżerskiego wraz z analizą teorii agencji, analiza porównawcza modeli funkcjonowania naczelnego kierownictwa w systemie anglosaskim oraz w systemie niemieckim, określenie determinant struktury formalnej systemu zarządzania bankiem komercyjnym, identyfikacja relacji w systemie naczelnego kierownictwa banku komercyjnego oraz budowa jego modeli. Wyniki badań wskazują, że struktura i funkcje organów zarządzania mają decydujący wpływ na efektywność działania banku, a podstawowym zadaniem naczelnego kierownictwa powinno być tworzenie wartości dla akcjonariuszy.


20. Morajda Janusz: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Kraków: AE, 1999 .- 211 s.
obrona: 20.04.1999       nadanie stopnia: 22.04.1999

Cele pracy obejmują: zapresentowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych jako efektywnych narzędzi w modelowaniu zjawisk zachodzących na rynku finansowym oraz w konstrukcji systemów decyzyjnych dla tego rynku, zaproponowanie pewnej nowej metodologii konstrukcji aktywnych strategii, przeprowadzenie badań efektywności zaproponowanej metodologii, badań skutków doboru wartości jej wybranych, istotnych parametrów, a także badań uwarunkowań jej wykorzystania. W pracy przedstawiono opracowaną koncepcję konstrukcji systemów decyzyjnych dla rynków finansowych w oparciu o sieci neuronowe i algorytmy genetyczne z uwzględnieniem zaprezentowanych istotnych aspektów efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w analizie rynków finansowych. Badania efektywności tej metodologii oraz doboru wybranych parametrów przeprowadzono dla problemu realizacji aktywnej strategii inwestycyjnej dla indeksu giełdowego WIG 20. Zaproponowano też algorytm aktywnego zarządzania portfelem akcji w oparciu o opracowaną metodologię i przedstawiono symulację tego procesu dla wybranych 12-tu akcji.


21. Oelck Michael: Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen. Kraków: AE, 1999 .- XVII, 281 s. + aneks
obrona: 27.09.1999       nadanie stopnia: 27.09.1999

Celem pracy jest próba opracowania wszechstronnej i aktualnej koncepcji zorientowanego rynkowo zarządzania zakładami rzemieślniczymi. Koncepcja ta odnosi się do rzemiosła niemieckiego.


22. Pająk Wojciech: System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa. Kraków: AE, 1999 .- 264 s.
obrona: 11.10 1999       nadanie stopnia: 18.10.1999

Przedmiotem pracy było opracowanie metody badania układu logistycznego oraz jego systemu informacyjno-decyzyjnego. W pierwszym rozdziale zostały omówione: pojęcia zintegrowanego układu logistycznego, sposoby rozpoznania układu logistycznego, funkcje układu logistycznego oraz prezentacja sposobów organizacji układu logistycznego. Drugi rozdział dotyczy systemu informacyjno-decyzyjnego w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa, typów decyzji logistycznych, informacyjnych uwarunkowań decyzji logistycznych oraz logistycznego systemu informacyjnego i komputerowego wspomagania decyzji logistycznych. W trzecim rozdziale przedstawiona została metodyka badania układu logistycznego oraz układów informacyjno-decyzyjnych. Rozdziały: czwarty i piąty zawierają omówienie proponowanej metody badania systemu informacyjno-decyzyjnego w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa. W rozdziale szóstym przedstawiono sposoby doskonalenia układu logistycznego oraz jego systemu informacyjno-decyzyjnego.


23. Paliwoda Grażyna: Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych. Kraków: AE, 1999 .- 228 s.
obrona: 19.05.1999       nadanie stopnia: 20.05.1999

Celem pracy była analiza dotychczasowej polityki dywidend prowadzonej przez polskie przedsiębiorstwa oraz stworzenie modelu wypłat dywidend uwzględniającego polskie warunki gospodarcze. W pracy, bazując na literaturze, omówiono między innymi: kształtowanie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie, poziom i i formy wypłat dywidend, czynniki wpływające na politykę dywidend oraz wpływ polityki wypłat dywidend na wartość akcji i kapitału. Dokonano także przeglądu istniejących modeli wypłat dywidend. Badania empiryczne obejmowały: analizę polityki dywidend w spółkach notowanych na GPW w Warszawie w latach 1991-1997, analizę polityki dywidend w spółkach wyodrębnionych z Huty im. T. Sendzimira w procesie restrukturyzacji, konstrukcję własnych modeli wypłat dywidend z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i sieci neuronowych (pierwszy z nich klasyfikuje spółki na wypłacające i nie wypłacające dywidend, a drugi klasyfikuje spółki według stopy wypłat dywidend). Skonstruowane modele można wykorzystać do próby prognozowania, które spółki giełdowe będą wypłacać dywidendę oraz określenia jaka będzie stopa wypłat dywidendy. Zaproponowana w pracy metodologia budowy modeli wypłat dywidend ma charakter uniwersalny i może zostać zastosowana w przyszłości, gdy więcej danych będzie dostępnych zarówno do projektowania modeli wypłat dywidend, jak i innych modeli związanych z polityką finansową przedsiebiorstwa.


24. Pera Bożena: Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkowstwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu). Vol. 1. Vol. 2 Aneks. Kraków: AE, 1999 .- 304 s.; 305-402 s.
obrona: 02.07.1999       nadanie stopnia: 08.07.1999

Przedmiotem pracy jest analiza dochodzenia Polski do pełnego członkowstwa w Unii Europejskiej w następstwie realizacji Układu o Stowarzyszeniu. Celem pracy była próba oszacowania dystansu pod względem rozwoju gospodarczego i wyznaczenia okresu pozwalającego na jego zmniejszenie pomiędzy Polską a państwami członkowskimi Unii. Określono również zmiany zachodzące w strukturze geograficznej i towarowej wymiany Polski ze Wspóllnotami Europejskimi na skutek realizacji Układu o Stowarzyszeniu. Powyższe badania przeprowadzono wykorzystując niektóre elementy analizy taksonomicznej. Rozważania podjęte w pracy ograniczono do analizy systemu instytucjonalnego Wspólnot, uwypuklając problem jego reformy i przypuszczalne skutki dla Polski. W dalszej części określono formy współpracy ugrupowania z krajami trzecimi, uwzględniając ich rolę we współpracy handlowej z naszym krajem. Przeprowadzono również analizę warunków pełnego członkowstwa wyznaczonych nie tylko dla naszego kraju, ale również dla państw wcześniej przystępujących. Próbowano także określić potencjalne szanse i zagrożenia wynikające z procesu integracji Polski z Unią Europejską.


25. Pera Jacek: Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami. Próba oceny i prognozy. Kraków: AE, 1999 .- 289 s. + aneks
obrona: 23.09.1999       nadanie stopnia: 27.09.1999

W niniejszej pracy oceniono poziom rozwoju gospodarek Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz ich powiązań ekonomicznych, uwzględniono problem ich komplementarności i konkurencyjności, oraz określono perspektywy ich dalszej współpracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy prezentuje poziom rozwoju gospodarczego Polski, Czech, Słowacji i Węgier w latach osiemdziesiątych, z uwzględnieniem korzyści i kosztów współpracy tych krajów w ramach RWPG. Rozdział drugi omawia istoty transformacji systemowej. W rozdziale trzecim dokonano analizy i oceny przebiegu procesów transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń w systemie własnościowym i finansowym. Czwarty rozdział analizuje przemiany stosunków gospodarczych między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami w kontekście utworzenia CEFTA. Rozdział piąty poświęcono perspektywom kształtowania się współpracy subregionalnej państw CEFTA na tle gospodarki europejskiej.


26. Piasecka Ewa: Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii. Kraków: AE, 1999 .- 238 s.
obrona: 13.12.1999       nadanie stopnia: 13.12.1999

Cel niniejszej pracy stanowi analiza trendów w lokalnym rozwoju gospodarczym w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki dotyczącej rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym w Wielkiej Brytanii. Badania koncentrują się na doświadczeniach i skuteczności rozwijania układów partnerskich na szczeblu lokalnym, w hrabstwach i okręgach. Obserwowanie doświadczeń różnych jednostek terytorialnych Wielkiej Brytanii pozwoliło na sprecyzowanie kilku wniosków dla Polski, dotyczących funkcjonowania podejścia partnerskiego w lokalnym rozwoju gospodarczym.


27. Stańczyk Zbigniew Jan: Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie. Kraków: AE, 1999 .- 179 s.
obrona: 27.09.1999       nadanie stopnia: 27.09.1999

Celem pracy była ocena zalet i wad stosowania wybranych narzędzi ekonomii do opisu kooperacji między ludźmi. Zawarte w niej analizy mają więc charakter metateoretyczny. Aby zapewnić rzetelną ocenę konkurencyjnych metod, pojęć i teorii, przytoczone są również wyniki badań empirycznych. W pierwszej części pracy pokazane zostało jakie trudności może napotykać stosowanie teorii gier do opisu kooperacji. Przezwyciężenie tych trudności powoduje konieczność znacznych modyfikacji w założeniach teorii gier. Druga część pracy poświęcona jest próbom opisu w języku ekonomii zjawiska zaufania, które jest zdaniem autora pracy kluczowe dla zrozumienia kooperacji i które do niedawna było pomijane w programach badawczych nauk społecznych. Trzecia część pracy skupia się wokół problematyki wykorzystania koncepcji kapitału społecznego do opisu źródł i konsekwencji kooperacji. Sformułowany jest wniosek o istnieniu dwóch rodzajów kapitału społecznego: indywidualistycznego i kolektywistycznego. Praca może stanowić punkt wyjścia dla badań kooperacji między ludźmi, przedsiębiorstwami w gospodarkach, w których dokonuje się transformacja.


28. Urban Wit: Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych. Kraków: AE, 1999 .- 321 s.
obrona: 14.12.1999       nadanie stopnia: 16.12.1999

Głównym celem rozprawy jest adaptacja dynamiki systemowej do zastosowania metod teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych. Operacja ta wymagała rozwiązania następujących problemów: 1)dostosowania koncepcji modelu symulacyjnego według kryterium praktycznej efektywności popartej prostotą zawartych w nim przekształceń matematycznych; drugi z warunków wynika z faktu, że wprowadzenie do skomplikowanego modelu matematycznego rozmytych operacji arytmetycznych i logicznych (złożonych z natury rzeczy) może spowodować powstanie metody nieefektywnej, 2)opracowania efektywnych algorytmów numerycznych rozmytych operacji logicznych i arytmetycznych, 3)opracowania metody skalaryzacji wyników eksperymentu symulacyjnego dla potrzeb procesu podejmowania decyzji lub stworzenie systemu merytorycznej interpretacji danych rozmytych, 4)określenie ewentualnych wymogów co do postaci rozmytych danych początkowych eksperymentu symulacyjnego, 5)przetestowanie opracowanej metodologii badania dynamiki systemów ekonomicznych przy wykorzystaniu metod teorii zbiorów rozmytych na konkretnych przykładach.


29. Wąsikiewicz-Rusnak Urszula: Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Kraków: AE, 1999 .- 232 s.
obrona: 24.05.1999       nadanie stopnia: 7.06.1999

Celem pracy jest ustalenie charakteru powiązań pomiędzy energochłonnością produkcji przemysłowej a zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tej energochłonności na stan i kumulację zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Element tak postawionego celu stanowi analiza i weryfikacja dotychczas występujących trendów w zakresie kształtowania się omawianej zależności oraz próba sformułowania własnych propozycji w zakresie oddziaływania polityki przemysłowej na wzajemne relacje pomiędzy zużyciem energii na jednostkę produkcji w przemyśle a stanem środowiska w taki sposób, aby rozwój energetyki nie prowadził do naruszania równowagi ekosystemów tworzących srodowisko naturalne (a w ostateczności czynił to w najmniejszym stopniu i nigdy w sposób nieodwracalny). Ważne uzupełnienie stanowi także badanie wpływu elektrochłonności produkcji przemysłowej na środowisko. Duży nacisk na zjawiko wzrostu produkcji i zużycia energi elektrycznej wynika z rosnącej roli tej energii w krajach i światowych bilansach energetycznych, a także jej ogromnego znaczania w kreowaniu wzrostu gospodarczego.


30. Węgrzyn Ryszard: Determinanty kształtowania się kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych. Kraków: AE, 1999 .- 234 s.
obrona: 29.06.1999       nadanie stopnia: 30.09.1999

Głównym celem dysertacji było wyjaśnienie kształtowania się kursów akcji. Przyjęta metoda badawcza polegała na opisie procesów rynkowych i weryfikacji stawianych hipotez za pomocą narzędzi statystyki i ekonometrii. Zasadniczą część pracy stanowi rozdział 3 i 4. Rozdział 3 prezentuje wpływ czynników makro, mezo i mikroekonomicznych na kursy akcji. Analiza empiryczna w tym zakresie wykazała statystycznie istotny wpływ wielu czynników ekonomicznych na kursy akcji. Rozdział 4 pracy obejmuje uwarunkowania pozaekonomiczne kształtowania się kursów akcji. Są to uwarunkowania indywidualnych i zbiorowych zachowań inwestorów. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki psychologiczne mające ważny wpływ na kursy akcji, zwłaszcza w krótkich okresach. W zakończeniu pracy zostały przedstawione metody ograniczania ryzyka kursowego.


31. Wilczek Olga: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej. Kraków: AE, 1999 .- 173 s.
obrona: 12.07.1999       nadanie stopnia: 27.09.1999

Praca stanowi studium w zakresie jakości przestrzeni miejskiej Krakowa w latach 1990-1995-2000. Badania te pozwoliły ocenić w jakim stopniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyczynia się do zmiany warunków życia społeczności lokalnej i rozwoju społeczno-gospodarczego. Praca przedstawia: podstawy gospodarki przestrzennej, warunki działania samorządów lokalnych w sferze gospodarki przestrzennej, kryteria i mierniki oceny jakości przestrzeni, ocenę jakości przestrzeni miejskiej Krakowa, strategię rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa do 2015 r. Głównym celem podjętej pracy jest ukazanie funkcji i roli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako instrumentu kształtowania gospodarki przestrzennej na przykładzie miasta Krakowa.


32. Wojnarowska Halina: Efektywność aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 1990-1997. Kraków: AE, 1999 .- 228 s.
obrona: 10.06.1999       nadanie stopnia: 24.06.1999

Rezultatem dysertacji jest kompleksowa analiza i ocena aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, stosowanych w Polsce w latach 1990-1997. Zestaw tych instrumentów stanowiły: prace interwencyjne, roboty publiczne, pożyczki dla bezrobotnych z przeznaczeniem na samozatrudnienie, pożyczki dla przedsiębiorstw na zorganizowanie miejsc pracy z przeznaczeniem dla bezrobotnych, szkolenia oraz klubu pracy. Analiza efektywności aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu, oparta na kompleksowych badaniach empirycznych pozwoliła przede wszystkim na indywidualną ocenę każdego instrumentu z osobna oraz stworzyła podstawę do formułowania wniosków dotyczących praaktycznej ich skuteczności i przydatności dla aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Wzorem swoiście interpretowanej analizy SWOT zaprezentowano ich słabe i mocne strony (atuty i słabości) z jednej oraz szanse i zagrożenia ich stosowania (różnorodne uwarunkowania efektywności) z drugiej strony. Sformułowano także wnioski i postulaty ewentualnej modyfikacji stosowanego dotychczas systemu ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego niepożądanych skutków.


33. Zamora Paweł: Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do Nowego Ładu Ekonomicznego w Europie. Analiza makroekonomiczna. Kraków: AE, 1998 .- 150 s.
obrona: 19.04.1999       nadanie stopnia: 19.04.1999

Tematem pracy doktorskiej są procesy adaptacyjne krajów CEFTA do Nowego Ładu Ekonomicznego w Europie. Główna teza pracy jest następująca: różnice w rozwoju gospodarczym nie powinny być barierą dla członkowstwa "nowych krajów" w Unii Europejskiej. Przykłady takich krajów jak Grecja, Hiszpania, Portugalia udowodniły, że kraje słabo rozwinięte mogą zostać przyłączone do Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono teoretyczne aspekty ekonomicznych procesów integracyjnych. Dokonano próby analizy porównawczej różnic w rozwoju krajów CEFTA i krajów Unii Europejskiej oraz określenia dystansu, jaki dzieli te kraje w świetle kryteriów z Maastricht.


34. Znamirowska Agata: Wpływ czynnikiów przyżyciowych na jakość mięsa końskiego. Kraków-Rzeszów: AE, 1998 .- 114 s.
obrona: 17.03.1999       nadanie stopnia: 17.03.1999

Celem pracy było określenie wpływu typu, klasy żywca, wieku i płci koni oraz pory roku ich uboju na jakość mięsa i wartość rzeźną. Prześledzono charakter zmian poubojowych tkanki mięsnej i przeprowadzono analizę współzależności pomiędzy masą przedubojową koni, parametrami tuszy i właściwościami jakościowymi mięsa. Przeprowadzona analiza określa kierunki wykorzystania koniny oraz będzie pomocna dla technologów przemysłu mięsnego przy sporządzaniu receptur na wędliny i wyroby wędliniarskie.


Lucyna Janas

Do góry